Iesus uan ingangarim gamua
egha Sabatɨn dughiabar
gumazamizibar sure gami
5
(Sapta 5--10)
Iesus Betesdan mozir dɨpamɨn gumazir mam gamizɨ a ua dera
Dughiar maba gɨvazɨ, Judabar isar ekiam otozɨ, Iesus isam bagha Jerusalemɨn nguibar ekiamɨn ghu.* Ezɨ Jerusalemɨn mozir dɨpar ekiar mam iti, ezɨ Hibrun akam me Betesda, a garɨsi. A Sipsipba Aven Zuir Tiar Akar Ekiamɨn boroghɨra iti. Ezɨ mozir dɨpar kamɨn mɨriam azuarir 5pla iti. 3-4 Ezɨ azuarir kaba arɨmariar gumazamizir avɨrim dar iti, damazir okavɨrɨziba ko suer kuraba, ko soroghafariba amɨraziba.
Gumazir mam an azuarir mamɨn iti, an suemning bar amɨrazɨma a 38plan azenibar arɨmariar kam iti. Ezɨ Iesus gumazir kamɨn garima a irɨghav iti, ezɨ a fo, a fomɨram arɨa iti. Ezɨ Iesus an azara, “Nɨ ua deraghasa ifonge?”
Ezɨ arɨmariar gumazim kamaghɨn Iesusɨn akam ikaragha ghaze, “Gumazir ekiam, kɨ akurvazir gumaziba puvatɨ. Dɨpam sɨrvamadir dughiamɨn, gumazitam na inigha ghua mozir dɨpamɨn averiam gatɨzir puvatɨ. Kɨ uabɨ mangasa ifonge, ezɨ gumazamizir igharaziba na gafigha faragha ghuaghiri.”
+ +Ezɨ Iesus kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ dɨkavigh uan akuriam inigh, daru mangɨ.” Ezɨ gumazir kamɨn suemning zuamɨra ua dera. Ezɨ a uan daguivsiaba inigha zui.
Ezɨ aruer kamɨn kar Sabatɨn dughiam, 10 + +ezɨ Judaba gumazir kamɨn ganigha kamaghɨn a mɨgei, “Datɨrɨghɨn Sabatɨn dughiam. Moses Osirizir Araziba ghaze, nɨ Sabatɨn dughiamɨn uan daguivsiaba ater daruan kogham.”
11 Ezɨ a kamaghɨn men akam ikaragha ghaze, “Gumazir na gamizɨ kɨ derazim, a kamaghɨn na mɨgei, ‘Nɨ dɨkavighɨva uan daguivsiaba inigh, daru mangɨ.’ ”
12 Ezɨ me an azara, “Gumazir manamra nɨ mɨgɨa ghaze, ‘Nɨ dɨkavighɨva uan daguivsiaba inigh, daru mangɨ.’ ” 13 Ezɨ gumazir ua derazir kam a fozir puvatɨ, tinara a mɨkeme. Dughiar kam gumazamizir avɨrim nguibar kamɨn iti, ezɨ Iesus men tongɨn suiaghɨrɨgha ghu. Kamaghɨn amizɨ, gumazir kam fozir puvatɨ, tina an akura.
14 + +Ezɨ gɨn Iesus Godɨn Dɨpenim avɨnizir dɨvazimɨn aven ghua an garima a iti. Ezɨ Iesus a mɨgei, “Nɨ oragh. Nɨ datɨrɨghɨn ua dera. Nɨ uam arazir kuratam damuan markɨ. Nɨ oraghan koghtɨ, osɨmtɨzir bar ekiatam nɨ batogham.”
15 Ezɨ gumazir kam ghua kamaghɨn Judabav gei, “Gumazir na gamizɨ kɨ derazim, a Iesusra.” 16 + +Iesus Sabatɨn dughiamɨn bizir kabagh ami, bizir kam bagha Judaba osɨmtɨziba Iesus garɨgha ghaze, an en apanim.
