17
Ku je̱ Jesús du̱nu̱tsapka̱jts je̱ yꞌixpa̱jkpata̱jk
Ku veꞌe veꞌem vyaajñ, vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús je̱m tsajm tso̱ pyatꞌix je̱tseꞌe vyaajñ:
―Tata, ta̱ tseꞌe je̱ tiempo du̱paatni pa̱n vinꞌit a̱ts mitseꞌe nyakmá̱jat nyakjaanchat. Yakma̱ja a̱ts mits toꞌk aaj, a̱ts, mits je̱ mꞌOnu̱k, veꞌemts a̱ts mitseꞌe nyakmá̱jivat nyakjaanchivat. Mits xa a̱tseꞌe xmo̱o̱y je̱ kutojku̱n je̱ts a̱tseꞌe nyakkutojkjat nu̱jom je̱ jayu, xmo̱o̱yvats a̱tseꞌe je̱ kutojku̱n je̱ts nu̱jom je̱ꞌe̱da pa̱n pa̱n jaty a̱ts mitseꞌe xmo̱o̱y, je̱ts a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe nmo̱o̱ydinit je̱ joojntykin juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtp. Ax je̱ joojntykin juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtp, je̱ꞌe̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe ku veꞌe mꞌíxajada, mits, toꞌkji je̱ Nteꞌyam, juuꞌ veꞌe tyú̱vam, je̱ts a̱tseꞌe xꞌíxaiduva, a̱ts, je̱ Jesucristo, juuꞌ mitseꞌe mke̱jx.
’Ta̱ xa a̱tseꞌe nyaknu̱ke̱ꞌxnatá̱ka mits je̱ mma̱jin je̱ mjaanchin yaja naxviijn, ta̱ts a̱tseꞌe ntonku̱x nko̱jtskú̱x juuꞌ a̱ts mitseꞌe xtukpavaan. Ax u̱xyam, yakmá̱jats a̱ts toꞌk aaj je̱m mits mvinkojkm je̱ ma̱jin ma̱a̱t juuꞌ a̱tseꞌe njaye̱jp ku a̱ts mitseꞌe nma̱a̱tveꞌna kaꞌanumeꞌe ya̱ it cho̱o̱ꞌndu̱k vyeꞌna.
’Je̱ꞌe̱ pa̱n pa̱n jatyeꞌe mvinko̱o̱n yaja naxviijn, je̱ꞌe̱ pa̱n pa̱n jaty a̱tseꞌe xmo̱o̱y, nu̱jávats a̱ts mitseꞌe nyaktáñ je̱ꞌe̱ ma̱a̱tta. Mits mje̱ꞌe̱ je̱ꞌe̱ veꞌe yꞌijtti, mitsts a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe xmo̱o̱y. Kyutyoonduts je̱ꞌe̱ veꞌe mits je̱ mka̱ts je̱ mꞌayook, ax ñu̱jaꞌvidupts je̱ꞌe̱ veꞌe u̱xyam je̱ts nu̱jom juuꞌ jaty a̱ts mitseꞌe xmo̱o̱y, mítsamts a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe xmo̱o̱y. Ku̱x nmo̱o̱ydu a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ ka̱ts je̱ ayook juuꞌ a̱ts mitseꞌe xmo̱o̱y, kyuva̱jktuts je̱ꞌe̱ veꞌe, vaꞌajts tseꞌe du̱nu̱jávada je̱ts je̱m a̱tseꞌe ntsa̱a̱ꞌn joma veꞌe mits, jyaanchjaꞌvidu tseꞌe je̱ts mits a̱tseꞌe xke̱jxp.
’Nmunooꞌkxtkpts a̱ts mitseꞌe je̱ꞌe̱ ka̱jxta, ka je̱ꞌe̱ ka̱jxapta pa̱n pa̱n jatyeꞌe du̱ma̱a̱tnavya̱a̱ꞌnju̱dup je̱ naxviijnit je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱, je̱ꞌe̱da veꞌe pa̱n pa̱n jaty a̱ts mitseꞌe xmo̱o̱y, ku̱x mits xa je̱ꞌe̱ veꞌe mje̱ꞌe̱da. 10 Nu̱jom tseꞌe juuꞌ veꞌe a̱ts nje̱ꞌe̱, mitsts je̱ꞌe̱ veꞌe mje̱ꞌe̱va, ax juuꞌts mitseꞌe mje̱ꞌe̱, nay á̱tspats je̱ꞌe̱ veꞌe nje̱ꞌe̱va, je̱ꞌe̱ ka̱jxts a̱tseꞌe yakma̱ja nꞌit.
