14
Iesus, an Afeziam bagha zuir tuavim
+ +Ezɨ Iesus ua kamaghɨn uan suren gumazibav gei, “Ia nɨghnɨzir avɨribar amuva osɨman markɨ. Ia nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikɨ, egh uaghan nɨghnɨzir gavgavim nan ikɨ. + +Nan Afeziamɨn dɨpenimɨn danganir avɨriba iti, ezɨ kɨ mangɨva ia bagh danganibar kɨram. Bizir kam guizbangɨra puvatɨzɨ, kɨ ia mɨkemeghan koghai. + +Kɨ mangɨ ia bagh danganim akɨrigh, ua izɨ ia inigh mangɨtɨ ia na ko ikiam. Egh nguibar kɨ ikiamim, ia uaghan na ko an ikiam. Ezɨ nguibar kɨ zuim, ia an tuavim gɨfogha gɨfa.”
Ezɨ Tomas a mɨgɨa ghaze, “Ekiam, e fozir pu, nɨ managh zui, kamaghɨn e manmaghɨn tuavir nɨ zuim gɨfogham?”
+ +Ezɨ Iesus kamaghɨn a mɨgei, “Kɨ uabɨ kɨ tuavim, egha kɨ guizɨn akamɨn mɨngarim, egha kɨ ikɨrɨmɨrir aghuimɨn mɨngarim. Ezɨ gumazitam tuavir igharazimɨn Afeziam bagh mangɨghan kogham. Puvatɨ. Kɨrara kɨ Afeziam bagha zuir tuavim. + +Eghtɨ ia na gɨfoghɨva, egh uaghan nan Afeziam gɨfogham. Ezɨ datɨrɨghɨn ikegha zui, ia nan Afeziam gɨfofogha, an gari.”
Ezɨ Filip ghaze, “Ekiam, nɨ Afeziam en akagh, eghtɨ e uan damazibar an ganigh, ua nɨn azangan kogham.”
+ +Ezɨ Iesus kamaghɨn a mɨgei, “Filip, dughiar ruarimɨn kɨ ia ko iti, ezɨ ia ti na gɨfozir puvatɨ? Gumazim nan gari, an Afeziamɨn gari. Ezɨ manmaghsua nɨ ghaze, ‘Nɨ Afeziam en akagh?’ 10 + +Filip, nɨ ti kamaghɨn nɨghnɨzir gavgavim itir puvatɨ, kɨ Afeziamɨn aven itima, Afeziam nan aven iti? Akar kɨ ia mɨgeiba, kɨ uan nɨghnɨzimɨn dav geir puvatɨ. Afeziar nan aven itim, a uabɨ uan ingangarim gami. 11 + +Ia nɨghnɨzir gavgavim akar kamɨn ikɨ, kɨ Afeziamɨn aven iti, ezɨ Afeziam nan aven iti. Puvatɨghtɨ, ia nan ingangarir kɨ amibagh nɨghnɨghtɨ, ingangarir kaba ian nɨghnɨzir gavgavibar amutɨ da gavgavigham. 12 + +Kɨ bar guizbangɨra ia mɨgei, gumazir nɨghnɨzir gavgavim nan itim, a uaghan kɨ amir ingangarir kabar amuam. Kɨ uan Afeziam bagh mangam, kamaghɨn amizɨ, ingangarir ekiar gumazir kam damuamiba, da ingangarir kɨ amibagh afiragham. 13 + +Kɨ kamaghsua, Afeziam ziar ekiam uan Otarimɨn ingangarimɨn a iniam. Kamaghɨn, ia nan ziamɨn biziba bagh azangsɨghtɨ, kɨ dar amuam. 14 Ia nan ziamɨn bizitam bagh nan azaraghtɨ, kɨ a damuam.”
Iesus ghaze, a Godɨn Duam amadaghtɨ a izam
15 + +Egha Iesus ua kamaghɨn mɨgei, “Ia bar na gifueghɨva, egh ia deravɨra nan akaba baragh dar gɨn mangam. 16 + +Eghtɨ kɨ Afeziamɨn azangsɨghtɨ, a gavgavim ia danɨngamin Akurvazir mam ia bagh anemangam. Eghtɨ a ia ko ikɨ mamaghɨra ikiam. 17 + +Ezɨ Akurvazir kam a Godɨn Duam, a guizɨn akabav geir Duam. Ezɨ nguazir kamɨn gumazamiziba me an ganighan koghɨva, egh a gɨfoghan kogham, kamaghɨn me a inighan kogham. Ezɨ iarara, a ia ko iti, egh a ian navir averiabar aven ikiam. Kamaghɨn ia a gɨfo.
