13
Ku je̱ Jesús du̱pakpuj je̱ yꞌixpa̱jkpata̱jk
Jadoꞌk xa̱a̱jji tseꞌe kyaꞌit je̱tseꞌe je̱ pascua xa̱a̱j du̱paaꞌtu̱t, je̱ xa̱a̱j ku veꞌe je̱ israeejlit jayu du̱jaaꞌmyé̱tsta vintso̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam o̱jts du̱yakpítsumni je̱ jyu̱jpit jáyuda je̱m Egipto. Ñu̱jaꞌvi tseꞌe je̱ Jesús je̱ts ta̱ veꞌe du̱paatni pa̱n vinꞌiteꞌe du̱maso̱o̱knit ya̱ naxviijnit it je̱tseꞌe vyimpijtnuvat joma veꞌe je̱ Tyeeꞌ. Cho̱jkam je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ jyayu juuꞌ veꞌe yaja naxviijn, ax u̱xyam tseꞌe du̱yaknu̱ke̱ꞌxnatá̱ka je̱ts o̱o̱yeꞌe du̱tuntsa̱k.
2-3 Tá̱vani tseꞌe je̱ Satanás du̱yakvinmamyaꞌaty vyeꞌna je̱ Judas Iscariote, je̱ Simón je̱ myajntk, je̱tseꞌe je̱ Jesús du̱pa̱a̱mnit je̱m je̱ jayu kya̱ꞌm juuꞌ veꞌe tsoꞌoxpa̱jkju̱dup. Ñu̱jaꞌvi veꞌe je̱ Jesús je̱ts je̱meꞌe cha̱a̱ꞌn joma veꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ts na̱jkxnuvapeꞌe je̱m, je̱tseꞌe je̱ Tyeeꞌ myo̱kya̱jxji je̱ kutojku̱n. A̱jxtktup tseꞌe vye̱ꞌnada aꞌóxiva, vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús tyeni, je̱ vyita̱niꞌkx du̱yakkeek, je̱tseꞌe ñatyuktiintsoojmji jadoꞌk je̱ vit. Vanꞌit tseꞌe je̱ tsoxk na̱a̱j du̱ꞌate̱ꞌmi je̱m apa̱jkin jo̱o̱tm je̱tseꞌe du̱pakpojꞌukvaajñ je̱ yꞌixpa̱jkpata̱jk, je̱tseꞌe du̱yakta̱a̱tsni je̱ tyekta ma̱a̱t je̱ vit juuꞌ veꞌe natyuktiintsoojmju.
Ku tseꞌe je̱ Simón Pedro du̱tukje̱ꞌy je̱tseꞌe du̱pakpóju̱t, vanꞌit tseꞌe je̱ Pedro vyaajñ:
―Mits, Ma̱ja̱ Vintsá̱n, ¿mits a̱tseꞌe xpakpojuvaamp?
Je̱tseꞌe je̱ Jesús yꞌatsa̱a̱jv:
―Kaꞌa veꞌe xnu̱java ti a̱tseꞌe ntuump; u̱xꞌo̱o̱knum tseꞌe xnu̱jávat.
Ax jidu̱ꞌu̱m tseꞌe je̱ Pedro ña̱ꞌmu̱xji:
―Ni je̱ vinꞌita xa a̱ts mitseꞌe xkapakpóju̱t.
Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús yꞌatso̱o̱jvji:
―Pa̱n kaꞌa xa a̱ts mitseꞌe mpakpuj, kaꞌa tseꞌe tii xꞌukjaye̱jpnit a̱ts ma̱a̱t.
Je̱tseꞌe je̱ Simón Pedro yꞌatsa̱a̱jv:
―Pa̱n veꞌemameꞌe, Ma̱ja̱ Vintsá̱n, ka a̱ts ya̱ ntékjyap tseꞌe mpójup, pojpa toꞌk aaj a̱ts ya̱ nka̱ꞌa̱j je̱ts a̱ts ya̱ nkuvajk.
10 Je̱tseꞌe je̱ Jesús ña̱ꞌmu̱xji:
―Pa̱n pa̱n xa veꞌe tsiꞌivani, kaꞌa tseꞌe vyinko̱pka je̱tseꞌe jyaaꞌkvaꞌatsu̱t, je̱ tyekji veꞌe, ku̱x vaꞌajtsani veꞌe nu̱jom. Mvaꞌajtsani xa miitseꞌeda, ó̱yameꞌe kyahꞌanañu̱joma.
