7
Judabar Averpenibar Aven Ikiamin Isar Ekiam otozɨ, Iesus an ganasa zui
+ +Dughiar maba gɨvazɨma, Iesus Galilin Distrighɨn aven arui. A fo, Judaba a mɨsueghtɨma an aremeghasa a bagha mɨzuai. Kamaghɨn amizɨma, a ua Judian Distrighɨn mangan aghua. + +Ezɨ Judabar Averpenibar Ikiamin Dughiar Ekiam otivasa roghɨra izi. Ezɨ an doziba kamaghɨn a mɨgɨa ghaze, “Nɨ danganir kam ateghɨva Judian Distrighɨn mangɨ. Eghtɨ nɨn suren gumaziba ingangarir nɨ amibar ganam. Egh gumazitam gumazamiziba bar a gɨfoghsɨ, a modogh ingangarim damuan kogham. Nɨ bizir kabar amuava, kamaghɨn nɨ uabɨ isɨ gumazamiziba bar men akagham.” + +(An doziba uaghan nɨghnɨzir gavgavim an itir puvatɨ, egha akar kam mɨkeme.)
+ +Ezɨ Iesus kamaghɨn men akam ikaragha ghaze, “Nan dughiam a tɨghar izam. Ezɨ dughiaba bar, ian dughiar aghuiba. + +Ezɨ nguazir kamɨn itir gumazamiziba me ian apanim damuan kogham. Ezɨ kɨ men arazir kurar me amibar gun mɨgei. Kamaghɨn amizɨ, me nan apanim gami. Ia uarira isamɨn dughiar kam bagh Jerusalemɨn mangɨ. Nan dughiam tɨghar izam, kamaghɨn amizɨ, kɨ isam bagh mangɨghan kogham.” A kamaghɨn me mɨkemegha, Galilin Distrighɨn ikiavɨra iti.
10 Ezɨ an doziba ghuegha gɨvazɨma, Iesus uaghan men gɨn zui. An azenara zuir puvatɨ, a mogomebar zui, ezɨ gumazamiziba a gɨfozir puvatɨ.
11 + +Ezɨ isar ekiamɨn dughiamɨn, Judabar gumazir ekiaba a bagha garagharua mɨgei, “Gumazir kam managh iti?”
12 + +Ezɨ gumazamiziba uarir tongɨn a bagha sighsirir akabar uariv gei. Marazi ghaze, “A gumazir bar aghuim.”
Ezɨ marazi ghaze, “Puvatɨ, a gumazamizibagh ifari.” 13 + +Egha me Judabar gumazir ekiabar atiati. Kamaghɨn amizɨ, tav an araziba azenara dav geir puvatɨ.
14 Ezɨ isamɨn dughiar kamɨn tongɨn, Iesus Godɨn Dɨpenim avɨnizir dɨvazimɨn aven ghugha gumazamizibar sure gami. 15 + +Judaba an akar kam barasi, egha me nɨghnɨzir avɨribagh amua kamaghɨn mɨgei, “Manmagh amizɨ gumazir kam fofozir kaba iti? A suren ghuzir puvatɨ.”
16 + +Ezɨ Iesus kamaghɨn men akam ikaragha ghaze, “Kɨ ia ganɨngizir akar kam, kar nan akam puvatɨ, kar Godɨn akam, a na amadazɨma kɨ ize. 17 + +Ezɨ gumazitam Godɨn akam bar an gɨn mangasa ifonge, an akar kɨ mɨkemezir kamɨn mɨngarim bar a gɨfogham. Egh a fogham, akar kam Godɨn ize, o a pura nan nɨghnɨzimɨn ize. 18 + +Gumazir pura uan nɨghnɨzimɨn mɨgeim, a uabɨ uan ziam fasa ifonge. Ezɨ gumazim a gumazir anemadazimɨn ziam fasa ifonge, gumazir kam a guizɨn akabara mɨgei, egha a bizitam gifarir puvatɨ.
19 + +“Fomɨra Moses Godɨn Araziba osirigha ia ganɨngi. Ezɨ gumazitam ian tongɨn ikia Moses Osirizir Arazibar gɨn zuir puvatɨ. Ia tizim bagh na mɨsueghtɨ kɨ aremegham?”
