24
Iesus ua dɨkafi
(Matyu 28:1-10; Mak 16:1-8; Jon 20:1-10)
Ezɨ Sanden bar mɨzaraghara, amiziba borer mughuriar aghuir me arɨghiziba, inigha dagɨar torimɨn zui.* Egha me gari, torim avarazir dagɨam, me a puegha ghu. Egha me aven ghua Iesusɨn kuam bagha garava avenge. + +Egha me kamaghɨn ganigha nɨghnɨzir avɨribagh amua tuivighav itima, gumazir pumuning zuamɨra aningɨn korotiaba onɨmarimɨn mɨn taghtagha men mɨn tughav iti. + +Ezɨ amiziba bar atiatigha avigha nguazimɨn gari, ezɨ gumazimning kamaghɨn me mɨgei, “Ia tizim bagha gumazir angamɨra itim, gumazir ovengezibar danganimɨn a buri? +A kagh itir puvatɨ; a ua dɨkafi! A ia ko Galilin ikia mɨkemezir bizim, ia a gɨnɨghnɨgh, ‘Gumazamizibar Otarim, me a isɨ gumazir arazir kurabagh amibar dafarim datɨghtɨ, me a isɨ ter ighuvimɨn a guragham. Eghtɨ a dughiar mɨkezimɨn ua dɨkavigham.’ ” Ezɨ a mɨkemezir akaba, me dagh inɨrɨ.
+ +Egha me mozim ategha uamategha ghua bizir kabar gun Iesusɨn suren gumazir 11plan mɨgɨava igharaz darazi sara mɨkeme. 10 + +Amizir bizir kabar gun Iesusɨn 11plan aposelba ko igharaz daraziv kemeziba. Makdalan nguibamɨn amizim Maria, ko Joana, ko Maria a Jemsɨn amebam, ko amizir igharazir maba uaghan me ko ikia bizir kabar gun aposelbav gei. 11 + +Ezɨ me amizibav gɨa ghaze, me ti onganighama, kamaghɨn amizɨ me nɨghnɨzir gavgavim men akabar itir puvatɨ. 12 Pita kamaghɨn oregha dɨkavigha ivegha mozimɨn ghu. Egha an aviragha, mozimɨn aven gara bizitamɨn apizir puvatɨgha inir ghurghuribara gari da ireghav iti. Egha a uamategha ghua nɨghnɨzir avɨribagh amua ghaze, kar manmaghɨn amizir bizim.
Gumazir pumuning Emeusɨn tuavimɨn Iesus bato
(Mak 16:12-13)
13 Ezɨ dughiar kamra gumazir pumuning Emeusɨn nguibamɨn zui, Emeusɨn nguibamɨn ikegha Jerusalemɨn zuir tuavimɨn ruarim, a 11 kilomita. 14 Ezɨ aning bizir otivizir kabar gun uaningra uaning mɨgei. 15 + +Egha aning bizir kabav gɨa uaningɨn azangsɨzima, Iesus uabɨ otogha aning ko me zui. 16 + +Ezɨ aning an garava, deragha a gɨfozir puvatɨ.
17 Ezɨ an aningɨn azara, “Gua tizibar uaning mɨgɨa tuavimɨn zui?”
Ezɨ aning tugha an garava bar osemegha aziasava ami. 18 + +Ezɨ aningɨn mav, an ziam Kliopas, an azara, “Jerusalemɨn izezir gumazamiziba bar bizir kam gɨfo. Ezɨ nɨ ti uabɨra dughiar gɨvazibar Jerusalemɨn bizir kabagh fozir puvatɨ?”
19 + +Ezɨ Iesus aningɨn azara, “Bizir tiziba?”
