Iesus ua uabɨ isa uan suren gumazibar aka
21
(Sapta 21)
7plan suren gumaziba Iesusɨn gani
Dughiar maba gɨvazɨma, Iesus Galilin Dɨpar Akaremɨn boroghɨn, uabɨ isa ua uan suren gumazibar aka. Galilin Dɨpar Akaremɨn ziar mam Taiberiasɨn dɨpam. Bizir kam kamaghɨn oto. + +Dughiar kam Saimon Pita ko Tomas (an ziar mam Fufuzim) ko Nataniel (an nguibam, Kanan nguibar Galilin Distrighɨn aven itim) ko Sebedin otarir pumuning, ko Iesusɨn suren gumazir igharazir pumuning, me bar uari inigha iti. + +Egha Saimon Pita kamaghɨn me mɨgei, “Kɨ osiriba burisɨ mangam.”
Ezɨ me ghaze, “E nɨ ko mangam.” Egha me dɨkavigha botɨn mamɨn ghuavanabogha me zui. Ezɨ dɨmagarir kamɨn me osirir taba inizir puvatɨ. + +Ezɨ bar mɨzaraghara, aruem ovɨrima, me gumazir mamɨn garima a dɨpamɨn dadarimɨn tughav iti. Ezɨ suren gumaziba kamaghɨn fozir pu, kar Iesus.
+ +Ezɨ Iesus kamaghɨn men azara, “Otariba, ia osiritaba iniz, o?”
Ezɨ me kamaghɨn a ikaragha ghaze, “Bar puvatɨ.”
+ +Ezɨ a kamaghɨn me mɨgei, “Ia ivem inigh, botɨn agharir guvimɨn amadaghan anekunigh, egh ia osiritaba iniam.” Ezɨ me ivem akunizɨ, osirir bar avɨrim ivem gizɨvazɨ, me a gekuigh anangan ibura.
+ +Ezɨ suren gumazir Iesus bar ifongezim, a kamaghɨn Pita mɨgei, “Kar Ekiamra.” Pita faragha ingarasava uan korotiar aruzim sue.
Egha a kamaghɨn oraki, “Kar Ekiamra,” egha korotiam uam anerugha uabɨ ikegha, dɨpam uabɨ akunigha egha dɨpamɨn ghua dadarimɨn oto. Ezɨ suren gumazir igharaziba botɨn mam inigha ghua, osiriba sara ivem amɨkɨrɨgha dadarimɨn zui. Me saghon itir puvatɨ, me 100 mitan dɨpar dadarimɨn boroghɨra iti. Ezɨ me iza dadarimɨn otogha gɨvagha, me avir mamɨn garima osiri maba avim gisɨn iti. Ezɨ bretɨn maba sara iti.
10 Ezɨ Iesus kamaghɨn me mɨgei, “Osirir ia datɨrɨghɨn iniziba, ia taba inigh izɨ.” 11 + +Ezɨ Saimon Pita botɨn ghuavanabogha, egha ivem a mɨkɨrɨgha dɨpar dadarimɨn ghu. Ezɨ osirir ekiabara ivem gizɨfa, da bar moghɨra, 153plan osiriba. Osiriba bar avɨrasemezɨ ivem akariaghɨrɨzir puvatɨ.
12 Ezɨ Iesus kamaghɨn me mɨgei, “Ia izɨ damɨ.”
Ezɨ suren gumaziba atiatigha men tav an azarazir puvatɨ, “Nɨ tina?” Me fo, kar Ekiamra. 13 + +Ezɨ Iesus avimɨn boroghɨra ghua bret inigha me ganɨdi. Egha osiriba sara inigha uaghan me ganɨdi. 14 + +Dughiar Iesus mozimɨn dɨkavizimɨn gɨn, kar an namba 3ɨn dughiam a uabɨ isa uan suren gumazibar aka.
Iesus Pita mɨgɨa ghaze, nɨ nan sipsipba deraghvɨra men gan men akurvagh
15 + +Iesus uan suren gumaziba ko amegha gɨvagha, Iesus kamaghɨn Saimon Pitan azai, “Saimon, Jonɨn otarim, nɨ ti bar na gifonge, egha nɨ na gifongezir arazir kam, a gumazir kaba na gifongezir arazibagh afira?”
Ezɨ Pita ghaze, “Are, Ekiam, nɨ fo, kɨ nɨ gifonge.”
Ezɨ Iesus a mɨgei, “Nɨ nan gumazamiziba sipsipɨn nguzibar mɨn men akurvagh deraghvɨra men gan.”*
16 + +Ezɨ Iesus uam an azara, “Saimon, Jonɨn otarim, nɨ ti na gifonge?”
Ezɨ Pita a ikara, “Are, Ekiam, nɨ fo, kɨ nɨ gifonge.”
Ezɨ Iesus a mɨgei, “Nɨ nan gumazamiziba sipsipbar mɨn men akurvagh deraghvɨra men gan.”
17 + +Egha dughiar mɨkezimɨn uam an azara, “Saimon, Jonɨn otarim, nɨ ti na gifonge?”
Ezɨ Pita Iesus baseme, a dughiar mɨkezim uam an azaragha ghaze, nɨ ti na gifonge? Ezɨ a kamaghɨn Iesus mɨgei, “Ekiam, nɨ bar bizibagh fo. Nɨ fo, kɨ nɨ gifonge.”
