9
Gumazir damazir okavɨrɨzimɨn eghaghanim
Egha Iesus ghuavigha gumazir damazir okavɨzir mamɨn api. An damazimning okavizɨ amebam a bate. + +Ezɨ Iesusɨn suren gumaziba an azara, “Tisa, tina arazir kuram gami, gumazir kam o an amebam ko afeziam, ezɨ an damazimning okavizɨ amebam a bate?”
+ +Ezɨ Iesus kamaghɨn men akam ikaragha ghaze, “Gumazir kam arazir kuram gamizir puvatɨ, ezɨ an amebam ko afeziam uaghan arazir kuratam gamizir puvatɨ. God kamaghsua, bizir gumazir kamɨn otozim, gumazamiziba an ganigh fogham, Godɨn ingangarim azenim girɨ. Kamaghsua an damaziba okavizɨ amebam a bate. + +Ezɨ datɨrɨghɨn aruem ikiavɨra itima, e gumazir na amadazɨ kɨ izezim an ingangarim damuam. Amɨnim pɨrasa roghɨra izi, ezɨ gumazamiziba ingangaritam damighan kogham. + +Dughiar kɨ nguazir kamɨn itim, kɨ gumazir angazangarim nguazimɨn itir gumazamizibagh anɨdim.”
+ +Iesus kamaghɨn mɨkemegha nguazim giparigha nguazim sara uan ipazariba veregha, gumazimɨn damazimning gaghui. + +Egha Iesus kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ mangɨva Siloamɨn mozir dɨpam guruegh.” (Ziar kam Siloam, an mɨngarim kamaghɨn ghu, “Amada.”) Ezɨ gumazir damazir okavɨrɨzim ghua rue. Egha uamategha iza, biziba bar deravɨra dar gari.
Gumazir kam faragha dagɨaba uabɨ danɨngasa gumazamizibagh inge, ezɨ gumazamizir avɨriba an gani. Datɨrɨghɨn men marazi ko an boroghɨn itir darasi, me ghaze, “Gumazir kamra, a faragha apiav ikia dagɨaba bagha gumazamizibagh inge?”
Ezɨ marazi ghaze, “Are, gumazir kamra.”
Ezɨ marazi ghaze, “Puvatɨ. A gumazir kamɨn mɨrara gara, a gumazir igharazim.”
Ezɨ gumazir kam uabɨ ghaze, “Kar kɨrara.”
10 Ezɨ me an azara, “Manmaghɨn amizɨma nɨn damazimning dera?”
11 Ezɨ a kamaghɨn men akam ikaragha ghaze, “Gumazir kam an ziam Iesus, a nguazim giparigha uan ipazarim sara veregha nan damazimning gatɨ. Egha na mɨgei, ‘Nɨ Siloamɨn mozir dɨpamɨn mangɨgh egh ruegh.’ Ezɨ kɨ ghua ruezɨma nan damazimning dera, ezɨ kɨ deravɨra bizibar gari.”
12 Ezɨ me an azara, “Gumazir kam managh iti?” Ezɨ a kamaghɨn mɨgei, “Kɨ fozir puvatɨ.”
13 Egha me gumazir faragha damaziba okavɨzir kam inigha Farisiba bagha zui. 14 + +Ezɨ dughiar Iesus nguazir beghneazimɨn ingarigha gumazimɨn damazimning gamizɨ a garim, kar Sabatɨn dughiam. 15 Kamaghɨn amizɨ, Farisiba uam an azai, “Nɨn damazimning, manmaghɨn amigha dera?”
Ezɨ a kamaghɨn me mɨgei, “A nguazir beghneazim isa nan damazimning gaghuizɨ, kɨ ghua ruegha datɨrɨghɨn deravɨra bizibar gari.”
16 + +Ezɨ Farisin maba ghaze, “Gumazir kam a Sabatɨn dughiamɨn arazibar gɨn zuir puvatɨ. Kamaghɨn e fo, God gumazir kam amadazir puvatɨ.”
Ezɨ marazi ghaze, “Manmagh amizɨ gumazir arazir kuram itim mirakelɨn kabar amigham.” Egha me uari abɨki.
17 + +Egha Farisiba ua faragha gumazir damaziba okavɨzir kamɨn azangsɨsi, “Nɨ ghaze, gumazir kam nɨn damazimning akɨri, ezɨ nɨ manmaghɨn nɨghnɨsi, a gumazir manmaghɨra garim?”
Ezɨ gumazir kam men akam ikaragha ghaze, “A Godɨn akam inigha izir gumazir mam.”
