19
+ +Ezɨ Pailat me mɨkemezɨ me Iesus inigha a ifozorosi. + +Ezɨ mɨdorozir gumaziba dɨkoniba itir beniba inigha atrivimɨn dapanir asuamɨn mɨn an ingarigha, an dapanim garu. Egha me korotiar aghevir mam a garu. + +Egha me an boroghɨra izegha a mɨgei, “Judabar Atrivim, nɨrara atrivir ekiam!” Egha me kamaghɨn mɨgɨava an guam apezavɨra iti.
+ +Ezɨ Pailat ua azenan ghugha kamaghɨn gumazamizibav gei, “Ia oragh. Kɨ a inigh ia bagh azenan izam, eghtɨ ia fogham, kɨ an arazir kuratamɨn apizir puvatɨ.”
Ezɨ Iesus azenan zui. Ezɨ dapanir asuar me benir dɨkoniba itimɨn ingarizim, an an dapanimɨn ikiavɨra iti. Ezɨ korotiar aghevir kam, a uaghan an ikiavɨra iti. Ezɨ Pailat me mɨgei, “Ia gan, gumazir kam a kara.”
+ +Ezɨ ofa gamir gumazir ekiaba ko polisɨn gumaziba an ganigha kamaghɨn dei, “A isɨ ter ighuvimɨn a gafugh! A isɨ ter ighuvimɨn a gafugh!”
Ezɨ Pailat kamaghɨn me mɨgei, “Ia uari a inighɨva egh ter ighuvimɨn a gafugh. Kɨ uabɨ, kɨ an arazir kuratamɨn apizir puvatɨ.”
+ +Ezɨ Judaba kamaghɨn an akam ikaragha ghaze, “A uabɨ ghaze ‘Kɨ Godɨn Otarim.’ Ezɨ en Arazibar Osizirir mam iti, ezɨ arazir kam kamaghɨn mɨgei, gumazir kamaghɨn mɨgeim, an aremegham.”
Ezɨ Pailat akar kam baregha bar atiatingi. + +Egha a ua ghua gavmanɨn dɨpenimɨn aven ghugha, kamaghɨn Iesusɨn azai, “Nɨ nguibar manamɨn ikegha ize?” Ezɨ Iesus an akar kam ikarazir puvatɨ.
10 Ezɨ Pailat a mɨgei, “Manmaghɨn amizɨ nɨ nan akam ikarvaghan aghua? Kɨ nɨ fɨrighamin gavgavim iti, egha uaghan nɨ isɨ ter ighuvim gafughamin gavgavim iti. Ezɨ nɨ ti bizir kam gɨfozir puvatɨ?”
11 + +Ezɨ Iesus kamaghɨn an akam ikaragha ghaze, “Godɨn pɨn itim, a gavgavim nɨ ganɨngizir puvatɨzɨ, nɨ na dɨkabɨnamin gavgaviba puvatɨghai. Ezɨ gumazir na isa nɨn agharim gatɨzim, an arazir kuramɨn osɨmtɨzim, a nɨn arazir kuramɨn osɨmtɨzim, bar a gafira.”
12 + +Pailat akar kam baregha Iesus ateghtɨ a mangasa tuaviba buri. Ezɨ Judaba kamaghɨn dei, “Nɨ gumazir kam ateghtɨ a mangɨtɨ, nɨ Sisarɨn namakam puvatɨ. Guizbangɨra, gumazim uabɨra uabɨ mɨgɨa ghaze, an atrivim, a Sisarɨn apanim.”
13 Pailat akar kam baregha, Iesusɨn akua azenan ghu. Egha a jasɨn dabirabim gaperaghav iti, danganir kam, me “Dagɨar Azuarim,” a garɨsi. (Hibrun akam me ghaze, “Gabata.”)
14 + +Ezɨ dughiar kam a dughiar me God Israelia Gitazir Dughiamɨn isam bagh daghebar amu bizibar kɨramim. Kar aruer arɨzim. Ezɨ Pailat Judabav gei, “Ia ganigh! Ian Atrivim kara.”
15 Ezɨ me kamaghɨn dei, “A batokegh! A batueghtɨ a mangɨ! A isɨ ter ighuvimɨn a gafugh!”
Ezɨ Pailat men azara, “Ia ifonge, kɨ ian Atrivim isɨ ter ighuvimɨn a gafugham?”
