Iesus mɨzazim inigha
aremegha ua dɨkafi
18
(Sapta 18--20)
Judas Iesus isa apanibar agharim gatɨ
(Matyu 26:47-56; Mak 14:43-50; Luk 22:47-53)
+ +Ezɨ Iesus kamaghɨn God ko mɨkemegha gɨvagha, egha uan suren gumaziba ko me ghua Kidronɨn Zarim girɨgha vongɨn ghue. Ezɨ dɨpar kamɨn vongɨn azenir mam iti, ezɨ Iesus uan suren gumaziba ko me azenir kamɨn aven ghue. + +Dughiar avɨribar Iesus uan suren gumaziba azenir kamɨn me batifi. Kamaghɨn Judas, a Iesus isɨ gumazir apanibar agharim darɨghamim, a uaghan azenir kam gɨfo. + +Egha a Romɨn mɨdorozir gumaziba ko, ofa gamir gumazir ekiaba ko Farisiba amadazir polisɨn maba inigha me danganir kamɨn ghue. Egha me adenir aviba ko lamba ko mɨdorozir biziba sara suigha zui. Ezɨ Iesus bizir a bativamiba a bar dagh fo. Egha a sɨvagha men boroghɨra ghua kamaghɨn men azara, “Ia tina buri?”
Ezɨ me kamaghɨn an akam ikaragha ghaze, “E Nasaretɨn gumazim Iesus buriasa izi.”
Ezɨ Iesus me mɨgɨa ghaze, “Kar kɨrara.” Dughiar kam Judas, a gumazir Iesus isa me ganɨdim, a me ko tughav iti.
Me Iesus barazi a kamaghɨn mɨgei, “Kar kɨrara,” ezɨ me ua ekuigha ghua nguazim gire.
Ezɨ Iesus ua men azara, “Ia tina buri?”
Ezɨ me ghaze, “Nasaretɨn gumazim Iesus.” Ezɨ Iesus kamaghɨn men akam ikaragha ghaze, “Kɨ ia mɨkemegha gɨfa, kar kɨrara. Kamaghɨn ia na buriva, gumazir kaba ateghtɨ me mangɨ.”
+ +A kamaghsua an akar fomɨra mɨkemezim, an daghem otogham, “Ezɨ gumazir nɨ na ganɨngiziba, men tav ovengezir puvatɨ.” Kamaghɨn an arazir kam gami.
10 + +Ezɨ Saimon Pita mɨdorozir sabar mam inigha ize, egha uan sabam a mɨkɨrɨgha ofa gamir gumazibar dapanimɨn ingangarir gumazim mɨsogha, an kuarir guvimɨn itim atuzɨ, a irɨ. Ingangarir gumazir kamɨn ziam, Malkus. 11 + +Ezɨ Iesus Pita mɨgei, “Nɨ sabam inigh ua an nodozim darugh. Manmagh ami? Nɨ ghaze, kɨ ti Afeziam na ganɨngizir osɨmtɨzir kam inian kogham, o?”
Me Iesus inigha Anas bagha zui
12 Ezɨ Romɨn mɨdorozir gumaziba ko men gumazir ekiam, ko Judan polisɨn gumaziba, me Iesusɨn suighava benimɨn a ike. 13 + +Egha faraghava a inigha Anas bagha ghu. Anas a Kaiafasɨn ivozir afeziam. Kaiafas a azenir kamɨn ofa gamir gumazibar dapanim. 14 + +Egha Kaiafas, Judaba kamaghɨn me mɨkemezir gumazim, “Kamaghɨn a dera, gumazir vamɨra gumazamizibar danganim inigh aremegham.”
Pita ghaze, a Iesus gɨfozir puvatɨ
(Matyu 26:69-70; Mak 14:66-68; Luk 22:55-57)
15 + +Ezɨ Saimon Pita ko suren gumazir igharazir mam, aning Iesusɨn gɨn zui. Ofa gamir gumazibar dapanim, a suren gumazir kam gɨfo, kamaghɨn amizɨ, a Iesusɨn gɨn ghua ofa gamir gumazibar dapanimɨn dɨpenimɨn dɨvazimɨn aven ghu. 16 + +Ezɨ Pita azenan ikia tiar akamɨn boroghɨra tughav iti. Ezɨ suren gumazir igharazim, a ghua amizir tiar akamɨn garim mɨkemegha, Pita inigha aven zui. 17 Ezɨ amizir tiar akamɨn garim a kamaghɨn Pitan azara, “Nɨ ti uaghan gumazir kamɨn suren gumazim?”
