23
Me Iesus inigha Pailatɨn damazimɨn zuima a mɨtɨghav iti
(Matyu 27:1-2; 27:11-14; Mak 15:1-5; Jon 18:28-38)
Egha gumazir bɨzim bar dɨkavigha Iesus inigha Pailat bagha zui. + +Egha me dɨkavigha a gifara, kamaghɨn a mɨgɨa ghaze, “E gumazir kamɨn garima an en gavmanɨn ikura. Egha a dagɨaba Sisar danɨngan bar en anogoregha, kamaghɨn mɨgɨa ghaze, a uabɨ atrivim ko God Uam E Iniasa Mɨsevezir Gumazim, Krais.”
+ +Ezɨ Pailat Iesusɨn azai, “Nɨ Judabar atrivim, o?”
Ezɨ Iesus ghaze, “Are, nɨ mɨkemezɨ moghɨra.”
+ +Ezɨ Pailat kamaghɨn ofa gamir gumazir ekiaba koma gumazamizibav gɨa ghaze, “Kɨ gumazir kamɨn arazir kuratamɨn apizir puvatɨ.”
Ezɨ me bar gavgavigha kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “A Galilin Distrighɨn ikegha nguibabagh aruava men sure gamua men navibagh inivava da fe. Egha datɨrɨghɨn a Judian Provinsɨn izegha kagh otogha kamaghɨn amuavɨra iti.”
Me Iesus inighava Herotɨn damazimɨn zui
Ezɨ Pailat mɨgɨrɨgɨar kam baregha kamaghɨn men azara, “Kar Galilin gumazim?” + +Iesus, Herot garir Provinsɨn ikezɨma, Pailat kamaghɨn fogha anemadazɨ, a Herot bagha ghu. Dughiar kamɨn Herot uaghan Jerusalemɨn iti. + +Herot fomɨra Iesusɨn ganasa ifuegha, an ganizir puvatɨgha dughiar kamɨn an an ganigha, bar akonge. Egha Iesusɨn akaba baregha an mirakelɨn tamɨn ganasa.
Egha Herot azangsɨzir avɨravɨribar Iesus gamima, a bar an azangsɨzitam ikarazir puvatɨ. 10 Ezɨ ofa gamir gumazir ekiaba, ko Judan Arazibagh fozir gumaziba, me roghɨra tuivighav ikia an atara akaba pamtem a gasi. 11 + +Ezɨ Herot uan mɨdorozir gumaziba ko an atarava dɨbovir akar kurabar a mɨgei. Egha me atrivimɨn inir aghuir mam inigha a gikegha, uam anemadazɨ, a Pailat bagha zui. 12 + +Fomɨra Herot Pailatɨn apanim, egha dughiar kamɨn, aning roroamning.
Me Iesus isɨ temem gafughasa, Pailat mɨgei
(Matyu 27:15-26; Mak 15:6-15; Jon 18:38--19:16)
13 Ezɨ Pailat, ofa gamir gumazir ekiaba ko gumazir aruaba ko gumazamiziba, men deima me bar uari akuvagha iti. 14 Ezɨ a kamaghɨn mɨgei, “Ia gumazir kam inigha na bagha ize. Egha ia kamaghɨn mɨgei, ‘A gumazamizibav geima me gavmanɨn ikura.’ Ezɨ kɨ ian damazimɨn arazir kabanagh bagha an azangsɨki. Ia oragh! Kɨ gumazir kamɨn arazitam batozir puvatɨ. Ia purama a gifari. 15 Ezɨ Herot uaghan nɨghnɨzir kam ikia, gumazir kam e bagha uam anemada. Ia oragh! An arazir kuratam damighɨva, an ovengam. Gumazir kam arazir kuratam gamizir puvatɨ, an ovengan kogham. 16-17 + +Kamaghɨn amizɨ, kɨ pura a fozoregh, an ateghtɨ a mangam.”*
18 Ezɨ gumazamiziba bar moghɨra tuai, “Gumazir mamɨn mɨsokegh! Egh Barabas ateghtɨ an e bagh izɨ!” 19 (Barabas a fomɨra Romɨn gavmanɨn ikuragha Jerusalemɨn nguibamɨn aven mɨdorozim fore. Ezɨ gumazir maba ariaghire. Ezɨ me a isa kalabus gatɨ.) 20 Ezɨ Pailat Iesus ateghtɨ a mangasa ua me mɨgei.
