14
Ni pa̱na veꞌe kyajeꞌya joma veꞌe je̱ Dios Teeꞌ pa̱n kaꞌa veꞌe je̱ Jesús du̱jaanchjáva
’Kadi mnavyinmaꞌyu̱nmo̱ꞌo̱jada. Jaanchjávada je̱ Nteꞌyam, jaanchjaꞌviduvats a̱ts. Je̱m a̱ts je̱ nTeeꞌ tya̱kꞌam, je̱m xa veꞌe o̱o̱y je̱ it tyunjatyju̱ joma veꞌe je̱ jayu cha̱a̱nat; pa̱n kaꞌa veꞌe ku̱vyeꞌema, ta̱ts a̱ts miitseꞌe je̱ xyu̱p nvaajnjada. Ax na̱jkxu̱ts a̱ts je̱ it du̱ꞌapa̱a̱mdu̱ka joma veꞌe mꞌijttinit. Ax kuts a̱ts miitseꞌe na̱jkx je̱ it nꞌapa̱a̱jmtkijada, vanꞌitts a̱tseꞌe nmiinnuvat je̱ts a̱ts miitseꞌe min nyaktso̱o̱ꞌndini, veꞌem tseꞌe je̱m mꞌijttuvat joma veꞌe a̱ts. Mnu̱jaꞌvidup xa miitseꞌe joma a̱tseꞌe nnu̱jkx, mnu̱jaꞌviduvap tseꞌe je̱ tooꞌ.
Vanꞌit tseꞌe je̱ Tomás ña̱ꞌmu̱xji:
―Ma̱ja̱ Vintsá̱n, kaꞌa xa a̱a̱tseꞌe nnu̱java pa̱n joma mitseꞌe mnu̱jkx, ¿vintso̱ts a̱a̱tseꞌe nnu̱jávat je̱ tooꞌ?
Je̱tseꞌe je̱ Jesús yꞌatso̱o̱jvji:
―Veꞌem xa a̱tseꞌe ax joꞌn toꞌk je̱ tooꞌ, a̱ts ka̱jx tseꞌe je̱ jayu jyeꞌya joma veꞌe je̱ Nteꞌyam, a̱ts ka̱jx tseꞌe je̱ jayu du̱nu̱java je̱ tyu̱v je̱ꞌe̱, a̱ts ka̱jx tseꞌe je̱ jayu jyoojntyka, ni pa̱na veꞌe je̱m kyajeꞌya joma veꞌe a̱ts je̱ nTeeꞌ pa̱n kaꞌa a̱tseꞌe xjaanchjáva.
’Pa̱n ku̱xꞌíxada xa a̱ts miitseꞌeda, ku̱xꞌíxaiduvats miitseꞌe a̱ts je̱ nTeeꞌ; ax mꞌíxada tseꞌe u̱xyam, je̱ts ta̱ tseꞌe xꞌixta.
Vanꞌit tseꞌe je̱ Felipe ña̱ꞌmu̱xji:
―Ma̱ja̱ Vintsá̱n, tukꞌixu̱s a̱a̱ts toꞌk aaj je̱ mTeeꞌ, je̱ꞌe̱ts a̱a̱tseꞌe ntukjo̱tka̱daꞌakup.
Je̱tseꞌe je̱ Jesús yꞌatso̱o̱jvji:
―Mits, Felipe, jékani xa a̱tseꞌe nꞌit miits ma̱a̱tta, ¿kaꞌanum a̱ts mitseꞌe xꞌixa? Pa̱n pa̱n xa a̱tseꞌe xꞌixp, yꞌíxpapts je̱ꞌe̱ veꞌe a̱ts je̱ nTeeꞌ. ¿Ax tya̱jxts a̱ts mitseꞌe xꞌamo̱tu je̱ts a̱ts miitseꞌe ntukꞌíxtat a̱ts je̱ nTeeꞌ? 10 ¿Kaꞌa mitseꞌe xjaanchjáva je̱ts je̱m a̱tseꞌe je̱ nTeeꞌ jyaꞌvin ka̱jxm nꞌit je̱ts yam je̱ꞌe̱ veꞌe a̱ts njaꞌvin ka̱jxm yꞌijtpa? Juuꞌ jaty a̱tseꞌe nka̱jtsp, ka ya̱ nꞌavintso̱ vinmaꞌyu̱napts a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe nka̱ts. A̱ts je̱ nTeeꞌ, juuꞌ veꞌe ijtp yam a̱ts njaꞌvin ka̱jxm, je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱toomp juuꞌ jaty a̱tseꞌe ntuump. 11 Jaanchjávada je̱ts je̱m a̱tseꞌe je̱ nTeeꞌ jyaꞌvin ka̱jxm nꞌit, je̱ts a̱ts je̱ nTeeꞌ, yam je̱ꞌe̱ veꞌe a̱ts njaꞌvin ka̱jxm yꞌijtpa; uk pa̱n kaꞌats a̱ts miitseꞌe xjaanchjávada, jaanchjávadats a̱ts je̱ꞌe̱ ka̱jx juuꞌ jaty a̱tseꞌe ntuump. 12 Tyú̱vam xa a̱ts miitseꞌe nna̱a̱jmada, vaampam a̱tseꞌe, pa̱n pa̱n xa a̱tseꞌe xjaanchjaꞌvip, je̱ꞌe̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe tyoompap juuꞌ jaty a̱tseꞌe ntuump, je̱tseꞌe du̱jaaꞌktónu̱t juuꞌ veꞌe jyaaꞌknu̱má̱jip, ku̱x na̱jkxp a̱tseꞌe joma veꞌe a̱ts je̱ nTeeꞌ. 13 Ax pa̱n tits miitseꞌe mꞌamó̱tudup a̱ts ka̱jx, a̱tsts je̱ꞌe̱ veꞌe ntónup, ax veꞌem tseꞌe nu̱ke̱ꞌxnatá̱ka tyánu̱t je̱ Nteꞌyam je̱ mya̱jin je̱ jyaanchin a̱ts ka̱jx, a̱ts, je̱ꞌe̱ je̱ yꞌOnu̱k. 14 A̱ts xa veꞌe ntónup jyatía pa̱n juuꞌ miitseꞌe mꞌamó̱tudup a̱ts ka̱jx.
