10
Iesus, a sipsipbagh eghuvir gumazir aghuim
Egha Iesus ua kamaghɨn mɨgei, “Kɨ bar guizbangɨra ia mɨgei, gumazim sipsipbar dɨvazimɨn tiar akamɨn aven zuir puvatɨgha, tuavir igharazimɨn dɨvazimɨn ikiavkɨnigha aven ghu, a mati okɨmakɨar gumazim, egha gumazir igharazibar biziba okei. Ezɨ gumazir tiar akamɨn aven zuim, a sipsipbagh eghuvir gumazim. Tiar akamɨn garir gumazim a gumazir kam bagha tiam kui. Ezɨ sipsipba an tiarim barasi. Ezɨ a uabɨ uan sipsipbar ziaba vaghvagha dar diava, egha men akua azenan zui. + +A uan sipsipbar akua azenan ghugha, egha uabɨ men faragha zui. Ezɨ sipsipba an tiarim baragha an gɨn zui. Me gumazir igharazibar gɨn zuir puvatɨ. Me gumazir igharazibar tiaribagh fozir puvatɨ. Kamaghɨn amizɨ, gumazir igharazim men dɨmtɨ, sipsipba an aregham.” + +Iesus akar isɨn zuimɨn me mɨkeme, ezɨ me akar kamɨn mɨngarim gɨfozir puvatɨ.
Kamaghɨn amizɨ, Iesus ua kamaghɨn me mɨgei, “Kɨ bar guizbangɨra ia mɨgei, kɨ uabɨ, kɨ sipsipba aven zuir tiar akam. + +Gumazir nan faragha izeziba, me bar okɨmakɨar gumaziba egha gumazamizibar biziba isir gumaziba. Ezɨ sipsipba me barazir puvatɨ. + +Kɨ uabɨ kɨ tiar akam. Ezɨ gumazitam na bagh izɨ dɨvazimɨn aven mangɨghtɨ, God an akurvagham. Eghtɨ an aven mangɨghɨva egh azenan izam, egh daruva dagheba iniam.
10 “Okɨmakɨar gumazim, a sipsipba okɨmɨva me mɨsoghtɨma me arɨmɨghiram, egh me gasɨghasɨghasa izi. A bizir igharazitam damuasa izir puvatɨ. Ezɨ ko, kɨ ia angamɨra itir ikɨrɨmɨrim iniasa, kɨ ize, eghtɨ ikɨrɨmɨrir aghuarim guizbangɨra ia gizɨvagham.
11 + +“Kɨ uabɨ kɨ sipsipbagh eghuvir gumazir aghuim. Sipsipbagh eghuvir gumazir aghuim, a uan sipsipbar akurvaghsɨ me bagh aremegham. 12 + +Ezɨ gumazir dagɨar ingangarimra amim, a guizbangɨra sipsipbagh eghuvir gumazim puvatɨ, a sipsipbar ghuavim puvatɨ. Egh a sipsipbar gantɨ afiar atiatam izɨtɨ, a sipsipba ategh arɨmangɨgham. Eghtɨ afiar atiam sipsipbar amɨsɨ dar agɨntɨghtɨ, da tintinibar mangegham. 13 Gumazir kam uan ivezim iniasavɨra ingara iti. A guizbangɨra sipsipbagh nɨghnɨzir puvatɨ. Kamaghɨn, a sipsipba ategh arɨmangɨgham.
14-15  +“Kɨ uabɨ kɨ sipsipbagh eghuvir gumazir aghuim. Afeziam na gɨfozɨma, kɨ Afeziam gɨfozɨ moghɨra kɨ uan sipsipbagh fo, ezɨ nan sipsipba na gɨfo. Ezɨ kɨ sipsipbar akurvaghsɨ, me bagh aremegham. 16 + +Kɨ sipsipɨn maba uaghan iti, da dɨvazir kamɨn sipsipba puvatɨ. Ezɨ kɨ sipsipɨn kaba uaghan men aku izam, eghtɨ me nan tiarim baragham. Eghɨva me bar sipsipɨn okoruar vamɨra ikɨtɨ, sipsipbagh eghuvir gumazir vamɨra bar me geghuvam.
17 + +“Kɨ kamaghsua, kɨ ua dɨkavigh angamɨra ikiam, kamaghɨn kɨ aremeghasa ifonge. Kamaghɨn amizɨ, Afeziam bar na gifonge. 18 + +Gumazitam na mɨsueghtɨ kɨ aremeghan kogham. Puvatɨ. Kɨ uabɨ nan ifongiamɨn kɨ aremegham. Kɨ oveghamin gavgavim ikia, egha uaghan ua dɨkavamin gavgavim iti. Nan Afeziam kamaghɨn damuasa na mɨkeme.”
