4
Iesus Samarian amizim ko mɨgei
+Ezɨ Farisiba kamaghɨn oraki, Iesus gumazamizir avɨriba ruezɨ, gumazamizir kaba an suren gumazibar otifi. Ezɨ men dɨbobonim Jonɨn suren gumazibar dɨbobonim gafira. (Guizbangɨra, Iesus uabɨ gumazamiziba ruer puvatɨ. An suren gumaziba me rue.) Iesus kamaghɨn fo, Farisiba orazima gumazamizir avɨriba an suren gumazamizibar otifi, kamaghɨn a Judian Distrik ategha uamategha Galilin Distrighɨn ghu. Ezɨ tuavir a zuir kam, a Samarian Distrik abigha ghu.
+ +Egha a ghua Samarian Distrighɨn aven itir nguibar mamɨn oto, an ziam Sikar. Ezɨ Sikarɨn nguibam, a nguazir Jekop uan otarim Josep ganɨngizimɨn boroghɨra iti. Jekop fomɨra kuizir mozir dɨpam iti, a nguibar kamɨn ti. Ezɨ Iesus iza ghua bar amɨra. Egha a mozir dɨpar kamɨn boroghɨn apera. Ezɨ dughiam aruer arɨzimɨn tu.
Ezɨ Samarian amizir mam, a dɨpam tuasa izi, ezɨ Iesus kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ dɨpatam na danɨngam, o?” (Dughiar kamɨn Iesusɨn suren gumaziba daghebagh ivezasa nguibamɨn ghu.)
+ +Ezɨ Samarian amizim kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ Judan gumazim ezɨ kɨ Samarian amizim. Manmaghsua, nɨ dɨpam amasa na mɨgei?” (Amizir kam fo, Judaba me Samarian gumazamiziba ko itir puvatɨ, kamaghɨn an akar kam Iesus mɨgei.)
10 + +Ezɨ Iesus kamaghɨn amizim ikaragha ghaze, “Nɨ, God gumazamizibagh anɨngizir bizir aghuim gɨfoghɨva, gumazir dɨpam bagha nɨ mɨgeir kam gɨfogham, egh nɨ an azaraghtɨ, a dɨpar ikɨrɨmɨrir zurara itim anɨdim nɨ danigham.”
11 + +Ezɨ amizim a mɨgei ghaze, “Gumazir ekiam, nɨ mɨneba pu. Mozir dɨpar kam bar kone. Eghtɨ dɨpar ikɨrɨmɨrir zurara itim anɨdim, nɨ managh a inigham? 12 + +En ovavim Jekop mozir dɨpar kam e ganɨngi. Egha a uabɨ uan boriba ko bulmakauba ko an asɨziba, me bar mozir dɨpar kam ame. Ezɨ nɨ ghaze, nɨ ti Jekop gafiraz, o?”
13 Ezɨ Iesus kamaghɨn an akam ikaragha ghaze, “Gumazamiziba bar dɨpar kam amegh, men kuariba ua men pɨram. 14 + +Eghtɨ gumazim o amizir kɨ danɨngamin dɨpar kam amegham, an kuarim dughiatamɨn uam an pɨran kogham. Puvatɨ. Dɨpar kɨ danɨngamin kam, a dɨpam nguazir averiamɨn ikiava otivi moghɨn, an navir averiamɨn otivam. Egh dɨpar ikɨrɨmɨrir zurara itim anɨdir kam otiv mamaghɨra ikɨva, zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim a danɨngam.”
15 Ezɨ amizim kamaghɨn Iesus mɨgei, “Gumazir ekiam, dɨpar kam na danɨngigh. Eghtɨ nan kuarim gɨn ua nan pɨran koghtɨ kɨ ua kagh izɨ dɨpam tuan kogham.”
16 Ezɨ Iesus kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ mangɨ uan pamɨn diagh, egh gua kagh izɨ.”
17 Ezɨ amizim kamaghɨn a ikaragha ghaze, “Kɨ paba puvatɨ.”
Ezɨ Iesus a mɨgɨa ghaze, “Are, nɨ deragha mɨgei, nɨ paba puvatɨ. 18 Guizbangɨra, nɨ faragha 5pla paba iti. Ezɨ gumazir nɨ datɨrɨghɨn itim, a guizbangɨra nɨn pam puvatɨ. Nɨn akar kam a bar guizbangɨra.”
