15
Iesus a guizbangɨra wainɨn ikarɨzimɨn mɨn iti
Ezɨ Iesus ua kamaghɨn mɨgei, “Kɨ uabɨ kɨ guizbangɨra wainɨn ikarɨzimɨn mɨn iti. Ezɨ nan Afeziam a wainɨn azenimɨn ghuavim. + +Ezɨ nan agharir ber puvatɨziba, Afeziam vaghavagha dar ghora da makuri. Egha agharir ovɨziba itiba, Afeziam vaghavagha a dar ghora da otefi. A ghaze, da zuegh ikɨ, egh gɨn bɨva ovɨzir avɨriba ikiam, kamaghɨn an adar ghori. + +Ia zuegha gɨfa. Akar kam kɨ ia ganɨdi, a ia gamima ia zue. + +Ia nan porogh, eghtɨ kɨ ian porogham. Ezɨ wainɨn ikarɨzimɨn agharim, a ikarɨzimɨn poroghan koghɨva, egh a ban kogham. Kamaghɨra, ia nan poroghan kogh, ia uaghan ban kogham.
+ +“Kɨ uabɨ kɨ wainɨn ikarɨzim, ezɨ ia wainɨn aghariba. Ezɨ gumazim nan porozɨ ezɨ kɨ an poro, a zurara bava ovɨzir avɨriba iti. Ezɨ ia na ategh, ia bizitam damighan kogham. + +Eghtɨ gumazitam nan poroghan kogh, egh a mati wainɨn ikarɨzimɨn agharim me a makunizɨ a mɨsɨngi. Egha me agharir kaba akuva da isava avim mɨkɨra egha dagh aboi.
+ +“Ia nan porogh ikɨtɨ, nan akam ian aven ikiam, eghtɨ ia uan ifongiamɨn bizitam bagh azangam, eghtɨ biziba ia mɨkemezɨ moghɨn otivam. + +Egh ia bɨva ovɨzir avɨriba ikɨ, egh kamaghɨn ia nan suren gumazibar mɨn ikiam. Eghtɨ tuavir kamɨn nan Afeziam ziar ekiam iniam.
“Afeziam bar na gifonge, ezɨ arazir kamra kɨ ia gifonge. Egh ia nan poroghtɨ kɨ ia gifuegh mamaghɨra ikiam. 10 + +Kɨ uan Afeziamɨn Akar Gavgavibar gɨn zui, egha an porozɨ a na gifongezɨ moghɨn, ia uaghan nan Akar Gavgavibar gɨn mangɨva nan poroghtɨ, kɨ ia gifuegh mamaghɨra ikiam.
11 + +“Nan navir agorogem ian ikiasa kɨ ifonge. Ezɨ agoroger kam bar ian navir averiabagh izɨvagham. Kamaghɨn amizɨ, kɨ akar kabar ia mɨkeme. 12 + +Kɨ ia mɨkemezir Akar Gavgavimra kara: kɨ bar ia gifongezɨ moghɨn, arazir kamra ia uari uarigh ifongegh. 13 + +Gumazitam uan namakar aghuim gifuegh a bagh aremegham, ezɨ an arazir uarira uari ifongezim, a gumazamizir igharazibagh ifongezir araziba bar dagh afira. 14 + +Ezɨ kɨ ia mɨkemezɨ moghɨn ia ami, egha ia nan namakar aghuibar iti. 15 + +E fo, ingangarir gumazim bizir an gumazir ekiam amiba, an adagh fozir puvatɨ. Kamaghɨn amizɨ, kɨ ua ‘ingangarir gumaziba’ ia dɨborir puvatɨ. Akaba bar kɨ uan Afeziam da, da baregha kɨ ia mɨkemegha gɨfa. Kamaghɨn amizɨ, kɨ ‘namakar aghuiba’ ia garɨsi.
