41
Ongarimɨn itir goar bar ekiam, an asɨzibar atrivimɨn iti
+Ikiavɨra Itir God ua kamaghɨn mɨgɨa ghaze:
 
“Jop, nɨ ti akezim akunigh ongarimɨn itir goar ekiar kamɨn guragham?
Nɨ ti an mɨzem benir gavgavimɨn a ikegham?
Nɨ ti an atinim benir gavgavim a dafagh a gekuigh mangɨgham?
Egh nɨ ti uaghan akezim isɨ an aghozim dafagham?
Nɨ manmaghɨn nɨghnɨsi?
Nɨ ti an suiragh a ikeghtɨ, a uabɨn apangkuvighsɨ nɨn azangsɨghtɨ, nɨ aneteghtɨ a mangam o?
Egh a nɨ apezeper akar isɨngtɨziba nɨmɨra nɨ mɨkɨmam o?
A ti nɨ ko akar gavgavim akɨrigh,
zurara nɨ bagh ingaram o?
Nɨ ti a ko ikararangam,
mati nɨ kuarazim ko ikararangasa benimɨn a ike?
O, nɨ ti benimɨn a ikeghtɨ,
nɨn ingangarir amiziba a kurvagh mangam?
Dagɨaba bagha ingarir gumazamiziba ti, an ivezim bagh akabar uari adogham?
Egh me ti an asɨziba aghoregh,
da inigh mangɨ danganir biziba amadi naghɨn da amangam?
Nɨ ti afuzir avɨribar a giniftɨ,
da an mɨkarzim ko dapanim gizɨvagham?
Aria, nɨ uan agharimning a gisɨn datɨgh,
egh an gavgavimɨn ganigh, ua kamaghɨn damuan kogham.
A puvɨra nɨ mɨsueghtɨ,
nɨ an mɨdorozir kam gɨn amadaghan kogham.
 
“Nɨ ongarimɨn itir goar ekiar kamɨn ganigh, egh nɨ bar atiatigh nɨrɨzim nɨn agharapaniba asivkɨntɨ,
nɨn gavgaviba bar gɨvagham.
Kamaghɨn amizɨ, nɨ ongarimɨn itir goar ekiar kamɨn suighsɨ nɨghnɨghan markɨ.
10 Tinara an navim giniv, a ko mɨsogh anebɨragham?
Gumazir kamaghɨn amitam itir puvatɨ.
Ezɨ kamaghɨn tina na ko mɨsogh na abɨragham?
Ti puvatɨgham.
11  +Nguazir kamɨn biziba da bar nana,
kamaghɨn amizɨ, tina faragh biziba na danightɨ,
kɨ an biziba ikarvagham?
Bar puvatɨgham.*
 
12 “Kɨ datɨrɨghɨn ongarimɨn goar ekiar kamɨn suebagh eghanam, da manmaghɨn gari,
an namnam gavgavir aghuarim iti.
Ezɨ kɨ bizir kam bangɨn mɨkɨmɨva, uan akam dukuaghan kogham.
13 Tinara an inimɨn itir naziar gavgaviba adegham?
Tinan afuzim an inim ko naziar gavgavim vɨraram aning abɨzagh vongɨn otogham?
14 An atarir ekiar avɨriba itima gumazamiziba bar dar atiatingi.
Kamaghɨn amizɨ, tina an akam akarigham?
15 An akɨragharimɨn itir naziar gavgaviba,
da bar uarir kumigha gavgavim an inim ganɨdi.
16 An naziaba bar deravɨra uarigh kumigha gavgavizɨ,
amɨnim dar tongɨn mangɨghan kogham.
17 Da bar uari savsuiragha gavgavizɨ,
bizitam da kuighan kogham.
 
18 “An asir dughiamɨn, avim an fetoribar otiva azenan iza tintinibar zui.
Ezɨ an damazimning isia mati aruer ebariba mɨzarazimɨn siragha anaga aghefe.
19 Avir mɨzariaba an akatorimɨn otivaghira,
bɨaghira tintinibar zui.
20 Ezɨ mɨturir an fetorimɨn otivim,
mati mɨnem avim gisɨn ikia siaghkua mɨturim otifi.
21 A uan akatorim akarir dughiamɨn, an amɨnim avim gamima, an otifi.
Ezɨ avim an akatorimɨn ikiava otivaghiri.
 
22 “An fɨragharim bar gavgafi,
ezɨ gumazamiziba an gara puvɨram atiati.
23 An inivafɨzimɨn itir tuziba bar uarigh asavkonegha,
bar gavgavigha ighuam zuir puvatɨ. Bar puvatɨ.
24 An navir averiam bizitamɨn atiatir puvatɨ.
An navir averiam bar gavgafi,
mati dagɨar ekiar raiziar mɨseviba mɨrmɨrim.
 
25 “A dɨkavigh tughamin dughiam,
atrivir gavgaviba uaghan puvɨram atiati.
Me oraghtɨ a dɨpam mɨsogh tɨngaghɨtɨ,
men agharapaniba pura men amɨraghtɨ,
me bizitam damuan iburagham.
26 Gumaziba mɨdorozir sababar an okasava ami, o me afuzir ekiaba ko dozibar a ginivasava ami, da pura biziba.
Bizir kaba a gasɨghasighan kogham.
27 A dar gari, da pura biziba.
An ainɨn gari, a mati dadar mɨdiarim,
egha brasɨn gavgavimɨn gari, a mati ter kurum.
28 Gumaziba baribar a gasɨtɨ,
an arɨmangɨghan kogham.
Me katapelɨn dagɨabar a gasɨtɨ,
a da baraghtɨ, mati ter afariba an namnam giri.
29 An aghorir ekiar mɨsozibar gari,
da mati grazir mɨdiariba.
An afuzir magameba baragha da dɨpova ghaze,
da pura bizir kɨniba.
 
30 “Goar ekiamɨn navimɨn itir naziaba bar ghumigha,
mati nguazir mɨnem mɨsaraghɨrezɨ, an arariba ghumi.
Egh a nguazir apengtɨzim darutɨ,
an naziar kaba nguazim abɨgham.
31 An ongarimɨn aven aruir dughiam, ongarim isiaghtui,
mati dɨpam mɨnemɨn aven isiaghtui.
32 An ongarim garuir dughiam,
an tuavir a zuim, pupuvir bar ghurghuriba an ikia taghtasi.
33 Goar ekiam bizitamɨn atiatir puvatɨ.
Asɨzir tam an mɨn itir pu.
Bar puvatɨ.
34 A gari, asɨzir ekiar maba uaghan ziar ekiaba iti,
ezɨ a ghaze, Da pura biziba.
Asɨzir ekiaba pura uan ziaba fe,
ezɨ a bar dar atrivimɨn iti.”
+ 41:1 Onger Akaba 74:14; 104:26; Aisaia 27:1 + 41:11 Godɨn Araziba 10:14; Onger Akaba 50:12 * 41:11 Hibrun akam, vezɨn kam deragha a mɨgeir puvatɨ. 41:13 Hibrun akam, vezɨn kam deragha a mɨgeir puvatɨ.