16
’Veꞌemts a̱ts miitseꞌe nna̱a̱jmada je̱ts kaꞌa veꞌe myakviijnkvó̱vdat je̱ts a̱tseꞌe xko̱o̱ꞌkjaanchjaꞌvidinit. Kaꞌa xa veꞌe myakkuvá̱ktat je̱p tsaptu̱jkp; je̱ꞌyap xa veꞌe je̱ xa̱a̱j ku veꞌe je̱ jayu myakꞌo̱o̱ꞌkjadat je̱tseꞌe vyinmáydat je̱ts je̱ maaꞌyu̱n je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam tyoojnjidup. Veꞌem tseꞌe jyátu̱kadat ku̱x ni vinꞌita veꞌe a̱ts je̱ nTeeꞌ du̱kaꞌíxada, ni a̱tsa xkaꞌíxaiduva. Je̱ꞌe̱ ka̱jxts a̱ts miitseꞌe nna̱a̱jmada ku̱x ku veꞌe veꞌem tyónju̱t kyó̱tsju̱t, vanꞌit tseꞌe xjaaꞌmyé̱tstat juuꞌ a̱ts miitseꞌe nvaajnjidup.
Je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe tyuump je̱ Espíritu Santo
’Kaꞌa xa a̱ts miits ya̱ꞌa̱ veꞌe nvaajnjidi ku a̱tseꞌe nyakꞌixpa̱jkꞌukvaajñ, ku̱x ijt a̱tseꞌe miits ma̱a̱tta. Ax na̱jkxpts a̱tseꞌe u̱xyam je̱m joma veꞌe je̱ꞌe̱ pa̱n a̱tseꞌe xke̱jxp, ax ni pá̱nats miitseꞌeda nu̱toꞌk a̱ts xkahꞌamo̱tutú̱vada pa̱n joma a̱tseꞌe nnu̱jkx, mtsaachvinmaaydupeꞌe je̱ꞌe̱ ka̱jx ku a̱tseꞌe veꞌem tu̱nvaꞌañ. Ax tyú̱vamts a̱ts miitseꞌe nna̱a̱jmada, miits je̱ mꞌo̱ꞌyin ka̱jxta xa je̱ꞌe̱ veꞌe ku a̱tseꞌe nna̱jkxu̱t, ku̱x pa̱n kaꞌa a̱tseꞌe ku̱nnu̱jkx, kaꞌa tseꞌe myínu̱t je̱tseꞌe yꞌítu̱t miits ma̱a̱tta pa̱neꞌe mꞌixꞌítjadap; ax pa̱n na̱jkxpts a̱tseꞌe, ntuknu̱ké̱xtapts a̱ts miits je̱ꞌe̱ veꞌe. Ax kuts je̱ꞌe̱ veꞌe myínu̱t, vanꞌit tseꞌe je̱ jayu je̱ nu̱jaꞌvin du̱mo̱ꞌo̱dat je̱ts je̱ to̱kin ma̱a̱t je̱ꞌe̱ veꞌeda, je̱ts je̱ja veꞌe je̱ tu̱vu̱tooꞌ, je̱ts yakto̱kimpayo̱ꞌo̱ydapeꞌe. Je̱ to̱kin ma̱a̱tts je̱ꞌe̱ veꞌeda ku̱x kaꞌa a̱tseꞌe xjaanchjávada; 10 ñu̱jávadapts je̱ꞌe̱ veꞌe pa̱n juuꞌ veꞌe je̱ tu̱vu̱tooꞌ ku̱x na̱jkxp a̱tseꞌe joma veꞌe a̱ts je̱ nTeeꞌ, ax kaꞌats a̱ts miitseꞌe xꞌukꞌíxtinit; 11 ñu̱jaꞌviduvapts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ts yakto̱kimpayo̱ꞌydinupeꞌe ku̱x ká̱tsani je̱ꞌe̱ veꞌe yꞌit je̱tseꞌe xa̱ꞌma ka̱jx chaachpaatnit je̱ ko̱ꞌo̱yjáyuvap juuꞌ veꞌe du̱yakkutojkjip je̱ jáyuda juuꞌ veꞌe du̱tsoꞌoxpa̱jktup je̱ Nteꞌyam.
