4
Jerusalemian apaniba me mɨsozir dughiamɨn Jerusalemia bar dughiar kuram ini
1-2 Aio! Saionɨn gumazamiziba, mevzika,
me bar ikuvigha iti.
Me fomɨra mati golɨn dagɨar bar pɨn kozimɨn mɨn taghtagha bar dera.
Ezɨ me datɨrɨghɨn bar mɨghovegha, ua dagɨar bar pɨn kozimɨn mɨn taghtazir puvatɨ.
Fomɨra Ekiamɨn gumazamizir kaba mati, Godɨn Dɨpenimɨn itir dagɨar bar pɨn kozir bar aghuibar mɨn iti.
Me datɨrɨghɨn bar tegha, mati dagɨaba mɨsaraghira tintinibar nguibar ekiamɨn tuavibagh ire.
Gumazamizir igiar kaba datɨrɨghɨn ua ziaba puvatɨ.
Me datɨrɨghɨn mati nguazir mɨner ghurir, gumaziba ingarizibar mɨn gari.
 
Boribara, nan gumazamiziba deravɨra uan boribar garir puvatɨ.
E gari, afiar atiar amebaba oteba uan nguzibagh arɨsi.
E fo, afiar atiaba derazir puvatɨ.
Ezɨ nan gumazamiziba afiar atiabar mɨn arazir aghuim gamir pu. Puvatɨ.
Me mati, ponebar mɨn danganir dakɨrtɨzimɨn arazir kurabagh amua iti.
Me deragha uan boribagh amir pu. Puvatɨ.
Me bar akɨrim ragha me gasara.
 
Daghem bagha pura tintinibar aruava, gumazamizibar azangsɨzir boriba,
tav daghetam me ganɨngizir puvatɨ.
Ezɨ borir aghegheviba otem bagha kuariba men pɨri.
 
Ezɨ fomɨra dagher bar aghuir avɨriba iti darasi,
me datɨrɨghɨn dagheba puvatɨgha daghem bangɨn ariaghiri.
Ezɨ men kuaba pura nguibar ekiamɨn tuavibar irav iti.
Me fomɨra bar bizir avɨriba ikia dar kurka iti.
Me datɨrɨghɨn bar biziba puvatɨgha onganarazibagh amua ikia,
egha bizir kuraba makurir danganibar damasa dagheba buri.
 
+Faraghavɨra, Ekiam Sodom gasɨghasɨzir dughiamɨn, a bar zuamɨra a gasɨghasɨki.
Ezɨ nan adarazi Jerusalemia,
men arazir kuraba bar Sodomɨn gumazamizibar arazir kurabagh afira.
Kamaghɨn amizɨma, Ekiam bar pazavɨra Jerusalemia gami.
Ezɨ apaniba bar pazavɨra Jerusalemia gamizɨ moghɨn,
pazavɨra Sodomia gamizir puvatɨ.
 
Gumazir dapaniba fomɨra bar deravɨra ikia men mɨkarziba bar dera.
Me bar gumazir gavgaviba,
mɨkarziba bar zuegha dafogha,
mati dagɨar pɨn kozibar mɨn taghtasi.
 
Ghuezir dughiabar men mɨkarziba bar dera,
ezɨ datɨrɨghɨn men mɨkarziba pɨghatomegha bar ikuvigha mɨghofe.
Egha me tuavibar aruir dughiabar, gumazamiziba deragha men gara me gɨfozir puvatɨ.
Me bar aghariba gunigha men mɨkarziba bar mɨsɨngi.
 
Ia gumazir faragha mɨdorozimɨn aven oveaghuezibagh fo,
me bar dera, me angavsɨghɨn faragha ovegha ghue.
Ezɨ gɨn ariaghirezir darazi dughiar ruarimɨn daghem bagha amua,
mɨtiriar mɨzazir ekiaba isa ghua, bar aghariba guigha gɨn ariaghire.
 
10  +Kar borir ariaghɨribar kuaba, mevzika.
Men amebaba fomɨra bar uan boribar apangkufi.
Ezɨ boriba ariaghirezɨ,
amebaba uari uan boribar kuaba avigha da api.
Apaniba iza nan gumazamizibav sozir dughiamɨn,
arazir kam oto.
 
11 Maia! Ikiavɨra Itir God bar Saionɨn anɨngaghe,
egha uan anɨngagharim a ginge.
A Saionɨn nguibar ekiam avimɨn a gaborozɨ,
a bar isi.
 
12 Nɨghnɨzir atriviba ko nguibar igharazibar gumazamizibar itim,
me ghaze,
apaniba ti Jerusalem abɨragh
an tiar akaba akarigh, nguibar ekiamɨn aven mangeghan kogham.
 
