Jop God mɨgei
40
(Sapta 40:1-5)
Godɨn azangsɨziba, Jop da ikarvaghan ibura
Ikiavɨra Itir God kamaghɨn Jopɨn azai:
 
“Jop, kɨ Godɨn Gavgaviba Bar Itim, nɨn mɨgɨrɨgɨaba na ko mɨsosi?
Egha nɨ akam na gasa ghaze, kɨ arazir kuram gami.
Ezɨ datɨrɨghɨn nɨ nan azangsɨziba ikarvaghasa kɨ nɨ mɨzuai.”
 
Jop kamaghɨn Ikiavɨra Itir God ikara:
 
“Kɨ pura bizir kɨnim.
Kɨ manmaghɨn nɨn akaba ikarvagham?
Kɨ akam dukuagh nɨmɨra ikiam.
Kɨ mɨgɨrɨgɨar bar avɨrim gami,
kamaghɨn amizɨ, kɨ ua mɨkɨman kogham.”
God, Jopɨn mɨgɨavɨra iti
(Sapta 40:6--41:34)
Jop guizɨn gumazimɨn mɨn tuivasa, God a mɨgei
Ezɨ Ikiavɨra Itir God amɨnir ekiam ko amozimɨn aven ikia, kamaghɨn Jopɨn akam ikaragha ghaze:
 
“Jop, nɨ guizɨn gumazimɨn mɨn tugh,
eghtɨ kɨ bizibar nɨn azangsɨghtɨ, nɨ nan akaba ikarvagh.
+Nɨ mɨgɨa ghaze, nɨn araziba derazɨ nɨ gavgafi.
Egha nɨ tizimsua akam na gasa ghaze,
kɨ arazir aghuim gamir puvatɨ?
Nɨn gavgavim ko nan gavgavim ti magh ghu?
Kɨ pamtem mɨgɨa araribar mɨn dagarvasi.
Ezɨ nɨ ti uaghan nan mɨn damuam?
 
10 “Nɨ kamaghɨn otivsɨ, nan danganim inigh, egh nan atrivimɨn kurkazir aghuiba inigh dar aghuigh,
egh ziar ekiam inigh gumazamizibagh ativagh,
bar men pɨn ikɨ.
11 Egh nɨ gantɨ gumazamiziba uan ziaba fɨtɨ,
nɨ puv men anɨngaghɨ bar me abɨnigh.
12 Nɨ gumazamizir akaba batozibar gan me dɨkabɨn.
Egh gumazamizir arazir kurabagh amiba,
me itir danganibara, zuamɨra bar me dɨkɨ me mɨrmɨrigh.
13 Egh Oveaghuezibar Nguibamɨn, kalabuziar danganimɨn me arɨkigh.
Egh me isɨ nguazir torim datɨghtɨ,
gumazamizir igharaziba ua men ganan kogham.
14 Nɨ bizir kabar amightɨ, kɨ nɨn ziam fɨ suam,
nɨ uan gavgavimɨn gumazir arazir kurabagh amiba, abɨragha bar me agɨfa.”
God uabɨra, asɨzir bar gavgavim hipopotamus gativagham
15 Ikiavɨra Itir God ua kamaghɨn mɨgɨa ghaze:
 
“Jop, nɨ mangɨ asɨzir bar gavgavim hipopotamusɨn gan, da bar ekefe.
Kɨ uabɨ dar ingarizɨ moghɨn uaghan nɨn ingari.
Hipopotamusba bulmakaubar mɨn graziba ko ter afariba api.
16 Dar namnaba bar ekevegha bar gavgafi.
Dar naviba ko akɨriba uaghan bar gavgafi.
17 Dar ipeba tuivigha gavgafi, mati sidan temeba,
ezɨ dar soroghafariba gavgavir ekiam iti.
18 Dar aghariba bar gavgafi, egha mati brasɨn gavgavimɨn ingarizir ainba.
Dar soroghafariba bar gavgafi, mati ainɨn oteviba.
19 Kɨ God, kɨ ingarizir asɨzibar tongɨn, hipopotamusba bar me gafira.
Kɨ dar ingari, egh kɨrara dar gavgaviba abɨnam.*
 
20 “Hipopotamusba apir graziba, da mɨghsɨabar iti.
Danganir kaba, asɨzir atiaba uarigh ikararagha arui.
21 Hipopotamusba temer dɨkoniba itibar apebabar irav iti,
egha danganir dakarabar, ighurunir povibar modi.
22 Egha da temer dɨpar mɨriabar itibar aguabar apengan mogava avughsi.
23 Aperiam otogh pamten ivemartɨ, da atiatingan kogham.
Aperiam Jordanɨn Fanemɨn otogh, bar izɨvagh dar akatoribar aven mangɨtɨ, da pura uarir asugh nɨmɨra ikiam.
24 Tinara dar suiragh da ikegham?
Tinara azuazimɨn ingarigh, benibar dar atinibar afeghtɨ, da kalabuziamɨn ikiam?
Ti puvatɨgham.”
+ 40:8 Jop 27:2-6; 30:18-24; 31:6 * 40:19 Hibrun akam, vezɨn kam deragha a mɨgeir puvatɨ.