Ikiavɨra Itir God, Jopɨn akam ikara
38
(Sapta 38--39)
Bizir God amiziba, Jopɨn fofozim gafira
+Ikiavɨra Itir God amɨnir ekiam ko amozimɨn aven ikia kamaghɨn Jopɨn akam ikaragha ghaze:
 
“Jop, nɨ nɨghnɨzir aghuim ko fofozim puvatɨ.
Nɨ bar manmaghɨn garir gumazim,
egha nɨ fofoziba puvatɨgha tintinibar mɨgɨrɨgɨar avɨribagh ami?
Nɨ datɨrɨghɨn guizɨn gumazimɨn mɨn tugh.
Eghtɨ kɨ azangsɨzibar nɨ damutɨ, nɨ nan azangsɨziba ikarvagh.
 
+“Jop, dughiar kɨ nguazir kamɨn ingara egha gavgavim an mɨngarim ganɨdimɨn, nɨ managh ike?
Nɨ bizir kaba deragh dagh fogh na mɨkɨm.
Tinara, deraghvɨra nɨghnigha nguazir kamɨn mɨtaghniaba arɨki?
Tinara benim inigha nguazir kam garɨgha, an ruariba ko arozibar ababanibagh amuagh arui?
Nɨ ti bizir kabagh foz o?
Gavgavim nguazir kam danɨngamin guarir akɨniba, managh mɨtivighav iti?
Ezɨ tinara dagɨar, nguazim isɨn ikɨ, gavgavighamibar ingari?
Ingangarir kam otozir dughiamɨn, mɨkoveziba an ganigha bar akongegha ighiabagh amima,
enselba dia bar akonge.
 
+“Dughiar ongarim nguazim abigha azenan otogha anadimɨn,
tinara an tiar akam asarazɨ,
a itir danganimra iti,
ezɨ aperiam otozir puvatɨ?
Kɨrara, kɨ bizir kam gami.
Dughiar ongarim igiamram otozimɨn, kɨrara ghuariaba isa, anevara,
mati amebam inim isa uan borir iririvim gike.
Kɨ mɨgharir pɨziba isa ongarim avarazɨ,
mɨtarmer bar ekiam anevara.
10 Kɨrara ongarimɨn mɨtaghniam atɨgha, an mɨriabar dɨvazir gavgavibar mɨn a da ase,
eghtɨ ongarim anebigh aven mangɨva avegham.
11 Kɨ ongarim mɨgɨa ghaze,
‘Nɨ ongarir ekiam, nɨ dɨkav bar pɨn mavanang dɨpɨr izɨ kaghɨra tugh.
Nɨ mɨtaghniar kam fagh vongɨn mangan markɨ.’
 
12 “Jop, nɨ ti pura mɨgeima amɨnim tira?
Nɨ ti dughiabar vaghvagha mɨzarazibar dughiabar bori?
13 Mɨtarmem mati inir mɨtiar ekiamɨn mɨn dɨmagarimɨn nguazim ave,
ezɨ gumazir kuraba mɨtarmemɨn aruava arazir kurabagh ami.
Nɨ ti dughiatamɨn mɨzarazim mɨkemezɨ an otogha mɨtarmem batoke,
ezɨ gumazir kuraba dɨgavir kuram gamigha tintinibar are?
14 Mɨzarazimɨn, aruem angazangarim bizibagh anɨdima da bar azenara iti,
ezɨ bizir dɨmagarimɨn mongeziba, e deravɨra dar gari.
15 Aruemɨn dughiam, gumazir kuraba mɨtatemɨn uan arazir kuraba amir puvatɨgha,
gumazamizibagh asɨghasɨghamin gavgavim puvatɨ.
 
16 “Jop, nɨ ti ongarir dɨkɨnim giraghugha, an ganiz o?
Egha dɨpaba an otivi danganibar ganiz o?
17 Oveaghuezibar Nguibar mɨtarmemɨn aven itim,
nɨ ti ghua an tiar akamɨn ganiz o?
Ti puvatɨ.
18 Nguazir kam bar ekefe, ezɨ nɨ ti an mɨtaghniaba bar dagh fogha mati?
Nɨ fogh na mɨkemegh.
 
