8
+ +Ezɨ Iesus Olivɨn Mɨghsɨamɨn ghu.
Ezɨ amɨnim tirazɨ, bar mɨzaraghara a ua Godɨn Dɨpenim avɨnizir dɨvazimɨn aven ghu. Ezɨ gumazamiziba bar a bagha izi. Ezɨ an aperaghav ikia men sure gami. Ezɨ Judan Arazibagh fozir gumaziba ko Farisiba me pam itir amizir mamɨn, garima a gumazir igharazir mam ko akuizɨ me an akua ghua a gamizɨma, a gumazamizibar damazimɨn tughav iti. Egha me kamaghɨn Iesus mɨgei, “Tisa, pam itir amizir kam, a gumazir igharazim ko akuizɨ, me an gani. + +Ezɨ Moses Osirizir Araziba kamaghɨn mɨgei, e dagɨaba fɨva kamaghɨn amir amizim mɨkɨntɨma an aremegham. Ezɨ nɨ manmaghɨn mɨkɨmam.” + +Me ghaze, an akatam mɨkemeghtɨ, me akar kam bagh akam a gasam. Egha me a gifarasa mɨgɨrɨgɨar kam gami. Ezɨ Iesus aviragha uan dafar puzimɨn nguazim osiri.
+ +Ezɨ me an azangsɨghavɨra iti, ezɨ Iesus tugha kamaghɨn me mɨgei, “Gumazir manam ian tongɨn arazir kuratam gamizir puvatɨ, a faragh dagɨam amizir kam mɨkɨnigh.” Egha a uam aviragha nguazimɨn osiri. + +Me akar kam baregha, me bar vaghvagha danganir kam ataghɨragha zui. Gumazir ghuriba me faragha zui, ezɨ marazi men gɨn zui. Ezɨ Iesus uabɨram aviraghavɨra iti, ezɨ amizim an damazimɨn tughav iti.
10 Ezɨ Iesus dɨkavigha tugha kamaghɨn amizimɨn azai, “Amizim, gumazir kaba managh ghue? Gumazir akam nɨ gasamiba ti puvatɨ?”
11 + +Ezɨ amizim kamaghɨn mɨgei, “Ekiam, ua gumaziba puvatɨ.”
Ezɨ Iesus a mɨgei, “Kɨ uaghan akam nɨ gasir puvatɨ. Nɨ mangɨ, egh gɨn uam arazir kuratam damuan markɨ.”*
Iesus, a gumazir angazangarim nguazimɨn itir gumazamizibagh anɨdim
12 + +Egha Iesus ua gumazamizibav gɨa ghaze, “Kɨ uabɨ, kɨ gumazir angazangarim nguazir kamɨn itir gumazamizibagh anɨdim. Gumazim nan gɨn izɨ, a mɨtatemɨn daruan kogham. Puvatɨ. An angazangarir gumazamizibagh amima me angamɨra itim, an an aven ikiam.”
13 + +Farisiba akar kam baregha kamaghɨn Iesus mɨgei, “Nɨ uabɨ uan ingangariba ko arazibar gun mɨgei. Kamaghɨn amizɨ, gumazamiziba nɨn akar nɨ mɨkemezim nɨghnɨzir gavgavim an ikian kogham. Nɨn akam, a pura bizim.”
14 + +Ezɨ Iesus men akam kamaghɨn a ikaragha ghaze, “Guizbangɨra, kɨ uabɨ uan arazibar gun mɨgei. Ezɨ nguibar kɨ dɨkavigha izezim, kɨ a gɨfo, egha danganir kɨ uamategh mangamim, kɨ a gɨfo. Kamaghɨn amizɨ, gumazamiziba nan akam nɨghnɨzir gavgavim an ikɨ. Ia nan Nguibam gɨfozir puvatɨ. Egha danganir kɨ gɨn mangamim, ia uaghan a gɨfozir puvatɨ. 15 + +Ia nguazir kamɨn arazibar gɨn ghua, gumazamizibar inivafɨzibar gara me tuisɨsi. Kɨ gumazitamɨn araziba tuisɨzir puvatɨ. 16 + +Egh kɨ gumazamizibar araziba tuisɨghtɨ, gumazamiziba nan akar kɨ mɨkemezim nɨghnɨzir gavgavim an ikiam. Kɨ uabɨra a tuisɨzir puvatɨ. Afeziar na amadazim, a na ko ingari, ezɨ kamaghɨn nan tuisɨzir arazim bar guizbangɨra. 17 + +Ian Arazir Moses Osiriziba, akam kamaghɨn iti, gumazir pumuning akar otevir vamɨra mɨkɨmam, eghtɨ aningɨn akam a guizbangɨra. 18 + +Kɨ uabɨ kɨ uan araziba ko ingangaribar gun mɨgei, ezɨ Afeziar na amadazim, a uaghan nan ingangariba ko arazibar gun mɨgei.”
