37
“Arariba dagarvazima, kɨ nɨsi,
ezɨ nan dɨghorim na ginifi.
Ia araribar dagarvaziba baragh.
Mar Godra pamten dɨa mɨgei.
An onɨmaribagh amima,
da taghtagha overiamɨn danganiba bar dar zui.
Egha nguazir kamɨn apɨnir mamɨn ikegha apɨnir mamɨn ghu.
Ezɨ e gɨn orazi, a pamten dɨa mɨgei, ezɨ e an gavgavim barasi.
God kamaghɨn amima onɨmarim taghtagha tintinibar zui.
 
“Godɨn tiarim, mati ararim dagarvasi,
a bar igharagha ghugha an ararem bar dera.
Egha an amir biziba bar, en nɨghnɨzibagh afira.
A mɨgeima aisɨn amozim nguazim giri.
A mɨgeima, amozir bar ekiam nguazir gizi.
Arazir kamɨn, a gumazamizibar amutɨ me ingaran kogham.
A kamaghɨn damutɨ, an amir biziba,
gumazamiziba deragh dagh fogham.
Dughiar kamɨn asɨzir atiaba,
uan danganibar mangɨ mongegh ikiam.
Amɨnir gavgaviba uan danganibar ikegha izi.
Egha amɨnir ekiar kaba orangtɨzim inigha izi.
10 God uan akatorimɨn amɨnim giverazɨ ais otifi.
Egha dɨpar ekiabagh amima, da aisɨn mɨn otiva bar gavgafi.
11 A dɨpar avɨrim isa ghuariar ekiabar aven da akufi,
ezɨ onɨmariba dar tongɨn ikia taghtagha tintinibar zui.
12 God uabɨ mɨgeima, ghuariaba ighuagha arui.
Da ghua gumazamiziba itir danganibar, God damuasa mɨkemezir bizibagh ami.
13 God kamaghsua amozim amadi, dughiar maba a gumazamizibar arazir kuraba akɨrasa,
egha dughiar maba, a men apangkuva arazir aghuim me damuasa.
 
14 “Jop, nɨ kuarim atɨgh nɨmɨra ikɨ puram oragh,
egh God amir bizir ekiar igharagha garibagh nɨghnɨgh.
15 God Akar Gavgavim ghuariabagh anɨngizɨ, onɨmariba dar aven ikia taghtagha tintinibar zui.
Nɨ ti kamaghɨn foz, o?
16 God overiamɨn ghuariaba guizɨ, da pura guighav iti.
A ghuariabagh amir arazir kam, nɨ ti a gɨfoz, o?
God fofozir avɨriba ikia, dɨgavir kuram gamir arazimɨn, ingangarir aghuir kabagh ami.
Ezɨ nɨ fofozir kamaghɨn garim puvatɨ.
17 Nɨ korotiam aruzɨ, amɨnir fefer sautɨn amadaghan izim nɨ gamima,
doriba nɨn azima, nɨ bar puvɨra sokosi.
Nɨ manmaghɨn amɨnir fefer kamɨn tɨvagham.
Bar puvatɨgham.
18 God overiamɨn ingarigha, a isa an danganimɨn anetɨzɨ, a ikia gavgafi.
Ezɨ overiam mati guabar garir bizimɨn mɨn iti, me brasɨn ganganir kamɨn ingari.
Ezɨ nɨ ti Godɨn akuragh kamaghɨn bizitamɨn ingarigham?
Bar puvatɨgham.
19 En nɨghnɨziba derazir puvatɨ, mati e mɨtatemɨn aven iti,
ezɨ e manmaghɨn nɨghnɨgh egh God ko mɨkɨmam?
Kamaghɨn amizɨ, nɨ mɨgɨrɨgɨar e God mɨkɨmamibar en sure damuam o puvatɨ?
Ti puvatɨgham!
20 God oraghtɨ, kɨ mɨgɨrɨgɨam an ikɨtɨ, a ti kuarim atɨgh na baragham, o?
A ti mɨghɨgh nan akabagh nɨghnɨghan kogham.
Gumazitam ti bar onganigh, God a mɨsueghtɨ, an aremeghsɨ kamagh mɨkɨmam.
Ti bar puvatɨgham.*
 
21 “Amɨnim ghuariabagh ivarazɨ, overiam bar zuegha itima,
aruem bar deravɨra isira,
ezɨ e an angazangarimɨn ganan iburaghburaki.
22 Nɨ gan, Notɨn amadaghan angazangarir ekiam overiamɨn oto,
an ganganim mati gol.
Kar God uabɨn kurkegha,
uan angazangarim ko gavgavim sara izi,
ezɨ gumazamiziba an gara puvɨram atiati.
23 Godɨn Gavgaviba Bar Itim, a bar pɨn iti,
eghtɨ e an boroghɨn mangan kogham.
A gavgavir ekiam iti, egha guizɨn araziba ko arazir aghuibara gɨn ghua,
puram e abɨrir arazim gamir puvatɨ.
24 Kamaghɨn amizɨ, gumazamiziba an atiati.
Ezɨ gumazir uarira uari feba ghaze, me fofozir avɨriba iti,
God gumazir kaba barazi puvatɨ.”
* 37:20 Hibrun akam, vezɨn kam deragha a mɨgeir puvatɨ.