21 Ezɨ me kamaghɨn tuai, “A isɨ ter ighuvimɨn a gafugh! E a isɨ ter ighuvimɨn a gafugh!”
22 Ezɨ dughiar mɨkezim a kamaghɨn mɨgei, “Manmagh su? An arazir kurar manam gami? Kɨ an arazir kuratamɨn apizir puvatɨ. An arazir kuratam damighɨva an ovengam. Gumazir kam arazir kuratam gamizir puvatɨ. Kɨ puram a fozoreghɨva aneteghtɨ, a mangam.”
23 Ezɨ me bar moghɨra gavgavigha dei, “Iesus isɨva ter ighuvimɨn a gafugh!” Ezɨ men dɨmdiaba bar Pailatɨn akam gafira. 24 Ezɨ Pailat men akamɨn gɨn ghugha, Iesus mɨgɨa ghaze, an ovengam. 25 Gumazamiziba me Pailatɨn deima a Barabas ataki. Gumazir kam a gavman ikuragha mɨdorozim forezɨma, gumazir maba ariaghire. Ezɨ me a isa kalabus gatɨ. Ezɨ Pailat gumazamizibar nɨghnɨzimɨn gɨn ghuava, Iesus isa mɨdorozir gumazibar dafarim gatɨ.
Me Iesus isa ter ighuvimɨn a gafu
(Matyu 27:32-44; Mak 15:21-32; Jon 19:17-27)
26 + +Ezɨ mɨdorozir gumaziba Iesus inigha zuima, Sairinin gumazir mam an ziam Saimon, a Jerusalemɨn mangasa iza me gitavɨrazɨma, me an suira. Egha me ter ighuvim an dɨpɨzim gatɨgha a mɨgeima, a Iesusɨn gɨn zui.
27 Ezɨ gumazir avɨrim an gɨn ghua, amiziba a bagha aziava azirakar ighiar amɨrizibagh ami. 28 Ezɨ Iesus raghɨrɨgha kamaghɨn me mɨgɨa ghaze, “Ia Jerusalemɨn amiziba, ia na bagh arangan markɨ. Ia uari ko uan boriba bagh arang! 29 + +Gɨn dughiatam otoghtɨma, me kamaghɨn mɨkɨm suam, ‘Amizir furabaghatiba ko amizir tɨghar boriba batamiba ko, amizir oteba boribagh anɨngizir puvatɨziba, me bar akuegham.’
 
30 + +“ ‘Egh me dughiar kamɨn kamaghɨn mɨghsɨabav kɨmam,
“Ia e gisɨn irɨghɨva, e mongegh!” ’
 
31 + +“Me datɨrɨghɨn arazir kamɨn temer angamtɨzim damighɨva arazir manatamɨn temer mɨdiarim damuam?”
32 Ezɨ mɨdorozir gumaziba gumazir kurar pumuning Iesus ko aning mɨsueghtɨma, me aremeghasa aning inigha izi. 33 + +Egha me ghua danganir mamɨn oto, an ziam Dapanir Agharim. Egha me danganir kam Iesus isa ter ighuvimɨn anegura. Me uaghan gumazir kuramning agurazɨma, mam an agharir guvimɨn itima, mam an agharir kɨriamɨn iti. 34 + +Ezɨ Iesus kamaghɨn mɨgei, “Afeziam, me amir biziba, me dagh fozir puvatɨ. Nɨ men arazir kuraba gɨn amadagh.” Ezɨ mɨdorozir gumaziba Iesusɨn korotiaba iniasa satu gikararai.