19 + +Ezɨ Farisiba kamaghɨn an azara, “Nɨn Afeziar nɨ mɨgeir kam, a managh iti?”
Ezɨ Iesus kamaghɨn me ikaragha ghaze, “Ia guizbangɨra na gɨfozir puvatɨ. Egha ia nan Afeziam gɨfozir puvatɨ. Ia na gɨfoghɨva egh uaghan nan Afeziam gɨfogham.” 20 + +Iesus Godɨn Dɨpenimɨn ikia dagɨaba arɨzir danganimɨn boroghɨra gumazamizibar sure gami. Ezɨ an dughiam tɨghar otivam, kamaghɨn amizɨ, gumazitam an suirazir puvatɨ.
Iesus ghaze, kɨ mangamin danganim gumazamiziba an mangan kogham
21 + +Egha Iesus ua gumazamizibav gɨa ghaze, “Kɨ zui. Ia na buriva nan apighan kogham. Ian arazir kuraba ikɨvɨra ikɨtɨ ia ovengam. Egh kɨ mangamin danganim, ia an mangɨghan kogham.”
22 + +Ezɨ Judan gumazir aruaba akar kam baregha me uarira kamaghɨn uariv gei, “Manmaghsua a ghaze, ‘Ia danganir kɨ zuimɨn mangan kogham?’ A ti uabɨra uabɨ mɨsueghɨva aremegham?”
23 + +Ezɨ Iesus kamaghɨn me mɨgei, “Ia nguazimɨn vɨn itir darasi. Ezɨ ko, kɨ pɨn iti tav. Ia nguazir kamɨn adarasi. Ezɨ kɨ nguazir kamɨn gumazim puvatɨ. 24 Kamaghɨn amizɨ, kɨ ia mɨkemegha gɨfa, ian arazir kuraba ikɨvɨra ikiam, eghtɨ ia aremegham. Ia kamaghɨn nɨghnɨzir gavgavim nan ikian kogh egh mɨkɨm suam, Kɨ Uabɨ Kɨ Kamaghɨn Iti, eghtɨ ian arazir kuraba ikɨvɨra ikɨtɨ ia arɨmɨghiram.”
25 Ezɨ me kamaghɨn an azara, “Nɨ tina?”
Ezɨ Iesus me ikaragha ghaze, “Kɨ tina, kɨ faraghavɨra ia mɨkemegha gɨfa. 26 + +Kɨ ian araziba bagha akar avɨriba ia mɨkɨmasa. Egh uaghan kɨ ian arazir kuraba jasɨn mɨn da tuisɨghasa. Ezɨ Afeziar na amadazim, an araziba bar guizbangɨra. Ezɨ akar a na mɨkemezɨ kɨ oraghiziba, kɨ bar dar gun nguazimɨn gumazamizibav gei.”
27 Me kamaghɨn fozir puvatɨ, Iesus uan Afeziamɨn gun me mɨgei. 28 + +Kamaghɨn amizɨ, a kamaghɨn me mɨgei, “Ia Gumazamizibar Otarim fɨva ter ighuvimɨn aneguragh, egh ia kamaghɨn fogh, Kɨ Uabɨ Kɨ Kamaghɨn Iti. Egh kamaghɨn fogh, kɨ uabɨ uan nɨghnɨzimɨn gɨn ghua bizitam gamir pu. Puvatɨ. Afeziam na mɨkemezir akabara, kɨ darara gun mɨgei. 29 + +Afeziar na amadazɨ kɨ izezim, a na ko ikiavɨra iti. Bizir a ifongeziba kɨ zurara dagh ami, kamaghɨn amizɨ, a na ataghɨrazi kɨ uabɨra itir puvatɨ.”
30 + +Ezɨ gumazamiziba orazima Iesus akar kam mɨkeme, ezɨ men avɨrim nɨghnɨzir gavgavim an iti.
Guizɨn akam gumazamizibar amutɨ me fɨrighɨrɨgham
31 Ezɨ Iesus kamaghɨn Judan nɨghnɨzir gavgavim an itibav gɨa ghaze, “Ia nan akamɨn suiragh gavgavigh ia guizbangɨra nan suren gumazibar otogham. 32 + +Egh ia guizɨn akam gɨfoghtɨ, guizɨn akam ia damutɨ ia fɨrighɨrɨgham.”
