39
“Nɨ ti fo, azenibar dughiar manamra, mɨghsɨamɨn itir memen amebaba oti?
Nɨ ti garima, asɨzir dian amebaba uan nguziba bati?
2-3 Nɨ ti foghama, iakɨnir manabara, memen nguziba ko dian nguziba amebabar navibar aven iti?
Egha nɨ ti fo, dughiar manamra memen amebaba uan teviba apɨra nguziba bati?
Meme ko dian nguzir kaba uan amebaba ko, tuziba ko ruaribar ikia ekevegha gavgafi.
Me ekevegha gɨvagha, uan amebaba ategha bar ghue.
Egha ua izir puvatɨ.
 
“Tina donkin atiabar beniba fɨrizɨ,
da uan ifongiabar gɨn ghua pura tintinibar zui?
Kɨ danganir gumazamiziba ikia ingarir puvatɨzir isa me ganɨngi,
kar danganir grazir aghuiba aghuir puvatɨzim, kar amangsɨzir avɨrim itir nguazir kuram.
Donkin atiaba fo, me nguibar ekiabar ikɨtɨ gumazamiziba benibar me ikɨva, ingangarim damusɨ pamten me dagarvagham.
Kamaghɨn me akɨrim ragha nguibar ekiamɨn nɨgɨnim ko dagarvazibagh asara.
Egha me pura mɨghsɨabagh arua,
egha damasa terafariba ko graziba buri.
 
“Jop, bulmakaun atiaba ti nɨ bagh ingangarim damuam o?
Egh dɨmagarimɨn da ti izɨ nɨn bulmakaubar dɨpenim dakuam o?
10 Nɨ ti benim bulmakaun atiam dafagh a damutɨ, a bizir osɨmtɨzibagh ekuam o?
O nɨ a damutɨ, a ter otevim kurvagh nguazim abɨgh nɨn azenimɨn ingaram?
11 Nɨ fo, bulmakaun atiam gavgavir ekiam iti,
ezɨ nɨ ghaze, a nɨn akuragh nɨn ingangarir ekiabar amuam?
12 Nɨ ghaze, a mangɨ nɨn azenimɨn witɨn aniziba inigh izɨ,
nɨn danganir witɨn mɨsevibav sogha da amɨsevimɨn izam o?
 
13 “Poneba* bar akongezir dughiaba, me uan avɨziba onava dav sosi.
Egha me kuarazir benibar mɨn avɨzir ekiaba ko arɨzir aghuiba itir puvatɨ.
Nɨ ti men gara me gɨfo?
14 Poneba uan aroriaba pura nguazimɨn dar atɨgh, egh da ategh mangɨgham,
ezɨ nguazim fefem dagh anɨdi.
15 Egha da tong kamaghɨn nɨghnɨzir puvatɨ,
gumazitam, o asɨzitam da dɨkaragham.
16 Poneba deravɨra uan aroriabagh amir puvatɨ,
da mati poner igharazim otezir aroriabar mɨn dagh ami.
Da kamaghɨn nɨghnɨzir puvatɨ, dar aroriaba ikuvightɨ,
dar ingangarir ekiar aroriaba batim pura mangɨgham.
17 Kɨ nɨghnɨzir aghuim ko fofozir aghuim dagh anɨngizir puvatɨ,
kamaghɨn amizɨ, da arazir kabagh ami.
18 Ezɨ da dɨkavigha ivemarir dughiabar, da bar puvɨra ivemara, uan avɨziba pamten dav sogh,
egh hos ko, gumazir a gaperazim gafiragham.”
 
19 “Jop, nɨ ti gavgavim hoziabagh anɨdi? Egha nɨ ti arɨzir ruariba, dar tuebagh arɨsi?
20 Nɨrara ti hoziabagh amima, da odezibar mɨn bar pɨn uari akuri?
Hoziaba bar puv avɨghagha pamten arai, ezɨ men arareba atiatim gumazamizibagh anɨdi.
21 Men gavgavir ekiam me gamima, me bar akongegha
pɨn uari akura, egha sueroghofariba nguazim mɨsosi.
Egha mɨdorozim bagha pamten ivemara zui.
22 Hoziaba atiatir puvatɨgha, nɨghnɨzir avɨribagh amir puvatɨ. Mɨdorozir ekiam a pura bizim,
da akɨrim a gasaraghan kogh, arɨ mangɨ modoghan kogham.
23 Da mɨdorozir gumaziba atera ivemarima, men barir mɨtariba tɨngazi,
ezɨ afuzir ruarir gumaziba suighiziba aruem dagh amima, da taghtasi.
24 Me sɨgham givir dughiam, hoziaba pura nɨmɨra itir puvatɨ,
dar naviba dɨkavima, da mɨsoghasavɨra amua
egha ivemara zui.
25 Me sɨgham givir dughiam, hoziaba arai.
Da tɨghar mɨdorozimɨn boroghɨn mangam, da saghon ikiavɨra ikia mɨdorozimɨn mughuriam barasi.
Egha hoziaba mɨdorozir gumazibar dapaniba barazima, me pamten mɨdorozir gumazibar dei,
ezɨ mɨdorozir gumaziba mɨsoghasa pamten dɨa mɨgei.
 
26 “Kuarazir isaba, nɨ ti fofozim ko nɨghnɨzim dagh anɨngizɨ, da overiamɨn mɨghagha arua,
egha dɨkava uan avɨziba onava mɨgha sautɨn amadaghan zui?
27 Kuarazir bagaba ti nɨ mɨzuai, nɨ dav kemeghtɨ,
da mɨghsɨabar mavanang pɨn uan mɨkonibar ingaram?
28 Da mɨghsɨabar ghua dagɨar ekiaba itir danganir kurabar, uan mɨkonibar ingari.
Danganir kurar kaba, kar dar danganir mogomer gavgaviba.
29 Da uan danganir kabar ikia deravɨra saghon mar asɨzibar gari.
30  +Ezɨ bagabar nguziba, asɨzir kabar ghuzibar amasa bar ifonge.
Mɨdorozimɨn dughiamɨn gumazir kuaba tintinimɨn nguazim girav itima,
bagaba iza danganir kamɨn uari akufi.”
* 39:13 Poner Israelɨn itiba, en ponebar mɨn garir puvatɨ. 39:19 Akar vezɨn 19ɨn ikegha ghua 25ɨn tuziba, da hoziar mɨdorozir gumaziba apiaghira mɨdorozim bagha zuibav gei. + 39:30 Matyu 24:28; Luk 17:37