34
Elihu ghaze, Jop paza mɨgɨa akam God gasi
Elihu ua kamaghɨn mɨgɨa ghaze:
 
“Ia nɨghnɨzir bar aghuiba itir gumaziba, ia bar deravɨra kuaribar arɨgh, nan akaba baragh.
Ia gumazir fofozir aghuiba itiba, ia na baragh.
Akatorim daghem apava a barasi, a bar isɨngiz o, a ikufi.
Kamaghɨra, kuarim mɨgɨrɨgɨam baragha a tuisɨsi, a deraz o, a ikufi.
E uari bagh mɨgɨrɨgɨaba tuisɨgh fogham,
manam dera, ezɨ manam ikufi.
 
+“Jop kamaghɨn mɨkeme, ‘An arazir kuratamɨn osɨmtɨzitam itir puvatɨ,
ezɨ God arazir aghuimɨn a gamizir puvatɨ.
A bizitamɨn osɨmtɨzim itir puvatɨgha arazir kuratam gamizir puvatɨ,
ezɨ God ti ghaze, a ifavarir gumazim,
egha bar a gasɨghasɨki.
Mati God uan barimɨn a gasezir duam, uam akumighan kogham.’
 
“Gumazir manatamra Jopɨn arazim damuam?
A puvɨra akaba God gasi, mati dɨpam ivemari.
Egha a uaghan gumazir kuraba koma arua,
me amir arazir kurabagh ami.
A ghaze, e God ifongezir arazibar amutɨ bizir aghuir manatam e bativam?
Ti puvatɨgham.
Kamaghɨn an arazir kurar kabagh ami.*
 
10  +“Kamaghɨn amizɨ, ia nɨghnɨzir aghuiba itir gumaziba ia na baragh.
Godɨn Gavgaviba Bar Itim arazir kuratam damighan kogham.
Bar puvatɨgham.
11  +A deravɨram en araziba tuisɨgha,
en arazir e amibar mɨraram, e ikarvasi.
12 Bar guizbangɨra, Godɨn Gavgaviba Bar Itim pazɨ gumazitam damighan kogham,
egh arazir kuratam damighan kogham.
13 Ezɨ tinara faraghavɨra nguazir kam gativagha gavgavim God ganɨngi?
Bar puvatɨ.
14 God uan navir averiamɨn aven uabɨ gɨnɨghnɨgh,
egh uan Duam ko an amɨnir angamɨra itir ikɨrɨmɨrim anɨdim, a uam aning inightɨ,
15  +biziba bar zuamɨram arɨmɨghiregham,
eghtɨ gumazamiziba uamategh nguazim gavagham.
 
16 “Jop nɨ oragh. Nɨ nɨghnɨzir aghuim ikɨ,
egh kuarim atɨgh na baragh.
17 Nɨ manmaghɨn nɨghnɨsi, Godɨn Gavgavim Itim,
a ti deravɨra nguazir kamɨn gumazamizibagh ativagh men ganan kogham o?
Ezɨ manmaghsua, nɨ akam arazir aghuibagh amir God gasa ghaze,
a ti arazir kuram gamigha guizɨn arazimɨn gɨn mangan aghua?
18 Gumazir kɨnitam kamaghɨn atrivitam mɨkemeghan kogh suam,
nɨ atrivir bar kuram.
Egh gumazir aruatam kamaghɨn a mɨkemeghan kogh suam,
nɨ gumazir bar kuram.
19 God uabɨ gumazamizibar ingarizɨ, me an damazimɨn magh ghue.
A gari, gumazamizir biziba itiba, ko biziba puvatɨzir gumazamiziba, me bar moghɨra magh ghue.
20 A gumazamiziba bar me gamima, me zuamɨram ariaghiri,
gumazamizir ziar ekiaba itiba o gavgavir ekiaba itir puvatɨziba, me pura biziba.
Dɨmagarir arɨzimɨn, a me gami me dɨgavir kuram gamima,
a uabɨ uan gavgavimɨn men ikɨrɨmɨriba gefi.
 
