19
Vanꞌit tseꞌe je̱ Pilato je̱ Jesús du̱yakjavyo̱jpji ma̱a̱t je̱ po̱ꞌo̱ vo̱jpu̱n je̱ pojxu̱n ja̱ptsum. Tá̱vani tseꞌe yakva̱p vyeꞌna, vanꞌit tseꞌe je̱ tojpata̱jk toꞌk je̱ ápit taꞌaky du̱pa̱a̱mdi je̱ corona joꞌn, je̱tseꞌe du̱tukxa̱kje̱e̱jnu̱kti je̱m je̱ Jesús kyuvajkm. Vanꞌit tseꞌe du̱xo̱jxti ma̱a̱t je̱ tsoꞌojmk vit ax joꞌn je̱ yakkutojkpa ñaxyó̱xjada, je̱tseꞌe du̱nu̱xiikti du̱tukxiikti. Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe du̱nu̱u̱jmidi:
―¡Yakmá̱jats mitseꞌe mꞌítu̱t, Israeejlit Jayu Yakkutojkpa! ―je̱tseꞌe du̱ꞌakupa̱ꞌkxidi.
Vanꞌit tseꞌe je̱ Pilato pyítsumnuva je̱tseꞌe je̱ nu̱may jayu du̱nu̱u̱jminuva:
―Ixta, u̱xyaja xa a̱tseꞌe nyakpítsum je̱tseꞌe xnu̱jávadat je̱ts kaꞌa a̱tseꞌe ti to̱kin mpaatyja.
Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús pyítsum ma̱a̱t je̱ tsoꞌojmk vit, je̱meꞌe kyuvajkm je̱ ápit taꞌaky je̱ corona joꞌn pu̱m du̱ma̱a̱da juuꞌ veꞌe tyukxa̱kje̱e̱jnu̱ktu. Vanꞌit tseꞌe je̱ Pilato ña̱ꞌmu̱xjidi:
―¡U̱xyaja xa veꞌe ya̱ yaaꞌtya̱jk!
Ku veꞌe du̱ꞌixti je̱ teeꞌta̱jk je̱ vyintsa̱nda je̱ts je̱ tsapta̱kmutoompata̱jkta, ma̱kk tseꞌe vyaandi:
―¡Yakcruuzpé̱tu̱! ¡Yakcruuzpé̱tu̱!
Vanꞌit tseꞌe je̱ Pilato ña̱ꞌmu̱xjidi:
―Pavitsta miits ya̱ꞌa̱ je̱ts yakcruuzpé̱tta; kaꞌa xa a̱ts ya̱ꞌa̱ veꞌe ti to̱kin mpaatyja.
Ax jidu̱ꞌu̱m tseꞌe yꞌatso̱o̱vdi je̱ israeejlit jáyuda:
―Njayejpp xa a̱a̱tseꞌe je̱ pavaꞌnu̱n juuꞌ veꞌe vaamp je̱ts vyinmajtsjupeꞌe je̱tseꞌe yꞌo̱o̱ꞌku̱t ku̱x veꞌemeꞌe ñapyu̱mju̱ je̱ts je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌOnu̱k ya̱ꞌa̱ veꞌe.
Ku veꞌe je̱ Pilato du̱ꞌamo̱tunajxy, nu̱yojk tseꞌe tyunjaaꞌktsa̱ꞌki. Vanꞌit tseꞌe tya̱jkinuva je̱p tu̱jkp je̱tseꞌe du̱ꞌamo̱tutu̱vi je̱ Jesús:
―¿Jómit jáyuts mitseꞌe?
Ax kaꞌa tseꞌe je̱ Jesús yꞌatso̱o̱jvji.
10 Vanꞌit tseꞌe je̱ Pilato ña̱ꞌmu̱xji:
―¿Kaꞌa a̱tseꞌe xꞌatsa̱v? ¿Kaꞌa veꞌe xnu̱java je̱ts njayejpp a̱tseꞌe je̱ kutojku̱n je̱ts a̱ts mitseꞌe naspa̱ka nyaktánu̱t ukpu̱ a̱ts mitseꞌe nyakjacryuuzpé̱tju̱t?
11 Je̱tseꞌe je̱ Jesús yꞌatso̱o̱jvji:
―Pa̱n kaꞌa xa mitseꞌe je̱ Nteꞌyam ku̱mmo̱o̱jyji je̱ kutojku̱n, kaꞌats mitseꞌe je̱ xyu̱p myakkutuk a̱ts ka̱jx. Je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe nu̱yojk tó̱kinax je̱ꞌe̱ juuꞌ a̱tseꞌe je̱m mits mka̱ꞌm tu̱xyakjapyu̱mju̱ je̱ts kaꞌa veꞌe mits.
12 Vanꞌit tseꞌe je̱ Pilato du̱ꞌukjaaꞌkpayo̱ꞌy pa̱n vintso̱ veꞌe je̱ Jesús naspa̱ka ku̱du̱yaktaajñ, je̱tseꞌe pyítsumnuva je̱ja je̱ nu̱may jayu vyinkujk. Ax ma̱kk tseꞌe vyanko̱jtinuva je̱ israeejlit jáyuda:
―¡Pa̱n myaktaampy xa ya̱ꞌa̱ veꞌe naspa̱ka, kaꞌa tseꞌe xma̱a̱tnayjávaja je̱ César, je̱ yakkutojkpa juuꞌ veꞌe nu̱yojk je̱ kutojku̱n du̱ka̱ꞌmip! ¡e̱pya̱na pa̱n pa̱neꞌe napya̱a̱jmjup yakkutojkpa, choꞌoxpu̱jkpts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ César!