Ezɨ aning a ikaragha ghaze, “Ga Nasaretɨn Iesus bativizir bizibav gei. A Godɨn akam inigha izir gumazir mam, ezɨ an akaba ko ingangariba God ko gumazamizibar damazimɨn bar gavgafi. 20 + +Ezɨ en ofa gamir gumazir ekiaba ko en gumazir aruaba a isa gavmanɨn dafarim gatɨzɨ, me a mɨsoghezɨ an areme, ezɨ me ter ighuvimɨn anegura. 21 + +Ezɨ e faragha nɨghnɨzir gavgavim kamaghɨn an iti, a God Ua Israelia Iniasa Mɨsevezir Gumazim.
“Ezɨ mɨgɨrɨgɨar mam ua iti, bizir kaba otivigha gɨvazɨ, ezɨ datɨrɨghɨn an aremezir dughiar mɨkezim oto. 22-23  +Ezɨ datɨrɨghɨn en amizir maba mɨzaraghara mozimɨn ghuegha an kuamɨn apizir puvatɨ. Egha me iza e mɨkemezɨ, e bar aguaghfa. Me ghaze, e irebamɨn mɨn enselbar garima, me kamaghɨn e mɨgɨa ghaze, a ua dɨkafi. 24 + +Ezɨ en marazi mozimɨn ghuegha amiziba mɨkemezɨ moghɨn bizibar gari da iti, ezɨ me an apizir puvatɨ.”
25 Ezɨ Iesus kamaghɨn aning mɨgei, “Gua gumazir onganimning! Gua Godɨn akam inigha izir gumazimɨn akaba nɨghnɨzir gavgavim ko navim zuamɨrama dar itir puvatɨ. 26 + +Ezɨ gua ti fozir puvatɨ? God Ua Gumazamiziba Iniasa Mɨsevezir Gumazim, faragh mɨzaziba inigh egh gɨn Godɨn damazimɨn ziar ekiam iniam.” 27 + +Egha Iesus aning geghari. A faragha Moses osirizir akabav gɨa, ghua, Godɨn akam inigha izir gumazibar akaba bar aning mɨgei. A Godɨn Akɨnafarimɨn itir akar an gun mɨkemeziba, dar mɨngariba bar aningɨn sure gami.
28 Egha me nguibar me ikiamimɨn boroghɨra ghuava, Iesus aning bada ghuavɨra itima, 29 aning a mɨgɨa ghaze, “Aruem bar gɨvazɨma amɨnim pɨri. Nɨ ga ko dakuam.” Ezɨ a ghuava aning koma akui. 30 + +Egha Iesus damasa aning koma aperaghav ikia, bret inigha Afeziar Ekiam mɨnabagha, bret abigha aning ganɨdi.
31 Ezɨ aning datɨrɨghɨn an gara a gɨfofozima, a pura puvatɨ. 32 Ezɨ aning maghɨra uaning mɨgei, “A tuavimɨn ga batogha Godɨn Akɨnafarimɨn akabar ga mɨgeima, gan navimning dɨkafi.”
33 Egha aning dɨkavigha zuamɨra uamategha Jerusalemɨn ghua garima, Iesusɨn 11pla suren gumaziba, me marazi ko uari akuvagha iti. 34 + +Egha me kamaghɨn aning mɨgei, “Bar guizbangɨra! Iesus aremegha dɨkavigha ghua Saimon bato!” 35 Ezɨ aning maghɨra tuavimɨn otivizir bizibar gun me mɨgɨa ghaze, a bret abɨghizɨma ga an ganighava a gɨfo.
Iesus uan suren gumaziba bato
(Matyu 28:16-20; Mak 16:14-18; Jon 20:19-23)
36 + +Iesusɨn suren gumazir 11pla ko marasi, bizir kabar gun uariv geima, Iesus pura men tongɨn tughav ikia, kamaghɨn me mɨgei, “Navir amɨrizim ia ko ikɨ.” 37 + +Ezɨ me bar atiatigha ghaze, me duamɨn gari.