Ezɨ Pita ghaze, “Puvatɨ. Kɨ an suren gumazim puvatɨ.” 18 Ezɨ danganim bar orangi. Kamaghɨn amizɨ, ingangarir gumaziba ko polisɨn gumaziba me avir mam atɨ. Egha me avimɨn fɨava an mɨn tuivighav iti. Ezɨ Pita uaghan me ko tughav ikia egha avimɨn fɨa iti.
Ofa gamir gumazibar dapanim
Iesusɨn kotim gami
(Matyu 26:59-66; Mak 14:55-64; Luk 22:66-71)
19 Ezɨ dughiar kamɨn ofa gamir gumazibar dapanim, a Iesusɨn suren gumaziba ko akar a men sure gamizim bagha, a Iesusɨn azangsɨsi. 20 + +Ezɨ Iesus kamaghɨn an akam ikaragha ghaze, “Kɨ gumazamiziba azenara me mɨkeme. Egha kɨ zurara God ko mɨgeir dɨpeniba ko Godɨn Dɨpenimɨn aven gumazamizibar sure gami. Kar danganir Judaba bar uari akuviba. Kɨ modogha akatam mɨkemezir puvatɨ. 21 Ezɨ manmagh amizɨ nɨ nan azangsɨsi? Nɨ gumazamizir akar kam baraghizibar azangsɨgh. Me kɨ mɨkemezir akam gɨfo.”
22 + +Iesus kamaghɨn mɨgeima ezɨ polisɨn gumazir mam tughav ikia, egha an an guam a mɨsuegha kamaghɨn mɨgei, “Nɨ kamaghɨn ofa gamir gumazibar dapanimɨn akam ikaragha ghaze, kar ti arazir aghuim, o?”
23 Ezɨ Iesus kamaghɨn an akam ikaragha ghaze, “Kɨ akar kuratam mɨkemeghtɨ, nɨ deravɨra akar kɨ mɨkemezimɨn gun mɨkɨm. Eghtɨ kɨ mɨgɨrɨgɨar aghuim damightɨ, ezɨ nɨ tizim bagha na apese?” 24 Ezɨ Anas Iesus isa ofa gamir gumazibar dapanim Kaiafas bagha anemada. Egha me Iesus ikezir benim fɨrizir puvatɨ.
Pita ua ghaze, a Iesus gɨfozir puvatɨ
(Matyu 26:71-75; Mak 14:69-72; Luk 22:58-62)
25 + +Saimon Pita tughav ikia egha avimɨn fɨi. Ezɨ me kamaghɨn an azara, “Nɨ ti uaghan an suren gumazir mam?”
Ezɨ a kamaghɨn mɨgei, “Puvatɨ. Kɨ an suren gumazim puvatɨ.” 26 + +Ezɨ ofa gamir gumazibar dapanimɨn ingangarir gumazir mam iti, a Pita kuarim atuzir gumazimɨn adarazir mav.
A ghaze, “Kɨ ti nɨn gani, nɨ Iesus ko azenimɨn aven ikes?”
27 + +Ezɨ Pita ua kamaghɨn mɨgei, “Puvatɨ.” Ezɨ dughiar kamra tuarim ake.
Me Iesus inigha Pailat bagha zui
(Matyu 27:1-2; 27:11-14; Mak 15:1-5; Luk 23:1-5)
28 + +Egha Judaba Iesus inigha Kaiafasɨn dɨpenim ategha an akua gavmanɨn dapanir ekiamɨn dɨpenimɨn zui. Ka bar mɨzaraghara. Egha me ghaze, “E Godɨn damazimɨn mɨzeghɨva, egh e God Israelia Gitazir Dughiamɨn isar ekiamɨn asɨzim ameghan kogham.” Kamaghɨn amizɨ, me uari gavman dapanir ekiamɨn dɨpenimɨn aven ghuzir puvatɨ.*
29 Me azenan iti, ezɨ Pailat me bagha izegha kamaghɨn men azara, “Ia akar manam gumazir kam gasarazɨ, a kotɨn iti?”
30 Ezɨ me kamaghɨn an akam ikaragha ghaze, “An arazir kuram gamir puvatɨzɨ, e nɨ bagha a inigha izeghan koghai.”
31 + +Ezɨ Pailat kamaghɨn me mɨgei, “Kamaghɨn, ia a inigh mangɨva uan Arazibagh isɨn a tuisɨgh.”