35 + +Ezɨ gumazamiziba an gara tuivighav itima, gumazir dapaniba uaghan an gara mɨnbaba sighsirava kamaghɨn a mɨgei, “A gumazir mabar akurvakis. Egh a guizbangɨra God Uam E Iniasa Mɨsevezir Gumazim, gumazir God inabazim, a uabɨ uabɨn akuragh.”
36-37  +Ezɨ mɨdorozir gumaziba iza uaghan a dɨpovava, egha wainɨn dɨpar mɨsozim a ganɨga kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ guizbangɨra Judabar atrivir gumazim, nɨ uabɨ uabɨn akuragh!”
38 Egha mɨdorozir gumaziba osizirir mam Iesusɨn dapanim gisɨn anegura. An osiziriba kamaghɨn mɨgei, “Gumazir kam Judabar Atrivim.”
39 Ezɨ gumazir kurar mam ter ighuvimɨn guraghav ikia, atara kamaghɨn Iesus mɨgei, “Nɨ guizbangɨra God Uam E Iniasa Mɨsevezir Gumazim, nɨ uabɨn akurvaghɨva ga sarama akuragh!”
40 Ezɨ gumazir kurar igharazim atarava kamaghɨn mɨgei, “Nɨ ovengasava amuava, Godɨn atiati, o puvatɨ? 41 Me deragha ga gami, ga uan arazir kurabagh ipuri. Ezɨ gumazir kam arazir kuratam gamizir puvatɨ.”
42 + +Egha gumazir kam kamaghɨn Iesus mɨgei, “Iesus, nɨ gɨn atrivimɨn ikiamin dughiam, nɨ na ginɨrɨgh.”
43 Ezɨ Iesus kamaghɨn a mɨgei, “Kɨ guizbangɨra nɨ mɨgei, nɨ datɨrɨghɨn na ko Godɨn Nguibar Aghuarimɨn ikiam.”
Iesus areme
(Matyu 27:45-56; Mak 15:33-41; Jon 19:28-30)
44-45  +Ezɨ aruem dughiar kamɨn garir puvatɨ. Kamaghɨn amizɨ, mɨtatem 12 kloghɨn nguazim bar anevaragha ghua 3 kloghɨn tu. Ezɨ Godɨn Dɨpenimɨn itir inir ekiam tongɨra bɨki.
46 + +Ezɨ Iesus pamtem kamaghɨn dei, “Afeziam, kɨ uan duam nɨn dafarim garɨsi.” A kamaghɨn mɨkemegha, uan duam sue.
47 Ezɨ mɨdorozir gumazibar gumazir dapanim kamaghɨn ganighava Godɨn ziam fe. Egha kamaghɨn mɨgei, “Guizbangɨra, kar gumazir aghuim, a bizitam pazava a gamizir puvatɨ.” 48 + +Ezɨ gumazamizir iza itiba bizir kabanangɨn gari da otivima, me azia, uan afarɨzibav sogha, uan dɨpenibar zui.
49 + +Ezɨ Iesus gɨfozir gumaziba, ko amizir an gɨn Galilin Distrighɨn izeziba, me mong saghon tuivigha ikia, bizir kabar gari da otifi.
Me Iesusɨn kuam dagɨar torim garɨsi
(Matyu 27:57-61; Mak 15:42-47; Jon 19:38-42)
50-51  +Ezɨ gumazir mam, an ziam Josep, a Judian Provinsɨn nguibam Arimatean ikegha ize. A gumazir aghuim, a Godɨn damazimɨn arazir aghuibagh amir gumazim, egha a Judan kotɨn aven itir gumazir aruabar gumazir mam. Egha a men nɨghnɨziba ko arazibar gɨn mangan aghua. A God Bizibagh Ativamin Dughiam baghavɨra mɨzua iti. 52 Egha Josep Iesusɨn kuam iniasa ghua Pailatɨn azarazɨma, Pailat an amamangatɨ. 53 Ezɨ a Iesusɨn kuam ter ighuvimɨn anedegha, inir ghurghurimɨn a righa, a inigha ghua dagɨar torir me fomɨra gumazir kuatam atɨzir puvatɨzim gatɨ. 54 Kar dughiar bizibar kɨrim, ezɨ Sabatɨn dughiam roghɨra ize.
