16
+ +“Ezɨ kɨ kamaghsua, ia uan nɨghnɨzir gavgavim ataghɨraghan markɨ, kamaghɨn amizɨ, kɨ bizir kamɨn ia mɨkeme. + +Me ian anogoreghtɨ ia ua God ko mɨgeir dɨpenibar aven ikian kogham. Eghtɨ gɨn dughiam izɨtɨ, gumaziba ia mɨsoghtɨ ia arɨmɨghiram, egh me suam, me Godɨn ingangarir aghuim gami. + +Me Afeziam gɨfozir puvatɨgha, uaghan na gɨfozir puvatɨ. Kamaghɨn me arazir kabar amuam. + +Kɨ kamaghsua, gumaziba gɨn arazir kabar ia damutɨ, eghtɨ ia akar kɨ ia mɨkemezir kam gɨnɨghnɨgham. Kamaghɨn amizɨ, bizir otivamin kaba, kɨ datɨrɨghɨn dar gun ia mɨkemegha gɨfa.”
Iesus Godɨn Duamɨn ingangarim mɨgei
Egha Iesus kamaghɨn mɨgei, “Kɨ faragha uabɨ ia ko iti, kamaghɨn kɨ bizir kabar gun ia mɨkemezir puvatɨ. + +Egha datɨrɨghɨn Afeziar na amadazɨ kɨ izezim, kɨ a bagha zui. Ezɨ ian tav nan azarazir puvatɨ, ‘Nɨ managh zui?’ + +Kɨ akar kamɨn ia mɨkemezɨ, ian naviba datɨrɨghɨn bar oseme. + +Ezɨ kɨ guizbangɨra ia mɨgei, kɨ ian akurvaghasa ia ategha zui. Kɨ fo, kɨ mangɨghan koghtɨ, Godɨn Duar Gavgavim ia Danɨngamim, a ia bagh izeghan kogham. Kɨ mangɨgh ia bagh anemangam. Eghtɨ a izɨva nguazir kamɨn gumazamizibar amutɨ me arazir kuramɨn mɨngarim ko arazir aghuimɨn mɨngarim ko Godɨn kotiamɨn mɨngarim gɨfogham. + +Arazir kuramɨn mɨngarim, a kamakɨn, me nɨghnɨzir gavgavim nan itir puvatɨ. 10 + +Arazir aghuimɨn mɨngarim, a kamakɨn, kɨ Afeziam bagh mangɨghtɨ, ia ua nan ganighan kogham.* 11 + +Godɨn kotiamɨn mɨngarim, a kamakɨn, nguazir kam gativazir gumazir dapanim, God kotiamɨn aven a tuisigha gɨvagha ghaze, a ivezir kuram inigh aremegham.
12 + +“Kɨ ia mɨkɨmamin akar avɨriba iti, ezɨ datɨrɨghɨn ian nɨghnɨziba bar izɨfa, eghtɨ ia bar da bareghan kogham. 13 + +Ezɨ Godɨn Duam, a guizɨn akam mɨgeir Duam, a izɨva, ian nɨghnɨzibar amutɨ ia guizɨn akaba bar dagh fogham. A uabɨ uan nɨghnɨzimɨn akatam mɨkemeghan kogham. Puvatɨ. Akar an oraghizim, akar kamra an an gun mɨkɨmam. Egh a bizir gɨn otivamibar gun ia mɨkɨmam. 14 A nan akam inighɨva an gun ia mɨkɨmam. Egh arazir kamɨn a nan ziar ekiam ko nan gavgavim, ian akagham. 15 + +Afeziamɨn biziba da bar nan biziba. Kamaghɨn amizɨ, kɨ kamaghɨn ia mɨkeme, an Duam nan akam inighɨva an gun ia mɨkɨmam.”
Bar akongezir arazim, a navir osɨmtɨzimɨn danganim inigham
16 + +Egha Iesus ua kamaghɨn mɨgei, “Dughiar bar ovezimɨn ia ua nan ganighan kogham. Egh dughiar bar otevimɨn gɨn ia ua nan ganam.” 17 Ezɨ suren gumazir maba uarira uarir tongɨn uariv gei, “Akar a mɨgeir kamɨn mɨngarim manmaghɨn ghu? A ghaze, ‘Dughiar bar ovezimɨn ia nan ganighan kogham. Egha uaghan ghaze, dughiar otevimɨn gɨn ia ua nan ganam.’ Egha uaghan ghaze, ‘Bizir kamɨn mɨngarim, a kamakɨn, kɨ Afeziam bagha zui.’ ”
18 Egha me mɨgɨa ghuavɨra iti, “Dughiar ovezir a mɨkemezir kam, a bizir tizim? E akar a mɨkemezir kamɨn mɨngarim gɨfozir puvatɨ.”