20 + +Ezɨ gumazamiziba kamaghɨn an akam ikaragha ghaze, “Ti duar kuratam nɨ gapasa! Gumazir manamra nɨ mɨsueghtɨ na aremegham?”
21 Ezɨ Iesus kamaghɨn men akam ikaragha ghaze, “Kɨ mirakelɨn ingangarir vamɨra a gami, ezɨ ia bar nɨghnɨzir avɨribagh ami.* 22 + +Ezɨ ia nɨghnɨgh, Moses mɨkarzir mogomebar iniba aghorir arazim ia ganɨngi, ezɨ ia Sabatɨn dughiabar uaghan otaribar mɨkarzir mogomebar inibar ghori. (Guizbangɨra, Moses uabɨ arazir kam atɨzir puvatɨ. Arazir kam ian ovavibar oto.) 23 + +Ia Moses Osirizir Araziba deragh a dar gɨn mangɨsɨ, egh ia Sabatɨn dughiamɨn otaribar mɨkarzir mogomebar inibar ghoram. Ezɨ kɨ gumazir mam Sabatɨn dughiamɨn a gamizɨma a ua bar dera, ezɨ manmaghsua ia nan anɨngaghe? 24 + +Ia pura damazir kɨnibar bizibar ganɨva, da tuisɨghan markɨ. Ia guizɨn arazimɨn araziba deravɨra da tuisɨgh.”
Gumazamiziba foghasa, Iesus a tinara
25 + +Ezɨ Jerusalemɨn gumazamizir maba, me Iesus amizir bizibar ganigha kamaghɨn mɨgei, “Manmaghɨn ami? Kar gumazir kamra, en gumazir ekiaba a mɨsueghtɨma an aremeghasa, me ifonge. 26 A kara, an azenara mɨgei, ezɨ me mɨgɨrɨgɨatam a gamir puvatɨ. Me ti fo, a gumazir kam, God Ua E Iniasa Mɨsevezir Gumazim? 27 + +Ezɨ e gumazir kamɨn nguibam gɨfo. Eghtɨ God Ua E Iniasa Mɨsevezir Gumazim otoghtɨ, gumazitam an nguibam gɨfoghan kogham.”
28 + +Ezɨ Iesus Godɨn Dɨpenimɨn ikia egha akam gumazamizibav kɨri. Egha a kamaghɨn dei, “Ia ghaze, ia bar na gɨfo, egha ia ti nan nguibar kɨ izezim gɨfoz, o? Kɨ uabɨ uan ifongiamɨn izezir puvatɨ. Afeziar na amadazim, an akam bar guizbangɨra. Ezɨ ia a gɨfozir puvatɨ. 29 + +Ezɨ kɨ a gɨfo. Kɨ a ko itima, a na amadazɨ kɨ ize.”
30 + +Me akar kam baregha a isɨ kalabus darɨghasa. Ezɨ an dughiam tɨgharɨ, kamaghɨn amizɨ, gumazitam an suirazir puvatɨ. 31 + +Gumazamizir avɨrim nɨghnɨzir gavgavim an ikia, egha me kamaghɨn mɨgei, “Gumazir God Uam E Iniasa Mɨsevezim otoghɨva, a mirakelɨn avɨribar amutɨ da mirakelɨn gumazir kam amibagh afiragham ti?”
Me Godɨn Dɨpenimɨn garir polisba amangizɨ me Iesus kalabus darɨghasa izi
32 Ezɨ Farisiba gumazamiziba barazima, me sighsirir akabar Iesus amizir bizibav gei. Kamaghɨn amizɨ, me ko, Godɨn ofa gamir gumazir dapaniba, me polisɨn gumaziba amadazɨ me Iesusɨn suighasa izi.
33 + +Ezɨ Iesus kamaghɨn me mɨgei, “Dughiar bar ovezimɨn kɨ ia ko ikegh, egh kɨ uamategh Afeziar na amadazim bagh mangam. 34 + +Eghtɨ ia na buriva, nan apighan kogham. Egh nguibar kɨ mangɨ ikiamim, ia an mangɨghan kogham.”