17 + +Ezɨ Iesus kamaghɨn men akam ikaragha ghaze, “Nan Afeziam a zurara ingara iza datɨrɨkɨn. Ezɨ kɨ uaghan kɨ ingari.” 18 + +Ezɨ Judaba me akar kam baregha me fo, Iesus Sabatɨn dughiamɨn Arazimɨn gɨn zuir puvatɨ, egha a uaghan ghaze, God guizbangɨra nan Afeziamra. Akar kamɨn, a uabɨ uabɨ gamigha egha Godɨn mɨn oto. Kamaghɨn amizɨ, Judaba Iesus mɨsueghtɨ an aremeghasa me bar ifonge.
Godɨn Otarim a ingangarim damuamin gavgavim iti
19 + +Ezɨ Iesus Judabar akam ikaragha ghaze, “Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, Otarim bizitam uan nɨghnɨzimɨn a damighan kogham. Puvatɨ. An Afeziamɨn gari, an amir biziba darara a dagh ami. Egha bizir Afeziam amiba, Otarim uaghan dagh ami. 20 + +Afeziam bar Otarim gifonge, egha bizir a uabɨ amiba, a bar ada isa uan Otarimɨn aka. Afeziam kamaghsua, a ia damutɨ ia dɨgavir kuram damuam, kamaghɨn a ingangarir ekiar igharaziba sara uaghan uan Otarimɨn akagham, da ingangarir an amigha gɨvazibagh afiragham. 21 + +Afeziam gumazir ariaghirezibagh amima me ua dɨkavima an angamɨra itir ikɨrɨmɨrim me ganɨdi. Ezɨ kamaghɨra Otarim uaghan gumazir a mɨseveziba angamɨra itir ikɨrɨmɨrim me ganɨdi. 22 + +Afeziam kotɨn gumazitamɨn araziba tuisɨzir puvatɨ. Egha gumazamizibar araziba tuisɨghamin ingangarim, an a isa Otarim ganɨngi. 23 + +Afeziam kamaghsua, gumazamiziba bar Afeziamɨn ziam fe moghɨn, me Otarimɨn ziam fam, kamaghɨn a gumazamiziba tuisɨghamin ingangarim isa Otarim ganɨngi. Gumazim Otarimɨn ziam fer puvatɨ, an Afeziar Otarim amadazimɨn ziam fer puvatɨ.
24 + +“Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, gumazim nan akam baragha, egha nɨghnɨzir gavgavim Afeziar na amadazimɨn ikiava, egha a zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim iti. A kotiaba puvatɨ. An ovevem ategha, datɨrɨghɨn an angamɨra iti.
25 + +“Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, dughiar otivamim, a datɨrɨghɨn otogha gɨfa. Ezɨ gumazamizir ariaghireziba me Godɨn Otarimɨn akam baragham. Gumazamizir a baraghiziba, me angamɨra ikiam. 26 Afeziam, a uabɨ ikɨrɨmɨrir zurara itim anɨngamin gavgavim iti. Kamaghɨra a uan Otarim gamizɨ, a uaghan ikɨrɨmɨrir zurara itim anɨngamin gavgavim iti. 27 + +A Gumazamizibar Otarim, kamaghɨn amizɨ Afeziam gumazamizibar araziba tuisɨghamin gavgavim a ganɨngi. 28 Ia nan akar kam inigh egh dɨgavir kuram damuan markɨ. Dughiam otivasava amima gumazamizir ariaghireziba, me bar Otarimɨn akam baragham. 29 + +Egh me bar moziba ategh azenimɨn izam. Gumazamizir arazir aghuibagh amiziba, me ua dɨkavigh egh zurara angamɨra ikiam. Eghtɨ gumazamizir arazir kurabagh amiziba, me ua dɨkavighɨva kotiamɨn ikiam, eghtɨ kɨ kamaghɨn me mɨkɨmam, me bar helɨn mangɨva ivezir kuram iniam.”
