33
Godɨn arazir gumazamiziba akɨramim, Elihu an gun mɨgei
“Jop, kɨ datɨrɨghɨn nɨ mɨkɨmamin mɨgɨrɨgɨaba,
nɨ deravɨra kuarim atɨgh bar deravɨra da baragh.
Kɨ bar datɨrɨghɨra mɨgɨrɨgɨar kabar gun nɨ mɨkɨmasava ami.
Ezɨ mɨgɨrɨgɨar kɨ nɨ mɨkɨmamin kabanang, nɨ da baragh kamaghɨn fogh,
kɨ Godɨn damazimɨn derazir gumazim,
egh nan navimɨn itir nɨghnɨziba, kɨ bighɨvɨra
deravɨra dar gun nɨ mɨkɨmam.
 
“Godɨn Gavgaviba Bar Itimɨn duam nan ingari,
egha uan ikɨrɨmɨrir angamɨra itim anɨdir amɨnim isa, na giveragha na gamizɨ,
kɨ angamɨra iti.
Jop, kɨ kamaghɨn ifonge,
gan mɨgɨrɨgɨar uariv soghamiba, nɨ deraghvɨra dagh nɨghnɨgh.
Nɨ nan damazimɨn tugh egh uan nɨghnɨzim mɨkɨm.
Godɨn damazimɨn ga magh gari.
A nguazimɨn vɨrara gan ingari.
Kamaghɨn amizɨ, nɨ nan atiatingan markɨ.
Kɨ osɨmtɨzim nɨ danɨngan kogh, egh nɨ abɨnan kogham.
 
8-9  +“Kɨ kamaghɨn nɨn mɨgɨrɨgɨaba baraki.
Nɨ pamtem mɨgɨa ghaze,
‘Kɨ arazir kuratam gamizir puvatɨgha,
Godɨn damazimɨn zue, ezɨ bizitamɨn osɨmtɨzim nan itir puvatɨ.
10  +Ezɨ God uan apanimɨn mɨn osɨmtɨziba na darɨghasa tuaviba buri,
mati a gumazir kurabagh ami mokɨn.
11  +A senɨn nan dagarimning ike,
a bar deravɨra nan daroriba ko kɨ amir bizibar gari.’
 
12 “Jop, nɨ oragh.
Mɨgɨrɨgɨar nɨ amizir kaba, da derazir puvatɨ.
Ezɨ datɨrɨghɨn kɨ kamaghɨn nɨ mɨkɨmasa.
Godɨn fofozim ko gavgavim bar ekefe,
egha bar gumazamizibar fofozim ko gavgavim gafira.
13 Nɨ tizimsua akam God gasa ghaze,
a gumazamizibar mɨgɨrɨgɨaba ikarvazir puvatɨ?
14 E fo, God tuavir avɨribar uan akamɨn e mɨgei.
Ezɨ e gumazamiziba deragha an akam gɨfozir puvatɨ.
 
15  +“E dɨmagaribar uan mɨsiabagh akuir dughiabar,
God irebar guar avɨriba en akakasi.
16 Egha irebar kabar aven, e uan arazir kuraba akɨrasa,
an akar modoghav itim isa azenim gatɨgha nɨghnɨziba e ganɨdi.
Egha akar kam gamizɨ,
a en nɨghnɨzibar ikia gavgafi.
17 Egh arazir kamɨn a gumazamizibar anogoreghtɨ,
me arazir kurabar amuan kogham.
Egh uari fan kogham.
18 A kamaghɨn aghua, e arazir kurabar amutɨ,
en apaniba e mɨsoghtɨ e arɨghiregh mangɨ Oveaghuezibar Nguibamɨn ikiam.
 
