Iesus Judian Distrik ko Jerusalemɨn nguibamɨn ghuzɨma, gumazir aruaba a mɨsueghtɨ an aremeghasa
11
(Sapta 11--12)
Lasarus aremegha gɨfa
+ +Gumazir mam Lasarus, an arei. A Betanin nguibamɨn gumazim. Betanin nguibam, Maria uan avenamebam Marta ko aning itir nguibam.* + +(Marian kamra, a mughuriar aghuim zuir borem isa Ekiamɨn dagarimning ginge, egha uan dapanir arɨzibar anedɨsi. Datɨrɨghɨn an dozim Lasarus arei.) + +Ezɨ an amizimning Iesus bagha akam amada, “Ekiam, gumazir nɨ bar ifongezim, an arei.”
+ +Ezɨ Iesus oregha, kamaghɨn aning mɨgei, “Kar gumazim aremegh bar gɨvaghamin arɨmariam puvatɨ. Kar gumazamizibar amutɨ, me Godɨn gavgavimɨn ganɨva egh ziar ekiam a danɨngamin arɨmariam. Ezɨ tuavir kamra, Godɨn Otarim uaghan ziar ekiam iniam.” Iesus bar Marta ko an afumim ko Lasarus, me gifonge. Ezɨ a Lasarusɨn arɨmariamɨn akam baregha, ua dughiar pumuningɨn nguibar a itir kamɨn ikiavɨra iti.
Egha a gɨn suren gumazibav gɨa ghaze, “E uamategh Judian Distrighɨn mangam.”
+ +Ezɨ suren gumaziba a mɨgɨa ghaze, “Tisa, boghɨmra Judian Distrighɨn itir gumaziba, me dagɨabar nɨ ginivasava ami. Ezɨ nɨ uamategh Judian Distrighɨn mangasa, a?”
+ +Ezɨ Iesus kamaghɨn men akam ikaragha ghaze, “Dughiar vamɨra aruem ti 12plan auan gari, o? Gumazim aruemɨn aruava, angazangarimɨn gara, kamaghɨn an asaghpora irir puvatɨ. 10 + +Ezɨ gumazim dɨmagarimɨn aruava, a ganamin angazangariba puvatɨ, kamaghɨn an asaghpor iram.”
11 + +Iesus mɨkemegha gɨvagha, gɨn ua kamaghɨn me mɨgei, “En roroam Lasarus an akui. Eghtɨ kɨ mangɨva a gaghuraghtɨ a ua dɨkavigham.”
12 Ezɨ suren gumaziba an akar kam baregha kamaghɨn mɨgei, “Ekiam, a dakuigh arɨmariam gɨvagham.” 13 Suren gumaziba me kamaghɨn fozir puvatɨ, Iesus ghaze, Lasarus aremegha gɨfa. Me ghaze, Iesus Lasarusɨn mɨgɨa ghaze, a puram akui.
14 Ezɨ datɨrɨghɨn Iesus deravɨra kamaghɨn me mɨgɨa ghaze, “Lasarus an aremegha gɨfa. 15 Ezɨ kɨ ia gɨnɨghnɨsi, egha kɨ fo, bizir kam ia damutɨ, ia nɨghnɨzir gavgavim ikiam. Kamaghɨn, kɨ a ko dughiar kamɨn ikezir puvatɨgha, kɨ bar akonge. Ezɨ datɨrɨghɨn e a bagh mangam.”
16 + +Iesus mɨkemegha gɨvazɨma, Tomas an ziar mam Fufuzim, a kamaghɨn suren gumazir igharazibav gei, “E uaghan uan Tisa ko mangɨva, a ko ovengam.”
Iesus ghaze, Kɨ uabɨ, kɨ gumazir gumazamizibagh amima me ua dɨkavim, egha kɨ uabɨ, kɨ gumazir ikɨrɨmɨrir zurara itim anɨdim
17 Ezɨ Iesus uan suren gumaziba ko ghuava Betanin nguibamɨn boroghɨn zui, egha kamaghɨn oraki, Lasarus 4plan aruebar mozimɨn ike. 18 + +Betanin nguibam a Jerusalemɨn boroghɨn iti, tuavimɨn ruarim a 3 kilomitan tu. 19 Ezɨ Judian gumazamizir avɨriba iza Marta ko Marian gara iti. Aningɨn dozimɨn ovevem bagha, me aningɨn akurvaghamin mɨgɨrɨgɨar tabav kɨmtɨ aningɨn navimning deraghasa, me ize. 20 Ezɨ Marta orazima, Iesus izima, a Maria ataghizɨ a dɨpenimɨn itima a ghua tuavimɨn Iesus bato.