Marazi uaghan ghaze, Iesus a tina
30 + +Egha Iesus ua kamaghɨn mɨgei, “Kɨ uabɨ uan nɨghnɨzimɨn gɨn mangɨ bizitam damighan kogham. Kɨ akar Afeziam da inizibar gɨn ghua, egha gumazamizibar araziba tuisɨsi. Kɨ uabɨ uan ifongiamɨn gɨn zuir puvatɨ. Kɨ Afeziamɨn ifongiamɨn gɨn zuima, a na amadazɨma kɨ ize. Kamaghɨn amizɨ, kɨ gumazamizibar araziba deravɨra da tuisɨsi, ezɨ nan kotiam a bar guizbangɨra ghua egha bar dera.
31 + +“Eghtɨ kɨ uabɨ ua bagh uan ingangariba ko arazibar gun mɨkɨmtɨma, gumazamiziba nɨghnɨzir gavgavim kɨ mɨgeir akar kabar ikian markɨ.§ 32 + +Ezɨ igharazitav a iti, egha a uaghan nan araziba ko nan ingangaribar gun mɨgei. Ezɨ kɨ fo, a nan gun mɨgeir akaba guizbangɨra.**
33  +“Iarara fomɨra gumazir maba amangizɨ me Jon bagha ghuezɨ a nan gun mɨkeme, ezɨ an akam guizbangɨra. 34 Kɨ uabɨ, kɨ gavgavim gumazitamɨn akam danɨngasa nɨghnɨzir puvatɨ. Kɨ God ian akurvaghasa, kɨ ifonge. Kamaghɨn amizɨ, kɨ Jonɨn akamɨn gun ia mɨgei. 35 + +Jon a lamɨn mɨn ikia isia angazangarim gumazamizibagh anɨdi. Ezɨ dughiar otevimɨn ia an akam iniasa ifonge, ezɨ Jonɨn angazangarim ia gisiragha ia gamima ia bar akonge.
36 + +“Ezɨ nan gun mɨgeir akar mam iti, a Jonɨn akam gafira, akar kam datɨrɨghɨn nan gun ia mɨgei. Afeziam, kɨ ingangarir kam damuva anegɨvasa, a na ganɨngi. Ezɨ ingangarir kɨ amir kaba, da bar deraghavɨra nan gun gumazamizibav gei, Afeziam na amadazɨ kɨ ize. 37 + +Ezɨ Afeziar na amadazɨ kɨ izezim, a uabɨ nan gun mɨgei. Ezɨ ia tong an akam barazir puvatɨ. Egha ia dughiatam an guamɨn ganizir puvatɨ. Bar puvatɨ. 38 Ia Afeziam amadazir gumazir kamɨn akam nɨghnɨzir gavgavim an itir puvatɨ. Ian arazir kaba ian gun mɨgei, Afeziamɨn akam uaghan ian navir averiabar itir puvatɨ.††
39 + +“Ia ghaze, akar Godɨn Akɨnafarimɨn itim, a zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim ia ganɨdi. Kamaghɨn amizɨma ia akar Godɨn Akɨnafarimɨn itibar gara da tuisɨsi. Ezɨ Godɨn Akɨnafarim uaghan nan gun mɨgei! 40 + +Ezɨ ia na bagh izɨ zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim inian aghua.
41 + +“Kɨ gumazamiziba da ziar ekiam iniasa, mɨgɨrɨgɨar kabagh amir puvatɨ. 42 Kɨ ia gɨfo. Ian navir averiabar, ia guizbangɨra God gifongezir puvatɨ.‡‡ 43 + +Kɨ uan Afeziamɨn ziamɨn ize, ezɨ ia nan akam baraghan aghua. Eghtɨ gumazitam uabɨ uan ziamɨn izeghtɨ, ia an akam zuamɨram a baregham. 44 + +Ia uan adarazira me da ziar ekiaba isi. Ezɨ God uabɨra ziar ekiam anɨdima, ia a inian aghua. Ia arazir kabar amu, egh ia manmaghɨn nɨghnɨzir gavgavim nan ikiam? Bar puvatɨgham!