Ezɨ Judaba kamaghɨn an akam ikaragha ghaze, “E gumazitam puram a mɨsueghtɨ an aremeghan kogham.” 32 + +(Iesus fomɨra uan ovengamin arazim mɨgei. A kamaghsua, an akar kam guizbangɨra otivam, ezɨ kamaghɨn Pailat ko Judaba kamaghɨn uariv gei, ezɨ bizir kam oto.)
33 + +Ezɨ Pailat uamategha gavmanɨn dɨpenimɨn aven ghua, Iesusɨn diazɨma a izi. Ezɨ a kamaghɨn an azara, “Nɨ Judabar Atrivim, o?”
34 Ezɨ Iesus kamaghɨn an akam ikaragha ghaze, “Nɨ uabɨ nɨghnɨgha akar kam gami, o gumazir igharazitam nan gun nɨ mɨkeme?”
35 + +Ezɨ Pailat kamaghɨn an akam ikaragha ghaze, “Manmaghɨn ami? Nɨ ghaze, kɨ ti Judabar mav o? Nɨn adarazi ko ofa gamir gumazir ekiaba, me nɨn akua na bagha ize. Nɨ bizir tizim gami?”
36 + +Ezɨ Iesus kamaghɨn an akam ikaragha ghaze, “Kɨ nguazir kamɨn atrivim puvatɨ. Kɨ nguazir kamɨn atrivimɨn ikiai, kamaghɨn nan ingangarir gumaziba na bagha mɨsoghai, egha tav na isa Judabar agharim gatɨghan koghai. Ezɨ kɨ nguazir kamɨn atrivibar mɨn ingarir puvatɨ.”
37 + +Ezɨ Pailat an azara, “Ezɨ nɨ guizbangɨra atrivir mam, o?”
Ezɨ Iesus kamaghɨn an akam ikaragha ghaze, “Atrivimɨn mɨgɨrɨgɨar kam, kar nɨn akamra. Amebam na batezɨ kɨ nguazir kamɨn ingangarir vamɨra damuasa ize. Ingangarir kam kamakɨn: kɨ guizɨn akam akunam. Ezɨ gumazamizir guizɨn akamɨn gɨn mangamiba, me nan akam barasi.”
38 + +Ezɨ Pailat an azara, “Guizɨn akam, a bar bizir tizimra?”
Pailat ter ighuvimɨn
Iesus gafughasa mɨgei
(Matyu 27:15-31; Mak 15:6-20; Luk 23:13-25)
Pailat mɨkemegha gɨvagha ua Judaba bagha azenan ghu. Egha kamaghɨn me mɨgei, “Kɨ an arazir kuratam batozir puvatɨ. 39 + +Egha, arazir kɨ gɨn zuir kam, ia a gɨfo. Azeniba bar, God Israelia Gitazir Dughiabar, kɨ ian arazimɨn gɨn ghua gumazir vamɨra kalabusɨn a isa azenim garɨsi. Ia ifueghtɨ kɨ Judabar atrivir kam fɨrigh ia bagh anemangam, o?”
40 + +Ezɨ me kamaghɨn dɨa ghaze, “Mam puvatɨ! Nɨ Barabasra fɨrigh!” (Barabas, a gumazir okeim egha uaghan mɨsosi.)