11 Je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe vyaajñ je̱ts kaꞌa veꞌe anañu̱joma vyaꞌajtsada ku̱x ñu̱jaꞌvinup je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ts pa̱neꞌe pa̱a̱jmjinup je̱m je̱ jayu kya̱ꞌm juuꞌ veꞌe tsoꞌoxpa̱jkju̱dup.
12 Ku veꞌe du̱pakpojka̱jxti, vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús je̱ vyita̱niꞌkx du̱pa̱a̱mnuva, je̱tseꞌe yꞌa̱jxtknuva aꞌóxiva, je̱tseꞌe du̱nu̱u̱jmidi:
―¿Mvinmó̱tudu tseꞌe ta̱a̱v juuꞌ a̱ts miitseꞌe tu̱ntoojnjada? 13 Miits a̱tseꞌe xtijtup Yakꞌixpa̱jkpa je̱ts Ma̱ja̱ Vintsá̱n, pyaatyp yꞌake̱e̱guipts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe veꞌem xkó̱tstat, ku̱x je̱ꞌe̱m xa a̱tseꞌe; 14 ax pa̱n a̱tsts miitseꞌe tu̱mpakpojta, a̱ts, je̱ mMa̱ja̱ Vintsa̱nda je̱ts je̱ mYakꞌixpa̱jkpada, veꞌem tseꞌe du̱tso̱jkpa je̱tseꞌe mnapyakpojju̱duvat toꞌk jadoꞌk. 15 Veꞌem a̱ts miitseꞌe tu̱ntoojnjada ax joꞌn je̱ toompa du̱mutún je̱ vyintsá̱n; tonda tseꞌe veꞌem toꞌk jadoꞌk. 16 Tyú̱vam xa a̱ts miitseꞌe nna̱a̱jmada, vaampam a̱tseꞌe, je̱ts ni pa̱n toompa veꞌe veꞌem du̱kanu̱ma̱ja ax joꞌn je̱ vyintsá̱n, je̱ts ni pa̱n kuká̱tsiva veꞌe veꞌem du̱kanu̱ma̱ja ax joꞌn je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe ke̱jxjup; nay veꞌempats miitseꞌeda, kaꞌa veꞌe xnu̱má̱jada ax joꞌn a̱ts. 17 Pa̱n mnu̱jaꞌvidup xa ya̱ꞌa̱ veꞌe je̱tseꞌe xkutyóndat, xo̱o̱n tseꞌe mꞌijttinit.
18 ’Ka anañu̱jómap a̱ts miitseꞌe ntijta, nnu̱jaꞌvinup xa a̱tseꞌe pa̱n pa̱n jaty a̱tseꞌe nvinko̱o̱n, ku̱x nu̱pa̱a̱mdu̱kani je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe tyónju̱t je̱ Kunuuꞌkx Jatyán juuꞌ veꞌe vaamp je̱ts vintso̱ a̱tseꞌe njátu̱t. Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe vyaꞌañ: “Je̱ꞌe̱ juuꞌ a̱tseꞌe nma̱a̱tkaayp nma̱a̱tꞌuukp, je̱ꞌe̱ts a̱tseꞌe xnu̱vaꞌku̱mpijtnup.” Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe vyaꞌañ. 19 Tooꞌva̱jkp xa a̱tseꞌe nꞌavaꞌni je̱ts je̱ꞌe̱ a̱tseꞌe, je̱ts ku veꞌe tyónju̱t, vanꞌit tseꞌe xjaanchjávadat je̱ts je̱ꞌe̱m a̱tseꞌe juuꞌ a̱tseꞌe nko̱jts. 20 Tyú̱vam xa a̱ts miitseꞌe nna̱a̱jmada, vaampam a̱tseꞌe, pa̱n pa̱neꞌe du̱kuva̱jkp je̱ꞌe̱ pa̱n a̱tseꞌe nkejxp, veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌe ax joꞌn a̱tseꞌe ku̱xkuvu̱jk; ax pa̱n pa̱nts a̱tseꞌe xkuva̱jkp, veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌe ax joꞌn ku̱du̱kuvu̱jk pa̱n a̱tseꞌe xke̱jxp.