33 + +Ezɨ me kamaghɨn an akam ikaragha ghaze, “E Abrahamɨn ovaviba. E dughiatamɨn pura gumazitamɨn ingangarir gumazir kɨnibar ikezir puvatɨ. Ezɨ manmaghsua nɨ ghaze, ‘Ia fɨrighɨrɨgham?’ ”
34 + +Ezɨ Iesus kamaghɨn men akam ikaragha ghaze, “Bar guizbangɨra kɨ ia mɨgei, gumazir arazir kurabagh amiba, me bar arazir kuramɨn ingangarir gumazir kɨnibar mɨn iti. 35 Ingangarir gumazir kɨniba me zurara uan anababa ko itir Puvatɨ. Ezɨ otarim zurara anababa ko iti. 36 + +Kamaghɨn amizɨ, Otarim ia damutɨ, ia fɨrighɨrɨghɨva, ia guizbangɨra fɨrighɨrɨgham. 37 + +Kɨ fo, ia Abrahamɨn ovaviba. Egha ia nan akam baraghan aghua, kamaghɨn amizɨ, ia na mɨsoghasava ami. 38 + +Nan Afeziam nan akazir akaba, kɨ dar gun mɨgei. Ezɨ ia uan afeziam da inizir araziba, ia dagh ami.”
39 + +Ezɨ Judaba Iesusɨn akam baregha a ikaragha ghaze, “Abraham, en afeziam.”
Ezɨ Iesus kamaghɨn me mɨgɨa ghaze, “Ia guizɨn Abrahamɨn boriba kamaghɨn, ia an mɨrara arazir an amizibar amuam. 40 + +Guizɨn akar God nan sure gamiziba, kɨ dar gun ia mɨgei. Ezɨ ia datɨrɨghɨn na mɨsoghasa. Kar Abrahamɨn arazim puvatɨ! 41 + +Ia uan afeziamɨn arazim gami.”
Ezɨ me kamaghɨn a mɨgei, “En amebaba pura ikia e batezir pu. Puvatɨ. E afeziar vamɨra iti, a God.”
42 + +Ezɨ Iesus kamaghɨn me mɨgei, “Kɨ God ko ikegha ize. Kɨ uabɨ uan ifongiamɨn izezir pu. Puvatɨ. God na amadazɨ kɨ ize. Kamaghɨn God guizbangɨra ian Afeziamra, eghtɨ ia na gifuegham. 43 + +Ezɨ manmaghɨn amizɨ ia deravɨra nan akam gɨfozir puvatɨ? Ia nan akam baraghan aghua, egha bizir kam bangɨn ia deravɨra nan akam gɨfozir puvatɨ. 44 + +Ia uan afeziam Satanɨn boriba. Egha ia uan afeziamɨn ifongiamɨn gɨn mangasa bar gavgafi. A fomɨra ikia gumazamizibav sozima me ariaghiri. Ezɨ guizbangɨn arazim an itir puvatɨ, kamaghɨn amizɨ, a guizbangɨn arazibar gɨn zuir puvatɨ. An akar ifavaribagh ami, kar an akamra. An akar ifavaribagh amir gumazim, egha guizbangɨra akar ifavaribar afeziam. 45 Ezɨ ko, kɨ guizɨn akam akuri, ezɨ ia nan akam nɨghnɨzir gavgavim an itir puvatɨ. 46 + +Ia ghaze, kɨ ti arazir kuram gami? Ia kamaghɨn nɨghnɨghɨva, nan arazir kuram azenim datɨgh. Ezɨ kɨ guizɨn akam akuri, ezɨ ia manmaghsua nɨghnɨzir gavgavim nan akabar itir puvatɨ? 47 + +Godɨn boriba Godɨn akaba bar da barasi. Ezɨ ia Godɨn boriba puvatɨ, kamaghɨn amizɨ, ia an akaba barazir puvatɨ.”
Iesus ghaze, kɨ fomɨra iti, ezɨ Abraham gɨn oto
48 + +Ezɨ Judaba an akam ikaragha ghaze, “E ghaze, nɨ Samarian gumazir mam, ezɨ duar kuram nɨ gapasa. Ezɨ e nɨn azai, bizir kam ti guizbangɨra, o?”