13 Nguibar ekiamɨn itir ofa gamir gumaziba ko, akam inigha izir gumaziba uari arazir kuram gamua,
Jerusalemɨn gumazamizir aghuibav soghezɨ, me ariaghire.
Kamaghɨn amizɨ, God apaniba ataghizɨma,
me bar Jerusalem gasɨghasɨki.
 
14 Ofa gamir gumaziba ko akam inigha izir gumaziba, gumazamizir ariaghirezir kabar ghuziba men korotiabar puegha,
bar Godɨn damazimɨn mɨze.
Ezɨ me bar osɨmtɨzir dafam iti.
Kamaghɨn amizɨ, ofa gamir gumaziba ko akam inigha izir gumaziba,
datɨrɨghɨn onganigha pura tintinibar tuavibagh arui.
Ezɨ gumazamiziba men boroghɨn mangan aghua.
 
15 Pamtemɨn, gumazamiziba kamaghɨn men dɨa ghaze,
“Ia e gitagh.
Ia Godɨn damazimɨn mɨze,
ia en boroghɨn ikian markɨ.
Ia kamatɨgh, en kantrin ikian markɨ.”
Kamaghɨn amizɨ, ofa gamir gumaziba ko akam inigha izir gumaziba,
ara ghua tintinibar kantrin igharazibar aghunababar mɨn guav iti.
Ezɨ Kantrin Igharazibar Gumazamiziba uaghan me batogha ghaze, ia bar e gitagh.
 
16 Roghɨra kagh me ikian kogham, Ikiavɨra Itir God uabɨ me amadazɨma,
me tintinibar mar ghuezɨ, a ua me gɨnɨghnɨzir puvatɨ.
Guizbangɨra, ofa gamir gumaziba ko gumazir dapaniba,
ua gumazamizibar damazimɨn ua ziaba puvatɨ.
 
17 Saghon mar, e pura gumazir izɨ uamategh en akurvaghamiba bagha gara iti.
E pura tuavir akabar gara ghua damaziba e gami.
Egha e pura gara me mɨzua itima, me tong izir puvatɨ.
Kantrin igharazitam tong en akuraghan kogham.
 
18 Tuaviba bar, apaniba e gasɨghasɨghasa en daroribar aravima,
e ua daruan atiatingi.
E bar gɨvamin dughiam roghɨra ize.
Me en dughiaba dɨbori, en dughiar abuananam izegha gɨfa.
 
19 Uaghan e ara zuima, en apaniba en agɨntɨsi.
Me bar zuamɨra ivegha izava e ekɨaru,
mati kuarazir bagam overiamɨn ikegha izaghira asɨzimɨn suighasa.
Me mɨghsɨabar en agɨntɨgha zui.
Men marazi danganir dakɨrtɨzimɨn,
e bagha mongegha gara ikia en suiki.
 
20 Vaghvagh kamaghɨn fogh,
atrivir Ikiavɨra Itir God inabazir kam,
a en gantɨ e an apengan ikɨva, en dabirabim deraghtɨ e kantrin igharazibar mɨn deravɨra ikiam.
A uaghan e ko ikia e geghuva en akurvagha, en gara itir gumazim.
Ezɨ puvatɨ. Me uan mozir azuazimɨn an suira.
 
21-22 Zuamɨra! Idomɨn gumazamizir Usɨn nguazimɨn itiba,
ia datɨrɨghɨn dɨbovir akabar amu bar akongegh suam, Saionɨn nguibar ekiam datɨrɨghɨn bar ikufi.
Ia gantɨ, Ekiamɨn anɨngagharim mati wainɨn dɨpar onganimɨn kap,
an a isɨva Saionɨn gumazamizibar anɨngtɨ me anemam.
A uaghan a isɨ ia danɨngam, eghtɨ ia uaghan onganigh puvɨra mɨzebav kɨmam.
Mati ia uan mɨkarzibar korotiaba suegh bar aghumsigham.
Zurara, ia Saionɨn gumazamiziba, ia arazir kurabagh ami.
Ezɨ datɨrɨghɨn Ekiam ian arazir kuraba ikarvagha mɨzazim ia gasegha gɨfa.
Kamaghɨn amizɨ, kalabuziar ian gumazamiziba ikezim,
datɨrɨghɨn gɨfa, eghtɨ ia deraghvɨra ikiam.
Ezɨ Idom, Ekiam nɨn arazir kuraba aghurigh azenim datɨgh,
mɨzazim nɨ danɨngightɨ nɨ fogham,
kar nɨn arazir kurabar ivezim.
+ 4:6 Jenesis 19:24 + 4:10 Godɨn Araziba 28:57; Esekiel 5:10