38 Ezɨ a kamaghɨn me mɨgei, “Ia tizim bagha atiatia nɨghnɨzir avɨribagh ami? 39 Ia kagh nan dafariba ko dagaribar gan. Egh ia fogh suam, kar kɨ Iesus uabɨ. Egh ia nan suigh ia fogham. Duaba aghariba ko inivafɨziba puvatɨ. Ezɨ ia nan gari, kɨ aghariba ko inivafɨzim iti.” 40 A kamaghɨn mɨkemegha uan duar torir dafarimningɨn itimning ko duar torir dagarimning itimning, men aka.§ 41 + +Ezɨ me bar akuegha tintinibar nɨghnɨgha, nɨghnɨzir gavgavim an itir puvatɨ.
Ezɨ a men azara, “Ia damamin daghetam iti?” 42 Ezɨ me tuazir osirir akuam a ganɨngizɨma, 43 a men damazibar a inighava anepi.
44 + +Egha a kamaghɨn me mɨgei, “Fomɨra Moses Osirizir Araziba, ko Godɨn akam inigha izir gumazibar osiziriba, ko Onger Akabar Akɨnafarim, da nan gun mɨkemezir biziba, da bar moghɨra guizɨn otivam. Kar bizir kɨ ia ko ikia ia mɨkemeziba.” 45 + +Egha a nɨghnɨzir aghuiba me ganɨngizɨma me Afeziar Ekiamɨn Akɨnafarimɨn akabar mɨngaribagh fo.
46 + +Ezɨ a kamaghɨn me mɨgei, “Afeziar Ekiamɨn Akɨnafarim kamaghɨn mɨkeme, God Ua Gumazamiziba Iniasa Mɨsevezir Gumazim, Krais, an aremegh dughiar pumuning ko mɨkezimɨn ikegh uamategh mozimɨn dɨkavigham. 47 + +Eghtɨ nan ziamɨn, ia nan akam inigh mangam. Ia Jerusalem ikegh nan akam inigh nguazimɨn mɨkebaba bar dar mangɨ. Ia ikɨziba bar dar gumazamizibav kɨmtɨ, me navibagh iraghtɨ kɨ men arazir kuraba gɨn amangam. 48 + +Ia uari uan damazibar bizir kabar ganizɨ moghɨn dar gun mɨkɨm. 49 + +Ia oragh. Afeziam faragha akam akɨra ghaze, a uan Duam isɨ ia danɨngam. Ezɨ kɨ a mɨkemezɨ moghɨn, ia bagh anemangam. Kamaghɨn ia nguibar ekiamɨn ikɨ. Egh mamaghɨra ikɨ mangɨ dughiar God ko itir gavgavim izighirɨtɨma, ia a iniam.”
God Iesus inigha uamategha
uan Nguibamɨn ghuavanabo
(Mak 16:19-20; Aposel 1:9-12)
50 Egha Iesus uan suren gumaziba inigha ghuava Betanin boroghɨn itir danganimɨn tu. Egha a uan agharim ghufegha arazir aghuim me damuasava Godɨn azai. 51 + +An arazir aghuim me damuasa Godɨn azavɨra itima, God a inigha uan Nguibamɨn ghuavanadi. 52 + +Ezɨ me an ziam fa bar akuegha uamategha Jerusalemɨn zui. 53 + +Egha me Godɨn Dɨpenimɨn aven ikiava an ziam fa mamaghɨra iti.