12 ’Jé̱pnum xa veꞌe may viijn juuꞌ a̱ts miitseꞌe njaaꞌkvaajnjavaandup, ax kaꞌanum tseꞌe mꞌo̱ꞌyixjada je̱tseꞌe xvinmó̱tudat. 13 Ku veꞌe myínu̱t je̱ Espíritu Santo, juuꞌ veꞌe tyú̱vam juuꞌ du̱toomp du̱ko̱jtsp, je̱ꞌe̱ tseꞌe mtukꞌixká̱xjadap je̱ tyu̱v je̱ꞌe̱, ku̱x ka je̱ yꞌavintso̱ vinmaꞌyu̱n ka̱jxap xa je̱ꞌe̱ veꞌe kyó̱tsu̱t, je̱ꞌe̱ veꞌe kyó̱tsup juuꞌ veꞌe yꞌamo̱tunajxyp, je̱ꞌe̱ tseꞌe mtuknu̱jávajadap juuꞌ jatyeꞌe tónjup kó̱tsjup. 14 Je̱ꞌe̱ xa a̱tseꞌe je̱ nma̱jin du̱yaknu̱ke̱ꞌxnatá̱kap, ku̱x pyá̱kup je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ veꞌe a̱ts nje̱ꞌe̱ je̱tseꞌe mtuknu̱jávajadat. 15 Nu̱jom tseꞌe juuꞌ veꞌe a̱ts je̱ nTeeꞌ jye̱ꞌe̱, á̱tspats je̱ꞌe̱ veꞌe nje̱ꞌe̱. Je̱ꞌe̱ ka̱jxts a̱tseꞌe tu̱nvaꞌañ je̱ts pyá̱kup je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Espíritu Santo juuꞌ veꞌe a̱ts nje̱ꞌe̱ je̱tseꞌe mtuknu̱jávajadat.
Ku je̱ tsaachvinmaꞌyu̱n vyimpítu̱t xo̱o̱jntku̱n
16 ’Ve̱e̱ꞌnji ya̱ꞌa̱ veꞌe ya̱ it ñáxu̱t je̱ts a̱tseꞌe xko̱o̱ꞌkꞌíxtinit; ax ku tseꞌe ve̱e̱ꞌn je̱ it ñajxnuvat, vanꞌitts a̱tseꞌe xꞌíxtinuvat, ku̱x na̱jkxp a̱tseꞌe joma veꞌe a̱ts je̱ nTeeꞌ.
17 Je̱meꞌe je̱ yꞌixpa̱jkpata̱jk juuꞌ veꞌe nayꞌamo̱tutú̱vijidu:
―¿Tis ya̱ꞌa̱ vineꞌe tyijp? Veꞌem xa veꞌe xnu̱u̱jmimda je̱ts ve̱e̱ꞌnji ya̱ꞌa̱ veꞌe ya̱ it ñáxu̱t je̱tseꞌe nko̱o̱ꞌkꞌíxumdinit, ax ku tseꞌe ve̱e̱ꞌn je̱ it ñajxnuvat, vanꞌit tseꞌe nꞌíxumdinuvat, ku̱x na̱jkxp ya̱ꞌa̱ veꞌe joma veꞌe je̱ Tyeeꞌ. 18 ¿Tis ya̱ꞌa̱ veꞌe tyijp ku veꞌe vyaꞌañ: “Ve̱e̱ꞌnji ya̱ꞌa̱ veꞌe ya̱ it ñáxu̱t”? Kaꞌa xa u̱u̱ꞌmeꞌe nvinmó̱tumda ti ya̱ꞌa̱ veꞌe tyijp.
19 Ñu̱jaꞌvi tseꞌe je̱ Jesús je̱ts yakꞌamo̱tutu̱vavaampeꞌe, je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe vyaajñ:
―¿Je̱ꞌe̱ veꞌe mnu̱javavaandup pa̱n tya̱jx a̱tseꞌe jidu̱ꞌu̱m tu̱nvaꞌañ: “Ve̱e̱ꞌnji ya̱ꞌa̱ veꞌe ya̱ it ñáxu̱t je̱ts a̱ts miitseꞌe xko̱o̱ꞌkꞌíxtinit, ax ku tseꞌe ve̱e̱ꞌn je̱ it ñajxnuvat, vanꞌitts a̱tseꞌe xꞌíxtinuvat”? 20 Tyú̱vam xa a̱ts miitseꞌe nna̱a̱jmada, vaampam a̱tseꞌe, myaꞌaxtapts miitseꞌe je̱tseꞌe mtsaachvinmáydat; ax je̱ jayu juuꞌ veꞌe du̱ma̱a̱tnavya̱a̱ꞌnju̱dup je̱ naxviijnit je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱, xo̱o̱ndu̱ktapts je̱ꞌe̱ veꞌeda; ó̱yam tseꞌe mtsaachvinmáydat, vimpítupts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ mtsaachvinmaꞌyu̱nda xo̱o̱jntku̱n. 21 Ku veꞌe je̱ ta̱ꞌa̱xta̱jk je̱ yꞌónu̱k du̱yakje̱javaꞌañ, tsaachvinmaayp tseꞌe ku veꞌe tyukka̱daakjini je̱tseꞌe chaachpaaꞌtu̱t; ax ku tseꞌe kyeꞌex je̱ maax ónu̱k, kaꞌa tseꞌe du̱ꞌukjaaꞌmye̱jtsni ku veꞌe tu̱chaachpaaꞌty, ku̱x xo̱o̱jntkp je̱ꞌe̱ veꞌe ku veꞌe je̱ maax ónu̱k tu̱kyeꞌex. 22 Nay veꞌempats miitseꞌeda, mtsaachvinmaaydupeꞌe u̱xyam; ax nꞌíxtinuvapts a̱ts miitseꞌeda, vanꞌit tseꞌe o̱o̱y mtunxo̱o̱ndu̱ktat je̱m mjaꞌvin ka̱jxmda, ax ni pa̱na tseꞌe kyaꞌo̱ꞌyixju̱t je̱tseꞌe mpa̱jku̱xjadat je̱ mxo̱o̱jntku̱nda.