19 + +Ezɨ amizim a mɨgei, “Gumazir Ekiam, kɨ datɨrɨghɨn fo, nɨ Godɨn akam inigha izir gumazir mam. 20 + +En ovaviba me mɨghsɨar kamɨn uari akuvava, Godɨn ziam fe. Ezɨ ia Judaba ghaze, danganir gumazamiziba mangɨva Godɨn ziam fam, a Jerusalemɨn iti.”*
21 + +Ezɨ Iesus kamaghɨn a mɨgei, “Amizim, nɨ nɨghnɨzir gavgavim nan ikɨ. Dughiatam otoghtɨma ia mɨghsɨar kamɨn Afeziamɨn ziam fan kogh, egh uaghan Jerusalemɨn nguibamɨn an ziam fan kogham. 22 + +Ia Samariaba, ia fozir puvatɨzir God, ia an ziam fe. Ezɨ e Judaba e fozir God, e an ziam fe. E fo, Godɨn gumazamizibar akurvazir ingangarim, a faragh Judabar agharimɨn ikegh egh gɨn gumazamizir igharaziba bagh mangam. 23 + +Ezɨ dughiar otivamim, an otogha gɨfa, ezɨ gumazamiziba bar guizbangɨra Afeziamɨn ziam fasa, me an Duamɨn gavgavim ko guizbangɨn arazimɨn an ziam fam. Ezɨ Afeziam, gumazamizir kamaghɨn amiba, me an ziam fasa a bar ifonge. 24 + +God, a Duam. Ezɨ gumazir an ziam feba, me Godɨn Duamɨn gavgavim ko guizbangɨn arazimɨn an ziam fe.”
25 + +Ezɨ amizim kamaghɨn Iesus mɨgei, “Kɨ fo, Mesaia a izam. A God Ua E Iniasa Mɨsevezir Gumazim. A izamin dughiam, a biziba bar e mɨkɨmam.”
26 + +Ezɨ Iesus kamaghɨn a mɨgei, “Kar kɨrara, datɨrɨghɨn nɨ ko mɨgei.”
27 Iesus kamaghɨn a mɨgeima, dughiar kamɨn an suren gumaziba uamategha izi. Egha me an garima an amizir kam ko uaning mɨgeima, me okam nɨghnɨsi. Egha tav kamaghɨn amizimɨn azarazir puvatɨ, “Nɨ tizim iniasa?”
Egha tav Iesusɨn azarazir puvatɨ, “Nɨ tizimsua amizir kam ko mɨgei?”
28 Ezɨ amizir kam uan mɨnem ategha, uamategha nguibamɨn ghu. Egha a kamaghɨn gumazamizibav gei, 29 “Ia izɨ gumazir kamɨn ganigh. Kɨ fomɨra amizir araziba, a bar dar na mɨkeme. Ka ti gumazir kamra, God Ua E Iniasa Mɨsevezir Gumazim?” 30 Egha me nguibam ategha, Iesus bagha izi.
31 Ezɨ dughiar kamɨn, Iesusɨn suren gumaziba a gakaghora kamaghɨn a mɨgei, “Tisa, nɨ damɨ.”
32 Ezɨ a kamaghɨn me mɨgei, “Dagher kɨ damamim, ia a gɨfozir puvatɨ.”
33 Ezɨ an suren gumaziba uarira kamaghɨn uariv gei, “Gumazitam ti a bagha dagheba inigha iza a ganɨngi?”
34 + +Ezɨ Iesus kamaghɨn me mɨgei, “Nan daghemra kara, kɨ Godɨn ifongiamɨn gɨn zui, a gumazir na amadazɨ kɨ izezim. Ezɨ a na ganɨngizir ingangarim, kɨ anegɨvagham. 35 + +Ia kamaghɨn mɨgei, ‘4plan iakɨniba gɨvaghtɨ, e dar gɨn azeniba aghoram.’ Ezɨ kɨ ia mɨgei, ia tintinibar ganɨva egh deravɨra azenibar gan. Dagheba aghuigha gɨfa, ezɨ azeniba aghoramin dughiam otogha gɨfa! 36 + +Gumazir dagheba isim, a datɨrɨghɨn uan ivezim isi, egha zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim bagha dagheba akufi. Kamaghɨn amizɨ, gumazir dagheba oparim ko gumazir dagheba isim aning vɨrara bar akuegham. 37 Akar kam a guizbangɨra, ‘Gumazir mam azenim opari, ezɨ gumazir igharazim an dagheba isi.’ 38 Kɨ, ia faragha ingarizir puvatɨzir azenimɨn dagheba iniasa, kɨ ia amada. Gumazir igharaziba azenir kamɨn ingari, ezɨ ia ghua me uan gavgavimɨn oparizir dagheba isi.”
