15
Je̱ tsaaydum aaꞌts je̱ts je̱ yꞌaxén tukmuꞌaꞌixmojkin
’Veꞌem xa a̱tseꞌe ax joꞌn toꞌk je̱ tsaaydum aaꞌts; ax a̱ts je̱ nTeeꞌ, veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌe ax joꞌn je̱ jayu juuꞌ veꞌe du̱ka̱yoop du̱ka̱toomp. Je̱ts a̱ts je̱ njáyuda, veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌeda ax joꞌn je̱ tsaaydum aaꞌts je̱ yꞌaxenda. Je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe du̱ka̱yoop du̱ka̱toomp je̱ tsaaydum aaꞌts, kyu̱stsujkpts je̱ꞌe̱ veꞌe o̱yjuuꞌ axena juuꞌ veꞌe kata̱ꞌmip; ax je̱ axén juuꞌ jatyeꞌe ta̱ꞌmip, tyuktsojkvaachpts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe veꞌem jyaaꞌkta̱ꞌmat. Mvaꞌajtsanda xa miitseꞌeda je̱ ka̱ts je̱ ayook ka̱jx juuꞌ a̱ts miitseꞌe tu̱nvaajnjada. Toꞌk muk tseꞌe mꞌijttinit a̱ts ma̱a̱t je̱ts a̱tseꞌe nꞌijtpat toꞌk muk miits ma̱a̱tta. Kaꞌa veꞌe je̱ axén tya̱ꞌma pa̱n kaꞌa veꞌe yꞌit toꞌk muk je̱ yꞌaaꞌts ma̱a̱t. Ax veꞌemts miitseꞌeda ax joꞌn je̱ axén juuꞌ veꞌe kata̱ꞌmip pa̱n kaꞌa veꞌe mꞌitta toꞌk muk a̱ts ma̱a̱t.
’Veꞌem xa a̱tseꞌe ax joꞌn je̱ tsaaydum aaꞌts; miits tseꞌeda ax joꞌn je̱ axenda. Pa̱n pa̱n jaty xa veꞌe ijtp toꞌk muk a̱ts ma̱a̱t je̱ts a̱tseꞌe nꞌit toꞌk muk je̱ꞌe̱ ma̱a̱t, veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌe ax joꞌn je̱ axén juuꞌ veꞌe o̱o̱y tunta̱ꞌmip, ku̱x pa̱n kaꞌa xa veꞌe mꞌitta toꞌk muk a̱ts ma̱a̱t, kaꞌa tseꞌe mꞌo̱ꞌyixjada je̱tseꞌe juuꞌ xtóndat. Pa̱n pa̱n xa veꞌe kaꞌijtp toꞌk muk a̱ts ma̱a̱t, veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌe ax joꞌn je̱ axén juuꞌ veꞌe yaktukvijtsvaatsp je̱tseꞌe tya̱a̱tsni, je̱ꞌe̱ tseꞌe yakpa̱kmojkp je̱tseꞌe je̱m ja̱njo̱o̱tm yakpu̱m. Je̱m tseꞌe tyo̱o̱yni.
’Pa̱n mꞌijttup xa veꞌe toꞌk muk a̱ts ma̱a̱t je̱tseꞌe xyakꞌíttat je̱m mjaꞌvin ka̱jxmda juuꞌ a̱tseꞌe nka̱jtsp, amó̱tudats pa̱n ti veꞌe mtso̱jktup, ax myakmo̱ꞌo̱dap tseꞌe. Yakma̱ja yakjaancha tseꞌe yꞌit a̱ts je̱ nTeeꞌ ku veꞌe mꞌíttat ax joꞌn je̱ tsaaydum axén juuꞌ veꞌe o̱o̱y tunta̱ꞌmip, veꞌem tseꞌe mnu̱ke̱ꞌxnatá̱kadat je̱ts a̱ts je̱ nꞌixpa̱jkpa miitseꞌeda. Ntso̱jktupts a̱ts miitseꞌeda, veꞌem ax joꞌn a̱tseꞌe je̱ nTeeꞌ xtsa̱k; jaaꞌkyakꞌítta a̱ts je̱ ntso̱jku̱n je̱m mjaꞌvin ka̱jxmda. 10 Pa̱n mkutyoondup tseꞌe a̱ts je̱ mpavaꞌnu̱n, mnaajkꞌítjadapts miitseꞌe a̱ts je̱ ntso̱jku̱n ma̱a̱t, veꞌem ax joꞌn a̱tseꞌe nkutyún a̱ts je̱ nTeeꞌ je̱ pyavaꞌnu̱n je̱ts a̱tseꞌe nnaajkꞌítju̱ je̱ꞌe̱ je̱ cho̱jku̱n ma̱a̱t.
