Jop Ikiavɨra Itir Godɨn akaba ikarvasi
42
(Sapta 42:1-6)
Jop aghumsigha navim gɨra
Ezɨ Jop kamaghɨn Ikiavɨra Itir Godɨn mɨgɨrɨgɨaba ikarvagha ghaze:
 
“Kɨ datɨrɨghɨn fo, nɨrara biziba bar dar amuamin gavgavim iti.
Egha nɨ uan ifongiamɨn gɨn ghuava amir ingangariba,
tav dar anogoreghan kogham.
+Nɨ kamaghɨn nan azara,
‘Tina nɨghnɨzir aghuim ko fofozim puvatɨgha tintinibar mɨgɨrɨgɨar avɨribagh ami, egha kɨ damuasa amir biziba posi?’
Kɨ fo, kɨ bizibar mɨngariba deravɨra dagh fozir puvatɨgha,
egha mɨgɨrɨgɨar onganir avɨribagh ami.
Bizir igharagha garir aghuarir kɨ mɨkemeziba,
da nan fofozim ko nɨghnɨzim gafira.
 
+“Ezɨ nɨ kamaghɨn na mɨkeme,
‘Jop, nɨ deravɨra kuarim atɨgh nan mɨgɨrɨgɨaba baragh.
Eghtɨ kɨ bizir maba bagh nɨn azangsɨghtɨ,
nɨ nan azangsɨziba ikarvagham.’
Ikiavɨra Itir God, kɨ fomɨra pura gumazamizibar akaba baragha, egha nɨ gɨfo.
Egha datɨrɨghɨn kɨ uabɨ uan damazimɨn nɨn gari.
Kamaghɨn amizɨ, kɨ uan mɨgɨrɨgɨaba ko uabɨra uabɨn aghumsɨki.
Egha datɨrɨghɨn nguazir mɨnemeniam ko averenim gaperaghav iti,
nan arazir kam kamaghɨn nɨn akagham,
kɨ navim giragha gɨfa.”
Ikiavɨra Itir God, Jopɨn namakabav gei
(Sapta 42:7-9)
Ikiavɨra Itir God Jopɨn namakabar atari
Ikiavɨra Itir God Jop mɨkemegha gɨvagha, kamaghɨn Teman nguibar ekiamɨn gumazim Elifas mɨgei, “Nan ingangarir gumazim Jop, a guizɨn akamɨn nan arazibar gun mɨgei. Ezɨ ia an mɨn guizɨn nan arazibar gun mɨgeir puvatɨ. Kamaghɨn amizɨ, kɨ nɨ ko nɨn namakamningɨn atari. Bizir kam bagh ia mangɨ 7plan bulmakaun apuriba ko sipsipɨn apurir 7pla inigh, nan ingangarir gumazim Jop bagh mangɨ. Egh dav suegh, bar isia mɨghɨrizir ofabar amu. Eghtɨ nan ingangarir gumazim Jop, ia bagh na ko mɨkɨm nan azangsɨghtɨ, kɨ a baregh ian apangkuvigham. Nan ingangarir gumazim Jop, ia an mɨn guizɨn nan arazibar gun mɨgeir puvatɨ. Kamaghɨn, kɨ a baregh, ian akar ifavariba bagh ia gasɨghasighan kogham.”
Ezɨ Teman nguibar ekiamɨn gumazim Elifas ko, Suhan kantrin gumazim Bildat ko, Naman kantrin gumazim Sofar, me ghua Ikiavɨra Itir God me mɨkemezɨ moghɨn ami. Ezɨ a Jopɨn azangsɨzim baregha men apangkufi.
God bar deraghavɨra Jop gami
(Sapta 42:10-17)
Ikiavɨra Itir God dabirabir aghuarim ua Job ganɨngi
10  +Jop uan namakaba bagha God ko mɨkemezir dughiamɨn gɨrara, Ikiavɨra Itir God dabirabir aghuarim uam a ganɨngi. Egha a fomɨra itir bizibar dɨbobonim gisɨn dagh ivɨragha, ua bizir avɨriba isa Jop ganɨngi. 11 Ezɨ Jopɨn aveghbuaba ko, an buaramiziba ko an namakar fomɨra itiba, iza an dɨpenimɨn a koma api. Egha osɨmtɨzir Ikiavɨra Itir God a ganɨngizibagh nɨghnɨgha, an apangkuva gavgavim a ganɨdi. Egha me vaghvagha silvan dagɨar maba ko gol ringɨn mam a ganɨngi.
12 Dughiar kamɨn Ikiavɨra Itir God mong bar deraghavɨra Jop gami. Ezɨ an ikɨrɨmɨrir abuananamɨn azeniba, da an osɨmtɨzimɨn faragha zuir azenibagh afiragha bar dera. Ezɨ Jop 14,000plan sipsipba ko, 6,000plan kamelba ko, 2,000plan bulmakauba ko, 1,000plan donkin amebaba ini. 13 Egha Jop uam otarir 7pla ko guivir 3pla ini. 14 Guivir faragha zuim, a ziam Jemima a gatɨ, Jemiman gɨrara irim Kesia, ezɨ abuananamɨn ziam, Kerenhapuk. 15 Jopɨn guivir kaba men ganganiba bar dera, ezɨ nguazir kamɨn aven, amizitam kamaghɨn garir puvatɨ. Ezɨ Jop uan otariba bagha nguazim ko biziba abɨzir dughiam, a uan guiviba bagha uaghan nguazim ko biziba abɨki.
16 Egha osɨmtɨzir kamɨn gɨn, Jop uam 140plan azenibar ikegha, uan boriba ko igiaba ko ovavir boriba ko men boribar gani. 17 Egha a bar deravɨra ikia ghua bar ghurighava areme.
+ 42:3 Jop 38:2; Onger Akaba 131:1; 139:6 + 42:4 Jop 38:3; 40:7 + 42:10 Jop 1:1-3; Onger Akaba 14:7; 85:1-3; 126:1-6