Ezɨ Iesus kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ nan gumazamiziba sipsipbar mɨn men akurvagh deraghvɨra men gan. 18 + +Kɨ guizbangɨra nɨ mɨgei, nɨ fomɨra igiamra ikia, nɨ uabɨ letiam uan ivariam ikegha danganir nɨ mangasa ifongezibagh arui. Egh nɨ ghurighamin dughiam, nɨ uan agharimning feghtɨ, gumazir igharazim nɨ gikegh nɨ inigh danganir nɨ mangasa ifongezir puvatɨzimɨn mangam.”
19 + +(Iesus mɨgɨrɨgɨar kam mɨgɨa kamaghɨn Pitan aka, a tuavir manamɨn aremegh ziar ekiam God danɨngam.) Egha a kamaghɨn Pita mɨgei, “Nɨ nan gɨn izɨ.”
Suren gumazir Iesus bar ifongezir kamɨn akam
20 + +Ezɨ Pita ragha suren gumazir Iesus bar ifongezir kamɨn garima, an aningɨn gɨn izi. Suren gumaziba faragha Iesus koma apava, gumazir kam uan dapanim isa Iesusɨn afarɨzim boroghɨra anetɨgha, kamaghɨn an azai, Ekiam, tina nɨ isɨ apanibar agharim darɨgham? 21 Ezɨ Pita an ganigha kamaghɨn Iesus azara, “Ekiam, gumazir kam, bizir tizim a batogham?”
22 + +Ezɨ Iesus kamaghɨn an akam ikaragha ghaze, “Kɨ ifueghtɨ a ikɨvɨra ikɨ mangɨ dughiar kɨ uamategh izamim otogham, kar nɨn bizim puvatɨ. Nɨ nan gɨn izɨ.”
23 Kamaghɨn amizɨ, akar kam tintinibar arui, ezɨ gumazamiziba kamaghɨn nɨghnɨgha ghaze, “Suren gumazir kam an aremeghan kogham.”
Ezɨ Iesus guizbangɨra kamaghɨn mɨkemezir puvatɨ, an aremeghan kogham. Puvatɨ. A ghaze, “Kɨ ifueghtɨ a ikɨvɨra ikɨ mangɨ dughiar kɨ uamategh izamim otogham, kar nɨn bizim puvatɨ.” 24 + +Kar suren gumazir kamra, a datɨrɨghɨn bizir kabar gun mɨkemegha, an akar kaba osiri. E datɨrɨghɨn fo, akar a gun mɨkemezir kaba, da guizbangɨra. 25 + +Ezɨ bizir avɨrir igharazir maba Iesus uaghan dagh amizɨ, da iti. Ezɨ me ti vaghvagha bizir kabar akɨnafariba osirighai, nguazir kamɨn akɨnafarir kabar arɨghamin danganiba bar puvatɨgham.
+ 21:2 Mt 4:21, Jo 1:45-51, 20:24 + 21:2 Matyu 4:21; Jon 1:45-51; 20:24 + 21:3 Lu 5:5 + 21:3 Luk 5:5 + 21:4 Jo 20:14 + 21:4 Jon 20:14 + 21:5 Lu 24:41 + 21:5 Luk 24:41 + 21:6 Lu 5:4-7 + 21:6 Luk 5:4-7 + 21:7 Mt 14:29, Jo 13:23, 20:2 + 21:7 Matyu 14:29; Jon 13:23; 20:2 + 21:11 Lu 5:6 + 21:11 Luk 5:6 + 21:13 Jo 6:11, Ap 10:41 + 21:13 Jon 6:11; Aposel 10:41 + 21:14 Jo 20:19, 20:26 + 21:14 Jon 20:19; 20:26 + 21:15 Mt 26:33, Jo 1:42 + 21:15 Matyu 26:33; Jon 1:42 * 21:15 Gumazir maba Iesusɨn akar kam kamagh a giragha ghaze, “Nɨ ti bar na gifuegha, egha bizir igharazibagh ifongezir puvatɨ?” Kamaghɨra gumazir maba uaghan Pitan akar kam giragha ghaze, “Ekiam, guizbangɨra, nɨ fo, kɨ nɨn roroam.” + 21:16 Ap 20:28, Hi 13:20, 1 Pi 2:25 + 21:16 Aposel 20:28; Hibru 13:20; 1 Pita 2:25 21:16 Gumazir maba Pitan akar kam kamaghɨn a giragha ghaze, “Ekiam, guizbangɨra, nɨ fo, kɨ nɨn roroam.” + 21:17 Jo 13:38, 16:30 + 21:17 Jon 13:38; 16:30 21:17 Gumazir maba Iesusɨn akar kam kamagh a giragha ghaze, “Nɨ nan roroam?” Egha Pitan akar kam giragha ghaze, “Nɨ fo, kɨ nɨn roroam.” + 21:18 Jo 13:36, Ap 12:3-4 + 21:18 Jon 13:36; Aposel 12:3-4 + 21:19 Mt 16:24-25, Mk 1:17, Jo 13:36, 2 Pi 1:14 + 21:19 Matyu 16:24-25; Mak 1:17; Jon 13:36; 2 Pita 1:14 + 21:20 Jo 13:23-25, 20:2 + 21:20 Jon 13:23-25; 20:2 + 21:22 Mt 16:27-28, 25:31, 1 Ko 4:5, MAA 22:7, 22:20 + 21:22 Matyu 16:27-28; 25:31; 1 Korin 4:5; Akar Mogomem 22:7; 22:20 + 21:24 Jo 19:35, 3 Jo 12 + 21:24 Jon 19:35; 3 Jon 1:12 + 21:25 Jo 20:30 + 21:25 Jon 20:30