Ku je̱ Jesús du̱ꞌavaꞌni je̱ts je̱ Júdaseꞌe pá̱mjup je̱m je̱ jayu kya̱ꞌm
juuꞌ veꞌe tsoꞌoxpa̱jkju̱dup
(Mt. 26.20‑25; Mr. 14.17‑21; Lc. 22.21‑23)
21 Ku veꞌe veꞌem je̱ Jesús vyaajñ, navyinmaꞌyu̱nmo̱o̱jyju tseꞌe o̱o̱y je̱tseꞌe vaꞌajts juuꞌ du̱ka̱jts:
―Tyú̱vam xa a̱ts miitseꞌe nna̱a̱jmada, vaampam a̱tseꞌe, je̱ts nu̱toꞌkeꞌe miitsta, je̱ꞌe̱ts a̱tseꞌe xpá̱mup je̱m je̱ jayu kya̱ꞌm juuꞌ a̱tseꞌe xtsoꞌoxpa̱jktup.
22 Vanꞌit tseꞌe je̱ yꞌixpa̱jkpata̱jk ñavyinꞌixꞌapítsumjidi toꞌk jadoꞌk ku̱x kaꞌa veꞌe du̱nu̱jávada pa̱n pa̱neꞌe yaktijp. 23 Toꞌk je̱ ixpa̱jkpa juuꞌ veꞌe je̱ Jesús o̱o̱y tyuntso̱jk, je̱ja tseꞌe je̱ꞌe̱ pyaꞌayi kyay. 24 Vanꞌit tseꞌe je̱ Simón Pedro vya̱ꞌmu̱xji je̱tseꞌe je̱ Jesús du̱ꞌamo̱tutú̱vat pa̱n pa̱neꞌe tyijp. 25 Vanꞌit tseꞌe ñamya̱jꞌa̱a̱ꞌkpe̱jtji je̱ja je̱ Jesús kyaka̱viijn, je̱tseꞌe du̱ꞌamo̱tutu̱vi:
―Ma̱ja̱ Vintsá̱n, ¿pa̱nts je̱ꞌe̱ veꞌe?
26 Je̱tseꞌe je̱ Jesús yꞌatsa̱a̱jv:
―Vaꞌan a̱ts ya̱ tsapkaaky du̱yakmuju̱; ax pa̱n pa̱nts a̱tseꞌe nmo̱o̱yp, je̱ꞌe̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe.
Ax ku tseꞌe je̱ tsapkaaky du̱yakmuj, vanꞌit tseꞌe du̱mo̱o̱jy je̱ Judas, je̱ Simón Iscariote je̱ myajntk. 27 Tá̱vani tseꞌe yakma̱ꞌa̱ vyeꞌna, vanꞌit tseꞌe je̱ Satanás tya̱jki je̱m jyaꞌvin ka̱jxm, je̱tseꞌe je̱ Jesús ña̱ꞌmu̱xji:
―Pa̱n ti veꞌe mtonuvaampy, jatyji tseꞌe tonu̱.
28 Ax ni pa̱na tseꞌe du̱kanu̱jaꞌvi juuꞌ veꞌe je̱m kaaydup vyeꞌna je̱ts pa̱n tya̱jxeꞌe veꞌem du̱nu̱u̱jmi. 29 Je̱ Judas tseꞌe je̱ meen du̱ko̱o̱jnu̱kp, je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe je̱m juuꞌ veꞌe vinmaaydu je̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Jesús tyijp je̱ts je̱ pascua xa̱a̱j veꞌe na̱jkx du̱patjoya ukpu̱ je̱ ayo̱o̱va jayu veꞌe na̱jkx du̱ma̱ꞌa̱ juuꞌ. 30 Ku veꞌe je̱ Judas du̱ka̱a̱jn je̱ tsapkaaky, vanꞌit tseꞌe pyítsumni. Ko̱o̱ꞌtsani tseꞌe je̱ it vyeꞌna.