19 + +Judaba akar kam baregha ua uari tuiragha okoruar pumuning iti. 20 + +Egha gumazir avɨriba ghaze, “Duar kuram a gapasa, ezɨ an ongani. Manmaghsua ia an akam barasi?”
21 + +Ezɨ marazi ghaze, “Akar kam, a duar kuram gapazazir gumazimɨn akam puvatɨ. Eghtɨ duar kuram manmaghɨn gumazir damazim okavɨzim akɨrigham?”
Judaba me Iesusɨn apanimɨn iti
22 Ezɨ dughiar kamɨn, isar ekiamɨn dughiam Jerusalemɨn oto. Kar dughiar me fomɨra Godɨn Dɨpenim gɨnɨghnɨgha ghaze, Dɨpenir kam a God baghavɨra itir Dɨpenim. Ezɨ datɨrɨghɨn me dughiar kam gɨnɨghnɨsi. An orangtɨzimɨn dughiamɨn oto. 23  +Ezɨ Iesus Godɨn Dɨpenimɨn ikia Solomonɨn Azuarimɨn aven arui. 24 + +Ezɨ Judaba iza an okarigha kamaghɨn an azara, “Dughiar manamra nɨ deravɨra e mɨkɨmam, nɨ bar tinara? Nɨ gumazir kamra, God Uam E Iniasa Mɨsevezir Gumazim, egh nɨ deravɨra e mɨkɨm.”
25 + +Ezɨ Iesus kamaghɨn men akam ikaragha ghaze, “Kɨ ia mɨkemegha gɨfa, ezɨ ia nɨghnɨzir gavgavim nan ikian aghua. Kɨ ingangariba bar uan Afeziamɨn ziamɨn dagh ami, ezɨ ingangarir kaba nan gun mɨgɨa ian akakasi, kɨ tinara. 26 + +Egha ia nan sipsipba puvatɨ, kamaghɨn amizɨma ia nɨghnɨzir gavgavim nan itir puvatɨ. 27 + +Nan sipsipba nan tiarim barasi, ezɨ kɨ me gɨfozɨ, me nan gɨn izi. 28 + +Kɨ zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim me ganɨdi, eghtɨ me ovengan kogham. Bar puvatɨ. Eghtɨ gumazitam nan dafarimɨn me batueghan kogham. 29 + +Nan Afeziam me isa na ganɨngi. Egha an gavgavim bar ekevegha, bizir igharazibar gavgaviba, bar dagh afira. Kamaghɨn amizɨ, gumazitam an dafarimɨn me batueghan kogham. 30 + +Ezɨ kɨ uan Afeziam ko, ga gumazir vamɨran mɨn iti.”
31 + +Judaba akar kam baregha me ua a ginivasa dagɨaba isi. 32 Ezɨ Iesus kamaghɨn me mɨgei, “Nan Afeziam na mɨkemezɨ, kɨ ingangarir aghuir avɨribagh amizɨ, ia dar gani. Egha, ia ingangarir kabar manamra gɨnɨghnɨgha egha dagɨabar na ginivasa?”
33 + +Ezɨ Judaba kamaghɨn an akam ikaragha ghaze, “E ingangarir aghuitam gɨnɨghnɨgha dagɨaba fɨ nɨ mɨkɨnasa, puvatɨ. Nɨ Godɨn danganim iniasa, kamaghɨn amizɨ, e dagɨaba nɨ mɨkɨnasa. Nɨ pura gumazir kɨnim, egha nɨ kamaghɨn mɨgɨa ghaze, nɨ uabɨ nɨ God.”
34 + +Ezɨ Iesus kamaghɨn men akam ikaragha ghaze, “Ian Arazir Moses Osirizimɨn aven, akar kam iti, ‘God ghaze, “Iarara godba.” ’ 35 + +Fomɨra God akar kamɨn gun gumazamizibav keme, egha me mɨgɨa ghaze, me godba. Ezɨ e fo, Godɨn Akɨnafarimɨn itir akam zurara ikɨva, egh ragh igharagh otoghan kogham. 36 + +Ezɨ ko, Afeziam uabɨ na mɨsefe, egha na amadazɨma kɨ nguazimɨn ize. Egha kɨ ghaze, ‘Kɨ Godɨn Otarim,’ ezɨ manmaghsua ia ghaze, ‘Nɨ Godɨn danganim iniasa?’
37 “Kɨ uan Afeziamɨn ingangarim damuan koghtɨ, ia nɨghnɨzir gavgavim nan akamɨn ikian markɨ. 38 + +Ezɨ kɨ an ingangarim gami. Ezɨ ia nɨghnɨzir gavgavim nan akamɨn ikian aghuaghɨva, ia nɨghnɨzir gavgavim nan ingangarir kɨ amizibar ikɨ. Egh ia deravɨra fofoziba ko nɨghnɨziba kamaghɨn da ini, Afeziam nan aven iti, ezɨ kɨ Afeziamɨn aven iti.”