45 + +“Ia kamaghɨn nɨghnɨghan markɨ, kɨ Afeziamɨn damazimɨn akam ia gasam. Puvatɨ. Gumazir akam ia gasamim, a Moses uabɨ, a gumazir kam ia ghaze, a ian akuragham. 46 + +Ezɨ akar Moses osiriziba, da nan gun mɨgei. Kamaghɨn, ia nɨghnɨzir gavgavim Mosesɨn akabar ikɨva, egh ia uaghan nɨghnɨzir gavgavim nan akabar ikiam. Kamaghɨn amizɨ, ia guizbangɨra nɨghnɨzir gavgavim Mosesɨn akaba ko nan akabar itir puvatɨ. 47 + +Ezɨ kamaghɨn, ia nɨghnɨzir gavgavim Moses osirizir akabar itir puvatɨ, egh ia manmaghɨn nɨghnɨzir gavgavim na akabar ikiam?”
* 5:1 Jonɨn akɨnafarimɨn aven itir saptan 5, 6, 7, 8, 9, ko 10, Iesus Sabatɨn dughiaba ko Judabar Isar Ekiamɨn dughiabar, ingangarir avɨribar akaba iti. Nɨ Luk 5:1, 5:9, 6:4, 7:2, ko 10:22ɨn gan. Fofozir gumazir avɨriba kamaghɨn nɨghnɨsi, Jon kamaghɨn en akaghasa, Iesus a Judabar Dughiar Ekiaba, a uabɨ dar mɨngarim. Nɨ Luk 2:13 ko 2:23 ko 11:55ɨn gan. 5:2 Dughiar kam Jerusalem nguibamɨn dɨvazir bar ekiam iti. Ezɨ tiar akar avɨriba an iti. Ezɨ tiar akar kabar mam, an ziam Sipsipba Aven Zuir Tiar Akam. Betesdan mozir dɨpar ekiam, a tiar akar kam boroghɨra iti. 5:3-4 Fofozir gumazir maba ghaze, akar igharazir mam uaghan vezɨn kam iti. Akar kam kamakɨn: “Me dɨpar kam siravamangasa, me a mɨzuai. Dughiar maba Ekiamɨn enselɨn mam ghuaghirigha dɨpam gamima a siravamadi. Dɨpam siravamangigha gɨvazɨ, gumazir arɨmariar manam itim, a dɨpamɨn aven magɨrɨgh, egh ua deragham.” + 5:8 Mt 9:6 + 5:8 Matyu 9:6 + 5:10 Kis 20:10, Neh 13:19, Jer 17:21, Mt 12:2, Mk 2:24, Lu 13:14, Jo 9:14 + 5:10 Ua Me Ini 20:10; Nehemia 13:19; Jeremaia 17:21; Matyu 12:2; Mak 2:24; Luk 13:14; Jon 9:14 + 5:14 Jo 8:11 + 5:14 Jon 8:11 + 5:16 Mt 12:14 + 5:16 Matyu 12:14 + 5:17 Jo 9:4, 14:10 + 5:17 Jon 9:4; 14:10 + 5:18 Mt 26:4, Jo 7:1, 7:19, 7:30, 10:30, 10:33, Fl 2:6 + 5:18 Matyu 26:4; Jon 7:1; 7:19; 7:30; 10:30; 10:33; Filipai 2:6 + 5:19 Jo 5:30, 8:28-29, 12:49, 14:10 + 5:19 Jon 5:30; 8:28-29; 12:49; 14:10 + 5:20 Mt 3:17, Jo 3:35, 2 Pi 1:17 + 5:20 Matyu 3:17; Jon 3:35; 2 Pita 1:17 + 5:21 Lo 32:39, 1 Sml 2:6, 2 Kin 5:7, Lu 7:14, 8:54, Jo 11:25, 11:43, Ro 4:17, Ef 2:5 + 5:21 Godɨn Araziba 32:39; 1 Samuel 2:6; 2 Atriviba 5:7; Luk 7:14; 8:54; Jon 11:25; 11:43; Rom 4:17; Efesus 