35
Elihu ghaze, Jopɨn akaba ikufi, egh an atari
Elihu mɨgɨavɨra ua kamaghɨn mɨgei:
 
“Jop nɨ ghaze, nɨn arazim dera,
egha Godɨn arazim gafira.
Nɨn mɨgɨrɨgɨar kam ti deraz o, puvatɨ?*
+Nɨ uaghan ghaze, kɨ arazir kuratam damighan koghtɨ,
bizir kam manmaghɨn nan akuragham?
Egh uaghan bizir aghuir manatam na bativam?
 
“Jop, kɨ datɨrɨghɨn nɨ ko nɨn namakabar akaba ikarvaghasa.
Nɨ kogh pɨn deraghvɨra overiamɨn itir ghuariabar gan.
Da bar pɨn mar iti.
Kamaghɨra, God bar pɨn iti.
+Nɨ arazir kuratam damigh, egh nɨ a gasɨghasighan kogham.
Nɨ arazir kurar avɨrim gami, ezɨ da pura bizim.
Egh nɨ zurara arazir aghuibar amutɨ,
da manmaghɨn an akuragham?
Nɨ arazir kuraba puvatɨgh,
egh tuavir kamɨn, nɨ bizir aghuir manatam isɨ God danɨngam? Puvatɨgham.
Arazir kurar nɨ amiba, da gumazamiziba eraram asɨghasɨsi.
Ezɨ arazir aghuir nɨ amiba, da gumazamizibaram akurvasi.
 
“Gumazir gavgaviba gumazamiziba dɨka me abɨri.
Ezɨ gumazir kaba uarir akurvaghasa bar pamten gumazir ekiar aghuibar diava arai.
10 Ezɨ gumazitam kamaghɨn deir puvatɨ,
‘Godɨn Nan Ingarizim, a managh iti?
A dughiar kurabar gavgavim en navibagh anɨdima,
e bar akuegha ighiabagh ami.
11 God fofozir aghuarim gumazamizibagh anɨngizɨ, me asɨzir atiaba ko kuarazibagh afira,
egha akurvazim bagh, a bagh mangan aghua.’
12 Guizbangɨra, gumazamiziba akurvazim bagha Godɨn diava arai.
Ezɨ me gumazir uarira uari feba ko arazir kurabagh amiba,
God men dɨmdiaba barazi puvatɨ.
13 Men nɨghnɨziba derazir puvatɨ,
kamaghɨn amizɨ, me puram an diava arai.
Eghtɨ Godɨn Gavgaviba Bar Itim, men dɨmdiaba baraghan kogham.
14  +Jop, nɨ kamaghɨn mɨgɨa ghaze,
Nɨ Godɨn garir puvatɨ.
Nɨ uaghan ghaze,
nɨ dughiar bar ruarimɨn a mɨzuaima,
a kotɨn aven nɨn azangsɨzim akɨrizir puvatɨ.
Kamaghɨn amizɨ Jop, God ti nɨn dɨmdiam bareghan kogham.
15  +Nɨ uaghan kamaghɨn mɨgɨa ghaze,
God ivezir kuram isa gumazir arazir kurabagh amibagh anɨdir puvatɨ.
Egha men arazir kurabagh nɨghnɨzir puvatɨ.
 
16 “Jop pura bizibav gei, ezɨ an mɨgɨrɨgɨaba derazir puvatɨ.
A deravɨra nɨghnɨzir puvatɨgha, pura bizibav gei.”
* 35:2 Dughiar avɨribar Jop ghaze, An arazir kuratam gamizir puvatɨ. (Nɨ sapta 10:7 ko 27:5-6ɨn gan.) Ezɨ akar Elihu Jop gasarazir kam, a guizɨn akam puvatɨ. + 35:3 Jop 7:17-20 + 35:6 Jop 22:2-3 + 35:14 Jop 9:11; 23:8-9 + 35:15 Jop 21:7-34 35:15 Hibrun akam, ves 14 ko 15 deragha aning mɨgeir puvatɨ.