49 Ezɨ Iesus kamaghɨn men akam ikaragha ghaze, “Duar kuram na gapazazir pu. Puvatɨ. Kɨ uan Afeziamɨn ziamra fe, ezɨ ia nan ziam dɨkabɨri. 50 + +Kɨ uabɨ uan ziam fer puvatɨ. Ezɨ gumazir mam nan ziam fasa iti, egha a jas. 51 + +Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, gumazir nan akamɨn gɨn zuim, an aremeghan kogham. Bar puvatɨ.”
52 + +Ezɨ Judaba kamaghɨn Iesus mɨgei, “E datɨrɨghɨn fo, duar kuram nɨ gapasa. Abraham aremegha gɨfa, ezɨ Godɨn akam inigha izir gumaziba uaghan ariaghiregha gɨfa. Ezɨ nɨ ghaze, gumazir nan akamɨn gɨn zuim, an aremeghan kogham? 53 + +Nɨ manmaghɨn nɨghnigha kamaghɨn mɨgei? En ovavim Abraham aremegha gɨfa! Nɨ ti Abraham gafiraz, o? Ezɨ Godɨn akam inigha izir gumaziba uaghan ariaghire. Ezɨ nɨ manmaghɨn uabɨn gun mɨkɨmam, nɨ bar tinara?”
54 Ezɨ Iesus kamaghɨn men akam ikaragha ghaze, “Kɨ uabɨ uan ziam fɨtɨ, nan ziam pura bizim. Ezɨ nan Afeziam, a nan ziam fe. Ezɨ ia kamaghɨn mɨgei, a ian God. 55 + +Ia a gɨfozir puvatɨ. Ezɨ kɨ a gɨfo. Egh kɨ suam, ‘Kɨ a gɨfozir puvatɨ,’ kamaghɨn, kɨ ian mɨn ifavarir gumazimɨn otogham. Kɨ a gɨfogha gɨvagha, egha deravɨra an akamɨn gɨn zui.
56 + +“Ian afeziam Abraham, a nan dughiar kɨ izamimɨn ganasa, a bar akonge. Ezɨ an an ganigha gɨvagha, egha an navim bar dera.”
57 Ezɨ Judaba akar kam baregha egha kamaghɨn Iesus mɨgei, “Nɨ tɨghar 50plan azeniba ikiam. Egha nɨ ti Abrahamɨn ganis, o?”
58 + +Ezɨ Iesus kamaghɨn me ikaragha ghaze, “Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, Abraham tɨghar otivam, Kɨ Fomɨra Iti.”§ 59 + +Ezɨ me a ginivasa dagɨaba isi. Ezɨ Iesus uabɨ modogha egha Godɨn Dɨpenimɨn mɨriam ategha azenan ghu.
+ 8:1 Lu 21:37 + 8:1 Luk 21:37 + 8:5 Wkp 20:10, Lo 22:22-24 + 8:5 Ofa Gami 20:10; Godɨn Araziba 22:22-24 + 8:6 Mt 22:15 + 8:6 Matyu 22:15 + 8:7 Lo 17:7, Ro 2:1 + 8:7 Godɨn Araziba 17:7; Rom 2:1 + 8:9 Mt 22:22 + 8:9 Matyu 22:22 + 8:11 Jo 3:17, 5:14 + 8:11 Jon 3:17; 5:14 * 8:11 Fofozir gumazir maba kamaghɨn nɨghnɨsi, Jon 7:53--8:11, Jon uabɨ an osirizir puvatɨ. Gumazir igharazim gɨn an osiri. Nɨ Jon 8:13 ko Godɨn Araziba 19:15ɨn gan. + 8:12 Ais 49:6, Mt 5:14, Jo 1:4-9, 3:19, 9:5, 12:46 + 8:12 Aisaia 49:6; Matyu 5:14; Jon 1:4-9; 3:19; 9:5; 12:46 + 8:13 Jo 5:31 + 8:13 Jon 5:31 + 8:14 Jo 5:31-32, 7:28-29, 9:29 + 8:14 Jon 5:31-32; 7:28-29; 9:29 + 8:15 Jo 7:24, 12:47 + 8:15 Jon 7:24; 12:47 + 8:16 Jo 5:30, 8:29 + 8:16 Jon 5:30; 8:29 + 8:17 