2:5 + 5:22 Mt 11:27, Jo 3:17, 5:27, 9:39, Ap 10:42, 17:31, 1 Pe 4:5 + 5:22 Matyu 11:27; Jon 3:17; 5:27; 9:39; Aposel 10:42; 17:31; 1 Pita 4:5 + 5:23 Fl 2:10-11, 1 Jo 2:23 + 5:23 Filipai 2:10-11; 1 Jon 2:23 + 5:24 Jo 3:15-18, 6:40, 8:51, 1 Jo 3:14 + 5:24 Jon 3:15-18; 6:40; 8:51; 1 Jon 3:14 + 5:25 Jo 5:28, Ef 2:1, 2:5-6, Kl 2:13 + 5:25 Jon 5:28; Efesus 2:1; 2:5-6; Kolosi 2:13 + 5:27 Dan 7:13-14, 7:22, Jo 5:22, Ap 10:42, 17:31 + 5:27 Daniel 7:13-14; 7:22; Jon 5:22; Aposel 10:42; 17:31 + 5:29 Ais 26:19, Dan 12:2, Mt 16:27, Jo 6:40, Ap 24:15, 1 Ko 15:52, 1 Te 4:16 + 5:29 Aisaia 26:19; Daniel 12:2; Matyu 16:27; Jon 6:40; Aposel 24:15; 1 Korin 15:52; 1 Tesalonika 4:16 + 5:30 Mt 26:39, Jo 4:34, 5:19, 6:38 + 5:30 Matyu 26:39; Jon 4:34; 5:19; 6:38 + 5:31 Jo 8:13-14, MAA 3:14 + 5:31 Jon 8:13-14; Akar Mogomem 3:14 § 5:31 Nɨ Godɨn Araziba 19:15ɨn gan. + 5:32 Mt 3:17, Jo 5:36-37, 8:18, 1 Jo 5:6-9 + 5:32 Matyu 3:17; Jon 5:36-37; 8:18; 1 Jon 5:6-9 ** 5:32 Iesus “igharazitav,” mɨgɨa, a uan Afeziam God mɨgei. + 5:33 Jon 1:19-34; 3:27-30; Efesus 2:8; Taitus 3:5 + 5:35 Mt 13:20-21, Mk 6:20, 2 Pi 1:19 + 5:35 Matyu 13:20-21; Mak 6:20; 2 Pita 1:19 + 5:36 Jo 3:2, 10:25, 10:38, 14:11, 1 Jo 5:9 + 5:36 Jon 3:2; 10:25; 10:38; 14:11; 1 Jon 5:9 + 5:37 Mt 3:17, 17:5, Mk 1:11, Lu 3:22, Jo 5:32, 6:27, 8:18, 1 Ti 1:17, 1 Jo 4:12 + 5:37 Matyu 3:17; 17:5; Mak 1:11; Luk 3:22; Jon 5:32; 6:27; 8:18; 1 Timoti 1:17; 1 Jon 4:12 †† 5:38 Gumazir Afeziam amadazir kam, a Iesus uabɨ. + 5:39 Lo 18:15-18, Lu 16:29, 24:27, 24:44, Jo 5:46, Ap 13:27, 17:11, 2 Ti 3:15, 1 Pi 1:10-11 + 5:39 Godɨn Araziba 18:15-18; Luk 16:29; 24:27; 24:44; Jon 5:46; Aposel 13:27; 17:11; 2 Timoti 3:15; 1 Pita 1:10-11 + 5:40 Jo 1:11, 3:19 + 5:40 Jon 1:11; 3:19 + 5:41 Jo 5:34, 1 Te 2:6 + 5:41 Jon 5:34; 1 Tesalonika 2:6 ‡‡ 5:42 Gumazir maba akar kam giragha ghaze, “Godɨn apangkuvim ian navibar itir puvatɨ.” + 5:43 Mt 24:5, 24:24 + 5:43 Matyu 24:5; 24:24 + 5:44 Jo 12:43, Ro 2:29 + 5:44 Jon 12:43; Rom 2:29 + 5:45 Lo 31:26-27, Ro 2:12 + 5:45 Godɨn Araziba 31:26-27; Rom 2:12 + 5:46 Stt 3:15, Lo 18:15-18, Jo 1:45, Ap 3:22, 26:22 + 5:46 Jenesis 3:15; Godɨn Araziba 18:15-18; Jon 1:45; Aposel 3:22; 26:22 + 5:47 Lu 16:31 + 5:47 Luk 16:31