16 + +“Ia uari ko ikiasa na mɨsevezir pu. Puvatɨ. Ia nan adarazir ikiasa kɨ ia mɨsefe. Egha kɨ ingangarim ia ganɨdi, ia mangɨ bɨva dagher avɨriba ikɨ, eghtɨ ian dagheba ikɨvɨra ikiam. Kamaghɨn ia bizitam uari danɨngɨsɨ nan ziamɨn Afeziamɨn azaraghtɨ, a ia danɨngam. 17 + +Kar nan Akar Gavgavim, kɨ ia ganɨdi: Ia uari uarigh ifongegh.”
Nguazimɨn gumazamiziba suren gumazibar apanim damuam
18 + +Iesus ua kamaghɨn mɨgei, “Nguazimɨn gumazamiziba ian apanim damutɨ, ia okɨnɨghnɨghan markɨ, me faragha uaghan nan apanimɨn ike. 19 + +Ia nguazir kamɨn gumazamizibar mɨn ikɨtɨ, nguazimɨn gumazamiziba uan adarazigh ifongezɨ moghɨn, ia gifongegham. Ezɨ ia nguazir kamɨn gumazamiziba puvatɨ. Kɨ ia mɨsevegha gɨfa, ezɨ ia nguazir kamɨn araziba ataki. Kamaghɨn amizɨ, nguazimɨn gumazamiziba ian aghuagha ian apanim gami. 20 + +Ia akar kɨ ia mɨkemeziba deraghvɨra da gɨnɨghnɨgh, ingangarir gumaziba uan gumazir ekiam gafirazir puvatɨ. Kamaghɨra me paza na gamizɨ moghɨn, me uaghan pazɨ ia damuam. Egh me ti nan akam bareghai, me uaghan ian akam baragham. 21 + +Egha me Afeziam gɨfozir puvatɨ, a na amadazɨ kɨ izes. Ezɨ ia nan adarasi, kamaghɨn, me arazir kurar kaba bar dar ia damuam. 22 + +Ezɨ kɨ ti izeghan kogha akam me ganɨngizir puvatɨzɨ, ezɨ ia arazir kurabar osɨmtɨziba puvatɨghai. Ezɨ datɨrɨghɨn me uan arazir kurabar mongan tuaviba puvatɨ. 23 + +Gumazir nan aghuagha nan apanim gamim, a uaghan nan Afeziamɨn aghuagha an apanim gami. 24 + +Kɨ men tongɨn ikia mirakelbagh ami, da gumazir igharazitam faragha amizir puvatɨzir ingangariba. Ezɨ kɨ men tongɨn mirakelɨn kabagh amizir puvatɨzɨ, me arazir kurabar osɨmtɨziba puvatɨghai. Ezɨ datɨrɨghɨn me mirakelɨn kɨ amizibar ganigha gɨfa, egha me na ko Afeziam sara, gan aghuagha gan apanim gami. 25 + +Osizirir mam, Judan Arazibar aven iti, a kamaghɨn mɨgei, ‘Gumazamiziba pura nan apanim gami.’ Ezɨ akar kam guizbangɨra otivasa, kamaghɨn me nan apanim gami.
26 + +“Godɨn Duar Gavgavim ia Danɨngamim, an Afeziam ko iti. A guizbangɨra mɨgeir Duam, an Afeziam ko ikegh izam. A izɨva deravɨra nan araziba ko ingangaribar gun mɨkɨmam. 27 + +Kɨ faragh ingangarim gamima, ia na ko ikia iza datɨrɨghɨn. Kamaghɨn, ia uaghan nan gun mɨkɨmam.