* 24:1 Wikbar faraghavɨra zuir aruem, a Sandera. + 24:4 Ap 1:10 + 24:4 Aposel 1:10 + 24:5 Lu 2:9 + 24:5 Luk 2:9 + 24:6 Matyu 16:21; 17:22-23; 20:18-19; Mak 8:31; 9:31; 10:33-34; Luk 9:22; 18:31-33 + 24:9 Mk 16:10 + 24:9 Mak 16:10 + 24:10 Lu 8:3 + 24:10 Luk 8:3 + 24:11 Mk 16:11, Lu 24:25 + 24:11 Mak 16:11; Luk 24:25 24:12 Fofozir gumazir maba kamaghɨn nɨghnɨgha ghaze, vezɨn kamɨn akaba, Luk uabɨ da osirizir puvatɨ. Gumazir igharazir mam gɨn da osiri. + 24:15 Mt 18:20, Lu 24:36 + 24:15 Matyu 18:20; Luk 24:36 + 24:16 Jo 20:14, 21:4 + 24:16 Jon 20:14; 21:4 + 24:18 Jo 19:25 + 24:18 Jon 19:25 + 24:19 Mt 21:11, Jo 6:14, Ap 2:22 + 24:19 Matyu 21:11; Jon 6:14; Aposel 2:22 + 24:20 Lu 23:1, Ap 13:27-28 + 24:20 Luk 23:1; Aposel 13:27-28 + 24:21 Lu 1:68, 2:38, 19:11, Ap 1:6 + 24:21 Luk 1:68; 2:38; 19:11; Aposel 1:6 + 24:22-23 Matyu 28:8; Mak 16:10; Luk 24:1-11; Jon 20:18 + 24:24 Jo 20:3-10 + 24:24 Jon 20:3-10 + 24:26 Lu 9:22, 24:44, Ap 17:3, 1 Pi 1:11 + 24:26 Luk 9:22; 24:44; Aposel 17:3; 1 Pita 1:11 + 24:27 Stt 3:15, Nam 21:9, Lo 18:15, Sng 22:1-21, Ais 7:14, 7:53, Dan 9:24, Mal 3:1, Jo 13:31, Ap 3:13 + 24:27 Jenesis 3:15; Dɨboboniba 21:9; Godɨn Araziba 18:15; Onger Akaba 22:1-21; Aisaia 7:14; 53:7; Daniel 9:24; Malakai 3:1 + 24:30 Mt 14:19, Lu 22:19 + 24:30 Matyu 14:19; Luk 22:19 + 24:34 1 Ko 15:4-5 + 24:34 1 Korin 15:4-5 + 24:36 1 Ko 15:5 + 24:36 1 Korin 15:5 24:36 Fofozir gumazir maba ghaze, vezɨn kamɨn mɨgɨrɨgɨar otevir abuananam, Luk uabɨ an osirizir puvatɨ. Gumazir igharazir mam gɨn da osiri. + 24:37 Mt 14:26 + 24:37 Matyu 14:26 § 24:40 Fofozir gumazir maba ghaze, vezɨn kamɨn itir akaba, Luk uabɨ da osirizir puvatɨ. Gumazir igharazir mam gɨn da osiri. + 24:41 Jo 21:5 + 24:41 Jon 21:5 + 24:44 Mt 16:21, 20:18, Mk 8:31, Lu 9:22 + 24:44 Matyu 16:21; 20:18; Mak 8:31; Luk 9:22 + 24:45 Lu 24:27, Ap 16:14 + 24:45 Luk 24:27; Aposel 16:14 + 24:46 Sng 22, Ais 50:6, 52:14-53:12, Hos 6:2, Lu 24:26, Ap 17:3 + 24:46 Onger Akaba 22:1-31; Aisaia 50:6; 52:14--53:12; Hosea 6:2; Luk 24:26; Aposel 17:3 + 24:47 Ais 49:6, 49:22, Jer 31:34, Mai 4:2, Mal 1:11, Mt 28:19, 1 Ti 3:16 + 24:47 Aisaia 49:6; 49:22; Jeremaia 31:34; Maika 4:2; Malakai 1:11; Matyu 28:19; 1 Timoti 3:16 + 24:48 Jo 15:27, Ap 1:8, 1:22, 2:32 + 24:48 Jon 15:27; Aposel 1:8; 1:22; 2:32 + 24:49 Ais 44:3, Jol 2:28, Jo 14:16, 14:26, 15:26, 16:7, Ap 1:4 + 24:49 Aisaia 44:3; Joel 2:28; Jon 14:16; 14:26; 15:26; 16:7; Aposel 1:4 + 24:51 Jo 20:17, Ef 4:8 + 24:51 Jon 20:17; Efesus 4:8 + 24:52 Jo 14:28, 16:22 + 24:52 Jon 14:28; 16:22 + 24:53 Ap 2:46, 5:42 + 24:53 Aposel 2:46; 5:42