3
Iesus Nikodemus ko mɨgei
+ +Gumazir mam iti, an ziam Nikodemus, a Farisin mam, egha a Judabar gumazir aruar mam. + +Dɨmagarir mam gumazir kam Iesus bagha izegha kamaghɨn a mɨgei, “Tisa, e fo, God tisan mɨn nɨ amadazɨma nɨ ize. E fo, God gumazitam ko ikian koghtɨma, gumazir kam mirakelɨn nɨ amir kaba, a tam damuva avegham.”
+ +Ezɨ Iesus kamaghɨn an akam ikaragha ghaze, “Kɨ bar guizbangɨra nɨ mɨgei. Gumazitam ua gumazir igiamɨn otoghan koghɨva, a God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn aven ikian kogham.”
Ezɨ Nikodemus an azara, “Gumazim ghurigh gɨvagh manmaghɨn ua igiam gavagham? A ti uamategh uan amebamɨn navir averiamɨn mangɨtɨ an amebam uam a bategham?”
+ +Ezɨ Iesus kamaghɨn a ikaragha ghaze, “Kɨ guizbangɨra nɨ mɨgei, gumazitam dɨpam ko Godɨn Duamɨn ua gumazir igiamɨn otoghan kogh, egh a God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn aven ikian kogham. + +Nguazir kamɨn itir amiziba boriba batima, borir igiaba otifi. Ezɨ Godɨn Duam gumazimɨn duam gamima, a gumazir igiamɨn oto. Nɨ akar kɨ nɨ mɨkemezimɨn dɨgavir kuram damuan markɨ, ‘Ia ua igiabar otifigh.’ + +Amɨnim a uan ifongiamɨn gɨntɨgha egha pura tintinibar vua zui. Nɨ an nɨgɨnim barasi, egha nɨ fozir puvatɨ, a managh iza egha ua managh zui. Kamaghɨra, Godɨn Duam gumazamiziba bar me gamima me igiabar otifi.”
Ezɨ Nikodemus kamaghɨn an azara, “Bizir nɨ mɨgeir kam, a manmaghɨn otogham?”
10 Ezɨ Iesus kamaghɨn an akam ikaragha ghaze, “Manmaghɨn ami? Nɨ Israelian tongɨn itir tisan ekiam, egha nɨ ti bizir kabagh fozir puvatɨ, o? 11 + +Kɨ guizbangɨra nɨ mɨgei, e fozir bizim e a mɨgei. Egha e bizir e ganizimɨn gun mɨgei. Ezɨ ia, e mɨkemezir akam akɨrim ragha a gasara. 12 + +Kɨ nguazir kamɨn bizibar ia mɨkeme, ezɨ ia nɨghnɨzir gavgavim dar itir puvatɨ. Eghtɨ kamaghɨn kɨ Godɨn Nguibamɨn bizibar ia mɨkɨmtɨ, ia manmaghɨn nɨghnɨzir gavgavim dar ikiam? 13 + +Gumazir igharazitam Godɨn Nguibamɨn ghuavanabozir pu. Puvatɨ. Gumazamizibar Otarim uabɨra Godɨn Nguibam ategha izaghirɨ.
14 + +“Fomɨra Moses gumazamiziba puvatɨzir danganimɨn ikia kuruzimɨn nedazir aghorimɨn itim a ghufe, eghtɨ kamaghɨra me Gumazamizibar Otarim ghufam. 15 + +God kamaghsua, gumazir nɨghnɨzir gavgavim Gumazamizibar Otarimɨn itiba, me bar zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim iniam. Bizir kam bagh me Gumazamizibar Otarim ghufam.
16 + +“God Otarir bar vamɨra iti. Egha God nguazimɨn itir gumazamiziba, bar me gifonge. A kamaghsua, gumazamiziba bar nɨghnɨzir gavgavim an Otarimɨn ikɨva ovengan kogh, zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim iniam. Bizir kam bagha an Otarir bar vamɨran kam me ganɨngi. 17 + +God uan Otarim nguazimɨn gumazamizibar jasɨn mɨn me tuisɨghasa anemadazir puvatɨ. A men akurvaghasa anemada. 18 + +Gumazim nɨghnɨzir gavgavim Otarimɨn iti, a kotiaba puvatɨ. Ezɨ gumazim nɨghnɨzir gavgavim an ikian aghua, a kotɨn ikia bar ovegha gɨfa. A nɨghnɨzir gavgavim Godɨn Otarir vamɨran kamɨn itir puvatɨ, kamaghɨn amizɨ, an ovegha gɨfa. 19 + +Ezɨ Godɨn kotiamɨn mɨngarimɨn arazim kamakɨn, Godɨn angazangarim nguazimɨn izegha gɨfa. Ezɨ gumazamiziba, me amir araziba bar ikufi, kamaghɨn amizɨ, me mɨtatem bagha bar ifonge, me angazangarimɨn aghua. 20 + +Gumazamizir arazir kurabagh amiba bar, angazangarimɨn apaniba. Men arazir kuraba azenim giran me aghua, kamaghɨn amizɨ, me angazangarimɨn izir puvatɨ. 21 Ezɨ gumazir guizbangɨn arazim gamim, a Godɨn angazangarimɨn izi. A kamaghɨn ifonge, Godɨn angazangarim deravɨra kamaghɨn gumazamizir igharazibar akagham, a Godɨn gavgavimɨn uan ingangarim gami. Ezɨ kamaghɨn gumazir kam Godɨn angazangarimɨn aven izi.”