39 Amizir kam faragha ghaze, “Gumazir kam, kɨ fomɨra amizir araziba, a bar dar na mɨkeme.” Ezɨ nguibar kamɨn itir Samarian gumazamizir avɨriba, me amizimɨn akar kam baregha, nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn iti. 40 Egha Samariaba a bagha ize, egha me uarir gan ikiasa a gakaghoravɨra iti. Ezɨ a dughiar pumuningɨn me ko iti. 41 Ezɨ gumazamizir igharazir avɨrir maba, me uaghan Iesusɨn akam baregha nɨghnɨzir gavgavim an iti.
42 + +Egha me kamaghɨn amizim mɨgei, “E nɨn akamra baregha nɨghnɨzir gavgavim gumazir kamɨn itir pu. Puvatɨ. E uari an akam baraki, egha e fo, gumazir kamra, a guizbangɨra nguazir kamɨn itir gumazamizibar Akurvazir Gumazim. Kamaghɨn e nɨghnɨzir gavgavim an iti.”
Iesus atrivimɨn ingangarir gumazimɨn borim gamizɨma, a ua dera
43 + +Ezɨ Iesus dughiar pumuningɨn Samarian adarazi ko ikegha gɨvagha, nguibar kam ategha Galilin Distrighɨn ghu. 44 + +Iesus uabɨ mɨgɨrɨgɨar kam gami, “Godɨn akam inigha izir gumazim, a uan nguibamra ziaba puvatɨ.” 45 + +Galilin Distrighɨn itir gumazamiziba, me uaghan Israel bagh Itazir Dughiamɨn Isam bagha Jerusalemɨn nguibamɨn ghue, ezɨ Iesus dughiar kamɨn mirakelɨn avɨribagh amizɨma me dar gani. Kamaghɨn amizɨ, Iesus datɨrɨghɨn uamategha ghua Galilin Distrighɨn otozɨ, Galilin gumazamiziba bar akuegha a ini.
46 + +Ezɨ Iesus ua Kanan nguibamɨn ghu, a Galilin Distrighɨn aven itir nguibam. A faragha nguibar kamɨn dɨpam gɨrazɨma a wainɨn dɨpamɨn oto. Ezɨ dughiar kamɨn atrivimɨn ingangarir gumazir mam, a Kanan nguibamɨn iti. Ezɨ an otarim arɨa, Kaperneamɨn nguibamɨn iti. 47 + +Ezɨ gumazir kam kamaghɨn oraki, Iesus Judian Distrik ategha uamategha Galilin Distrighɨn ize. Ezɨma a Iesus bagha ghua a gakaghora ghaze, “Nɨ Kaperneamɨn nguibamɨn magɨrɨ, nan otarim damightɨ, a ua deraka. Nan otarim bar ovengasava ami.”
48 + +Ezɨ Iesus kamaghɨn a mɨgei, “Ia mirakelba ko dɨgavir kuram gamir arazibar ganan koghɨva, ia nɨghnɨzir gavgavim nan ikian kogham.”
49 Ezɨ ingangarir gumazir kam kamaghɨn a mɨgei, “Gumazir Ekiam, nɨ zuamɨra izighirɨ. Puvatɨghtɨma, nan otarim aremegham.”
50 + +Ezɨ Iesus a mɨgɨa ghaze, “Nɨ mangɨ, nɨn otarim angamɨra ikiam.” Ezɨ gumazir kam nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn akamɨn ikia, egha ghu.
51 Egha gumazir kam tuavimɨn ghuavɨra itima, an ingangarir gumaziba iza tuavimɨn a bato, egha me kamaghɨn a mɨgei, “Nɨn otarim an angamɨra iti!”
52 Ezɨ a men azara, dughiar manamra borim mong dera. Ezɨ me ghaze, “Boghɨnaron 1 kloghɨn aruer arɨzimɨn, an arɨmariam gɨvazɨ mɨkarzim orangi.”
53 + +Ezɨ afeziam fo, boghɨnaron dughiar kamran Iesus a mɨkeme, “Nɨn otarim an angamɨra ikiam.” Kamaghɨn amizɨ, a nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn itima, an adarazi uaghan nɨghnɨzir gavgavim iti. 54 + +Kar dughiar namba 2, Iesus Judian Distrik ategha ua iza Galilin Distrighɨn ikiava mirakelɨn mam uam a gami.
