Iesus kamaghɨn suren gumazibav gɨa ghaze, a me ategh ua Afeziam bagh mangam
13
(Sapta 13--17)
Iesus uan suren gumazibar dagariba rue
+ +Dughiar kam, God Israelia Gitazir Dughiam a gurumzaraghan otivam. Ezɨ Iesus fo, a mangamin dughiam otozɨ, a nguazir kam ategh uan Afeziam bagh mangasava ami. A uan gumazamizir nguazir kamɨn itiba a fomɨra bar me gifonge, egha me gifueghavɨra ikia ghua an areme. + +Ezɨ guaratɨzir kamɨn me apa iti. Satan faragha nɨghnɨzir Iesus isɨ apanibar dafarim darɨghamim isa Judasɨn navim gatɨgha gɨfa. Judas, a Saimon Iskariotɨn otarim. + +Iesus kamaghɨn fo, Afeziam bizibar amuamin gavgavim bar a isa a ganɨngi. A uaghan kamaghɨn fo, God anemadazɨ a ize, egh a ua God bagh mangam. + +Kamaghɨn amizɨ, Iesus dagher dakozim ategha dɨkavigha uan korotiar ruarim suegha, taulɨn mam inigha uan ivariam gike. Egha dɨpam itarir mam gingegha maghɨra uan suren gumazibar dagariba ruegha, taulɨn uan ivariam amɨghɨrɨzimɨn men dagariba adɨsi. + +Egha a Saimon Pita bagha izezɨ Pita an azara, “Ekiam, nɨ ti nan dagariba ruam, o?”
Ezɨ Iesus kamaghɨn an akam ikaragha ghaze, “Bizir kɨ datɨrɨghɨn amim, nɨ a gɨfozir puvatɨ, nɨ gɨn a gɨfogham.”
+ +Ezɨ Pita a mɨgɨa ghaze, “Nɨ nan dagariba ruan markɨ. Bar markɨ!”
Ezɨ Iesus kamaghɨn an akam ikaragha ghaze, “Kɨ nɨn dagariba rueghan koghtɨ, nɨ na ko ikian kogham.”
Ezɨ Saimon Pita a mɨgɨa ghaze, “Ekiam, mamaghɨn nɨ nan dagaribara ruan markɨ. Nɨ nan dagariba ko dafariba ko dapanim sara, bar da ruegh!”
10 + +Ezɨ Iesus kamaghɨn a mɨgei, “Gumazir ruegha gɨvazim, zuegha gɨfa, a ua ruan markɨ. A pura dagaribara ruegh bar zuegham. Ezɨ ia bar moghɨra zuegha gɨvagha iti. Ezɨ ian gumazir vamɨra, a zuezir puvatɨ.” 11 (Iesus gumazir a isɨ apanibar dafaribar arɨghamim, an a gɨfogha gɨfa. Egha kamaghɨn mɨgei, “Ia bar moghɨra zuezɨ, ian vavɨra zuezir puvatɨ.”)
12  +Iesus men dagariba ruegha gɨvagha, uan korotiar ruarim uam anerugha, ghua uan danganim gapera. Egha kamaghɨn men azai, “Kɨ ia bagha amizir bizir kamɨn mɨngarim, ia a gɨfoz, o? 13 + +Ia ‘Tisa’ na garɨgha ‘Ekiam’ na garɨsi. Guizbangɨra, kɨ Tisa egha kɨ ian Ekiam. Egha bar deragha ia kamaghɨn mɨgei. 14 + +Kɨ, ian Ekiam ko ian Tisa, egha kɨ ian dagariba rues. Ezɨ ia uaghan uarira uarir dagariba ruegh. 15 + +Kɨ arazim ian aka, ezɨ ia uaghan arazir kɨ datɨrɨghɨn ia gamizir kamra damu. 16 + +Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, ingangarir gumazamizir kɨnitam uan ekiam gafirazir puvatɨ. Ezɨ akam inigha izir gumazim o amizim, a gumazir anemadazir a ghuzim gafirazir puvatɨ. 17 + +Ezɨ datɨrɨghɨn ia arazir kɨ amizir kamɨn mɨngarim gɨfogha gɨfa, kamaghɨn ia deraghvɨra an gɨn mangɨva, egh ia bar akuegham.
18 + +“Kɨ bar ia mɨgeir puvatɨ. Kɨ gumazir kɨ ua bagha mɨsevezibagh fo. Egha kɨ kamaghɨn fo, akar Godɨn Akɨnafarimɨn itim, a guizbangɨram otivam. Akar kam kamakɨn ‘Gumazir na ko dagheba apim, nan apanimɨn oto.’ 19 + +Bizir kam tɨghar otivam, ezɨ kɨ datɨrɨghɨn ia mɨkemegha gɨfa. Eghtɨ kamaghɨn a gɨn otoghamin dughiam, ia kamaghɨn nɨghnɨzir gavgavim ikɨ fogh, Kɨ Uabɨ Kɨ Kamaghɨn Iti.* 20 + +Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, gumazir manam ingangarir gumazir kɨ amadazim inigha deravɨra a gami, gumazir kam na inigha deravɨra na gami. Gumazamizir na iniziba, me Godɨn na amadazɨ kɨ izezim ini.”