Ku je̱ Jesús je̱ ko̱jtstán du̱yaktaajñ je̱ts kyé̱xupeꞌe je̱ Espíritu Santo
15 ’Pa̱n xtso̱jktup xa a̱ts miitseꞌe, kutyóndats a̱ts je̱ mpavaꞌnu̱n. 16 Ax nꞌamó̱tuvupts a̱tseꞌe je̱ nTeeꞌ je̱tseꞌe mke̱jxu̱xjadat jadoꞌk pa̱neꞌe mꞌixꞌítjadap je̱tseꞌe xa̱ꞌma ka̱jx yꞌijtnit miits ma̱a̱tta. 17 Je̱ Espíritu Saantots je̱ꞌe̱ veꞌe, je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe tyú̱vam juuꞌ du̱toomp du̱ko̱jtsp. Pa̱n pa̱n jatyeꞌe du̱ma̱a̱tnavya̱a̱ꞌnju̱dup je̱ naxviijnit je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱, kaꞌa tseꞌe yꞌo̱ꞌyixjada je̱tseꞌe du̱kuvá̱ktat je̱ Espíritu Santo, ku̱x kaꞌa veꞌe du̱ꞌixta je̱ts ni kaꞌa veꞌe du̱ꞌíxada; ax mꞌíxadats miits je̱ꞌe̱ veꞌe, ku̱x mꞌijttup miitseꞌe je̱ꞌe̱ ma̱a̱t u̱xyam je̱ts je̱m tseꞌe mjaꞌvin ka̱jxmda yꞌítu̱t. 18 Kaꞌa xa a̱ts miitseꞌe nmaso̱ꞌo̱ktat ax joꞌn je̱ kuꞌa̱a̱ꞌk ónu̱k ku̱mꞌijtti, miinnuvap xa a̱tseꞌe je̱ts a̱tseꞌe nꞌítu̱t miits ma̱a̱tta. 19 Ve̱e̱ꞌn ya̱ꞌa̱ veꞌe ya̱ it ñáxu̱t je̱ts a̱tseꞌe xko̱o̱ꞌkꞌíxtinit je̱ jayu juuꞌ veꞌe du̱ma̱a̱tnavya̱a̱ꞌnju̱dup je̱ naxviijnit je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱; ax miits, xꞌíxtapts a̱ts miitseꞌeda. Mjoojntykidinup xa miitseꞌe ku̱x joojntykip a̱tseꞌe. 20 Je̱ xa̱a̱j tseꞌe xnu̱jávadat je̱ts je̱m a̱tseꞌe je̱ nTeeꞌ jyaꞌvin ka̱jxm nꞌit je̱ts yam miitseꞌe a̱ts njaꞌvin ka̱jxm mꞌijttuva, nay veꞌempats a̱tseꞌe je̱m miits mjaꞌvin ka̱jxmda nꞌit. 21 Pa̱n pa̱n xa veꞌe du̱nu̱jaꞌvip a̱ts je̱ mpavaꞌnu̱n je̱tseꞌe du̱kutyún, je̱ꞌe̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe pa̱n a̱tseꞌe xtso̱jkp, tso̱jkjuvapts je̱ꞌe̱ veꞌe a̱ts je̱ nTeeꞌ pa̱n pa̱n a̱tseꞌe xtso̱jkp, ax ntso̱jkpapts a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ts a̱tseꞌe nnaajknu̱ke̱ꞌxnatá̱kajat je̱ja je̱ꞌe̱ vyinkujk.