19 “Jop, nɨ managh mangɨva, angazangarim otivir danganim bativam?
Egh nɨ managh mangɨva, mɨtarmem otivir danganim bativam?
20 Nɨ angazangarim ko mɨtarmem mangamin tuavim,
ko aning uamategh izamin tuavim, nɨ ti aningɨn akagham?
21 Jop, kɨ angazangarim ko mɨtarmemɨn ingaramin dughiam, nɨn amebam ti nɨ bategha gɨfa.
Kamaghɨn nɨ aningɨn danganim gɨfo.
 
22 “Jop, nɨ ti ghua ais ko aisɨn amozim itir danganimɨn ganiz o?
23 Kɨ dar ingarizɨ, da pazɨ gumazir igharaz darazi damu, me mɨsoghamin dughiam mɨzuai.
24 Tuavir onɨmarim taghtagha tintinibar zuim, nɨ ti a gɨfo,
a managh iti?
Egha nɨ ti fo, amɨnim aruem anadi naghɨn managh ikegha iza tintinibar nguazimɨn zui?
25 Tinara amozir ekiam bagha tuavim atɨzɨ, a nguazimɨn izaghiri?
Tinara ararir tɨngazir kaba bagha overiamɨn mangamin tuavim atɨ?
26 Tina amozibagh amima,
da gumazamiziba puvatɨzir danganiba ko nguazir mɨdiaribagh izi?
27 Nguazir kam faragha pura iti, ezɨ temeba ko graziba an puvatɨ.
Ezɨ datɨrɨghɨn amozim a gamizɨ,
grazir bar avɨrim nguazir kamɨn otifi.
 
28 “Jop, dɨmagarimɨn ghuariam ko amozim ti afeziatam iti, o puvatɨ?
29 Ezɨ tina ais ko aisɨn amozimɨn amebar aning batezim?
30 Ais irir dughiamɨn dɨpaba gavgavigha dagɨabar mɨn iti.
Egha ais bar ongarim avara.
 
31  +“Jop, nɨ gavgavim ikɨ mɨkovezir taba akuvaghtɨ, da overiamɨn itir danganir vamɨran ikiam?
Egh nɨ mɨkovezir bar avɨrir kam ikezir benim fɨrigh me ateghtɨ, me tintinibar mangam?
Ti puvatɨgham.
32 Mɨkovezir bɨzir kaba, nɨ ti tuavim dar akakagh,
egh azeniba vaghvagh dughiar manamra da otivasa, nɨ dav gei?
33 Nɨ ti overiamɨn bizir a damuasa mɨkemezibagh fogham o?
Egh nɨ ti nguazimɨn itir bizibar amightɨ, da uaghan arazir kabar gɨn mangam?
Ti puvatɨgham.
 
34 “Nɨ ti ghuariabar dɨmtɨ, da nɨ baregh amozir ekiam amadaghtɨ,
a nɨ girɨ aperiamɨn mɨn otogh nɨ avaragham o?
35 Egh nɨ managh mangɨsɨ onɨmarim amangtɨ,
a ti kamaghɨn nɨ mɨkɨmam,
‘Kɨ nɨn ingangarim damuasa pura iti.’
36 Aperiam otivamin dughiam,
tina fofozir aghuim kuarazibagh anɨdi?
Tina fofozim tuaribagh anɨdima,
amɨnim tiasava amir dughiamɨn, da ati?*
37 Tina ghuariaba bar da mengamin fofozim iti?
Ghuariaba mati nguazir mɨneba overiamɨn iti,
ezɨ tina da fusfughtɨ amozim izighiram?
38 Eghtɨ nguazimɨn mɨnemeniam ua porogh gavgavigham.”
Tina fofozim kuaraziba ko asɨzibagh anɨngi?
39-40 Ikiavɨra Itir God ua kamaghɨn mɨgei:
 
“Jop, laionba uan mogomer danganiba ko toribar ikia mɨzuai itima,
nɨ ti asɨzibagh ami da roghɨra izima, laionba dav sogha da apa,
uan mɨtiriaba agefi?
41 Ezɨ kuarazir kotkotba, dagheba puvatɨgha puram arua dagheba burir dughiaba, ko men nguziba daghem bagha nan deir dughiaba,
tinara dagheba me ganɨdi?
Kɨrara.”
 
+ 38:1 Jop 40:6; Esekiel 1:4 + 38:4 Onger Akaba 104:5; Aghuzir Akaba 8:29; 30:4 + 38:8 Jeremaia 5:22 + 38:31 Jop 9:9; Amos 5:8 * 38:36 Hibrun akam deragha vezɨn kam mɨgeir puvatɨ.