21 + +Egha Marta kamaghɨn Iesus mɨgei, “Ekiam, nɨ kagh ikezɨ, nan dozim aremeghan koghai! 22 + +Ezɨ kɨ uaghan fo, nɨ datɨrɨghɨn bizitam bagh Godɨn azaraghtɨ a nɨ danigham.”
23 Ezɨ Iesus a mɨgei, “Nɨn dozim ua dɨkavigham.”
24 + +Ezɨ Marta a mɨgei, “Kɨ fo, a nguazim gɨvaghamin dughiamɨn dɨkavigham, dughiar gumazamiziba bar dɨkavamim.”
25 + +Ezɨ Iesus kamaghɨn a mɨgei, “Kɨ uabɨ, kɨ gumazir gumazamizibagh amima me ua dɨkavim, egha kɨ uabɨ, kɨ gumazir ikɨrɨmɨrir zurara itim anɨdim. Gumazitam, nɨghnɨzir gavgavim nan ikɨva aremegh, an angamɨra ikɨvɨra ikiam. 26 + +Ezɨ gumazamiziba bar angamɨra ikia egha nɨghnɨzir gavgavim nan iti, me aremeghan kogham. Puvatɨ. Me angamɨra ikɨ mamaghɨra ikiam. Nɨ nɨghnɨzir gavgavim akar kabar iti, o puvatɨ?”
27 + +Ezɨ Marta kamaghɨn Iesus mɨgei, “Are, Ekiam! Kɨ nɨghnɨzir gavgavim ikia fo, nɨ Godɨn Otarim. Nɨ gumazir kam God nguazimɨn nɨ amangasa mɨkeme, Gumazir God Uam E Iniasa Mɨsevezim.”
Iesus Lasarusɨn apangkuvigha azi
28 Marta kamaghɨn mɨkemegha, ghua uan afumim Marian dia. Egha nɨmɨra Marian kuarim gatɨgha kamaghɨn a mɨgei, “Tisa ize, egha nɨ bagha azai.” 29 + +Ezɨ Maria kamaghɨn oregha, zuamɨra dɨkavigha Iesus bagha ghu. 30 (Iesus tɨghar nguibamɨn otivam. A danganir Marta faragha a batozɨ naghɨra iti.) 31 Ezɨ Judaba Marian apangkuvigha a ko dɨpenimɨn iti, egha an garima, a zuamɨra dɨkavigha azenan ghu. Ezɨ me an gɨn zui. Me ghaze, a ti aziasa mozimɨn zui.
32 + +Ezɨ Maria ghua Iesus itir danganir kamɨn otogha Iesus bato. Egha a Iesusɨn suemningɨn boroghɨra tevimning apɨrigha, kamaghɨn a mɨgei, “Ekiam, nɨ ti kagh ikezɨ, nan dozim aremeghan koghai.”
33 Ezɨ Iesus Marian garima, an azi. Egha a Judan Marian gɨn izezibar garima, me uaghan azi. Ezɨ a bar men apangkuvigha uaghan aziasava ami. 34 Egha a kamaghɨn men azara, “Ia managh anefa?”
Ezɨ me kamaghɨn a mɨgei, “Ekiam, nɨ izɨ ganigh.”
35 + +Ezɨ Iesus azia teriba iri. 36 Ezɨ Judaba an ganigha kamaghɨn uariv gei, “Ia munagh gan. A gumazir kam bar a gifonge.”
37 + +Ezɨ marazi ghaze, “A gumazir damaziba okaviziba akɨrizɨma, me ua gari. Egha a gumazir kamɨn akurazɨ, an aremeghan koghai. A ti manmaghsua an akuraghan aghua?”
Iesus Lasarus gamizɨma, a ua dɨkafi
38 + +Ezɨ Iesus ua bar osemegha, ghua mozimɨn oto. Mozir kam a dagɨar mozim, me mɨghsɨamɨn an ingari. Ezɨ dagɨar ekiar mam an tiar akam avara. 39 Ezɨ Iesus ghaze, “Ia dagɨam puegh munagh amadagh.”