22 Vanꞌit tseꞌe je̱ Judas ña̱ꞌmu̱xji, juuꞌ veꞌe ka je̱ Iscarióteap:
―Ma̱ja̱ Vintsá̱n, ¿tya̱jxseꞌe mnaajknu̱ke̱ꞌxnatá̱kajat a̱a̱ts nvinkujk je̱ts kaꞌa veꞌe je̱ja je̱ꞌe̱ vyinkujkta pa̱n pa̱n jatyeꞌe je̱ naxviijnit je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱ du̱ma̱a̱tnavya̱a̱ꞌnju̱dup?
23 Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús yꞌatso̱o̱jvji:
―Pa̱n pa̱n xa a̱tseꞌe xtso̱jkp, kyutyuumpts je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ a̱tseꞌe nka̱jtsp, tso̱jkjuvapts je̱ꞌe̱ veꞌe a̱ts je̱ nTeeꞌ, je̱ts a̱a̱tseꞌe nmínu̱t, a̱ts je̱ts a̱ts je̱ nTeeꞌ, je̱ts a̱a̱tseꞌe je̱m je̱ꞌe̱ jyaꞌvin ka̱jxm nꞌítu̱t. 24 Pa̱n pa̱n xa a̱tseꞌe xkatso̱jkp, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe du̱kutyún juuꞌ a̱tseꞌe nka̱jtsp. Je̱ ixpa̱jku̱n juuꞌ veꞌe mꞌamo̱tunajxtup, ka á̱tsapts je̱ꞌe̱ veꞌe nje̱ꞌe̱, a̱ts je̱ nTeeꞌ je̱ꞌe̱ veꞌe jye̱ꞌe̱, je̱ꞌe̱ juuꞌ a̱tseꞌe xke̱jxp.
25 ’Nvaajnjidup xa a̱ts miits ya̱ꞌa̱ veꞌe nu̱vinxu̱p miitseꞌe mꞌitta a̱ts ma̱a̱t. 26 Je̱ Espíritu Santo, juuꞌ veꞌe mꞌixꞌítjadap je̱tseꞌe a̱ts je̱ nTeeꞌ mtuknu̱ké̱xjadat a̱ts ka̱jx, je̱ꞌe̱ tseꞌe mtuknu̱jaꞌviká̱xjadap je̱tseꞌe mtukjaaꞌmyé̱tsjadat nu̱jom juuꞌ a̱ts miitseꞌe nvaajnjidup.
27 ’O̱y jo̱o̱t a̱ts miitseꞌe nyaktanda, a̱ts je̱ nꞌo̱y jo̱o̱t a̱ts miitseꞌe nmo̱o̱ydup; ka veꞌemap a̱ts miitseꞌe nyaktanda ax joꞌn du̱yaktanda pa̱n pa̱n jatyeꞌe je̱ naxviijnit je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱ du̱ma̱a̱tnavya̱a̱ꞌnju̱dup. Kadi mnavyinmaꞌyu̱nmo̱ꞌo̱jada je̱ts kadi mtsa̱ꞌa̱gada. 28 Xꞌamo̱tunajxtu a̱tseꞌe ku a̱tseꞌe nvaajñ je̱ts na̱jkxp a̱tseꞌe, ax miinnuvapts a̱tseꞌe je̱ts a̱tseꞌe nꞌijtnuvat miits ma̱a̱tta. Pa̱n ku̱xtsó̱ktats a̱tseꞌe, ku̱mxo̱o̱jntkti tseꞌe ku veꞌe xmó̱tudi je̱ts na̱jkxp a̱tseꞌe joma veꞌe a̱ts je̱ nTeeꞌ, ku̱x jyaaꞌknu̱má̱jip je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ts ni kaꞌa veꞌe a̱ts. 29 Ntunvaajnjidu xa a̱ts miits ya̱ꞌa̱ veꞌe ku veꞌe veꞌem kyajatyna; ku veꞌe veꞌem jyátu̱t, vanꞌitts a̱tseꞌe xjaanchjávadat toꞌk aaj toꞌk jo̱o̱t.
30 ’Kaꞌa xa a̱ts miitseꞌe vinjoꞌn nꞌukjaaꞌkma̱a̱tnakyo̱jtsjidinit, ku̱x miimpeꞌe je̱ ko̱ꞌo̱yjáyuvap juuꞌ veꞌe du̱yakkutojkjip je̱ jáyuda juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam du̱tsoꞌoxpa̱jktup. Ni vinxú̱pats a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe xkayakkutujkja. 31 Ax ntónupts a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ veꞌe a̱ts je̱ nTeeꞌ xtukpavaan, veꞌem tseꞌe je̱ jayu du̱nu̱jávadat je̱ts ntsa̱jkp a̱tseꞌe je̱ nTeeꞌ. Té̱nadats je̱ts du̱jaꞌmda.