Ezɨ ofa gamir gumazir ekiaba kamaghɨn an akam ikaragha ghaze, “E atrivir igharaziba puvatɨ. Sisar bar uabɨra!” 16 + +Kamaghɨn amizɨ, Pailat Iesus isa, me ter ighuvimɨn a gafughasa, a men agharim gatɨ.
Me Iesus isa ter ighuvimɨn a gafu
(Matyu 27:32-44; Mak 15:21-32; Luk 23:26-43)
Ezɨ me Iesus inigha zui. 17 + +Ezɨ a uabɨ uan ter ighuvim gupugha, nguibar ekiam ategha danganir mamɨn zui, an ziam “Dapanir Agharir Danganim.” (Hibrun akam me ghaze, “Golgota.”) 18 Ezɨ danganir kamɨn me a isa ter ighuvimɨn anegura. Egha me gumazir igharazir pumuning a ko, aning agura, mam vongɨn itima, mam vongɨn iti. Ezɨ Iesus aningɨn torimɨn iti.
19 + +Ezɨ Pailat uaghan me mɨgeima me ziar mam osirigha ter ighuvim gatɨ. Ziar kam a kamakɨn, “Nasaretɨn Gumazim Iesus, Judabar Atrivim.” 20 Me ziar kam, Hibrun akam ko Romɨn akam ko Grighɨn akamɨn, men akabar an osiri. Danganir me Iesus ter ighuvimɨn anegurazim, a nguibar ekiam boroghɨra iti, kamaghɨn amizɨ, Judan avɨrim izava osizirir kamɨn gara egha a dɨbori.
21 Ezɨ ofa gamir gumazir ekiaba kamaghɨn Pailat mɨgei, “Nɨ kamaghɨn osiran markɨ, ‘Judan Atrivim.’ Bar markɨ. Nɨ kamaghɨn osirigh, ‘Gumazir kam ghaze, kɨ Judabar Atrivim.’ ”
22 Ezɨ Pailat kamaghɨn men akam ikaragha ghaze, “Markɨ. Akar kɨ osirigha gɨvazim, a kamaghɨra ikɨ.”
23 + +Mɨdorozir gumaziba ter ighuvimɨn Iesus gafugha gɨvagha, gɨn me an korotiaba inigha 4plan akuabar uari rome. Egha me akuar vamɨra vamɨra isi. Egha me uaghan an korotiar ruarim sara ini, egha mɨdorozir gumaziba kamaghɨn gari, me inir akuar avɨriba inigha korotiar ruarir kam isamizir pu. Puvatɨ. Me inir vamɨram an ingarigha, isamizir puvatɨ. 24 + +Egha mɨdorozir gumaziba kamaghɨn uarira uariv gei, “E korotiar ruarir kam abɨghan kogham. Puvatɨ. E satu gikararang fogham tina a iniam.”
Godɨn Akɨnafarimɨn itir akar mam kamaghɨn mɨgei, “Me nan korotiaba tuiragh uarira uari danɨngam. Egh me satu gikararangɨva gumazim amɨseveghtɨ a nan korotiar ruarim iniam.” Ezɨ akar kam guizbangɨra otoghasa, kamaghɨn arazir kamra mɨdorozir gumaziba a gami.
25 + +Ezɨ Iesusɨn amebam ko, an amebamɨn afumim ko, Klopasɨn amuim Maria ko, Makdalan nguibamɨn amizim Maria, me bar an ter ighuvimɨn boroghɨra tuivighav iti. 26 + +Ezɨ Iesus garima an amebam ko suren gumazir a bar ifongezim, aning roghɨra tughav iti. Ezɨ a kamaghɨn uan amebam mɨgei, “Amizim, gumazir kam datɨrɨghɨn, a nɨn otarim.”
27 Egha a kamaghɨn suren gumazir kam mɨgei, “Amizir kam, a datɨrɨghɨn nɨn amebam.” Ezɨ dughiar kamɨn ghua, suren gumazir kam Maria inigha uan dɨpenimɨn ghugha an gara uan amebamɨn mɨn a gami.