35 Ezɨ Judaba uarir tongɨn uarira uariv gɨa ghaze, “A managh mangɨghtɨ, e an ganighan kogham? A ti en gumazamizir kantri Grighɨn itiba bagh mangɨgham, egh Grighɨn gumazamizibar sure damuam, o? 36 A manmaghɨn nɨghnɨgha kamaghɨn mɨgɨa ghaze, ‘Ia na buriva, egh ia nan apighan kogham.’ Egha ghaze, ‘Ia nguibar kɨ ikiamim ia an mangɨghan kogham.’ Ezɨ akar kamɨn mɨngarim manmakɨn?”
Iesus, dɨpar ikɨrɨmɨrir zurara itim anɨdimɨn gun mɨgei
37 + +Ezɨ isar ekiamɨn dughiar abuananam, a dughiar bar ekiam. Ezɨ dughiar kamɨn Iesus tugha egha pamten diagha kamaghɨn mɨgei, “Gumazitam o amizitam kuarim an pɨrtɨ, a na bagh izɨ egh dɨpam amam. 38 + +Akar Godɨn Akɨnafarimɨn itim kamaghɨn mɨgei, ‘Gumazir nɨghnɨzir gavgavim nan itim, a dɨpar ikɨrɨmɨrir zurara itim anɨdim, an navir averiam gizɨvagh, fasfagh iram.’ ” 39 + +Iesus Godɨn Duam gɨnɨghnɨgha mɨgei, gumazir nɨghnɨzir gavgavim an itiba, me a iniam. Dughiar kamɨn Iesus tɨghar ziar ekiam iniam, ezɨ kamakɨn Godɨn Duam tɨghar izam.
Gumazamiziba uari abɨki
40 + +Ezɨ gumazamizir maba akar a mɨkemeziba baregha, kamaghɨn mɨgei, “Bar guizbangɨra, gumazir kam a Godɨn akam inigha izir gumazim, God nguazimɨn anemangasa mɨkeme.”
41 + +Ezɨ marazi ghaze, “A Gumazir God Uam E Iniasa Mɨsevezim.”
Ezɨ marazi ghaze, “Puvatɨ, Gumazir God Uam E Iniasa Mɨsevezir kam, a Galilin Distrighɨn otoghan kogham. Puvatɨ. 42 + +Godɨn Akɨnafarim kamaghɨn mɨkeme, Gumazir God Uam E Iniasa Mɨsevezir kam Atrivim Devitɨn anabamɨn otogham, eghtɨ an amebam Betlehemɨn nguibamɨn a bategham, nguibar kam Atrivim Devit fomɨra an ike.” 43 + +Kamaghɨn amizɨ, gumazamiziba nɨghnɨzir avɨriba Iesusɨn ikia, egha uarira uari abɨki. 44 + +Marazi a isɨ kalabus darɨghasa ifonge, ezɨ gumazitam an suirazir puvatɨ.
Judabar gumazir dapaniba nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn ikian aghua
45 + +Ezɨ Godɨn Dɨpenimɨn garir polisba uamategha Godɨn ofa gamir gumazir dapaniba ko Farisiba bagha ghu. Ezɨ me kamaghɨn men azara, “Manmaghɨn amizɨ, ia Iesusɨn akua izir puvatɨ?”
46 + +Ezɨ polisɨn gumaziba kamaghɨn men akam ikaragha ghaze, “Gumazitam faragha gumazir kam mɨkemezɨ moghɨn mɨgeir puvatɨ.”
47 Ezɨ Farisiba kamaghɨn men akam ikaragha ghaze, “A ti uaghan ia gifara? 48 + +E gumazir dapaniba ko Farisiba, ia ti en tongɨn gumazitamɨn garima a nɨghnɨzir gavgavim an iti, o? Bar puvatɨ. 49 Nɨghnɨzir gavgavim an itir darasi, kar Moses Osirizir Arazibagh fozir puvatɨzir gumazamiziba. God ghaze, me ovengam.”