55 + +Ezɨ amizir Iesusɨn gɨn Galilin Distrighɨn izeziba, me Josepɨn gɨn ghua dagɨar torimɨn gari. Egha me uaghan garima, Josep manmaghɨn Iesusɨn kuam atɨ. 56 + +Egha me ganigha gɨvaghava, uamategha uan dɨpenibar ghua bizir mughuriaba itiba ko boreba isa da arɨsi. Egha Godɨn osizirim mɨkemezɨ moghɨn, me Sabatɨn dughiamɨn avughsi.
+ 23:2 Mt 17:27, Lu 20:25, Jo 19:12, Ap 17:7 + 23:2 Matyu 17:27; Luk 20:25; Jon 19:12; Aposel 17:7 + 23:3 Mt 27:11, 1 Ti 6:13 + 23:3 Matyu 27:11; 1 Timoti 6:13 + 23:4 1 Pi 2:22 + 23:4 1 Pita 2:22 + 23:7 Lu 3:1 + 23:7 Luk 3:1 + 23:8 Mt 14:1, Mk 6:14, Lu 9:9 + 23:8 Matyu 14:1; Mak 6:14; Luk 9:9 + 23:11 Ais 53:3 + 23:11 Aisaia 53:3 + 23:12 Ap 4:27 + 23:12 Aposel 4:27 + 23:16-17 Mt 27:15, Jo 18:39 + 23:16-17 Matyu 27:15; Jon 18:39 * 23:16-17 Fofozir gumazir maba mɨgɨa ghaze, akar igharazir mam uaghan vezɨn kam iti. A kamakɨn, “Me arazir kam iti, me azeniba bar, Isar Ekiamɨn Dughiar kamɨn itima, Pailat kalabusɨn gumazir mam ataghizɨ a me bagha zui.” Nɨ Mak 15:6ɨn gan. + 23:26 Mt 27:32, Mk 15:21 + 23:26 Matyu 27:32; Mak 15:21 + 23:29 Mt 24:19, Lu 21:23 + 23:29 Matyu 24:19; Luk 21:23 + 23:30 Ais 2:19, Hos 10:8, MAA 6:16 + 23:30 Aisaia 2:19; Hosea 10:8; Akar Mogomem 6:16 + 23:31 Jer 25:29, Ese 20:47, 1 Pi 4:17 + 23:31 Jeremaia 25:29; Esekiel 20:47; 1 Pita 4:17 + 23:33 Mt 27:33, Mk 15:22, Jo 19:17-18 + 23:33 Matyu 27:33; Mak 15:22; Jon 19:17-18 + 23:34 Sng 22:18, Ais 53:12, Mt 5:44, Ap 3:17, 7:60 + 23:34 Onger Akaba 22:18; Aisaia 53:12; Matyu 5:44; Aposel 3:17; 7:60 + 23:35 Sng 22:7, Sek 12:10, Mt 27:39, Mk 15:29 + 23:35 Onger Akaba 22:7; Matyu 27:39; Mak 15:29 + 23:36-37 Onger Akaba 69:21 + 23:42 Mt 16:27-28 + 23:42 Matyu 16:27-28 + 23:44-45 Ua Me Ini 26:31-33; 36:35; Amos 8:9 + 23:46 Sng 31:5, Ap 7:59 + 23:46 Onger Akaba 31:5; Aposel 7:59 + 23:48 Lu 18:13 + 23:48 Luk 18:13 + 23:49 Sng 38:11, Lu 8:2-3 + 23:49 Onger Akaba 38:11; Luk 8:2-3 + 23:50-51 Luk 2:25; 2:38 + 23:55 Lu 23:49 + 23:55 Luk 23:49 + 23:56 Kis 20:10, Lo 5:14 + 23:56 Ua Me Ini 20:10; Godɨn Araziba 5:14