Jon Gumazamiziba Ruer Gumazim, deraghavɨra bighatɨgha ghaze, Iesus a tina
22 + +Ezɨ bizir kabar gɨn Iesus uan suren gumaziba ko me Judian Distrighɨn zui. A me ko danganir kamɨn ikia gumazamiziba rue. 23 Jon, Salimɨn nguibamɨn boroghɨn itir nguibam Ainonɨn ikia gumazamiziba rue. Danganir kam dɨpar avɨriba iti, ezɨ gumazamizir avɨrim rurim iniasa izi. 24 + +(Dughiar kamɨn, Herot tɨghar Jon isɨ kalabus darɨgham.)
25 Ezɨ akavdorozir mam Jonɨn suren gumaziba ko Judan gumazir mamɨn tongɨn oto. Me uari adogha ghaze, e rurir arazir manamɨn gɨn mangɨ, Godɨn damazim zuegham? 26 + +Egha suren gumaziba Jon bagha ghuegha kamaghɨn a mɨgei, “Tisa, gumazir kam fomɨra nɨ ko Jordanɨn Fanemɨn vongɨn ike, ezɨ nɨ an gun mɨkeme, gumazir kam datɨrɨghɨn gumazamiziba ruema, gumazamiziba bar a bagha zui.”
27 + +Ezɨ Jon kamaghɨn me ikaragha ghaze, “Godɨn uan Nguibamɨn itim, bizitam gumazim danighan koghtɨ, an a inighan kogham. 28 + +Kɨ fomɨra akar kam ia mɨkeme, ezɨ ia uari a baraki, ‘Kɨ God Ua E Iniasa Mɨsevezir Gumazim puvatɨ. God na amadazɨma kɨ an faragha ize.’ 29 + +Gumazitam amizitamɨn ikiam, eghtɨ amizir kam a gumazir kamɨn amuim. Ezɨ gumazir kamɨn namakam, a tugha gumazir amuimɨn itimɨn akam baraghasa bar akonge. Ezɨ kamaghɨra agorogem nan navir averiam bar a gizɨfa. 30 An ziam bar ekevegh mamaghɨra ikɨtɨ, nan ziam bar magɨrɨgh.
31 + +“Gumazir Godɨn Nguibamɨn pɨn ikegha izezim, a bar bizibagh isɨn iti. Ezɨ nguazir kamɨn gumazim, a nguazir kamɨn bizibagh amua egha nguazir kamɨn bizibav gei. Ezɨ gumazir Godɨn Nguibamɨn izezim a biziba bar dagh isɨn iti. 32 + +A bizir a ganiziba ko oraghizibar gun mɨgei. Ezɨ gumazitam a mɨkemezir akar katam inigha nɨghnɨzir gavgavim an itir puvatɨ. 33 + +Ezɨ gumazim an akam inigha nɨghnɨzir gavgavim an ikia, egha tuavir kamɨn kamaghɨn men aka, God a guizɨn akam mɨgei. 34 + +Gumazir God amadazir kam, God uan Duam isa bar a ganɨngi. Kamaghɨn amizɨ, a Godɨn akam akuri.
35 + +“Afeziam uan Otarim bar a gifongegha biziba bar an agharim gatɨzɨ a bar dagh atifa. 36 + +Gumazim nɨghnɨzir gavgavim Otarimɨn iti, a zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim iti. Ezɨ gumazim Otarimɨn akamɨn gɨn zuir puvatɨ, a zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim inian kogham, Godɨn anɨngagharim an ikɨvɨra ikiam.”