50 + +Nikodemus, a faragha Iesus bagha ghuzir gumazim, a Farisibar mav, a kamaghɨn me mɨgei, 51 + +“En Arazir Moses Osiriziba ti ghaze, e pura gumazitam kotɨn aven a mɨkɨm suam, nɨ aremegham? Puvatɨ. E faragh an akam baregham, egh an amizir bizim deravɨra a gɨfogham.”
52 + +Ezɨ me kamaghɨn an akam ikaragha ghaze, “Nɨ ti uaghan Galilin gumazitam, o? Nɨ Godɨn Akɨnafarimɨn itir akaba nɨ bar deravɨra dar gan, egh nɨ uaghan kamaghɨn fogham, Godɨn akam inigha izir gumazitam Galilin Distrighɨn otoghan kogham.”
Me amizir arazir kuram gamizim inigha Iesus bagha izi
53 Ezɨ gumazamiziba bar uan dɨpenibar ghue.
+ 7:1 Jo 5:18 + 7:1 Jon 5:18 + 7:2 Wkp 23:24, Lo 16:13 + 7:2 Ofa Gami 23:34; Godɨn Araziba 16:13 + 7:5 Mt 13:55, Mk 3:21, Ap 1:14 + 7:5 Matyu 13:55; Mak 3:21; Aposel 1:14 + 7:6 Jo 2:4, 7:8, 7:30, 8:20 + 7:6 Jon 2:4; 7:8; 7:30; 8:20 + 7:7 Jo 3:19, 15:18-19 + 7:7 Jon 3:19; 15:18-19 + 7:11 Jo 11:56 + 7:11 Jon 11:56 + 7:12 Mt 21:46, Lu 7:16, Jo 10:19 + 7:12 Matyu 21:46; Luk 7:16; Jon 10:19 + 7:13 Jo 9:22, 12:42, 19:38, 20:19 + 7:13 Jon 9:22; 12:42; 19:38; 20:19 + 7:15 Mt 13:54, Lu 2:47 + 7:15 Matyu 13:54; Luk 2:47 + 7:16 Jo 3:11, 8:28, 12:49, 14:10 + 7:16 Jon 3:11; 8:28; 12:49; 14:10 + 7:17 Jo 8:43 + 7:17 Jon 8:43 + 7:18 Jo 5:41, 5:44, 8:50 + 7:18 Jon 5:41; 5:44; 8:50 + 7:19 Kis 24:3, Lo 33:4, Mt 12:14, Mk 3:6, Ap 7:38, 7:53, Ro 2:21-24 + 7:19 Ua Me Ini 24:3; Godɨn Araziba 33:4; Matyu 12:14; Mak 3:6; Aposel 7:38; 7:53; Rom 2:21-24 + 7:20 Jo 8:48, 8:52, 10:20 + 7:20 Jon 8:48; 8:52; 10:20 * 7:21 Iesus faragha Betesdan mozir dɨpamɨn boroghɨn ikia mirakelɨn kam gamigha, egha datɨrɨghɨn a mɨgei. Nɨ Jon 5:1-18 ko, Ua Me Ini 31:14-15ɨn gan. + 7:22 Stt 17:9-13, Wkp 12:3 + 7:22 Jenesis 17:9-13; Ofa Gami 12:3 + 7:23 Jo 5:8-10, 5:16 + 7:23 Jon 5:8-10; 5:16 7:23 Moses Osirizir Araziba kamaghɨn mɨgei, amizitam otaritam batezɨmrama, me an gɨrara dughiabar bora, egha dughiar namba 8ɨn me otarimɨn mɨkarzir mogomemɨn inim aghori. Nɨ Ofa Gami 12:3ɨn gan. Iesusɨn dughiamɨn, me Sabatɨn dughiamɨn ingangaribar anogoroke. Eghtɨ otaritamɨn mɨkarzir mogomemɨn inim aghoramin dughiam Sabatɨn dughiatamɨn