39 + +Egha me uam an suighasava amima, a men tongɨn suiaghɨrɨgha ghu.
40 + +Egha Iesus uamategha ghua Jordanɨn Fanem abigha vongɨn ghu. Egha ghua danganir Jon fomɨra gumazamiziba ruezimɨn oto, egha a danganir kamɨn iti. 41 Ezɨ gumazamizir avɨriba a bagha iza kamaghɨn a mɨgei, “Guizbangɨra, Jon gavgavim uan akam danɨngasa mirakelɨn arazitam gamizir puvatɨ. Jon gumazir kamɨn gun mɨkemezir akaba, da bar guizbangɨra.” 42 + +Iesus danganir kamɨn itir dughiamɨn, gumazamizir avɨrim nɨghnɨzir gavgavim an iti.
+ 10:4 Jo 10:27 + 10:4 Jon 10:27 + 10:6 Jo 16:25 + 10:6 Jon 16:25 + 10:8 Jer 23:1-2, Ese 34:2-3 + 10:8 Jeremaia 23:1-2; Esekiel 34:2-3 + 10:9 Sng 118:20, Jo 14:6, Ef 2:18 + 10:9 Onger Akaba 118:20; Jon 14:6; Efesus 2:18 + 10:11 Sng 23:1, Ais 40:11, Ese 34:11-23, Jo 15:13, Hi 13:20, 1 Pi 2:25, MAA 7:17 + 10:11 Onger Akaba 23:1; Aisaia 40:11; Esekiel 34:11-23; Jon 15:13; Hibru 13:20; 1 Pita 2:25; Akar Mogomem 7:17 + 10:12 Sek 11:16-17, Ap 20:29 + 10:12 Sekaraia 11:16-17; Aposel 20:29 + 10:14-15 Matyu 11:27; Luk 10:22; Jon 10:27; Jon 15:13; 2 Timoti 2:19; 1 Jon 3:16 + 10:16 Ais 56:8, Ese 34:23, 37::22-24, Jo 11:52, Ef 2:14, 1 Pi 2:25 + 10:16 Aisaia 56:8; Esekiel 34:23; 37:22-24; Jon 11:52; Efesus 2:14; 1 Pita 2:25 + 10:17 Ais 53:7-8, 53:12, Fl 2:8-9, Hi 2:9 + 10:17 Aisaia 53:7-8; 53:12; Filipai 2:8-9; Hibru 2:9 + 10:18 Jo 2:19, 5:26, 6:38, 14:31, 19:11, Ap 2:24, 2:32 + 10:18 Jon 2:19; 5:26; 6:38; 14:31; 19:11; Aposel 2:24; 2:32 + 10:19 Jo 7:43 + 10:19 Jon 7:43 + 10:20 Jo 7:20, 8:48, 8:52 + 10:20 Jon 7:20; 8:48; 8:52 + 10:21 Sng 94:9, 146:8, Jo 9:6-7, 9:32-33 + 10:21 Onger Akaba 94:9; 146:8; Jon 9:6-7; 9:32-33 + 10:23 Aposel 3:11; 5:12 + 10:24 Ap 3:11, 5:12, Lu 22:67 + 10:24 Luk 22:67 + 10:25 Jo 3:2, 4:26, 5:36, 10:38 + 10:25 Jon 3:2; 4:26; 5:36; 10:38 + 10:26 Jo 6:64, 8:45-47, 1 Jo 4:6 + 10:26 Jon 6:64; 8:45-47; 1 Jon 4:6 + 10:27 Jo 8:47, 10:3-4, 10:14 + 10:27 Jon 8:47; 10:3-4; 10:14 + 10:28 Jo 3:16, 6:37-39, 17:11-12, 18:9 + 10:28 Jon 3:16; 6:37-39; 17:11-12; 18:9 + 10:29 Jo 14:28, 17:2, 17:6 + 10:29 Jon 14:28; 17:2; 17:6 + 10:30 Jo 17:11, 17:22 + 10:30 Jon 17:11; 17:22 + 10:31 Jo 8:59 + 10:31 Jon 8:59 + 10:33 Wkp 24:16, Mt 26:65, Jo 5:18 + 10:33 Ofa Gami 24:16; Matyu 26:65; Jon 5:18 + 10:34 Sng 82:6 + 10:34 Onger Akaba 82:6 + 10:35 Mt 5:18 + 10:35 Matyu 5:18 + 10:36 Jo 3:17, 5:17-18, 6:27, 9:35-37 + 10:36 Jon 3:17; 5:17-18; 6:27; 9:35-37 + 10:38 Jo 14:10-11 + 10:38 Jon 14:10-11 + 10:39 Lu 4:30, Jo 8:59 + 10:39 Luk 4:30; Jon 8:59 + 10:40 Jo 1:28 + 10:40 Jon 1:28 + 10:42 Jo 7:31 + 10:42 Jon 7:31