36
God e akɨrasa osɨmtɨziba e ganɨdi
Elihu ua kamaghɨn mɨgei:
 
“Jop, kɨ mɨgɨrɨgɨar maba gavgavim ua Godɨn akam danɨngamiba ikiavɨra iti.
Kamaghɨn amizɨ, nɨ nɨmɨra ikɨtɨ, kɨ tong uam nɨn sure damika.
Fofozir aghuir avɨriba nan navim gizɨfa.
Ezɨ datɨrɨghɨn kɨ kamaghɨn nɨn akakaghasa, Godɨn Nan Ingarizim,
a zurara voroghɨra itir arazibagh ami.
Bar guizbangɨra, kɨ akar ifavaritam gamir puvatɨ.
Kɨ fofozir gumazimɨn mɨn, nɨ ko iti,
ezɨ nan fofozim gumazir igharazibar fofoziba bar dagh afira.
 
“Nɨ oragh! God gavgavir bar ekiam iti,
egha a uan fofozimɨn gavgavimɨn, a ifongezir biziba bar dagh ami.
Egha a gumazamizibar aghuazir puvatɨ.
Arazir kurabagh amir gumazamiziba, a men ganɨva men amamangatɨghtɨ, me dughiar ruarimɨn ikian kogham.
Egha onganarazir gumazamiziba, a men akurvagha men osɨmtɨziba akɨri.
God gumazir an damazimɨn deraziba, a deravɨra men gara me geghufi,
ezɨ gumazamizir kɨniba ziar ekiam me ganɨdi,
mati me atrivibagh ami.
8-9 Eghtɨ dughiar kuram otoghtɨ, osɨmtɨzim gumazamiziba ikegham,
mati me senba ko beniba gumazimɨn soroghafariba ike.
God kamaghɨn men akagha ghaze,
Me uarira uan ziaba fava arazir kurar avɨribagh ami.
Kamaghɨn amizɨ, dughiar kuram me batifi.
10 A me gamima, me deravɨram akaba barasi.
Egha uam arazir kurabar amuan men anogorosi.
11 Me an akaba baragh an apengan ikɨ,
egh dughiabar zurara navir amɨrizim ko dabirabir aghuim ikiam.
12 Me oraghan aghuaghtɨ, apaniba me mɨsueghtɨ,
me arɨmɨghiram.
Egh me uari foghan kogham,
bizir tizim me bato.
 
13 “Gumazamizir nɨghnɨzir gavgavim Godɨn itir puvatɨziba,
an osɨmtɨziba me garɨzir dughiabar,
me Godɨn anɨngagha,
uarir akurvaghasa an azangsɨzir puvatɨ.
14 Me aghumsɨzir arazibagh amir gumazamizibar tongɨn ikia,
egha igiabaram ovei.
15 God gumazamizibagh amima, me osɨmtɨziba ko mɨzaziba isi.
Arazir kamɨn, God arazir aghuibar amuasa gumazamizibar sure gami,
egha tuavir kamɨn a ua me isi, ezɨ me deravɨra iti.
 
16 “Jop, nɨ gan, nɨ datɨrɨghɨn osɨmtɨzir ekiam atera atam ovenge.
Ezɨ God ua nɨ iniasa bar ifonge,
egh nɨ damightɨ, nɨ deravɨra daperagh fɨrighɨrɨgham.
Eghtɨ a dagher bar aghuiba ko biziba nɨ danɨngam.
17 Ezɨ datɨrɨghɨn God nɨn gari,
nɨ mati gumazir arazir kurabagh amim,
egha nɨ isa kotiam gatɨgha osɨmtɨzim nɨ ganɨngi.
Ezɨ nɨ manmaghɨn osɨmtɨzir kam gitagham? Ti puvatɨgham.
18 Kamaghɨn nɨ deraghvɨra ganigh, nɨn anɨngagharim nɨ damutɨ, nɨ God dɨpovan markɨ.
Egh nɨ ua suam, nɨ uabɨ givezamin ivezim a bar ekefe, egh nɨ God ateghan markɨ.
19 Nɨn bizir avɨriba ko nɨn gavgavim,
datɨrɨghɨn nɨn osɨmtɨzir kam agɨvaghan kogham.
20 Nɨ dɨmagarim otivsɨ puvɨra nɨghnɨghan markɨ,
kar gumazamiziba zuamɨra puvarɨghamin dughiam.
21 Nɨ faragha arazir kurabagh ami.
Bizir kam bangɨn nɨ foghasa, God osɨmtɨziba nɨ ganɨngi.
Kamaghɨn nɨ ua bagh ganigh,
nɨ uam arazir kuratam bar an aven mangan markɨ.*
 
22 “Nɨ deravɨram oragh. God gavgavir ekiam ikia bar pɨn ti.
Egha a tisan bar aghuim.
Tina ua an mɨn en sure damuam?
Bar puvatɨ.
23 Tinara God damuamin bizibar a mɨkɨmtɨ, a adar amuam?
Egh tina kamaghɨn a mɨkɨm suam, ‘God, nɨ arazir kuram gami?’
Gumazitam kamaghɨn mɨkemeghan kogham.
24 Gumazamiziba God ingarizir bizibar gara,
egha onger akabagh amua an ziam fe.
Kamaghɨn amizɨ, nɨ uaghan an ziam fɨ.
25 Gumazamiziba bar God amizir bizibar gani,
egha me saghon ikia deragha dagh fozir puvatɨ.”
Godɨn fofozim ko gavgavim bar pɨn iti
26 Elihu ua kamaghɨn mɨgɨa ghaze,
 
“E manmaghɨn God gɨfogham, a bar ekevegha bar pɨn iti.
E uaghan manmaghɨn an azenibagh fogham. Bar puvatɨgham.
27 A nguazir kamɨn dɨpam isa ghuavanaga a gamima,
an amozimɨn oto.
28 Egha amozir ofɨziba ko ghuariar overiamɨn itiba,
izaghira nguazim gizima, gumazamiziba dɨpar avɨrim isi.
29 E kamaghɨn fozir puvatɨ, ghuariar manaba ekevegha overiam avara,
mati Godɨn Purirpenim.
E fozir puvatɨ,
arariba manmaghɨn ghuariabar apengan ikia tɨngazi.
30 God onɨmaribagh amima, da tintinimɨn danganiba bar dar taghtasi.
Egha ongarir konim avarazɨ, a mɨtarmemɨn aven iti.
31 God ghuariaba ko amozibagh atifa, egha arazir kamra a gumazamiziba bar me gativagha deravɨra men gari.
Egha amozim gami an azenibagh izima gumazamiziba dagher avɨriba iti.
32 An uan dafarimningɨn onɨmarim korogha,
afuzimɨn mɨn, bizir a inivasa ifongezim ginifi.
33 Arariba tɨngazima, e fo, amɨnim ko amozim otogham.
Ezɨ bulmakauba uaghan fogha arazir mabagh ami.”
 
* 36:21 Hibrun akam ves 16 ikegha ghua ves 21ɨn tuzir akar otevir maba deragha dav geir puvatɨ.