+ 3:1 Jo 7:50, 19:39 + 3:1 Jon 7:50; 19:39 + 3:2 Mt 22:16, Jo 9:16, 9:33, Ap 2:22, 10:38 + 3:2 Matyu 22:16; Jon 9:16; 9:33; Aposel 2:22; 10:38 + 3:3 Mt 18:3, Ga 6:15, Ta 3:5, Je 1:18, 1 Pi 1:23, 1 Jo 3:9 + 3:3 Matyu 18:3; Galesia 6:15; Taitus 3:5; Jems 1:18; 1 Pita 1:23; 1 Jon 3:9 + 3:5 Ese 36:25-27, Mk 16:16, Ap 2:38, Ta 3:5 + 3:5 Esekiel 36:25-27; Mak 16:16; Aposel 2:38; Taitus 3:5 + 3:6 Sng 51:5, Jo 1:13 + 3:6 Onger Akaba 51:5; Jon 1:13 + 3:8 Sav 11:5, 1 Ko 2:11 + 3:8 Fofozir Gumazim 11:5; 1 Korin 2:11 + 3:11 Mt 11:27, Jo 3:32, 7:16, 8:26 + 3:11 Matyu 11:27; Jon 3:32; 7:16; 8:26 + 3:12 Lu 22:67 + 3:12 Luk 22:67 + 3:13 Snd 30:4, Jo 3:6, 6:33, 6:38, Ap 2:34, Ro 10:6, 1 Ko 15:47, Ef 4:9-10 + 3:13 Aghuzir Akaba 30:4; Jon 3:6; 6:33; 6:38; Aposel 2:34; Rom 10:6; 1 Korin 15:47; Efesus 4:9-10 + 3:14 Nam 21:9, Jo 8:28, 12:32 + 3:14 Dɨboboniba 21:9; Jon 8:28; 12:32 + 3:15 Jo 3:36, 6:47, 20:31 + 3:15 Jon 3:36; 6:47; 20:31 + 3:16 Jo 3:36, 10:28, Ro 5:8, 8:32, 1 Jo 4:9-10 + 3:16 Jon 3:36; 10:28; Rom 5:8; 8:32; 1 Jon 4:9-10 + 3:17 Lu 19:10, Jo 5:22, 5:45, 12:47, Ap 17:31, 1 Jo 4:14 + 3:17 Luk 19:10; Jon 5:22; 5:45; 12:47; Aposel 17:31; 1 Jon 4:14 + 3:18 Jo 3:36, 5:24, 6:40, 6:47, 20:31 + 3:18 Jon 3:36; 5:24; 6:40; 6:47; 20:31 + 3:19 Jo 1:4-5, 1:8-12, 8:12 + 3:19 Jon 1:4-5; 1:8-12; 8:12 + 3:20 Jop 24:13-17, Ef 5:11-13 + 3:20 Jop 24:13-17; Efesus 5:11-13 + 3:22 Jo 4:1-2 + 3:22 Jon 4:1-2 + 3:24 Mt 4:12, 14:3, Mk 6:17, Lu 3:19-20 + 3:24 Matyu 4:12; 14:3; Mak 6:17; Luk 3:19-20 + 3:26 Jo 1:26-34 + 3:26 Jon 1:26-34 + 3:27 Jo 19:11, 1 Ko 4:7, Hi 5:4, Je 1:17 + 3:27 Jon 19:11; 1 Korin 4:7; Hibru 5:4; Jems 1:17 + 3:28 Mal 3:1, Mt 11:10, Mk 1:2, Lu 1:17, Jo 1:20, 1:23, 1:27 + 3:28 Malakai 3:1; Matyu 11:10; Mak 1:2; Luk 1:17; Jon 1:20; 1:23; 1:27 + 3:29 Mt 9:15 + 3:29 Matyu 9:15 + 3:31 Mt 28:18, Jo 8:23, Ro 9:5, 1 Ko 15:47, Ef 1:21, Fl 2:9, 1 Jo 4:5-6 + 3:31 Matyu 28:18; Jon 8:23; Rom 9:5; 1 Korin 15:47; Efesus 1:21; Filipai 2:9; 1 Jon 4:5-6 + 3:32 Jo 3:11, 8:26, 15:15 + 3:32 Jon 3:11; 8:26; 15:15 + 3:33 Ro 3:4, 1 Jo 5:10 + 3:33 Rom 3:4; 1 Jon 5:10 + 3:34 Ais 42:1, Jo 1:16, 7:16 + 3:34 Aisaia 42:1; Jon 1:16; 7:16 + 3:35 Mt 11:27, Lu 10:22, Jo 5:20, 10:17, Hi 2:8 + 3:35 Matyu 11:27; Luk 10:22; Jon 5:20; 10:17; Hibru 2:8 + 3:36 Lu 3:7, Jo 1:12, 3:16-18, 6:47, Ro 1:17, 1 Jo 5:10-12 + 3:36 Luk 3:7; Jon 1:12; 3:16-18; 6:47; Rom 1:17; 1 Jon 5:10-12