+ 15:2 Mt 3:10, 15:13 + 15:2 Matyu 3:10; 15:13 + 15:3 Jo 13:10, 17:17, Ef 5:26, 1 Pi 1:22 + 15:3 Jon 13:10; 17:17; Efesus 5:26; 1 Pita 1:22 + 15:4 Jo 6:56, Kl 1:23, 1 Jo 2:6 + 15:4 Jon 6:56; Kolosi 1:23; 1 Jon 2:6 + 15:5 Hos 14:8, Jo 15:16, 2 Ko 3:5, Fl 1:11, 4:13 + 15:5 Hosea 14:8; Jon 15:16; 2 Korin 3:5; Filipai 1:11; 4:13 + 15:6 Mt 3:10, 7:19, 13:42 + 15:6 Matyu 3:10; 7:19; 13:42 + 15:7 Mt 7:7, Jo 14:13-14, 15:16, 16:23 + 15:7 Matyu 7:7; Jon 14:13-14; 15:16; 16:23 + 15:8 Mt 5:16, Jo 8:31, Fl 1:11 + 15:8 Matyu 5:16; Jon 8:31; Filipai 1:11 + 15:10 Jo 14:15, 14:21-23, 1 Jo 2:5 + 15:10 Jon 14:15; 14:21-23; 1 Jon 2:5 + 15:11 Jo 16:24, 17:13, 1 Jo 1:4 + 15:11 Jon 16:24; 17:13; 1 Jon 1:4 + 15:12 Jo 13:34, 15:17, 1 Te 4:9, 1 Pi 4:8, 1 Jo 3:11, 3:23, 4:21, 2 Jo 5 + 15:12 Jon 13:34; 15:17; 1 Tesalonika 4:9; 1 Pita 4:8; 1 Jon 3:11; 3:23; 4:21; 2 Jon 1:5 + 15:13 Jo 10:11, Ro 5:7-8, Ef 5:2, 1 Jo 3:16 + 15:13 Jon 10:11; Rom 5:7-8; Efesus 5:2; 1 Jon 3:16 + 15:14 Mt 12:50, Jo 14:15, 14:23 + 15:14 Matyu 12:50; Jon 14:15; 14:23 + 15:15 Jo 17:26, Ap 20:27 + 15:15 Jon 17:26; Aposel 20:27 + 15:16 Mt 28:19, Mk 16:15, Jo 6:70, 14:13, 1 Jo 4:10, 4:19 + 15:16 Matyu 28:19; Mak 16:15; Jon 6:70; 14:13; 1 Jon 4:10; 4:19 + 15:17 Jo 13:34 + 15:17 Jon 13:34 + 15:18 Mt 10:22, 1 Jo 3:1, 3:13 + 15:18 Matyu 10:22; 1 Jon 3:1; 3:13 + 15:19 Jo 17:14, 1 Jo 4:5 + 15:19 Jon 17:14; 1 Jon 4:5 + 15:20 Ese 3:7, Mt 10:24, Lu 6:40, Jo 13:16 + 15:20 Esekiel 3:7; Matyu 10:24; Luk 6:40; Jon 13:16 + 15:21 Mt 5:11, 10:22, 24:9, Mk 13:13, Jo 16:3 + 15:21 Matyu 5:11; 10:22; 24:9; Mak 13:13; Jon 16:3 + 15:22 Jo 9:41, Ro 1:20, Je 4:17 + 15:22 Jon 9:41; Rom 1:20; Jems 4:17 + 15:23 Lu 10:16, 1 Jo 2:23 + 15:23 Luk 10:16; 1 Jon 2:23 + 15:24 Jo 3:2, 7:31, 9:32, 9:41, 14:11 + 15:24 Jon 3:2; 7:31; 9:32; 9:41; 14:11 + 15:25 Sng 35:19, 69:4 + 15:25 Onger Akaba 35:19; 69:4 + 15:26 Lu 24:49, Jo 14:26, 16:7, 16:13, Ap 2:33, 1 Jo 5:6 + 15:26 Luk 24:49; Jon 14:26; 16:7; 16:13; Aposel 2:33; 1 Jon 5:6 + 15:27 Lu 1:2, 24:48, Ap 1:8, 1:21-22, 1 Pi 5:1, 2 Pi 1:16 + 15:27 Luk 1:2; 24:48; Aposel 1:8; 1:21-22; 1 Pita 5:1; 2 Pita 1:16