23 ’Kaꞌats a̱ts miitseꞌe vanꞌit xꞌuktiꞌamo̱tutú̱vidinit. Tyú̱vam xa a̱ts miitseꞌe nna̱a̱jmada, vaampam a̱tseꞌe, je̱ts mmo̱ꞌo̱jadapeꞌe a̱ts je̱ nTeeꞌ nu̱jom pa̱n ti jatyeꞌe mꞌamó̱tudap a̱ts ka̱jx. 24 Kaꞌanum miitseꞌe xꞌamó̱tuda juuꞌ a̱ts ka̱jx. Amó̱tuda juuꞌ, je̱tseꞌe myakmo̱ꞌo̱dat, veꞌem tseꞌe puꞌuk avaada yꞌítu̱t je̱ mxo̱o̱jntku̱nda.
Je̱ Jesucristo xa veꞌe du̱ꞌama̱a̱daagui je̱ naxviijnit je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱
25 ’Je̱ tukmuꞌaꞌixmojkin ma̱a̱t a̱ts miits ya̱ꞌa̱ veꞌe nvaajnjada, je̱ꞌyap xa veꞌe je̱ xa̱a̱j ku veꞌe je̱ tukmuꞌaꞌixmojkin ma̱a̱t juuꞌ nko̱o̱ꞌkvaajnjidinit, vaꞌajtsamts a̱ts miitseꞌe je̱ nTeeꞌ ntuknu̱jávadat. 26 Vanꞌitts miits je̱ꞌe̱ veꞌe xꞌamó̱tudat juuꞌ a̱ts ka̱jx. Ax kaꞌats a̱tseꞌe nvaꞌañ je̱ts a̱tseꞌe nꞌamó̱tuvu̱t miits ka̱jxta a̱ts je̱ nTeeꞌ, ku̱x viinmeꞌe a̱ts je̱ nTeeꞌ mtsó̱kjada, 27 mtso̱jkju̱dupts miits je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ꞌe̱ ka̱jx ku a̱ts miitseꞌe xtso̱kta je̱tseꞌe xjaanchjávada je̱ts je̱m a̱tseꞌe ntsa̱a̱ꞌn joma veꞌe je̱ꞌe̱. 28 Je̱m a̱tseꞌe je̱ nTeeꞌ vyinkojkm ntsa̱a̱ꞌn je̱ts a̱tseꞌe nmiijn yaja naxviijn; ax nmasa̱a̱kpts a̱tseꞌe u̱xyam ya̱ naxviijnit it je̱ts a̱tseꞌe nvimpijtnuvat je̱m joma veꞌe a̱ts je̱ nTeeꞌ.
29 Vanꞌit tseꞌe je̱ yꞌixpa̱jkpata̱jk vyaandi:
―U̱xyam tseꞌe tu̱u̱v, vaꞌajts tseꞌe juuꞌ xko̱jtsni, kaꞌa veꞌe xꞌukyaktoonni je̱ tukmuꞌaꞌixmojkin, 30 u̱xyamts a̱a̱tseꞌe nꞌix je̱ts mnu̱jaꞌviku̱jxp mitseꞌe nu̱jom juuꞌ jaty, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe vyinko̱pka je̱tseꞌe pa̱n juuꞌ mꞌamo̱tutú̱vajat, je̱ꞌe̱ ka̱jxts a̱a̱tseꞌe njaanchjáva je̱ts je̱m mitseꞌe mtsa̱a̱ꞌn je̱ Nteꞌyam vyinkojkm.
31 Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús yꞌatso̱o̱jvjidi:
―¿Mjaanchjaꞌvidupeꞌe u̱xyam? 32 Pyaatnupts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ xa̱a̱j, u̱xyamts je̱ꞌe̱ veꞌe, ku miitseꞌe mꞌake̱kvaꞌkxká̱xtat, ka̱kna̱a̱ꞌ ka̱ktooꞌ tseꞌe xpá̱ktat je̱ts a̱tseꞌe naaydum xyaktándat. Ax ka naaydumapts a̱tseꞌe, ku̱x je̱ nTeeꞌ ma̱a̱t a̱tseꞌe nꞌit. 33 Nko̱jtsjidup a̱ts miits ya̱ꞌa̱ veꞌe nu̱jom je̱tseꞌe xjaye̱jptinit je̱ o̱y jo̱o̱t a̱ts ka̱jx. Mtsaachpaaꞌttapts miitseꞌe yaja naxviijn; ax pa̱mda tseꞌe je̱ ma̱kk aaj je̱ ma̱kk jo̱o̱t, ta̱ a̱tseꞌe nꞌama̱a̱daaga je̱ naxviijnit je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱.