20
Iesus ua dɨkafi
(Matyu 28:1-8; Mak 16:1-8; Luk 24:1-12)
+ +Ezɨ Sanden bar mɨzaraghara, amɨnim mɨtateghavɨra iti, ezɨ Makdalan nguibamɨn amizim Maria, a mozimɨn ghu. Egha a garima mozimɨn tiar akam gasarazir dagɨam ua itir puvatɨ.* + +Ezɨ a, Saimon Pita ko suren gumazir igharazir Iesus bar ifongezim bagha ivegha ghua kamaghɨn aning mɨgei, “Me Ekiamɨn kuam mozimɨn a inigha ghu, ezɨ e fozir puvatɨ, me managh anetɨ.”
Ezɨ Pita ko suren gumazir igharazir kam, aning nguibam ategha mozimɨn zui. Aning vɨrara ivegha ghua, suren gumazir igharazir kam Pita gafiragha, faragha mozimɨn oto. + +Egha an aviragha mozimɨn aven inir aghuir me Iesusɨn kuam avarazir kabar gara, egha aven ghuzir puvatɨ.
Ezɨ Saimon Pita an gɨn ghua, mozimɨn averiamɨn ghu. Egha a inir aghuir kabar garima da iti. + +Egha a inir igharazir mamɨn garima a uaghan iti, kar inir me Iesusɨn dapanimɨn ikezim. Inir kam a inir igharaziba ko itir puvatɨ. Saimon ghaze, me ti a righa igharagha anetɨ. Ezɨ suren gumazir igharazir faragha mozimɨn otozim, a uaghan aven ghu. Egha a bizir kabar ganigha nɨghnɨzir gavgavim iti. + +(Guizbangɨra, Godɨn Akɨnafarimɨn itir akam ghaze, Iesus mozimɨn ua dɨkavigham. Ezɨ dughiar kamɨn aning akar kam tɨghar deraghvɨra a gɨfogham.) 10 Egha suren gumazimning uamategha dɨpenimɨn ghu.
Makdalan nguibamɨn amizim Maria Iesusɨn gani
(Matyu 28:9-10; Mak 16:9-11)
11 + +Ezɨ Maria mozimɨn azenan tughav ikia azi. Egha aziavɨra ikia aviragha mozimɨn averiamɨn gari. 12 Egha a enselɨn pumuningɨn garima, aning korotiar ghurghurimning aru. Egha aning danganir Iesusɨn kuam faragha ikezimɨn aperaghav iti. Egha mam an dapanim ikezir naghɨn aperazɨ, mam an suemning ikezir naghɨn apera. 13 Egha aning kamaghɨn Marian azai, “Amizim, nɨ manmaghsuava azi?”
Ezɨ a kamaghɨn aning mɨgei, “Me nan Ekiamɨn kuam inigha ghu, ezɨ kɨ fozir puvatɨ, me managh anetɨ.” 14 + +A kamaghɨn mɨkemegha, ragha garima, Iesus tughav iti. Ezɨ Maria fozir puvatɨ, kar Iesus.
15 Ezɨ Iesus kamaghɨn an azara, “Amizim, nɨ manmaghsuava azi? Nɨ tina buri?”
Ezɨ Maria ghaze, kar ti azenimɨn garir gumazim, egha a kamaghɨn Iesus mɨgei, “Gumazir aruam, nɨ an kuam inigh mangɨghɨva, egh danganir nɨ an atɨzimɨn gun na mɨkemegh. Eghtɨ kɨ mangɨva a iniam.”
16 Ezɨ Iesus kamaghɨn a mɨgei, “Maria!”
Ezɨ Maria ragha kamaghɨn Hibrun akamɨn a mɨgei, “Rabonai.” Akar kamɨn mɨngarim a kamakɨn, “Tisa.”
17 + +Ezɨ Iesus kamaghɨn a mɨgei, “Kɨ tɨghar uan Afeziam bagh mavanangam, kamaghɨn nɨ nan suiraghɨv ikian markɨ. Nɨ nan aveghbuaba bagh mangɨva kamaghɨn me mɨkɨm, kɨ e uan Afeziam bagha uamategha ghuavanadi. A nan God, ko uaghan ian God.”
18 Ezɨ Makdalan Maria ghua suren gumaziba kamaghɨn me mɨgei, “Kɨ Ekiamɨn ganigha gɨfa.” Egha an akar Iesus a mɨkemezimɨn gun me mɨgei.
Suren gumaziba Iesusɨn gani
(Matyu 28:16-20; Mak 16:14-18; Luk 24:36-49)
19 + +Sanden guaratɨzimɨn amɨnim pɨrigha gɨvazɨ, suren gumaziba Judabar atiatigha dɨpenir me itim, me pamten an tiar akaba ase. Ezɨ Iesus iza pura suren gumazibar tongɨn tugha, kamaghɨn me mɨgei, “Ian naviba amɨragh ikɨ.” 20 + +A kamaghɨn mɨgɨa, uan duar torir dafarimningɨn itimning ko duar ivir vuemɨn itim, men aka. Ezɨ suren gumaziba Ekiamɨn ganigha me bar akonge.
21 + +Ezɨ Iesus ua me mɨgei, “Ian naviba amɨragh ikɨ. Afeziam na amadazɨ ezɨ kɨ ize. Ezɨ kamaghɨra kɨ ia amadima ia zui.”
22 A kamaghɨn mɨgɨa, egha uan amɨnim men a giveragha, men amada, egha kamaghɨn me mɨgei, “Ia Godɨn Duam uan navir averiabar a inigh. 23 + +Egh ia gumazamizibar arazir kuraba gɨn amadagham, eghtɨ God uaghan men arazir kuraba gɨn amadaghtɨ, da puvatɨgham. Eghtɨ ia men arazir kuraba gɨn amadaghan koghtɨ, men arazir kuraba ikɨvɨra ikiam.”
Tomas Iesusɨn gani
24 + +Dughiar Iesus uan suren gumaziba batozim, men 12plan suren gumazibar mav, a me ko itir puvatɨ. Kar Tomas, an ziar mam Fufuzim. 25 Ezɨ suren gumazir igharaziba kamaghɨn Tomas mɨgei, “E Ekiamɨn ganigha gɨfa.”
Ezɨ Tomas kamaghɨn me mɨgei, “Kɨ an duar torir me an dafarimning gafuzimingɨn ganighan koghɨva, egh kɨ uan dafar puzim an duar torimning datɨghan kogh, egh uan dafarim an ivir vuemɨn itir duam datɨghan koghɨva, kɨ nɨghnɨzir gavgavim ikian kogham. Bar puvatɨgham.”
26 Ezɨ 7plan dughiaba gɨvazɨma, suren gumaziba ua dɨpenimɨn aven iti, ezɨ Tomas me ko aven iti. Me tiar akaba bar pamten da asegha gɨfa. Ezɨ Iesus iza men tongɨn tughav iti. Egha me mɨgei, “Ian naviba amɨragh ikɨ.”
27 + +Egha a kamaghɨn Tomas mɨgei, “Nɨ uan dafar puzimɨn kagh suiragh, egh nan dafarimningɨn ganigh. Egh nɨ uan agharim amadagh uan dafarim nan ivir vuemɨn itir duam datɨgh. Nɨ nɨghnɨzir pumuning ikian markɨ. Nɨ nɨghnɨzir gavgavim nan ikɨ.”
28 Ezɨ Tomas kamaghɨn an akam ikaragha ghaze, “Nɨ nan Ekiam. Nɨ nan God.”
29 + +Ezɨ Iesus kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ nan ganigha gɨvagha, nɨghnɨzir gavgavim nan iti, a? Gumazir nan ganizir puvatɨziba, egha nɨghnɨzir gavgavim nan iti, gumazir kaba bar akongegh.”
Akɨnafarir kamɨn mɨngarim
30 + +Iesus mirakelɨn avɨrir maba uaghan suren gumazibar damazimɨn dagh ami. Ezɨ kɨ bar Akɨnafarir kamɨn da osirizir puvatɨ. 31 + +Ezɨ akar kɨ osirizir kam, kɨ kamaghsua, ia nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn ikiasa, kɨ an osiri. A Gumazir God Uam E Iniasa Mɨsevezim, a Godɨn Otarim. Eghtɨ ia nɨghnɨzir gavgavim an ikɨva, egh ia an ziamɨn zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim iniam. Kɨ kamaghsua, akɨnafarir kam an osiri.
+ 20:1 Mt 28:1, Mk 16:1, Lu 24:1 + 20:1 Matyu 28:1; Mak 16:1; Luk 24:1 * 20:1 Wikbar faraghavɨra zuir aruem, a Sandera. + 20:2 Jo 13:23, 19:26, 21:7, 21:20, 21:24 + 20:2 Jon 13:23; 19:26; 21:7; 21:20; 21:24 + 20:5 Jo 19:40 + 20:5 Jon 19:40 + 20:7 Jo 11:44 + 20:7 Jon 11:44 + 20:9 Sng 16:10, Ap 2:25-31, 13:34-35 + 20:9 Onger Akaba 16:10; Aposel 2:25-31; 13:34-35 + 20:11 Mk 16:5 + 20:11 Mak 16:5 + 20:14 Mt 28:9, Mk 16:9, Lu 24:16, 24:31, Jo 21:4 + 20:14 Matyu 28:9; Mak 16:9; Luk 24:16; 24:31; Jon 21:4 + 20:17 Sng 22:22, Mt 28:10, Ro 8:29, Ef 1:17, Hi 2:11-12 + 20:17 Onger Akaba 22:22; Matyu 28:10; Rom 8:29; Efesus 1:17; Hibru 2:11-12 + 20:19 Mk 16:14, Lu 24:36, Jo 19:38, 1 Ko 15:5 + 20:19 Mak 16:14; Luk 24:36; Jon 19:38; 1 Korin 15:5 + 20:20 Jo 16:22, 19:34, 1 Jo 1:1 + 20:20 Jon 16:22; 19:34; 1 Jon 1:1 + 20:21 Mt 28:18-19, Jo 17:18, 2 Ti 2:2, Hi 3:1 + 20:21 Matyu 28:18-19; Jon 17:18; 2 Timoti 2:2; Hibru 3:1 + 20:23 Mt 16:19, 18:18 + 20:23 Matyu 16:19; 18:18 + 20:24 Jo 11:16, 14:5, 21:2 + 20:24 Jon 11:16; 14:5; 21:2 + 20:27 1 Jo 1:1 + 20:27 1 Jon 1:1 + 20:29 2 Ko 5:7, 1 Pi 1:8 + 20:29 2 Korin 5:7; 1 Pita 1:8 + 20:30 Jo 21:25 + 20:30 Jon 21:25 + 20:31 Lu 1:4, Jo 3:15-16, 5:24, Ro 1:17, 1 Pi 1:8-9, 1 Jo 5:13 + 20:31 Luk 1:4; Jon 3:15-16; 5:24; Rom 1:17; 1 Pita 1:8-9; 1 Jon 5:13