18 Bar guizbangɨra, faragha gumazir kamɨn damazimning okafi, egha datɨrɨghɨn an damazimning kuiaghirɨ. Ezɨ Judan gumazir aruaba nɨghnɨzir gavgavim bizir kamɨn ikian aghua. Egha kamaghɨn me gumazir kamɨn amebam ko afeziamɨn diagha ghaze, gua izɨ. 19 Ezɨ aning izima me kamaghɨn aningɨn azai, “Ka ti guan borimra, o? Gua ghaze amebam a batezir dughiamɨn, an damazimning okavigha iti, Ezɨ manmagh amizɨ a datɨrɨghɨn gari?”
20 Ezɨ an amebam ko afeziam kamaghɨn men akam ikaragha ghaze, “Ga fo, kar gan borim. Ezɨ dughiar amebam a batezim, an damazimning okavigha iti, ga uaghan a gɨfo. 21 Ezɨ datɨrɨghɨn an damazimning manmaghɨn kuiaghirɨ, ga uaghan fozir puvatɨ. Ezɨ tina an damazimning kui, ga uaghan fozir puvatɨ. Ia an azaragh. An asegha gɨfa. A uabɨ ua bagh mɨkɨmam.” 22 + +An amebam ko afeziam Judabar atiatigha, egha kamaghɨn mɨgɨrɨgɨar kam gami.
Me fo, Judaba faragha kamaghɨn akam mɨsoke, gumazitam kamaghɨn mɨkɨm suam, “Iesus a Gumazir God Uam E Iniasa Mɨsevezim,” eghtɨ me an anogoreghtɨ a ua God ko mɨgeir dɨpenimɨn aven ikian kogham.
23 Kamaghɨn amizɨ, gumazir kamɨn amebam ko afeziam ghaze, “An asegha gɨfa. Ia an azangsɨgh.”
24 + +Egha gɨn me ua gumazir faragha damazimning okavizimɨn diagha a mɨgɨa ghaze, “Nɨ Godɨn damazimɨn guizɨn akam mɨkɨmsɨ egh akar dɨkɨrɨzim damigh. E fo, gumazir nɨ mɨgeir kam, an arazir kurabagh amir gumazim.”
25 Ezɨ a kamaghɨn men akam ikaragha ghaze, “An arazir kurabagh amir gumazim o puvatɨ, kɨ kamaghɨn fozir puvatɨ. Egha bizir vamɨra, kɨ a gɨfo, kɨ faragha damazimning okafi, egha datɨrɨghɨn nan damazimning kuiaghirɨ.”
26 Ezɨ me uam an azara, “A manmaghɨn nɨ gami? A manmaghɨn nɨn damazimning akɨri?”
27 Ezɨ a kamaghɨn men akam ikaragha ghaze, “Kɨ ia mɨkemegha gɨfa, ezɨ ia oraghan aghua. Ia manmaghsua dughiar avɨribar oraghasa? Ia ti uaghan an suren gumazibar otivasa, o?”
28 Ezɨ Farisiba dɨbovibar kamaghɨn gumazir kam mɨgei, “Nɨrara an suren gumazim. E Mosesɨn suren gumaziba. 29 + +E kamaghɨn fo, God akam Moses ganɨngi. Ezɨ gumazir kam, e fozir puvatɨ, a nguibar manamɨn gumazim.”
30 Ezɨ gumazir faragha damazimning okavɨzir kam, a kamaghɨn men akam ikaragha ghaze, “Ia akar bar igharazim mɨgeima, kɨ dɨgavir kuram gami! Gumazir nan damazimning akɨrizir kam, ia ghaze ia a gɨfozir puvatɨ, a nguibar manamɨn gumazim. 31 + +E fo, God gumazir arazir kurabagh amiba barazir puvatɨ. Gumazitam Godɨn ziam fɨva egh an ifongiamɨn gɨn mangɨtɨ, eghtɨ God a baragham. 32 Bar fomɨra iza datɨrɨkɨn, e eghaghanir katam baraghizir puvatɨ, gumazitamɨn damazimning okavizɨ amebam a batezɨ, gɨn gumazir mam an damazimning akɨri. 33 + +God gumazir kam amadaghan koghtɨ, a bizitam damighan kogham.”
34 + +Farisiba me akar kam baregha kamaghɨn an akam ikaragha ghaze, “Manmagh ami? Arazir kuram bar nɨ avara, dughiar nɨn amebam nɨ batezimɨn ikegha iza datɨrɨghɨn, ezɨ nɨ ti en sure damuasa, o?” Egha me a batoghezɨma an azenan ghu.