Je̱ nam pavaꞌnu̱n
31 Tá̱vani tseꞌe je̱ Judas pyítsumni vyeꞌna, vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús vyaajñ:
―U̱xyam tseꞌe nu̱ke̱ꞌxnatá̱ka tyánu̱t a̱ts je̱ nma̱jin, a̱ts, je̱ Jayu Juuꞌ veꞌe Nu̱pa̱a̱mdu̱ka Ijtp, u̱xyam tseꞌe nu̱ke̱ꞌxnatá̱ka tyaampat je̱ Nteꞌyam je̱ mya̱jin je̱ jyaanchin a̱ts ka̱jx. 32 Ax pa̱n nu̱ke̱ꞌxnatá̱ka tseꞌe tyañ je̱ Nteꞌyam je̱ mya̱jin je̱ jyaanchin a̱ts ka̱jx, viinm tseꞌe je̱ Nteꞌyam du̱yaknu̱ke̱ꞌxnatá̱kat a̱ts je̱ nma̱jin. Tun ve̱e̱ꞌnjits ya̱ꞌa̱ veꞌe ya̱ it ñáxu̱t je̱tseꞌe tyónju̱t kyó̱tsju̱t. 33 Onu̱kta, tun jave̱e̱ꞌnji xa a̱tseꞌe njaaꞌkꞌítu̱t miits ma̱a̱tta. Xꞌíxtadap xa a̱tseꞌe; ax nay vanxú̱pjyam tseꞌe ax joꞌn a̱tseꞌe nnu̱u̱jmidi je̱ israeejlit jayu juuꞌ veꞌe u̱u̱ꞌm ma̱a̱t kaꞌijttup, vanxú̱pjyamts a̱ts miitseꞌe nnu̱u̱jmiduva: Kaꞌa xa veꞌe mꞌo̱ꞌyixjada je̱tseꞌe mna̱jkxtat joma a̱tseꞌe nnu̱jkx. 34 Ya̱ nam pavaꞌnu̱n a̱ts miitseꞌe nyaktaajnjidup: Nachó̱kjada toꞌk jadoꞌk. Veꞌem ax joꞌn a̱ts miitseꞌe tu̱ntso̱kta joꞌn, veꞌemts miitseꞌe mnachó̱kjadat toꞌk jadoꞌk. 35 Pa̱n mnacho̱jkju̱dup xa veꞌe toꞌk jadoꞌk, ñu̱jávadap tseꞌe anañu̱joma je̱ jayu je̱ts a̱ts je̱ nꞌixpa̱jkpata̱jk miitseꞌeda.
Ku je̱ Jesús du̱ꞌavaꞌni je̱ts je̱ Pedro veꞌe kanatyukpá̱kjup
(Mt. 26.31‑35; Mr. 14.27‑31; Lc. 22.31‑34)
36 Vanꞌit tseꞌe je̱ Simón Pedro yꞌamo̱tutú̱viji:
―Ma̱ja̱ Vintsá̱n, ¿jómaseꞌe mnu̱jkx?
Je̱tseꞌe je̱ Jesús yꞌatso̱o̱jvji:
―Joma xa a̱tseꞌe nnu̱jkx, kaꞌa tseꞌe u̱xyam mꞌo̱ꞌyixju̱ je̱ts a̱tseꞌe xpatso̱o̱ꞌnu̱t, u̱xꞌo̱o̱knumeꞌe.
37 Vanꞌit tseꞌe je̱ Pedro ña̱ꞌmu̱xji:
―Ma̱ja̱ Vintsá̱n, ¿tya̱jxts a̱tseꞌe xkaꞌo̱ꞌyixju̱num je̱ts a̱ts mitseꞌe mpatso̱o̱ꞌnu̱t? Nayjaꞌvijup xa a̱tseꞌe je̱ts a̱tseꞌe nꞌo̱o̱ꞌku̱t mits ka̱jx.
38 Je̱tseꞌe je̱ Jesús yꞌatso̱o̱jvji:
―¿Mnayjaꞌvijupeꞌe je̱tseꞌe mꞌo̱o̱ꞌku̱t a̱ts ka̱jx? Tyú̱vam xa a̱ts mitseꞌe nnu̱u̱jma, vaampam a̱tseꞌe, kaꞌanumeꞌe je̱ naꞌatseev yꞌayaꞌaxy vye̱ꞌnat, mutoojk náxipts a̱ts mitseꞌe xkanatyukpu̱kju̱ vye̱ꞌnat.