Iesus areme
(Matyu 27:45-56; Mak 15:33-41; Luk 23:44-49)
28 + +Ezɨ Iesus fo, an ingangariba datɨrɨghɨn bar gɨfa. Egha a kamaghɨn mɨgei, “Nan kuarim nan pɨri.” Godɨn Akɨnafarimɨn itir akar mam guizbangɨra otivasa, kamaghɨn an akar kam gami. 29 + +Ezɨ mɨner mam wainɨn afangtɨzim an ikia roghɨra iti. Ezɨ me dɨpamɨn suizir bizim inigha wainɨn dɨpam garu. Ezɨ wain a gizɨvazɨma, me a isa hisopɨn aghorim gikegha a isa Iesusɨn akam darɨghasa an amadi. 30 + +Ezɨ Iesus wainɨn kam amegha gɨvagha, kamaghɨn mɨgei, “A datɨrɨghɨn gɨfa.” Egha a dapanim aviragha uan duam sue.
Mɨdorozir gumazir mam Iesusɨn ivim bɨra
31 + +Kar dughiar me Sabat bagha bizibar kɨrim. Sabatɨn dughiar kam, a dughiar bar ekiam. Kamaghɨn amizɨ, Judaba gumazir kuaba dughiar kamɨn ter ighuvibar ikian me aghua. Egha me kamaghɨn Pailatɨn azangsɨgha ghaze, a men amamangatɨghtɨ me ter ighuvibar itir gumazibar suer agharibav sogh da apɨrightɨ, me zuamɨram aremeghtɨ me men kuaba adegh izighiram. 32 Ezɨ mɨdorozir gumaziba ghua gumazir Iesus ko guraghav itir mamɨn suer agharimning mɨsogha aning apɨrigha, egha ghua gumazir igharazim uaghan an suer agharimning mɨsogha aning apɨri. 33 Egha me iza Iesusɨn garima an aremegha gɨfa. Kamaghɨn amizɨma me an suer agharimning apɨrizir puvatɨ. 34 + +Ezɨ mɨdorozir gumazir mam afuzim inigha Iesusɨn ivim bɨra. Ezɨ ghuzim ko dɨpam zuamɨra ire. 35 + +(Kɨ, Jon, kɨ gumazir bizir kamɨn ganizim, kɨ kamaghɨn ifonge, ia bizir kam gɨfoghɨva nɨghnɨzir gavgavim an ikiam. Kamaghɨn kɨ an gun ia mɨgei. Akar kɨ gun mɨgeir kam, a guizbangɨra. Kɨ uabɨ fo, kɨ guizbangɨra mɨgei.) 36 + +Godɨn Akɨnafarimɨn itir akar mam, a kamakɨn, “Me an agharitam apɨrighan kogham.” God kamaghsua, akar kam guizbangɨram otogham, ezɨ kamaghɨn bizir kam oto.
37 + +Ezɨ akar igharazir mam Godɨn Akɨnafarimɨn iti, a kamakɨn, “Gumazir me afuzimɨn ruazim, me an ganam.”
Me Iesusɨn kuam isa
mozir igiar mam gatɨ
(Matyu 27:57-61; Mak 15:42-47; Luk 23:50-56)
38 + +Ezɨ gɨn Arimatean nguibamɨn gumazim Josep ghua Iesusɨn kuam iniasa Pailatɨn azangsɨsi. Josep a Iesusɨn suren gumazir mam, egha a Judabar atiatigha, uan nɨghnɨzir gavgavim modo. Ezɨ Pailat an amamangatɨzɨ, a ghua Iesusɨn kuam ini. 39 + +Ezɨ Nikodemus, gumazir faragha dɨmagarimɨn Iesusɨn ganizim, a uaghan ize. Egha borer mughuriar aghuir maba inigha ize, me temer pumuningɨn borem inigha aning veregha, borer kam gami. Ezɨ borer kamɨn osɨmtɨzim 30 kilogremɨn ghu. 40 + +Ezɨ Josep ko Nikodemus aning Iesusɨn kuam inigha borer kam an kuam gaghui. Egha inir aghuimɨn an mɨkarzim nomke, Judaba uan gumazir oveaghuezibagh ami mokɨn. 41 Ezɨ mɨdorozir gumaziba Iesus ter ighuvimɨn anegurazir danganir kamɨn boroghɨra, azenir mam iti. Egha azenir kamɨn mozir igiar mam iti, me dagɨar mozir kamɨn, faragha gumazitamɨn kuatam afazir puvatɨ. 42 + +Kar dughiar Judaba Sabatɨn dughiam bagh bizibar kɨramim, ezɨ mozir kam, a Iesus aremezir danganimɨn boroghɨra iti. Kamaghɨn amizɨ, aning Iesusɨn kuam inigha ghua mozir kamɨn anetɨ.