Ezɨ gumazir aremezimɨn amizim Marta, a kamaghɨn Iesus mɨgei, “Ekiam, an kuam 4plan aruebar mozimɨn ike. An kuamɨn mughuriar kuram otivam.”
40 + +Ezɨ Iesus kamaghɨn a mɨgei, “Kɨ faragha nɨ mɨkemegha gɨfa, nɨ nɨghnɨzir gavgavim ikɨva, egh nɨ Godɨn gavgavir ekiamɨn ganam.”
41 Egha me dagɨam puegha munagh amadazɨ, Iesus kogha overiamɨn gara kamaghɨn mɨgei, “Afeziam, nɨ na barasi, kamaghɨn amizɨ kɨ nɨ mɨnaba. 42 + +Kɨ fo, nɨ zurara na barasi. Ezɨ kɨ gumazir kagh tuivighav itibagh nɨghnɨgha, kamaghɨn ifonge, me kamaghɨn fogh suam, nɨ na amadazɨ kɨ ize. Kamaghɨn kɨ akar kam gami.”
43 Iesus mɨkemegha gɨvagha, a pamtem dɨa ghaze, “Lasarus, nɨ azenan izɨ.” 44 Ezɨ Lasarus ua dɨkavigha azenan ize. An sueba ko aghariba ko guam, me inimɨn da nomke.
Ezɨ Iesus kamaghɨn me mɨgei, “Ia inim adegh, egh aneteghtɨ, a daru.”
Gumazir dapaniba Iesus mɨsueghtɨ
an aremeghasa akam mɨsoke
(Matyu 26:1-5; Mak 14:1-2; Luk 22:1-2)
45 + +Ezɨ Judan gumazamizir iza Maria ko itiba, men avɨrim Iesus amizir bizir kamɨn ganigha kamaghɨn nɨghnɨzir gavgavim an iti. 46 + +Ezɨ men marazi Farisiba bagha ghuegha bizir Iesus amizir kamɨn gun me mɨgei.
47 Kamaghɨn amizɨ, ofa gamir gumazir ekiaba ko Farisiba, me Judan kotɨn aven itir gumaziba bar men diagha me akuvagha kamaghɨn me mɨgei, “E manmaghɨn damuam? Gumazir kam mirakelɨn avɨrim gami! 48 E aneteghtɨ an arazir kam damuvɨra ikɨtɨ, kamaghɨn gumazamiziba bar nɨghnɨzir gavgavim an ikiam. Eghtɨ Romɨn gumazir ekiaba izɨva en Godɨn Dɨpenim ko en adarazi saram asɨghasigham.”
49 Ezɨ men tongɨn gumazir mam, an ziam Kaiafas, an azenir kamɨn ofa gamir gumazibar dapanim. A kamaghɨn me mɨgei, “Ia fofoziba bar puvatɨ. 50 + +Ia ti arazitam gɨfozir puvatɨ, a ian akurvagham. Kamaghɨn a dera, gumazir vamɨra gumazamizibar danganim inigh egh aremegham. Puvatɨghtɨma, en adarazi bar ovegham.”
51 + +Kaiafas uabɨ uan nɨghnɨzimɨn akar kam mɨkemezir puvatɨ. A azenir kamɨn ofa gamir gumazibar dapanimɨn iti. Egha an arazir Godɨn akam inigha izimɨn mɨrara mɨgɨa ghaze, Iesus a Judabar akurvaghsɨ aremegham. 52 + +Ezɨ Iesus Judabar akurvaghsɨvɨra aremeghan kogham. Puvatɨ. A Godɨn borir tintinibar itiba bagh aremegh me akuvaghtɨ me vamɨran otogham. 53 + +Ezɨ dughiar kamɨn ikegha ghua, gumazir aruaba Iesus mɨsueghtɨma an aremeghasa tuaviba buria egha akabar kɨri.
54 + +Kamaghɨn amizɨ, Iesus Judabar tongɨn uabɨ azenim gatɨgha aruir puvatɨ. Egha a nguibar kam ategha ghua, gumazamiziba puvatɨzir danganim boroghɨn itir nguibar mamɨn iti. Nguibar kam, an ziam Efraim. A uan suren gumaziba ko, me nguibar kamɨn iti.