19 Ezɨ Iesus fo, me an azangsɨghasa, ezɨ a me mɨgɨa ghaze, “Ia ti tintinibar akar kɨ mɨkemezir kamɨn mɨngarim bagha azangsɨsi? Kɨ kamaghɨn mɨgei, ‘Dughiar ovezimɨn ia nan ganighan kogham. Egh gɨn dughiar otevimɨn ia uan nan ganam.’ Ia ti bizir kam bagha azai, o? 20 Kɨ bar guizbangɨra ia mɨgei, ia puvɨram aziva arangam. Eghtɨ nguazimɨn gumazamiziba bar akuegham. Ian naviba osemegham. Eghtɨ ian navir osɨmtɨzir kam raghɨrɨghtɨ, navir agorogem otogham. 21 + +Amizim borim batasava amuava, a fo, a mɨzazim iniamin dughiam otogha gɨfa. Kamaghɨn an oseme. Egha an otegha gɨvagha, a ua mɨzazir kam gɨnɨghnɨzir puvatɨ. An borim nguazimɨn otogha gɨfa, kamaghɨn amizɨ, a bar akonge. 22 + +Ezɨ kamaghɨra, ia datɨrɨghɨn naviba oseme. Eghtɨ kɨ ua ian gantɨ, ian naviba bar akuegham. Eghtɨ tav ian agoroger kam batueghan kogham. 23 + +Eghtɨ dughiar kamɨn ia ua bizitam bagh nan azaraghan kogham. Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, ia bizitam bagh nan ziamɨn Afeziamɨn azaraghtɨ, a ia danɨngam. 24 + +Ia fomɨra ikegha iza datɨrɨghɨn, ia nan ziamɨn bizitam iniasa azarazir puvatɨ. Ia azangsɨgh biziba iniam, eghtɨ agorogem bar ian navibagh izɨvagham.”
Iesus nguazir kamɨn gavgavim dɨkabɨrazɨ a iraghu
25 + +Egha Iesus ua kamaghɨn mɨgei, “Kɨ akar isɨn zuimɨn akar kabar ia gami. Kɨ gɨn ua akar isɨn zuitam ia mɨkemeghan kogham. Puvatɨ. Kɨ bighɨvɨra ia mɨkɨmɨva, egh Afeziamɨn gun ia mɨkɨmam. 26 Ia dughiar kamɨn nan ziamɨn azangsɨgham. Kɨ kamaghɨn mɨgeir puvatɨ, kɨ ia bagh Afeziamɨn ko mɨkɨmam. Puvatɨ. 27 + +Afeziam a uabɨ ia gifonge. Ia a gifongegha ia nɨghnɨzir gavgavim nan ikia egha fo, kɨ Afeziam ko ikegha ize. Kamaghɨn a ia gifonge. 28 Guizbangɨra, kɨ fomɨra Afeziam ko ikegha nguazimɨn ize. Egh datɨrɨghɨn kɨ ua nguazim ategh uam Afeziam bagh mangam.”
29 Ezɨ an suren gumaziba kamaghɨn mɨgei, “Are, nɨ datɨrɨghɨn bighavɨra mɨgei, egh akar isɨn zuibav geir puvatɨ. 30 + +Ezɨ e datɨrɨghɨn fo, nɨ biziba bar dagh fo. Gumazitam bizitam bagh nɨn azangasa nɨghnɨsi, nɨ an nɨghnɨzim gɨfogha gɨfa. Nɨ an azangsɨzim bagha mɨzuai puvatɨ. Kamaghɨn amizɨ, e nɨghnɨzir gavgavim ikia ghaze, nɨ God ko ikegha ize.”
31 Ezɨ Iesus kamaghɨn men akam ikaragha ghaze, “Ia datɨrɨghɨn nɨghnɨzir gavgavim iti, o? 32 + +Ia oragh. Dughiam a roghɨra izi, egha a izegha gɨfa, eghtɨ me vaghvagh ian agɨntɨghtɨ ia tintinibar uan nguibabar mangam. Egh ia na ateghtɨ kɨ uabɨra ikiam. Ezɨ Afeziam na ko iti, kamaghɨn kɨ bar uabɨra ikeghan kogham. 33 + +Ia nan poroghɨv ikɨva egh ia navir amɨrizim ikiasa kɨ ifonge. Kamaghsua kɨ akar kam ia mɨkeme. Eghtɨ ia nguazir kamɨn ikɨtɨ, osɨmtɨziba ia bativam. Eghtɨ ian naviba gavgavigh ikɨ! Kɨ nguazir kamɨn gavgavim dɨkabɨragha anegɨfa!”