18 + +“Kɨ ia ateghtɨ, ia mati borir ameboghfeziaba puvatɨzibar mɨn uarira ikian kogham. Puvatɨ. Kɨ ua ia bagh izam. 19 + +Dughiar ovezimɨn nguazimɨn gumazamiziba ua nan ganan kogham. Eghtɨ ia nan ganam. Kɨ angamɨra iti, eghtɨ kamaghɨn ia uaghan angamɨra ikiam. 20 + +Dughiar kamɨn ia kamaghɨn fogham, kɨ uan Afeziamɨn aven iti moghɨn, ia nan aven iti, ezɨ kɨ ian aven iti. 21 + +Ezɨ tina nan Akar Gavgaviba baragha dar gɨn zui, gumazir kam a bar na gifonge. Egha gumazir na gifongezim, nan Afeziam a gifuegham. Eghtɨ kɨ uaghan a gifuegham, egh kɨ uabɨ isɨva an akagham.”
22 + +Iesus kamaghɨn mɨkemezɨ, Judasɨn igharazim (a Judas Iskariot puvatɨ) a kamaghɨn Iesusɨn azara, “Ekiam, manmagh su nɨ uabɨ isɨva en akaghasa, egha nɨ uabɨ isɨva nguazimɨn gumazamizibar akaghan aghua?”
23 + +Ezɨ Iesus kamaghɨn an akam ikaragha ghaze, “Gumazitam na gifueghɨva, deraghvɨra nan akamɨn gɨn mangam. Eghtɨ nan Afeziam bar gumazir kam gifuegham. Eghtɨ ga izɨva a ko ikɨ mamaghɨra ikiam. 24 + +Gumazir na gifongezir puvatɨzim, a deravɨra nan akabar gɨn zuir puvatɨ. Ezɨ akar ia oraghizir kam, kar nan akam puvatɨ. Kar Afeziar na amadazimɨn akam.
25 “Dughiar kɨ ia ko ikiavɨra itim, kɨ bizir kabar gun ia mɨkeme. 26 + +Ezɨ Gavgavim ia Danɨngamin Akurvazir Gumazim, a Godɨn Duam. Ezɨ nan ziamɨn, Afeziam anemadaghtɨ a izam. A biziba bar ian sure damuam. Eghtɨ akar kɨ ia mɨkemeziba, a ian sure damutɨ ia uam a dagh nɨghnɨgham.
27 + +“Kɨ ia ataghɨraghasa, egha kɨ navir amɨrizim ia ganɨdi. Ezɨ nan navir amɨrizir kɨ ia ganɨdim, a nguazimɨn gumazamiziba anɨdi moghɨn puvatɨ. Kamaghɨn amizɨma, ia nɨghnɨzir avɨribar amuva egh osɨman markɨ, egh atiatingan markɨ. 28 + +Ezɨ ia akar kɨ ia ganɨngizir kam baregha gɨfa, ‘Kɨ ia ategha zui, egh kɨ ua ia bagh izam.’ Egh ia bar na gifueghtɨ, akar kam ia damutɨ ia bar akuegham. Afeziamɨn gavgavim bar ekevegha nan gavgavim gafira, kamaghɨn, kɨ uan Afeziam bagha zui. 29 + +Kɨ kamaghsua, bizir kam gɨn otoghtɨ, ia an ganigh nɨghnɨzir gavgavim nan ikɨ. Kamaghɨn kɨ datɨrɨghɨn bizir kam tɨghar otivamin dughiamɨn, kɨ an gun ia mɨgei.
30 + +“Nguazir kam gativazir gumazir dapanim, a na gativamin gavgaviba puvatɨ. Egha a datɨrɨghɨn izi. Kamaghɨn amizɨ, kɨ ua mɨgɨrɨgɨar avɨriba ia mɨkɨman kogham. 31 + +Kɨ kamaghsua, nguazimɨn gumazamiziba kamaghɨn fogh, kɨ bar Afeziam gifonge, ezɨ bizir Afeziam na mɨkemezibara kɨ dagh ami. Ia dɨkavigh danganir kam ategh, e mangam.”