+ 18:1 2 Sml 15:23, Mt 26:36, Mk 14:32, Lu 22:39 + 18:1 2 Samuel 15:23; Matyu 26:36; Mak 14:32; Luk 22:39 + 18:2 Lu 21:37, 22:39 + 18:2 Luk 21:37; 22:39 + 18:3 Mt 26:47, Mk 14:43, Lu 22:47, Jo 7:45, Ap 1:16 + 18:3 Matyu 26:47; Mak 14:43; Luk 22:47; Jon 7:45; Aposel 1:16 + 18:9 Jo 17:12 + 18:9 Jon 17:12 + 18:10 Mt 26:51, Mk 14:47, Lu 22:38, 22:49-50 + 18:10 Matyu 26:51; Mak 14:47; Luk 22:38; 22:49-50 + 18:11 Mt 20:22, 26:39, 26:42, Mk 14:36, Lu 22:42 + 18:11 Matyu 20:22; 26:39; 26:42; Mak 14:36; Luk 22:42 + 18:13 Mt 26:57, Lu 3:2 + 18:13 Matyu 26:57; Luk 3:2 + 18:14 Jo 11:49-50 + 18:14 Jon 11:49-50 + 18:15 Mt 26:58, Mk 14:54, Lu 22:54, Jo 20:3, 21:20, Ap 3:1 + 18:15 Matyu 26:58; Mak 14:54; Luk 22:54; Jon 20:3; 21:20; Aposel 3:1 + 18:16 Mt 26:69, Mk 14:66, Lu 22:54 + 18:16 Matyu 26:69; Mak 14:66; Luk 22:54 + 18:20 Mt 26:55, Lu 4:15, Jo 7:14, 7:26-28 + 18:20 Matyu 26:55; Luk 4:15; Jon 7:14; 7:26-28 + 18:22 Jer 20:2, Ap 23:2 + 18:22 Jeremaia 20:2; Aposel 23:2 + 18:25 Mt 26:69-71, Mk 14:69, Lu 22:58 + 18:25 Matyu 26:69-71; Mak 14:69; Luk 22:58 + 18:26 Jo 18:10 + 18:26 Jon 18:10 + 18:27 Mt 26:74, Mk 14:72, Lu 22:60, Jo 13:38 + 18:27 Matyu 26:74; Mak 14:72; Luk 22:60; Jon 13:38 + 18:28 Mt 27:2, Mk 15:1, Lu 23:1, Ap 3:13, 10:28 + 18:28 Matyu 27:2; Mak 15:1; Luk 23:1; Aposel 3:13; 10:28 * 18:28 Gavmanɨn faragha zuir gumaziba, Pailat ko an adarasi, me bar Romɨn gumaziba. Egha Judan Arazibar gɨn zuir puvatɨ. Me Godɨn damazimɨn zuegh ikiamin nɨghnɨziba puvatɨ. Kamaghɨn amizɨ, Judaba kamaghɨn nɨghnɨgha ghaze, me Romɨn gumaziba ko poroghɨva Godɨn damazimɨn ti mɨzegham. + 18:31 Jo 19:6-7, Ap 18:15 + 18:31 Jon 19:6-7; Aposel 18:15 18:31 Romɨn gavman Judabar Nguazim gatifa. Egha me amamangatɨzɨ, Judaba uari uan kotɨn aven bizitabar akɨram. Egha me Judabar kotiabar kamaghɨn anogoroke, me gumazitam bagh mɨkɨmtɨ, an aremeghan markiam. Arazir gumazim ter ighuvim gafuzɨ an aremeghamim, kar Rombar arazimra. + 18:32 Mt 20:19, Jo 3:14, 12:32-33 + 18:32 Matyu 20:19; Jon 3:14; 12:32-33 + 18:33 Mt 27:11 + 18:33 Matyu 27:11 + 18:35 Jo 1:11 + 18:35 Jon 1:11 + 18:36 Dan 2:44, 7:14, 1 Ti 6:13 + 18:36 Daniel 2:44; 7:14; 1 Timoti 6:13 + 18:37 Jo 8:47, 1 Ti 6:13, 1 Jo 3:19, 4:6 + 18:37 Jon 8:47; 1 Timoti 6:13; 1 Jon 3:19; 4:6 + 18:38 Mt 27:24, Lu 23:4 + 18:38 Matyu 27:24; Luk 23:4 + 18:39 Mt 27:15, Mk 15:6, Lu 23:17 + 18:39 Matyu 27:15; Mak 15:6; Luk 23:17 + 18:40 Lu 23:19, Ap 3:14 + 18:40 Luk 23:19; Aposel 3:14 18:40 Fofozir gumazir avɨriba kamaghɨn nɨghnɨsi, Barabas, a gumazir Judan nguazim bagha Romɨn gavman ko mɨsozir mav.