Gumazir nɨghnɨzir gavgavim itir puvatɨziba, me mati men damaziba okafi
35 + +Iesus orazima me gumazir kam batoke, ezɨ a ghua a buri. Egha a batogha kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ Gumazamizibar Otarim nɨghnɨzir gavgavim an iti, o puvatɨ?”
36 Ezɨ a kamaghɨn an akam ikaragha ghaze, “Gumazir Ekiam, Gumazamizibar Otarir kam a tina? Kɨ nɨghnɨzir gavgavim an ikɨsɨ, kamaghɨn nɨ na mɨkɨm, a tina.”
37 + +Ezɨ Iesus a mɨgɨa ghaze, “Nɨ an ganigha gɨfa. A gumazir datɨrɨghɨn nɨ ko mɨgeim.”
38 Ezɨ gumazir kam kamaghɨn mɨgei, “Ekiam, kɨ nɨghnɨzir gavgavim iti.” Egha Iesusɨn guamɨn tevimning apɨrigha an ziam fe.
39 + +Ezɨ Iesus ghaze, “Kɨ gumazamizibar araziba tuisɨghasa kɨ ize. Kɨ kamaghsua, gumazir damazir okavɨrɨziba me ganam, eghtɨ gumazir gariba, men damaziba okavigham. Bizir kam bagha, kɨ nguazir kamɨn ize.”
40 + +Farisin maba Iesusɨn boroghɨra ikia akar kam baraki. Egha me an azara, “Nɨ ghaze, e ti uaghan damaziba okafi, o?”
41 + +Ezɨ Iesus kamaghɨn me mɨgei, “Ian damaziba okavizɨ, ia arazir kurabar osɨmtɨziba puvatɨghai. Egha ia ghaze, ‘En damaziba gari.’ Kamaghɨn amizɨ ian arazir kurabar osɨmtɨzim ikiavɨra iti.”
+ 9:2 Kis 20:5, Ese 18:20, Lu 13:2-4 + 9:2 Ua Me Ini 20:5; Esekiel 18:20; Luk 13:2-4 + 9:3 Jo 11:4 + 9:3 Jon 11:4 + 9:4 Jo 4:34, 5:17, 5:20, 11:9, 12:35, 17:4 + 9:4 Jon 4:34; 5:17; 5:20; 11:9; 12:35; 17:4 + 9:5 Mt 5:14, Jo 1:5, 1:9, 3:19, 8:12, 12:35 + 9:5 Matyu 5:14; Jon 1:5; 1:9; 3:19; 8:12; 12:35 + 9:6 Mk 7:33, 8:23 + 9:6 Mak 7:33; 8:23 + 9:7 2 Kin 5:10 + 9:7 2 Atriviba 5:10 + 9:14 Lu 13:14 + 9:14 Luk 13:14 + 9:16 Jo 3:2, 7:12, 7:43, 9:23, 9:31-33, 10:19 + 9:16 Jon 3:2; 7:12; 7:43; 9:23; 9:31-33; 10:19 + 9:17 Jo 4:19 + 9:17 Jon 4:19 + 9:22 Jo 7:13, 16:2, 19:38, Ap 5:13 + 9:22 Jon 7:13; 16:2; 19:38; Aposel 5:13 + 9:24 Jos 7:19, 1 Sml 6:5 + 9:24 Josua 7:19; 1 Samuel 6:5 + 9:29 Jo 8:14 + 9:29 Jon 8:14 + 9:31 Jop 35:12, Sng 34:15, 66:18, Snd 15:29, Ais 1:15, Jer 11:11, Mai 3:4, Sek 7:13 + 9:31 Jop 35:12; Onger Akaba 34:15; 66:18; Aghuzir Akaba 15:29; Aisaia 1:15; Jeremaia 11:11; Maika 3:4; Sekaraia 7:13 + 9:33 Jo 9:16 + 9:33 Jon 9:16 + 9:34 Sng 51:5, Jo 9:2 + 9:34 Onger Akaba 51:5; Jon 9:2 + 9:35 Mt 14:33, 16:16, Mk 1:1, 1 Jo 5:13 + 9:35 Matyu 14:33; 16:16; Mak 1:1; 1 Jon 5:13 + 9:37 Jo 4:26 + 9:37 Jon 4:26 + 9:39 Mt 13:11-15, Jo 3:17, 5:22, 8:15-16, 12:47 + 9:39 Matyu 13:11-15; Jon 3:17; 5:22; 8:15-16; 12:47 + 9:40 Mt 15:14, 23:26, Ro 2:19 + 9:40 Matyu 15:14; 23:26; Rom 2:19 + 9:41 Jo 15:22-24 + 9:41 Jon 15:22-24