11 ’Kaꞌa xa a̱tseꞌe nꞌuktaannit yaja naxviijn; ax je̱ꞌe̱da, tándapts je̱ꞌe̱ veꞌe. Ax na̱jkxpts a̱tseꞌe nꞌijtni mits ma̱a̱t. Kunuuꞌkx Teeꞌ, ixu̱ jaye̱pu̱ toꞌk aaj je̱ꞌe̱ pa̱n pa̱n jaty a̱ts mitseꞌe xmo̱o̱y, veꞌem tseꞌe yꞌijttinit toꞌkji ax joꞌn u̱u̱ꞌmeꞌe toꞌkji nꞌijtum. 12 Ku a̱tseꞌe nꞌijt je̱ꞌe̱ ma̱a̱tta yaja naxviijn, nꞌixtu njaye̱jptuts a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe pa̱n pa̱n jaty a̱ts mitseꞌe xmo̱o̱y je̱ts a̱tseꞌe nkuvaandi. Ni pa̱na tseꞌe kyavinto̱ki, je̱ꞌe̱jyji veꞌe toꞌk juuꞌ veꞌe nu̱pa̱a̱mdu̱kani ijtp je̱tseꞌe vyintó̱kinit, veꞌem tseꞌe tyónju̱t kyó̱tsju̱t juuꞌ veꞌe vaamp je̱p Kunuuꞌkx Jatyán ku̱jxp.
13 ’Ax na̱jkxpts a̱tseꞌe u̱xyam je̱m joma mitseꞌe mꞌit. Jidu̱ꞌu̱mts a̱tseꞌe nvaꞌañ namvaat a̱tseꞌe nꞌítnum yaja naxviijn, veꞌem tseꞌe puꞌuk avaada du̱jaye̱jptinit je̱m jyaꞌvin ka̱jxmda a̱ts je̱ nxo̱o̱jntku̱n, nay je̱ꞌe̱ je̱ xo̱o̱jntku̱n juuꞌ a̱tseꞌe njayejpp. 14 A̱ts xa je̱ꞌe̱ veꞌe nmo̱o̱ydu je̱ mka̱ts je̱ mꞌayook, ax kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe chó̱kjada je̱ jáyuda juuꞌ veꞌe du̱ma̱a̱tnavya̱a̱ꞌnju̱dup je̱ naxviijnit je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱, ku̱x kaꞌa veꞌe je̱ naxviijnit je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱ du̱ma̱a̱tnavya̱a̱ꞌnjada, veꞌem ax joꞌn a̱tseꞌe nkama̱a̱tnavyu̱u̱ꞌnju̱ je̱ naxviijnit je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱. 15 Kaꞌats a̱ts mitseꞌe nꞌamo̱tu je̱tseꞌe xyakpítsumdat yaja naxviijn, je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe xꞌíxnit xjaye̱jpnit je̱tseꞌe kyakaꞌadat je̱m je̱ ko̱ꞌo̱yjáyuvap kya̱ꞌm.
16 ’Veꞌem ax joꞌn a̱tseꞌe nkama̱a̱tnavyu̱u̱ꞌnju̱ je̱ naxviijnit je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱, veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌe du̱kama̱a̱tnavya̱a̱ꞌnju̱duva je̱ naxviijnit je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱. 17 Yakꞌapú̱kada toꞌk aaj je̱ tyu̱v je̱ꞌe̱ ka̱jx je̱tseꞌe yꞌijttinit mits ma̱a̱t; mits je̱ mka̱ts je̱ mꞌayook, je̱ꞌe̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ tyu̱v je̱ꞌe̱. 18 Veꞌem ax joꞌn a̱ts mitseꞌe xkejx je̱ts a̱tseꞌe nꞌítu̱t je̱ jayu ma̱a̱tta juuꞌ veꞌe du̱ma̱a̱tnavya̱a̱ꞌnju̱dup je̱ naxviijnit je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱, veꞌemts a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe nke̱jxtuva je̱tseꞌe yꞌijttuvat je̱ jayu ma̱a̱tta juuꞌ veꞌe du̱ma̱a̱tnavya̱a̱ꞌnju̱dup je̱ naxviijnit je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱. 19 Je̱ jayu pa̱n pa̱n jaty mitseꞌe mvinko̱o̱n, je̱ꞌe̱ ka̱jxtats a̱tseꞌe nnaajkꞌítju̱ mits ma̱a̱t je̱ts a̱tseꞌe ntónu̱t juuꞌ a̱ts mitseꞌe xtuknu̱ke̱jxp, ax veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌe yꞌijttuvat mits ma̱a̱t je̱ tyu̱v je̱ꞌe̱ ka̱jx.