19 “Dughiar maba God gumazamizibar arazir kuraba akɨrasa arɨmariaba me ganɨdi,
ezɨ me mɨsiabagh irav ikia men aghariba aven mɨzaziba isi.
20 Me daghebar aman bar aghua.
Me bar ifongezir dagheba, me da isa me ganɨdi,
ezɨ me dar gari da mati bizir bar kurabara.
Ezɨ me dar aman ibura.
21 Me mɨkarziba suegha bar aghariba gui,
ezɨ men aghariba azenim gire.
22 Men ikɨrɨmɨrim bar gɨvasava ami,
ezɨ ovevemɨn enselba bar me agɨvasa me mɨzuai.
Ezɨ me Oveaghuezibar Nguibamɨn mangasava ami.
 
23 “Eghtɨ Godɨn enselɨn bar avɨrimɨn tongɨn enselɨn tam izɨ,
gumazir kamɨn akuragh, egh arazir aghuir a damuamimɨn gun a mɨkemegham.
24 Eghtɨ enselɨn kam, gumazir kamɨn apangkuvigh kamaghɨn Godɨn azangam,
‘Nɨ gumazir kamɨn apangkuvigh, aneteghtɨ an Oveaghuezibar Nguibamɨn mangan markɨ.
Kɨ uam a givezamin tuavim batogha gɨfa.’*
25 Eghtɨ gumazir kamɨn mɨkarzim ua gavgavigh igiamɨn otogham,
mati a fomɨra igiamɨn ikezɨ mokɨn.
26 Gumazir kam datɨrɨghɨn God ko mɨkɨmtɨ an a baragham.
God an akurazɨ an ovengezir puvatɨ,
kamaghɨn amizɨ, a Godɨn damazimɨn izɨ an ziam fɨ bar akuegham.
27 Egh gumazir kam bar akuegh ighiam bangɨ gumazamizir igharazibav kɨm suam,
‘Kɨ arazir aghuibar tuavim ataki, kamaghɨn kɨ arazir kuram gami.
Arazir kam bangɨn God ti ivezir bar kurar ekiatam na ikaragha na ganighai.
Ezɨ puvatɨ, a nan apangkuvigha kamaghɨn amizir puvatɨ.
28 A ua nan ikɨrɨmɨrim givese, ezɨ kɨ Oveaghuezibar Nguibamɨn ghuzir puvatɨ.
Kɨ angamɨra ikiavɨra iti, egha aruemɨn angazangarimɨn gara bar akonge.’
 
29 “Guizbangɨra, dughiaba zurara God arazir kabar gumazamizibagh ami.
Dughiar pumuning, o pumuning ko mɨkezimɨn ghua dughiar avɨriba, a kamaghɨn amuavɨra iti.
30 A ua men ikɨrmɨribagh ivesi, ezɨ me Oveaghuezibar Nguibamɨn zuir puvatɨ.
Me angamɨra ikiavɨra iti, egha aruemɨn angazangarimɨn gara bar akonge.
 
31 “Jop nɨ datɨrɨghɨn oragh.
Kɨ mɨgɨrɨgɨar maba iti, kɨ dar nɨ mɨkɨmasa.
Kamaghɨn amizɨ, nɨ akam dukuagh,
egh kuarim atɨgh deravɨra na baragh.
32 Kɨ kamaghsua bar ifonge, gumazamiziba fogh suam,
nɨ gumazir arazir kuratam gamizir puvatɨzim.
Egh nɨ mɨgɨrɨgɨa taba ikɨ mɨkɨmtɨ,
kɨ nɨ baraghasa.
33 Nɨ mɨgɨrɨgɨaba puvatɨgh,
egh nɨmɨra ikɨ na baragh.
Eghtɨ kɨ nɨn sure damutɨ,
nɨ fofozir aghuim ko nɨghnɨzir aghuim iniam.”
+ 33:8-9 Jop 10:7; 16:17; 27:5-6 + 33:10 Jop 13:24; 19:11 + 33:11 Jop 13:27 + 33:15 Jop 4:13 * 33:24 Hibrun akam, ves 23 ko 24ɨn akar otevir mabar deragha dav geir puvatɨ. 33:26 Hibrun akam, vezɨn kam deragha a mɨgeir puvatɨ.