+ 4:1 Jon 3:22; 3:26 + 4:5 Stt 33:19, Jos 24:32 + 4:5 Jenesis 33:19; Josua 24:32 + 4:9 2 Kin 17:24, Esr 4:1-5, 9:1-10:44, Neh 4:1-2, Lu 9:52-53, Ap 10:28 + 4:9 2 Atriviba 17:24; Esra 4:1-5; 9:1--10:44; Nehemia 4:1-2; Luk 9:52-53; Aposel 10:28 + 4:10 Ais 12:3, Jer 2:13, Sek 13:1, 14:8, Jo 4:26 + 4:10 Aisaia 12:3; Jeremaia 2:13; Sekaraia 13:1; 14:8; Jon 4:26 + 4:11 Jo 7:37-38, MAA 21:6 + 4:11 Jon 7:37-38; Akar Mogomem 21:6 + 4:12 Jo 8:53 + 4:12 Jon 8:53 + 4:14 Jo 6:35, 6:58, 7:38 + 4:14 Jon 6:35; 6:58; 7:38 + 4:19 Lu 7:16, Jo 6:14, 7:40, 9:17, 1 Ko 14:24-25 + 4:19 Luk 7:16; Jon 6:14; 7:40; 9:17; 1 Korin 14:24-25 + 4:20 Lo 12:5, 12:11-14, 1 Kin 9:3, Sng 122:1-5 + 4:20 Godɨn Araziba 12:5; 12:11-14; 1 Atriviba 9:3; Onger Akaba 122:1-5 * 4:20 Mɨghsɨar amizir kam an gun mɨgeim, a Gerazimɨn Mɨghsɨam, a Samarian Distrighɨn iti. Samarian gumazamiziba mɨghsɨar kamra ghuava Godɨn ziam fe. Nɨ deragh foghsɨ, Luk 9:53ɨn vezɨn itir akamɨn gan. + 4:21 Mal 1:11, 1 Ti 2:8 + 4:21 Malakai 1:11; 1 Timoti 2:8 + 4:22 2 Kin 17:29-41, Ais 2:3, Lu 24:47, Ro 9:4-5 + 4:22 2 Atriviba 17:29-41; Aisaia 2:3; Luk 24:47; Rom 9:4-5 + 4:23 Jo 1:17, Fl 3:3 + 4:23 Jon 1:17; Filipai 3:3 + 4:24 Ro 12:1, 2 Ko 3:17, Fl 3:3 + 4:24 Rom 12:1; 2 Korin 3:17; Filipai 3:3 4:24 Gumazir maba akar kam “Godɨn Duamɨn gavgavimɨn,” me a giragha ghaze, “me uari uan duabar gavgavimɨn.” + 4:25 Jo 1:41 + 4:25 Jon 1:41 + 4:26 Mt 26:63-64, Mk 14:61-62, Jo 9:37 + 4:26 Matyu 26:63-64; Mak 14:61-62; Jon 9:37 + 4:34 Jo 6:38, 17:4, 19:30 + 4:34 Jon 6:38; 17:4; 19:30 + 4:35 Mt 9:37, Lu 10:2, MAA 14:15 + 4:35 Matyu 9:37; Luk 10:2; Akar Mogomem 14:15 + 4:36 Sng 126:5-6, Dan 12:3 + 4:36 Onger Akaba 126:5-6; Daniel 12:3 + 4:42 Jo 17:8, 1 Jo 4:14 + 4:42 Jon 17:8; 1 Jon 4:14 + 4:43 Jo 4:40 + 4:43 Jon 4:40 + 4:44 Mt 13:57, Mk 6:4, Lu 4:24 + 4:44 Matyu 13:57; Mak 6:4; Luk 4:24 + 4:45 Jo 2:23 + 4:45 Jon 2:23 + 4:46 Jo 2:1-11 + 4:46 Jon 2:1-11 + 4:47 Mt 8:5-6, Lu 7:1-10 + 4:47 Matyu 8:5-6; Luk 7:1-10 + 4:48 Jo 2:18, 20:29, 1 Ko 1:22 + 4:48 Jon 2:18; 20:29; 1 Korin 1:22 + 4:50 Mt 8:13, Mk 7:29 + 4:50 Matyu 8:13; Mak 7:29 + 4:53 Ap 16:14-15, 16:31 + 4:53 Aposel 16:14-15; 16:31 + 4:54 Jo 2:11, 2:23 + 4:54 Jon 2:11; 2:23