20 ’Ax ka je̱ꞌe̱ ka̱jxtajyapts a̱ts mitseꞌe nmunooꞌkxtu̱k, je̱ꞌe̱ ka̱jxtava veꞌe pa̱n pa̱n jaty a̱tseꞌe xjaanchjávadap je̱ ayook ka̱jx juuꞌ je̱ꞌe̱ veꞌe kyó̱tstap. 21 Tata, nꞌamó̱tup a̱ts mitseꞌe je̱tseꞌe nu̱jom je̱ꞌe̱da toꞌkji yꞌijttinit. Veꞌem ax joꞌn mitseꞌe mꞌit yam a̱ts njaꞌvin ka̱jxm je̱ts a̱tseꞌe nꞌijtpa je̱m mits mjaꞌvin ka̱jxm, nay veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌe yꞌijttuvat yam u̱u̱ꞌm njaꞌvin ka̱jxmam, veꞌem tseꞌe du̱jaanchjávadat pa̱n pa̱n jatyeꞌe du̱ma̱a̱tnavya̱a̱ꞌnju̱dup je̱ naxviijnit je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱ je̱ts mits a̱tseꞌe xke̱jxp. 22 Je̱ ma̱jin juuꞌ a̱ts mitseꞌe xmo̱o̱y, nmo̱o̱yduvats a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe, veꞌem tseꞌe yꞌijttinit toꞌkji ax joꞌn u̱u̱ꞌmeꞌe toꞌkji nꞌijtum. 23 Je̱mts a̱tseꞌe je̱ꞌe̱ jyaꞌvin ka̱jxmda, je̱ts yámpats mitseꞌe a̱ts njaꞌvin ka̱jxm, ax veꞌem tseꞌe toꞌkji yꞌijttinit je̱tseꞌe je̱ jayu juuꞌ veꞌe du̱ma̱a̱tnavya̱a̱ꞌnju̱dup je̱ naxviijnit je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱, je̱tseꞌe du̱nu̱jávadat je̱ts mits a̱tseꞌe xke̱jxp je̱ts o̱o̱y mitseꞌe xtuntsa̱k pa̱n pa̱n jaty mitseꞌe mvinko̱o̱n, veꞌem ax joꞌn a̱ts mitseꞌe xtso̱jkpa joꞌn.
24 ’Tata, mits xa a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe xmo̱o̱ydu, ax ntsa̱jkpts a̱tseꞌe je̱ts a̱tseꞌe nꞌijtpat je̱ꞌe̱ ma̱a̱tta je̱m joma a̱tseꞌe nꞌijtnit je̱tseꞌe du̱ꞌíxtat je̱ ma̱jin juuꞌ a̱ts mitseꞌe xmo̱o̱y, ku̱x vanꞌítanam a̱ts mitseꞌe xtsa̱k kaꞌanumeꞌe ya̱ it cho̱o̱ꞌndu̱k vyeꞌna. 25 Tata, pyaatyp yꞌake̱e̱guipts je̱ꞌe̱ veꞌe o̱y juuꞌ mitseꞌe mtuump. Pa̱n pa̱n jaty xa veꞌe du̱ma̱a̱tnavya̱a̱ꞌnju̱dup je̱ naxviijnit je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱, kaꞌa tseꞌe mꞌíxajada; ax nꞌíxats a̱ts mitseꞌe; je̱ts je̱ꞌe̱ pa̱n pa̱n jaty a̱ts mitseꞌe xmo̱o̱y, ñu̱jaꞌvidupts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ts mits a̱tseꞌe xke̱jxp. 26 Nu̱java xa a̱ts mitseꞌe nyaktáñ je̱ꞌe̱ ma̱a̱tta, ax njaaꞌktónupts a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe pa̱n vintso̱ veꞌe mjaaꞌknu̱jávajadat, veꞌem tseꞌe du̱jaye̱jptuvat je̱m jyaꞌvin ka̱jxmda je̱ tso̱jku̱n juuꞌ a̱ts mitseꞌe xtukmutso̱jkp, je̱ts a̱tseꞌe nꞌijtnit je̱m je̱ꞌe̱ jyaꞌvin ka̱jxmda.