5
Jerusalemia uarir apangkuvighasa Ikiavɨra Itir Godɨn azai
Aio! Ikiavɨra Itir God, bizir e bativiziba nɨ adagh nɨghnɨgh,
en apangkufigh.
Nɨ kagh en gan.
E bar pazavɨra ikia
egha gumazamizir igharazibar damazimɨn bar aghumsɨki.
 
Bar guizbangɨra, en nguazim kantrin igharazimɨn gumazamizibar dafarimɨn iti.
Ezɨ me en dɨpenibar iti.
 
Dughiar e itir kam,
e mati afeziaba puvatɨgha borir asaghasazibar mɨn iti.
Egha e bar pura iti,
mati amizir odiarir paba ariaghireziba.
 
E fomɨra daziba ko dɨpaba pura da isi,
ezɨ datɨrɨghɨn e dagɨar ekiabar iveza,
daziba ko dɨpaba isi.
 
Faragha iza datɨrɨghɨn, apaniba bar e abɨragha mamaghɨra itima,
e bar amɨra.
Me tong e ataghizɨma, e avughsir puvatɨ.*
 
Gatɨrɨghɨn e dagheba puvatɨgha,
Isipia ko Asiriabar apengan ikia men azangsɨzima,
me dagheba amadima e dagh ivesi.
 
Ghuezir inazir afeziar kaba arazir kuram gamigha, oveaghue.
Ezɨ e datɨrɨghɨn men osɨmtɨzimɨn ivezir kuram isi.
 
Ia Babilonian ingangarir gumazir kɨniba e gativagha en gari,
ezɨ gumazir me dama e iniamba puvatɨ.
 
Kar gumazir e gasɨghasɨghamiba tintinibar en kantrin iti.
E dagheba burir dughiabar,
okɨmakɨar gumazir kaba, e mɨsoghtɨ e arɨmɨghirasa
me en tuaviba asia iti.
 
10 Mɨtiriar avir mɨzazir igharaziba en azi.
Ezɨ en mɨkarziba fei, mati avim isi.
 
11 Nan apaniba en amuiba ko guivir igiar Saion ko Judan nguibar ekiamɨn itiba,
pura men suighava arazir kurabar me gami.
 
12 Nguibar kamɨn gumazir dapaniba, apaniba me inigha benibar men fɨriba dafegha me gui.
Egha en gumazir aruaba, me arazir aghuitamɨn me gamir puvatɨ.
 
13 Otarir igiaba me puvɨra me abɨrima
me pura witɨn ovɨziba mɨrmɨra,
dazir ikɨzir osɨmtɨzir bar dafaba ateragha arui.
 
14 Puvatɨ. Gumazir aseba datɨrɨghɨn ua nguibar ekiamɨn tiar akamɨn apiav itir puvatɨ.
Ezɨ gumazir igiaba ua marvibagh ivia dɨbɨaribav sozi puvatɨ.
 
15 Roghɨra roghɨra, en agoroger en navibar itiba gɨfa.
E ighiabagh amir arazir kam e ataghizɨ,
e datɨrɨghɨn azir akamrama amua iti.
 
16  +Saion, en ziar ekiam iraghugha gɨfa.
E uari arazir kuram gamigha,
arazir kurar kam bangɨn,
e datɨrɨghɨn bar tegha gɨfa.
Evzika!
 
17-18 Tina en akuragham, e ghaze Saionɨn Mɨghsɨam bar ikuvigha gɨvagha,
afiar atiabar nguibamɨn mɨn oto.
Ezɨ e a bagha arei moghɨn uari baragha aziavɨra itima,
en damaziba e gami.
 
19  +Uaghan nɨ, Ikiavɨra Itir God,
nɨ Atrivir ikia mamaghɨra itim.
En ovavir boriba uaghan zurara nɨn apengan ikɨ,
mamaghɨra ikiam.
 
20 Vangɨnan kagh en gan,
nɨ tizim bagha zurara e bakɨnɨghɨnigha
akɨrim ragha e gasara?
 
21-22  +Zurara nɨ ko ikiamin arazim,
nɨ ua e damutɨ e an gɨn mangam.
O Ikiavɨra Itir God, nɨ akɨrim ragha bar e gasaragha bar en anɨngaghe.
Nɨ ti bar e gɨn amadagham, o?
E ua nɨ bagh izasa.
E ghaze, nɨ faragha deragha e gamizɨma, e deragha ikezɨ moghɨn,
nɨ kamaghɨra ua e damu.
* 5:5 Hibrun akamɨn me kagh deragha akam abɨghizir puvatɨ. 5:6 Gumazir maba ghaze, vezɨn kam, Hibrun akamɨn kamaghɨn mɨgei, “E fomɨra Isipia ko Asiria en akurvaghasa me ko akam akɨri.” + 5:16 Jop 19:9; Onger Akaba 89:39; Aisaia 3:9-11 + 5:19 Onger Akaba 10:16; 45:6; 90:2; 102:12; 102:26 + 5:21-22 Onger Akaba 80:3; 80:7; 80:19; Jeremaia 31:18