21  +“E managh zui, Godɨn damazim en araziba bar dar gari.
Dughiaba bar, an damazim deravɨra en daroribar garavɨra iti.
22  +Dɨmagarir bar mɨtater pɨzi tam ikɨtɨ,
Godɨn damazimɨn arazir kurabagh amir gumazamiziba ti an aven modogham o?
23 God en arazir kurabagh fogha gɨfa,
kamaghɨn amizɨ, a da tuisɨghamin dughiatam amɨsɨvan markɨ.
24 Dughiar a gumazir dapaniba gevim,
a men arazibagh fofoghasa ingarir puvatɨ.
A men arazibagh fogha gɨfa,
a pura me batogha, gumazir igharaziba men danganibagh arɨsi.
25 A men arazir kurabagh fogha,
kamaghɨn a dɨmagaribar me agɨva me dɨkabɨri.
26 A gumazir kaba amizir arazir kuraba bangɨn,
gumazamizir igharaziba ganasa, a men damazibar me gasɨghasɨsi.
27 A fo, me akɨrim ragha a gasaragha, an Akar Gavgavibar gɨn mangan aghua.
Kamaghɨn amizɨ, a me gasɨghasɨsi.
28 Me onganarazibagh amir gumazamiziba paza me gami,
ezɨ me Godɨn deima, a men ararem barasi.
29-30 God nɨmɨra ikɨ bizitam damuan koghtɨ,
tinara suam God arazir kuram gami?
Egh a uan guam modoghtɨ, tina an boroghɨn mangɨ an guamɨn ganam?
Bar puvatɨ.
God gumazamiziba ko kantribagh ativagha bar dar gari,
eghtɨ gumazir kuratam atrivimɨn otoghan kogh, egh gumazamizibagh asɨghasɨghan kogham,
mati gumazim asɨzimɨn suighasa azuazimɨn ingari.
 
31 “Ian tinara orazi Jop kamaghɨn God mɨkeme,
‘God osɨmtɨziba na garɨzima kɨ da ateri,
egh kɨ uam arazir kuratam damighan kogham.
32  +God bizir kɨ fozir puvatɨziba, da nan akaghtɨ,
kɨ arazir kuratam damigh, egh bar moghɨra da ategham.’
 
33 “Jop, nɨ God amir bizibagh ifongezir puvatɨ.
Nɨ kamaghɨn nɨghnɨghan markɨ,
nɨ uabɨ ifongezir biziba God dar amuam.
Nɨ uabɨ uabɨ tuisɨgh, egh arazir manamɨn gɨn mangɨ a damusɨ, nɨ a damu.
Kar nan ingangarim puvatɨ.
Arazir manam nɨn deraghtɨ,
nɨ datɨrɨghɨn fofozir aghuarir kamɨn gun e mɨkɨm.§
 
34 “Kɨ gari, gumazir fofozir aghuim ko nɨghnɨzir aghuim itiba,
me nan akar kam baregh suam,
35 ‘Jop pura bizibav gei, ezɨ an mɨgɨrɨgɨaba derazir puvatɨ.
A deravɨra nɨghnɨzir puvatɨgha mɨgei.’
36 Jop gumazir arazir kurabagh amibar mɨn bizibav gei.
Ezɨ nan ifongiam kamakɨn,
God kamaghɨra a damu mangɨvɨvra ikɨtɨ a fogh suam,
a mɨgɨrɨgɨar kabar amuvɨra ikiam, o ti puvatɨgham.
37 Jop arazir kuram gamigha,
arazir kam gisɨn Godɨn akaba batosi.
A en tongɨn ikia en mɨgɨrɨgɨaba batogha,
egha atara akaba God gasi.”
+ 34:5 Jop 27:2; 31:6 * 34:9 Sapta 21:7-13ɨn aven, Jop ghaze, Gumazir arazir kurabagh amiba, God ivezir kuram isa me ganɨga me gasɨghasɨzir puvatɨ. Egha Sapta 21:15ɨn aven, Jop ghaze, Gumazir kuraba mɨgeir akaba, da akar Elihu kagh amibar mɨrara ghu. Akar Elihu Jop gasarazim, a guizɨn akam puvatɨ. Ezɨ sapta 21:16, Jop ghaze, An arazir kurabagh amir gumazamiziba ko navir vamɨra isir puvatɨ. + 34:10 Jenesis 18:25; Godɨn Araziba 32:4; Onger Akaba 92:15; Rom 9:14 + 34:11 Onger Akaba 62:12; Esekiel 33:20; Matyu 16:27; 2 Korin 5:10; 1 Pita 1:17 + 34:15 Jenesis 3:19; Fofozir Gumazim 12:7 + 34:21 Jop 31:4; Jeremaia 16:17; 32:19 + 34:22 Onger Akaba 139:12; Amos 9:2-3; Hibru 4:13 34:29-30 Hibrun akam, ves 29 ko 30 deragha aningɨn mɨgeir puvatɨ. 34:31 Hibrun akam deragha vezɨn kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ. + 34:32 Jop 13:19; 24:25 § 34:33 Hibrun akam deragha vezɨn kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.