+ 19:1 Mt 20:19, Mk 15:15, Lu 18:33 + 19:1 Matyu 20:19; Mak 15:15; Luk 18:33 + 19:2 Lu 23:11 + 19:2 Luk 23:11 + 19:3 Jo 18:22 + 19:3 Jon 18:22 + 19:4 Jo 18:38, 19:6 + 19:4 Jon 18:38; 19:6 + 19:6 Jo 18:31, Ap 3:13 + 19:6 Jon 18:31; Aposel 3:13 + 19:7 Wkp 24:16, Mt 26:65, Jo 5:18 + 19:7 Ofa Gami 24:16; Matyu 26:65; Jon 5:18 + 19:9 Ais 53:7, Mt 26:62-63, 27:12-14, Lu 23:9 + 19:9 Aisaia 53:7; Matyu 26:62-63; 27:12-14; Luk 23:9 + 19:11 Lu 22:53, Jo 7:30, 10:18, Ap 2:23, Ro 13:1 + 19:11 Luk 22:53; Jon 7:30; 10:18; Aposel 2:23; Rom 13:1 + 19:12 Lu 23:2, Ap 17:7 + 19:12 Luk 23:2; Aposel 17:7 + 19:14 Mt 27:62 + 19:14 Matyu 27:62 + 19:16 Mt 27:26, 27:31, Mk 15:15, Lu 23:24 + 19:16 Matyu 27:26; 27:31; Mak 15:15; Luk 23:24 + 19:17 Mt 27:31-33, Mk 15:21-22, Lu 23:26, 23:33 + 19:17 Matyu 27:31-33; Mak 15:21-22; Luk 23:26; 23:33 + 19:19 Mt 27:37, Mk 15:26, Lu 23:38 + 19:19 Matyu 27:37; Mak 15:26; Luk 23:38 + 19:23 Mt 27:35, Mk 15:24, Lu 23:34 + 19:23 Matyu 27:35; Mak 15:24; Luk 23:34 + 19:24 Sng 22:18 + 19:24 Onger Akaba 22:18 + 19:25 Mt 27:55-56, Mk 15:40, Lu 23:49, 24:18 + 19:25 Matyu 27:55-56; Mak 15:40; Luk 23:49; 24:18 + 19:26 Jo 2:4, 13:23, 21:7, 21:20 + 19:26 Jon 2:4; 13:23; 21:7; 21:20 + 19:28 Sng 22:15, 69:21 + 19:28 Onger Akaba 22:15; 69:21 + 19:29 Mt 27:48 + 19:29 Matyu 27:48 + 19:30 Jo 17:4 + 19:30 Jon 17:4 + 19:31 Lo 21:22-23, Mk 15:42, Jo 19:42 + 19:31 Godɨn Araziba 21:22-23; Mak 15:42; Jon 19:42 + 19:34 1 Jo 5:6-8 + 19:34 1 Jon 5:6-8 + 19:35 Jo 21:24 + 19:35 Jon 21:24 + 19:36 Kis 12:46, Nam 9:12, Sng 34:20 + 19:36 Ua Me Ini 12:46; Dɨboboniba 9:12; Onger Akaba 34:20 + 19:37 Sng 22:16-17, Sek 12:10, MAA 1:7 + 19:37 Onger Akaba 22:16-17; Sekaraia 12:10; Akar Mogomem 1:7 + 19:38 Mt 27:57, Mk 15:42, Lu 23:50, Jo 7:13, 9:22 + 19:38 Matyu 27:57; Mak 15:42; Luk 23:50; Jon 7:13; 9:22 + 19:39 Jo 3:1-2, 7:50 + 19:39 Jon 3:1-2; 7:50 + 19:40 Ap 5:6 + 19:40 Aposel 5:6 + 19:42 Ais 53:9, Jo 19:31 + 19:42 Aisaia 53:9; Jon 19:31