+ 16:1 Mt 11:6, 24:10, 26:31 + 16:1 Matyu 11:6; 24:10; 26:31 + 16:2 Mt 24:9, Lu 6:22, Jo 9:22, 9:34, Ap 8:1, 26:9-11 + 16:2 Matyu 24:9; Luk 6:22; Jon 9:22; Aposel 8:1; 26:9-11 + 16:3 Jo 15:21, Ro 10:2, 1 Ko 2:8, 1 Ti 1:13 + 16:3 Jon 15:21; Rom 10:2; 1 Korin 2:8; 1 Timoti 1:13 + 16:4 Jo 13:19, 14:29 + 16:4 Jon 13:19; 14:29 + 16:5 Jo 7:33, 13:3, 13:36, 14:28, 16:10, 16:16 + 16:5 Jon 7:33; 13:3; 13:36; 14:28; 16:10; 16:16 + 16:6 Jo 14:1, 16:22 + 16:6 Jon 14:1; 16:22 + 16:7 Jo 14:16, 14:26, 15:26, Ap 2:33, Ef 4:8 + 16:7 Jon 14:16; 14:26; 15:26; Aposel 2:33; Efesus 4:8 + 16:9 Jo 3:18, 15:22, Ap 2:22-37 + 16:9 Jon 3:18; 15:22; Aposel 2:22-37 + 16:10 Jo 3:14, 5:32, Ap 2:32, 5:31, Ro 4:25 + 16:10 Jon 3:14; Aposel 2:32; 5:31; Rom 4:25 * 16:10 Nguazir kamɨn gumazamiziba Iesus isa kot gatɨgha ghaze, an arazir kuram gami, egh an ovengam. Ezɨ God Iesus gamizɨ a ua dɨkavizɨ anenigha ghuzɨ, an a ko iti. Arazir kamra, God gumazamizibar akagha ghaze, Iesus arazir aghuimram ami. + 16:11 Jo 12:31, Ap 26:18, Ef 2:2, Kl 2:15, Hi 2:14 + 16:11 Jon 12:31; Aposel 26:18; Efesus 2:2; Kolosi 2:15; Hibru 2:14 + 16:12 Mk 4:33, 1 Ko 3:1-2, Hi 5:12 + 16:12 Mak 4:33; 1 Korin 3:1-2; Hibru 5:12 + 16:13 Jo 14:17, 14:26, 15:26, 1 Jo 2:20, 2:27 + 16:13 Jon 14:17; 14:26; 15:26; 1 Jon 2:20; 2:27 + 16:15 Mt 11:27, Jo 3:35, 17:10 + 16:15 Matyu 11:27; Jon 3:35; 17:10 + 16:16 Jo 7:33, 14:19, 16:10 + 16:16 Jon 7:33; 14:19; 16:10 + 16:21 Ais 26:17 + 16:21 Aisaia 26:17 + 16:22 Ais 66:14, Lu 24:41, 24:52, Jo 14:1, Ap 2:46, 1 Pi 1:8 + 16:22 Aisaia 66:14; Luk 24:41; 24:52; Jon 14:1; Aposel 2:46; 1 Pita 1:8 + 16:23 Mt 7:7, Jo 14:13, 15:16 + 16:23 Matyu 7:7; Jon 14:13; 15:16 + 16:24 Jo 15:11 + 16:24 Jon 15:11 + 16:25 Jo 10:6 + 16:25 Jon 10:6 + 16:27 Jo 14:21-23 + 16:27 Jon 14:21-23 + 16:30 Jo 2:25, 16:27, 17:8, 21:17 + 16:30 Jon 2:25; 16:27; 17:8; 21:17 + 16:32 Mt 26:31, 26:56, Mk 14:27, Jo 8:29, 20:10 + 16:32 Matyu 26:31; 26:56; Mak 14:27; Jon 8:29; 20:10 + 16:33 Jo 14:27, Ro 5:1, 8:37, Ef 2:14, 2 Ti 3:12, 1 Jo 4:4, 5:4 + 16:33 Jon 14:27; Rom 5:1; 8:37; Efesus 2:14; 2 Timoti 3:12; 1 Jon 4:4; 5:4