otogham, me ingangarir kam damuam. Me ghaze, mɨkarzir mogomemɨn inim aghorir arazim uaghan ingangarir mam, egha me guizbangɨra ingangarir kam Sabatɨn dughiam uaghan a gami. + 7:24 Wkp 19:15, Lo 1:16-17, Ais 11:3-4, Jo 8:15, Je 2:1 + 7:24 Ofa Gami 19:15; Godɨn Araziba 1:16-17; Aisaia 11:3-4; Jon 8:15; Jems 2:1 + 7:25 Jo 5:18 + 7:25 Jon 5:18 + 7:27 Mt 13:55, Mk 6:3, Lu 4:22, Jo 7:41, 9:29 + 7:27 Matyu 13:55; Mak 6:3; Luk 4:22; Jon 7:41; 9:29 + 7:28 Mt 11:27, Jo 5:32, 5:43, 8:14, 8:26, 8:55 + 7:28 Matyu 11:27; Jon 5:32; 5:43; 8:14; 8:26; 8:55 + 7:29 Mt 11:27, Jo 10:15 + 7:29 Matyu 11:27; Jon 10:15 + 7:30 Mk 11:18, Lu 19:47, Jo 7:44, 8:20, 8:37, 13:1 + 7:30 Mak 11:18; Luk 19:47; Jon 7:44; 8:20; 8:37; 13:1 + 7:31 Jo 2:23, 8:30, 10:42, 11:45, 12:11, 12:42 + 7:31 Jon 2:23; 8:30; 10:42; 11:45; 12:11; 12:42 + 7:33 Jo 13:33, 16:16 + 7:33 Jon 13:33; 16:16 + 7:34 Hos 5:6, Jo 8:21, 13:33, 13:36, 17:24 + 7:34 Hosea 5:6; Jon 8:21; 13:33; 13:36; 17:24 + 7:37 Wkp 23:36, Ais 55:1, Jo 4:10, 4:14, 6:35, MAA 22:17 + 7:37 Ofa Gami 23:36; Aisaia 55:1; Jon 4:10; 4:14; 6:35; Akar Mogomem 22:17 + 7:38 Ais 12:3, 58:11, Ese 47:1, Sek 14:8 + 7:38 Aisaia 12:3; 58:11; Esekiel 47:1; Sekaraia 14:8 7:38 Godɨn Akɨnafarimɨn aven, akar otevir mam, akar Iesus vezɨn kamɨn mɨkemezɨ moghɨn, akar kam ko, aning magh ghuzir puvatɨ. Nɨ Aisaia 44:3 ko Aghuzir Akaba 18:4ɨn gan. + 7:39 Ais 44:3, Jol 2:28, Jo 12:16, 16:7, 20:22, Ap 2:4, 2:17, 2:33 + 7:39 Aisaia 44:3; Joel 2:28; Jon 12:16; 16:7; 20:22; Aposel 2:4; 2:17; 2:33 + 7:40 Lo 18:15-18, Jo 1:21, 2:11, 6:14 + 7:40 Godɨn Araziba 18:15-18; Jon 1:21; 2:11; 6:14 + 7:41 Jo 1:46, 4:29 + 7:41 Jon 1:46; 4:29 + 7:42 2 Sml 7:12, Sng 89:3-4, 132:11, Jer 23:5, Mai 5:2, Mt 2:5-6, Lu 2:4 + 7:42 2 Samuel 7:12; Onger Akaba 89:3-4; 132:11; Jeremaia 23:5; Maika 5:2; Matyu 2:5-6; Luk 2:4 + 7:43 Jo 9:16 + 7:43 Jon 9:16 + 7:44 Jo 7:30 + 7:44 Jon 7:30 + 7:45 Jo 7:32 + 7:45 Jon 7:32 + 7:46 Mt 7:29, Mk 1:22 + 7:46 Matyu 7:29; Mak 1:22 + 7:48 Jo 12:42 + 7:48 Jon 12:42 + 7:50 Jo 3:1-2 + 7:50 Jon 3:1-2 + 7:51 Lo 1:16-17, 19:15 + 7:51 Godɨn Araziba 1:16-17; 19:15 + 7:52 Jo 7:41-42 + 7:52 Jon 7:41-42