+ 14:1 Jo 14:27, 16:33 + 14:1 Jon 14:27; 16:33 + 14:2 Jo 13:33, 13:36 + 14:2 Jon 13:33; 13:36 + 14:3 Jo 12:26, 17:24, Ap 1:11, 1 Te 4:17 + 14:3 Jon 12:26; 17:24; Aposel 1:11; 1 Tesalonika 4:17 + 14:6 Jo 1:4, 1:17, 8:19, 8:32, 10:9, 11:25, Ro 5:1-2, Hi 9:8, 10:20 + 14:6 Jon 1:4; 1:17; 8:19; 8:32; 10:9; 11:25; Rom 5:1-2; Hibru 9:8; 10:20 + 14:7 Jo 8:19 + 14:7 Jon 8:19 + 14:9 Jo 12:45, Kl 1:15, Hi 1:3 + 14:9 Jon 12:45; Kolosi 1:15; Hibru 1:3 + 14:10 Jo 7:16, 8:28, 10:38, 12:49, 14:24, 17:21-23 + 14:10 Jon 7:16; 8:28; 10:38; 12:49; 14:24; 17:21-23 + 14:11 Jo 5:36, 10:38, 14:20 + 14:11 Jon 5:36; 10:38; 14:20 + 14:12 Mt 21:21, Mk 16:16-20, Lu 10:17 + 14:12 Matyu 21:21; Mak 16:16-20; Luk 10:17 + 14:13 Mt 7:7, Lu 11:9, Jo 15:7, 15:16, Je 1:5, 1 Jo 3:22 + 14:13 Matyu 7:7; Luk 11:9; Jon 15:7; 15:16; Jems 1:5; 1 Jon 3:22 + 14:15 Jo 14:21-23, 15:10, 15:14, 1 Jo 5:3 + 14:15 Jon 14:21-23; 15:10; 15:14; 1 Jon 5:3 + 14:16 Jo 14:26, 15:26, 16:7, Ro 8:15, 8:26 + 14:16 Jon 14:26; 15:26; 16:7; Rom 8:15; 8:26 + 14:17 Mt 10:20, Jo 16:13, Ro 8:26, 1 Ko 2:14, 1 Jo 2:27, 4:6 + 14:17 Matyu 10:20; Jon 16:13; Rom 8:26; 1 Korin 2:14; 1 Jon 2:27; 4:6 + 14:18 Mt 28:20, Jo 14:3, 14:28 + 14:18 Matyu 28:20; Jon 14:3; 14:28 + 14:19 Jo 16:16, 1 Ko 15:20 + 14:19 Jon 16:16; 1 Korin 15:20 + 14:20 Jo 10:38, 14:10, 17:21-26 + 14:20 Jon 10:38; 14:10; 17:21-26 + 14:21 Jo 14:15, 14:23, 15:10, 16:27, 1 Jo 2:5, 5:3 + 14:21 Jon 14:15; 14:23; 15:10; 16:27; 1 Jon 2:5; 5:3 + 14:22 Ap 10:41-42 + 14:22 Aposel 10:41-42 + 14:23 Mt 18:20, Jo 14:15, 2 Ko 6:16, Ef 3:17, 1 Jo 2:24, MAA 3:20 + 14:23 Matyu 18:20; Jon 14:15; 2 Korin 6:16; Efesus 3:17; 1 Jon 2:24; Akar Mogomem 3:20 + 14:24 Jo 5:19, 5:38, 7:16, 12:49 + 14:24 Jon 5:19; 5:38; 7:16; 12:49 + 14:26 Lu 24:49, Jo 14:16, 15:26, 16:13, 1 Jo 2:20, 2:27 + 14:26 Luk 24:49; Jon 14:16; 15:26; 16:13; 1 Jon 2:20; 2:27 + 14:27 Jo 14:1, 16:33, Fl 4:7, Kl 3:15 + 14:27 Jon 14:1; 16:33; Filipai 4:7; Kolosi 3:15 + 14:28 Lu 24:51, Jo 14:3, 14:12, 14:18, 16:28, 20:17, Fl 2:6 + 14:28 Luk 24:51; Jon 14:3; 14:12; 14:18; 16:28; 20:17; Filipai 2:6 + 14:29 Jo 13:19, 16:4 + 14:29 Jon 13:19; 16:4 + 14:30 Jo 12:31, 16:11, Ef 2:2 + 14:30 Jon 12:31; 16:11; Efesus 2:2 + 14:31 Mt 26:46, Jo 10:18, 12:49, Ph 2:8, Hi 5:8 + 14:31 Matyu 26:46; Jon 10:18; 12:49; Filipai 2:8; Hibru 5:8