Lo 17:6, 19:15, Mt 18:16, 2 Ko 13:1, Hi 10:28 + 8:17 Godɨn Araziba 17:6; 19:15; Matyu 18:16; 2 Korin 13:1; Hibru 10:28 + 8:18 1 Jo 5:9 + 8:18 1 Jon 5:9 + 8:19 Jo 8:55, 14:7, 16:3 + 8:19 Jon 8:55; 14:7; 16:3 + 8:20 Jo 7:30 + 8:20 Jon 7:30 + 8:21 Jo 7:34-36, 8:24, 13:33 + 8:21 Jon 7:34-36; 8:24; 13:33 + 8:22 Jo 7:35 + 8:22 Jon 7:35 + 8:23 Jo 3:31 + 8:23 Jon 3:31 8:24 Ua Me Ini 3:14, God Moses ko uaning mɨgɨa, egha a uabɨ uan ziam dɨbora ghaze, “Kɨ Uabɨ Kɨ Kamaghɨn Iti.” Ezɨ Iesus uaghan kamaghɨra uabɨ dɨbori. Ezɨ gumazamiziba a mɨgeir akar kam deragha a gɨfozir puvatɨ. Nɨ Jon 8:28 ko 8:58 ko 13:19ɨn gan. + 8:26 Jo 7:28, 12:49 + 8:26 Jon 7:28; 12:49 + 8:28 Jo 3:11, 3:14, 5:19, 5:30, 12:32, Ro 1:4 + 8:28 Jon 3:11; 3:14; 5:19; 5:30; 12:32; Rom 1:4 + 8:29 Jo 8:16, 16:32 + 8:29 Jon 8:16; 16:32 + 8:30 Jo 7:31 + 8:30 Jon 7:31 + 8:32 Ro 6:14, 6:18, 6:22, 8:2, Je 1:25 + 8:32 Rom 6:14; 6:18; 6:22; 8:2; Jems 1:25 + 8:33 Mt 3:9, Lu 3:8 + 8:33 Matyu 3:9; Luk 3:8 + 8:34 Ro 6:16, 6:20, 2 Pe 2:19 + 8:34 Rom 6:16; 6:20; 2 Pita 2:19 + 8:36 Ro 8:2, Ga 5:1 + 8:36 Rom 8:2; Galesia 5:1 + 8:37 Jo 5:38, 7:19, 8:40 + 8:37 Jon 5:38; 7:19; 8:40 + 8:38 Jo 3:32, 5:19, 5:30 + 8:38 Jon 3:32; 5:19; 5:30 8:38 Fofozir gumazir maba ghaze, e akar kam ti kamaghɨn a giragham, “Ia bizir ian Afeziam mɨkemezibara, ia dar amu.” + 8:39 Mt 3:9, Ro 2:28, Ga 3:7, 3:29 + 8:39 Matyu 3:9; Rom 2:28; Galesia 3:7; 3:29 + 8:40 Jo 8:26, 8:37 + 8:40 Jon 8:26; 8:37 + 8:41 Lo 32:6, Ais 63:16, 64:8 + 8:41 Godɨn Araziba 32:6; Aisaia 63:16; 64:8 + 8:42 Jo 16:28, 1 Jo 5:1 + 8:42 Jon 16:28; 1 Jon 5:1 + 8:43 Jo 7:17, Ro 8:7 + 8:43 Jon 7:17; Rom 8:7 + 8:44 Mt 13:38, 1 Jo 3:8, Ju 6 + 8:44 Matyu 13:38; 1 Jon 3:8; Jut 1:6 + 8:46 2 Ko 5:21, 1 Pi 2:22, 1 Jo 3:5 + 8:46 2 Korin 5:21; 1 Pita 2:22; 1 Jon 3:5 + 8:47 Jo 10:26-27, 18:37, 1 Jo 4:6 + 8:47 Jon 10:26-27; 18:37; 1 Jon 4:6 + 8:48 Mk 3:21-22, Jo 7:20 + 8:48 Mak 3:21-22; Jon 7:20 + 8:50 Jo 5:41, 7:18 + 8:50 Jon 5:41; 7:18 + 8:51 Jo 5:24, 6:40, 6:47, 11:26 + 8:51 Jon 5:24; 6:40; 6:47; 11:26 + 8:52 Sek 1:5, Hi 11:13 + 8:52 Sekaraia 1:5; Hibru 11:13 + 8:53 Jo 4:12 + 8:53 Jon 4:12 + 8:55 Jo 7:28-29 + 8:55 Jon 7:28-29 + 8:56 Lu 10:24, Hi 11:13 + 8:56 Luk 10:24; Hibru 11:13 + 8:58 Ais 43:13, Jo 1:1, Kl 1:17, MAA 1:8 + 8:58 Aisaia 43:13; Jon 1:1; Kolosi 1:17; Akar Mogomem 1:8 § 8:58 Nɨ akar Jon 8:24ɨn itimɨn gan. + 8:59 Jo 10:31 + 8:59 Jon 10:31