11 ’Nvaajnjidupts a̱ts miits ya̱ꞌa̱ veꞌe je̱tseꞌe xjaye̱jptinit a̱ts je̱ nxo̱o̱jntku̱n je̱m mjaꞌvin ka̱jxmda, ax veꞌem tseꞌe puꞌuk avaada mxo̱o̱jntktinit. 12 Ya̱ꞌa̱ xa veꞌe a̱ts je̱ mpavaꞌnu̱n: Nachó̱kjada toꞌk jadoꞌk, veꞌem ax joꞌn a̱ts miitseꞌe tu̱ntso̱kta joꞌn. 13 Kaꞌa xa veꞌe yꞌukjé̱jini nu̱yojk je̱ tso̱jku̱n ax joꞌn je̱ tso̱jku̱n ku veꞌe je̱ jayu du̱kuꞌo̱o̱ꞌka pa̱n pa̱n jatyeꞌe mya̱a̱tnayjaꞌvijidup. 14 Miitsta xa je̱ꞌe̱ veꞌeda juuꞌ a̱tseꞌe nma̱a̱tnayjaꞌvijidup pa̱n mtoondupeꞌe juuꞌ veꞌe ntukpavaandup. 15 Kaꞌa a̱ts miitseꞌe nꞌuktijtinit toompada, ku̱x je̱ toompa, kaꞌa je̱ꞌe̱ veꞌe du̱nu̱java pa̱n ti veꞌe je̱ vyintsá̱n tyuump. Je̱ꞌe̱ a̱ts miitseꞌe ntijta jayu juuꞌ a̱tseꞌe o̱o̱y ntunma̱a̱tnayjaꞌvijidup, ku̱x ntuknu̱jaꞌvidu a̱ts miitseꞌe nu̱jom juuꞌ a̱tseꞌe nꞌamo̱tunajx juuꞌ veꞌe a̱ts je̱ nTeeꞌ kyo̱jts. 16 Ka miitsap xa a̱tseꞌe xvinko̱o̱ndu; a̱ts miitseꞌe nvinko̱o̱ndu je̱tseꞌe mpa̱a̱mdi je̱tseꞌe mꞌijttinit ax joꞌn je̱ tsaaydum axén juuꞌ veꞌe o̱o̱y tunta̱ꞌmip je̱tseꞌe jyek je̱ tya̱a̱jm, mtóndapeꞌe juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam cha̱jkp, je̱tseꞌe jyé̱ku̱t juuꞌ veꞌe mtóndap. Pa̱n mtoondup tseꞌe veꞌem, mmo̱ꞌo̱jadapts a̱ts je̱ nTeeꞌ pa̱n ti veꞌe mꞌamó̱tudup a̱ts ka̱jx. 17 Ax je̱ꞌe̱ts a̱ts miitseꞌe ntukpavaandup je̱tseꞌe mnachó̱kjadat toꞌk jadoꞌk.