55 + +Ezɨ God Israelia Gitazir Dughiamɨn isar ekiam roghɨra ize. Kamaghɨn tintinimɨn nguibabar gumazamiziba, Godɨn damazimɨn uari zuasa Jerusalemɨn ghue. 56 + +Egha me Iesus bagha ruiavɨra iti. Me Godɨn Dɨpenim avɨnizir dɨvazimɨn aven tuivighav ikia, egha me uarir tongɨn kamaghɨn uarir azangsɨsi, “Ia manmaghɨn nɨghnɨsi? A ti izɨ isar ekiamɨn dughiamɨn ganam, o puvatɨgham?” 57 Ezɨ gumazir aruaba ko Farisiba me gumazamizibav kemegha gɨfa, gumazitam danganir Iesus itim gɨfogh, egh me mɨkemegh. Eghtɨ me an suiragh kalabus darɨghasa.
+ 11:1 Lu 10:38-39 + 11:1 Luk 10:38-39 * 11:1 Maria ko Marta, aning Lasarusɨn amizimning. + 11:2 Mt 26:7, Mk 14:3, Jo 12:3 + 11:2 Matyu 26:7; Mak 14:3; Jon 12:3 + 11:3 Jo 11:36 + 11:3 Jon 11:36 + 11:4 Jo 9:3, 11:40 + 11:4 Jon 9:3; 11:40 + 11:8 Jo 8:59 + 11:8 Jon 8:59 + 11:9 Jo 9:4-5 + 11:9 Jon 9:4-5 + 11:10 Jo 12:35, 1 Jo 2:11 + 11:10 Jon 12:35; 1 Jon 2:11 + 11:11 Mt 9:24 + 11:11 Matyu 9:24 + 11:16 Mk 14:31 + 11:16 Mak 14:31 + 11:18 Mt 21:17 + 11:18 Matyu 21:17 + 11:21 Jo 11:32 + 11:21 Jon 11:32 + 11:22 Jo 9:31 + 11:22 Jon 9:31 + 11:24 Lu 14:14, Jo 5:29 + 11:24 Luk 14:14; Jon 5:29 + 11:25 Jo 6:35, Kl 3:4, 1 Jo 1:1-2, 5:10 + 11:25 Jon 6:35; Kolosi 3:4; 1 Jon 1:1-2; 5:10 + 11:26 Jo 8:51 + 11:26 Jon 8:51 + 11:27 Mt 16:16, Jo 4:42, 6:14, 6:69 + 11:27 Matyu 16:16; Jon 4:42; 6:14; 6:69 + 11:29 Jo 11:20 + 11:29 Jon 11:20 + 11:32 Jo 11:21 + 11:32 Jon 11:21 + 11:35 Lu 19:41 + 11:35 Luk 19:41 + 11:37 Jo 9:6 + 11:37 Jon 9:6 + 11:38 Mt 27:60 + 11:38 Matyu 27:60 + 11:40 Jo 11:4, 11:23-26 + 11:40 Jon 11:4; 11:23-26 + 11:42 Jo 12:30 + 11:42 Jon 12:30 + 11:45 Jo 4:48, 7:31 + 11:45 Jon 4:48; 7:31 + 11:46 Lu 16:31 + 11:46 Luk 16:31 + 11:50 Jo 18:14 + 11:50 Jon 18:14 + 11:51 Stt 50:20 + 11:51 Jenesis 50:20 + 11:52 Ais 49:6, Jo 10:16, 17:21, Ef 2:14-17, 1 Jo 2:2 + 11:52 Aisaia 49:6; Jon 10:16; 17:21; Efesus 2:14-17; 1 Jon 2:2 + 11:53 Jo 5:18 + 11:53 Jon 5:18 + 11:54 2 Sto 13:19, Jo 4:1-4, 7:1 + 11:54 2 Eghaghaniba 13:19; Jon 4:1-4; 7:1 + 11:55 2 Sto 30:17, Jo 2:13, 5:1, 6:4, Ap 21:26 + 11:55 2 Eghaghaniba 30:17; Jon 2:13; 5:1; 6:4; Aposel 21:26 + 11:56 Jo 7:11 + 11:56 Jon 7:11