Judas Iesus isɨ
apanibar dafaribar arɨgham
(Matyu 26:20-25; Mak 14:17-21; Luk 22:21-23)
21 + +Iesus bizir kabav kemegha gɨvagha, an navim bar a baseme. Egha a bighavɨra kamaghɨn mɨgei, “Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, ian tav na isɨva gumazir nan apanim gamibar agharim darɨgham.”
22 A kamaghɨn mɨkemezɨ, an suren gumaziba vaghvagha uari uarir gari. Me fozir puvatɨ, Iesus tina mɨgei. 23 + +Egha suren gumazibar mav, gumazir Iesus bar ifongezim, a bar Iesusɨn boroghɨra iti. 24 Ezɨ Saimon Pita benim akuigha a mɨgei, “Nɨ an azaragh, a tina mɨgei?”
25 Ezɨ suren gumazir kam uan dapanim isa Iesusɨn afarɨzim boroghɨram atɨgha, kamaghɨn an azara, “Ekiam, nɨ tina mɨgei?”
26 Ezɨ Iesus kamaghɨn an akam ikaragha ghaze, “Kɨ dagher otevir kam inigh itarim darugh uam a inigh, egh gumazitam danɨngam. A gumazir kamra, kɨ a mɨgei.” Egha a dagher otevim isa itarim garugha uam a inigha Judas ganɨngi, a Saimon Iskariotɨn otarim. 27 + +Ezɨ Judas dagher kam inigha gɨvazɨ, dughiar kamra Satan an navir averiamɨn aven ghua a gapasa. Ezɨ Iesus kamaghɨn a mɨgei, “Bizir nɨ damuasa ifongezim, nɨ zuamɨra a damigh!” 28 Gumazir dakozimɨn apiaghav itiba, me bar akar Iesus Judas mɨkemezir kam baregha, me akamɨn mɨngarim gɨfozir puvatɨ. 29 + +Judas dagɨabar mɨtarimɨn gari. Ezɨ marazi ghaze, Iesus ti isar ekiam bagha bizibagh ivezasa a mɨkeme, o a mangɨ biziba gumazir onganarazibar anɨngam. 30 Ezɨ Judas dagher otevir kam inigha gɨvagha, zuamɨra azenan ghu. Ezɨ amɨnim bar pɨri.
Iesus Akar Gavgavir Igiam suren gumazibagh anɨdi
31 + +Judas azenan ghugha gɨvazɨma, ezɨ Iesus kamaghɨn mɨgei, “Datɨrɨghɨn Gumazamizibar Otarimɨn ziar ekiam azenan oto. God uan Otarim isa gumazamizibar akazɨ Otarim me damutɨ me fogham, God ziar bar ekiam iti. 32 + +God uan ziar ekiam pɨrafɨ, uan Otarim isɨ gumazamizibar akaghtɨ me fogham, Gumazamizibar Otarim ziar ekiam iti. Egh God zuamɨra a pɨrafagh ziar ekiam a danɨngam. 33 + +Nan boriba, dughiar otevimra kɨ ia ko ikiam. Eghtɨ ia na buriam. Kɨ Judabav kemezɨ moghɨn, akar kamra kɨ ua ia mɨgei, ia danganir kɨ mangamim, ia an mangan kogham. 34 + +Ezɨ datɨrɨghɨn kɨ Akar Gavgavir Igiam ia ganɨdi, a kamakɨn, ia uari uarigh ifongegh. Kɨ bar ia gifonge, ezɨ kamaghɨra ia uari uarigh ifongegh. 35 + +Ia uari uarigh ifongeghtɨ, gumazamiziba bar arazir kamɨn ganigh fogh suam, ia nan suren gumaziba.”
Iesus ghaze, Pita akɨrim ragh
a gasaragham
(Matyu 26:31-35; Mak 14:27-31; Luk 22:31-34)
36 + +Ezɨ Saimon Pita kamaghɨn Iesusɨn azara, “Ekiam, nɨ managh mangam?”
Ezɨ Iesus kamaghɨn an akam ikaragha ghaze, “Nguibar kɨ mangamim, nɨ datɨrɨghɨn nan gɨn an mangɨghan kogham. Nɨ gɨn nan gɨn izam.”
37 + +Ezɨ Pita an azara, “Ekiam, manmagh amizɨma kɨ datɨrɨghɨn nɨn gɨn mangɨghan kogham? Kɨ nɨ bagh aremeghasa ifonge.”