Ku je̱ jayu du̱katso̱kta je̱ Jesús je̱ts pa̱n pa̱n jatyeꞌe pana̱jkxju̱dup
18 ’Pa̱n kaꞌa xa veꞌe mtsó̱kjada je̱ jayu juuꞌ veꞌe du̱ma̱a̱tnavya̱a̱ꞌnju̱dup je̱ naxviijnit je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱, nu̱jávada tseꞌe je̱ts a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe tooꞌva̱jkp xkatso̱jktup. 19 Pa̱n ku̱xma̱a̱tnavya̱a̱ꞌnjadats miits je̱ꞌe̱ veꞌe, ku̱mtsó̱kjadats miits je̱ꞌe̱ veꞌeda, veꞌem ax joꞌn du̱tso̱kta pa̱n pa̱n jatyeꞌe du̱ma̱a̱tnavya̱a̱ꞌnju̱duvap je̱ naxviijnit je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱. A̱tsts miitseꞌe nvinko̱o̱ndu ku veꞌe xma̱a̱tnavya̱a̱ꞌnjada yꞌijt je̱ naxviijnit je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱. Je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe mkatsó̱kjada pa̱n pa̱n jatyeꞌe du̱ma̱a̱tnavya̱a̱ꞌnju̱dup je̱ naxviijnit je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱, ku̱x kaꞌa veꞌe xꞌukma̱a̱tnavya̱a̱ꞌnjidini je̱ naxviijnit je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱. 20 Jaaꞌmyé̱tsta juuꞌ a̱ts miitseꞌe ntuknu̱u̱jmidu: “Kaꞌa veꞌe je̱ toompa du̱nu̱ma̱ja veꞌem ax joꞌn je̱ vyintsá̱n.” Pa̱n a̱ts xa veꞌe xjomtoondup xtitoondup, nay mjomtoojnju̱duvap mtitoojnju̱duvapts miits je̱ꞌe̱ veꞌeda; ax pa̱n kyutyoonduts je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ a̱tseꞌe nko̱jts, kyutyoonduvapts je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ miitseꞌe mko̱jtstuvap. 21 Mjomtoojnju̱duvap mtitoojnju̱duvapts miits je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ꞌe̱ ka̱jx ku veꞌe mnapyá̱mjada a̱ts ma̱a̱t, je̱tseꞌe du̱kaꞌíxada je̱ꞌe̱ pa̱n a̱tseꞌe xke̱jxp.
22 ’Pa̱n kaꞌa a̱tseꞌe ku̱nmiijn je̱ts a̱tseꞌe ku̱nkamuko̱jtsti, kaꞌa tseꞌe ku̱du̱jaye̱pta je̱ to̱kin juuꞌ veꞌe jyaye̱jptup ku̱xeꞌe a̱ts xkatso̱kta. Ax u̱xyam, kaꞌa tseꞌe tii ti veꞌe natyukkukó̱tsjadap je̱ tyo̱kin ka̱jx. 23 Pa̱n pa̱n xa a̱tseꞌe xkatso̱jkp, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe a̱ts je̱ nTeeꞌ du̱tso̱jktuva. 24 Kaꞌa tseꞌe je̱ to̱kin ku̱du̱jaye̱pta pa̱n kaꞌa a̱tseꞌe ku̱ntuujn juuꞌ veꞌe ni pa̱na kyatuumpna je̱ja je̱ꞌe̱ vyinkujkta; ax kaꞌats a̱tseꞌe xtso̱kta ó̱yameꞌe du̱jaꞌixti juuꞌ jaty a̱tseꞌe ntoon, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe du̱tso̱jktuva a̱ts je̱ nTeeꞌ. 25 Ax je̱ꞌe̱ ka̱jxts ya̱ꞌa̱ veꞌe veꞌem jyaty je̱tseꞌe tyónju̱t juuꞌ veꞌe vaamp je̱p Kunuuꞌkx Jatyán ku̱jxp jidu̱ꞌu̱m: “Veꞌemji a̱tseꞌe xkatso̱jkti.” Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe vyaꞌañ.
26 ’Ax je̱ Espíritu Santo, juuꞌ veꞌe ixꞌijtp je̱tseꞌe yꞌit je̱ Dios Teeꞌ ma̱a̱t, nke̱jxjadapts a̱ts miits je̱ꞌe̱ veꞌe. Je̱ꞌe̱ tseꞌe tso̱o̱ꞌmp je̱m je̱ Nteꞌyam vyinkojkm je̱tseꞌe du̱yaknu̱ke̱ꞌxnatá̱ka je̱ Nteꞌyam je̱ tyu̱v je̱ꞌe̱. Ku veꞌe myínu̱t, pyá̱mupts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ tu̱va̱ko̱jtsu̱n a̱ts ka̱jx. 27 Nay veꞌempats miitseꞌe je̱ tu̱va̱ko̱jtsu̱n xpa̱a̱mduvat a̱ts ka̱jx, ku̱x ijt a̱tseꞌe miits ma̱a̱tta vanꞌítani ku a̱tseꞌe nyakꞌixpa̱jkꞌukvaajñ.