38 Ezɨ Iesus kamaghɨn an akam ikaragha ghaze, “Nɨ ghaze, nɨ ti na bagh aremegham? Kɨ guizbangɨra nɨ mɨgei, tuarim tɨghar akam, eghtɨ nɨ dughiar pumuning ko mɨkezimɨn kamaghɨn mɨkɨm suam, nɨ na gɨfozir puvatɨ.”
+ 13:1 Mt 26:2, Jo 7:30, 12:23, 15:13, 17:1, 17:11, Fl 2:8, 1 Jo 3:16 + 13:1 Matyu 26:2; Jon 7:30; 12:23; 15:13; 17:1; 17:11; Filipai 2:8; 1 Jon 3:16 + 13:2 Lu 22:3, Jo 13:27 + 13:2 Luk 22:3; Jon 13:27 + 13:3 Mt 28:18, Jo 3:35, 16:28, Ap 2:36, 1 Ko 15:27, Hi 2:8 + 13:3 Matyu 28:18; Jon 3:35; 16:28; Aposel 2:36; 1 Korin 15:27; Hibru 2:8 + 13:4 Lu 22:27, Fl 2:7-8 + 13:4 Luk 22:27; Filipai 2:7-8 + 13:6 Mt 3:14 + 13:6 Matyu 3:14 + 13:8 1 Ko 6:11, Ef 5:26, Ta 3:5, Hi 10:22 + 13:8 1 Korin 6:11; Efesus 5:26; Taitus 3:5; Hibru 10:22 + 13:10 Jo 6:64, 6::70-71, 15:3 + 13:10 Jon 6:64; 6:70-71; 15:3 + 13:12 Luk 22:27 + 13:13 Mt 23:8-10, Lu 6:46, 1 Ko 8:6, 12:3, Fl 2:11 + 13:13 Matyu 23:8-10; Luk 6:46; 1 Korin 8:6; 12:3; Filipai 2:11 + 13:14 Mt 20:28, Lu 22:27, Ro 12:10, Ga 6:1-2, 1 Pi 5:5 + 13:14 Matyu 20:28; Luk 22:27; Rom 12:10; Galesia 6:1-2; 1 Pita 5:5 + 13:15 Mt 11:29, Fl 2:5, Kl 3:13, 1 Pi 2:21, 1 Jo 2:6 + 13:15 Matyu 11:29; Filipai 2:5; Kolosi 3:13; 1 Pita 2:21; 1 Jon 2:6 + 13:16 Mt 10:24, Lu 6:40, Jo 15:20 + 13:16 Matyu 10:24; Luk 6:40; Jon 15:20 + 13:17 Mt 7:24, Je 1:25 + 13:17 Matyu 7:24; Jems 1:25 + 13:18 Sng 41:9 + 13:18 Onger Akaba 41:9 + 13:19 Jo 14:29, 16:4 + 13:19 Jon 14:29; 16:4 * 13:19 Nɨ akar Jon 8:24ɨn itimɨn gan. + 13:20 Mt 10:40, 25:40, Mk 9:37, Lu 9:48, 10:16 + 13:20 Matyu 10:40; 25:40; Mak 9:37; Luk 9:48; 10:16 + 13:21 Mt 26:21, Mk 14:18, Lu 22:21, Jo 12:27, Ap 1:17, 1 Jo 2:19 + 13:21 Matyu 26:21; Mak 14:18; Luk 22:21; Jon 12:27; Aposel 1:17; 1 Jon 2:19 + 13:23 Jo 19:26, 20:2, 21:7, 21:20, 21:24 + 13:23 Jon 19:26; 20:2; 21:7; 21:20; 21:24 + 13:27 Lu 22:3, Jo 6:70, 13:2 + 13:27 Luk 22:3; Jon 6:70; 13:2 + 13:29 Jo 12:6 + 13:29 Jon 12:6 + 13:31 Jo 12:23, 14:13, 1 Pi 4:11 + 13:31 Jon 12:23; 14:13; 1 Pita 4:11 + 13:32 Jo 17:5 + 13:32 Jon 17:5 + 13:33 Jo 7:34 + 13:33 Jon 7:34 + 13:34 Wkp 19:18, Jo 15:12, 15:17, 1 Pi 1:22, 1 Jo 2:7-8, 3:23, 4:21, 2 Jo 5 + 13:34 Ofa Gami 19:18; Jon 15:12; 15:17; 1 Pita 1:22; 1 Jon 2:7-8; 3:23; 4:21; 2 Jon 1:5 + 13:35 1 Jo 2:5, 4:20 + 13:35 1 Jon 2:5; 4:20 + 13:36 Jo 7:34, 21:18-19, 2 Pi 1:14 + 13:36 Jon 7:34; 21:18-19; 2 Pita 1:14 + 13:37 Mt 26:33-35, Mk 14:29-31, Lu 22:33-34 + 13:37 Matyu 26:33-35; Mak 14:29-31; Luk 22:33-34