13 Ku veꞌe je̱ Pilato du̱ꞌamo̱tunajxy, vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús du̱yakjapyítsumji je̱tseꞌe yꞌa̱jxtk joma veꞌe tyo̱kimpayo̱ꞌo̱y. Gabata tseꞌe yaktukxa̱a̱ja je̱ it je̱ hebreo aaj. (Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe kya̱tsa̱pítsum je̱ Gabata, Tsavimpaꞌkxy.) 14 Jadoꞌk xa̱a̱j tseꞌe kyaꞌit je̱tseꞌe je̱ pascua xa̱a̱j du̱ꞌamaaꞌyadat, kujk xa̱a̱j joꞌneꞌe vyeꞌna, vanꞌit tseꞌe je̱ Pilato du̱nu̱u̱jmidi je̱ israeejlit jáyuda:
―¡U̱xyaja xa veꞌe ya̱ myakkutojkpada!
15 Vanꞌit tseꞌe ma̱kk vyaandinuva:
―¡Vaꞌan du̱ꞌa̱a̱ꞌku̱! ¡Vaꞌan du̱ꞌa̱a̱ꞌku̱! ¡Yakcruuzpé̱tu̱!
Je̱tseꞌe je̱ Pilato ña̱ꞌmu̱xjidinuva:
―¿Tis, nyakjacryuuzpé̱tjup a̱ts ya̱ꞌa̱ vineꞌe ya̱ myakkutojkpada?
Vanꞌit tseꞌe je̱ teeꞌta̱jk je̱ vyintsá̱n yꞌatso̱o̱jvjidi:
―Kaꞌa xa a̱a̱tseꞌe viijnk yakkutojkpa njayep, je̱ Césarji veꞌe toꞌk.
16 Ku veꞌe veꞌem vyaandi, vanꞌit tseꞌe je̱ Pilato du̱tuujn juuꞌ veꞌe je̱ nu̱may jayu cho̱jktup, je̱tseꞌe je̱m je̱ tyojpa kya̱ꞌmda du̱pu̱u̱jm je̱ Jesús je̱tseꞌe du̱yakcruuzpé̱ttat.
Ku je̱ Jesús cryuuzpejt
(Mt. 27.32‑44; Mr. 15.21‑32; Lc. 23.26‑43)
17 Vanꞌit tseꞌe pyítsum je̱ Jesús, je̱meꞌe je̱ cryuuz du̱paku̱ꞌu̱, je̱tseꞌe ñu̱jkx joma veꞌe toꞌk je̱ it juuꞌ veꞌe yaktukxa̱a̱jip Kuxútum, je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe je̱ hebreo aaj kya̱tsa̱pítsump Gólgota. 18 Je̱m tseꞌe du̱yakcruuzpe̱jtti. Yakcruuzpe̱jttuva tseꞌe janu̱me̱jtsk je̱ jayu, je̱ja tseꞌe ita̱kujk je̱ Jesús du̱pa̱a̱mdi. 19 Yakjapya̱a̱jmju tseꞌe je̱ Pilato je̱m cruz ko̱jm toꞌk je̱ jatyán juuꞌ veꞌe du̱ꞌavaꞌnip pa̱n ti veꞌe kyuvejtp. Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe vyaꞌañ: “Ya̱ꞌa̱ xa veꞌe je̱ Jesús, je̱ nazarétit jayu, je̱ Israeejlit Jayu Yakkutojkpa.” 20 Nu̱may tseꞌe je̱ israeejlit jayu du̱ꞌixti je̱ jatyán, ku̱x je̱ it joma veꞌe du̱yakcruuzpe̱jtti je̱ Jesús, myutá̱mipts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ kajpu̱n je̱ts toojk je̱ ayookts je̱ꞌe̱ veꞌe jaꞌa: je̱ hebreo, je̱ griego, je̱ts je̱ latín. 21 Je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe je̱ israeejlit teeꞌta̱jk je̱ vyintsá̱n du̱nu̱u̱jmidi je̱ Pilato:
―Kadi toꞌk aaj xyakjayjaꞌaju̱: “Je̱ Israeejlit Jayu Yakkutojkpa”; ñojkꞌó̱yeꞌe yakjayjaꞌaju̱: “Ya̱ꞌa̱ veꞌe vaan: A̱ts xa je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Israeejlit Jayu Yakkutojkpa.”
22 Ax jidu̱ꞌu̱m tseꞌe je̱ Pilato yꞌatso̱o̱jvjidi:
―Juuꞌ xa a̱tseꞌe tu̱nyakjayjaꞌaju̱, jaꞌanits je̱ꞌe̱ veꞌe tu̱tyáñ.
23 Ku veꞌe je̱ tojpata̱jk du̱yakcruuzpe̱jtti je̱ Jesús, vanꞌit tseꞌe je̱ vyit du̱yakvaꞌkxti maktaaxk viijn, ka̱ktoꞌk viijn tseꞌe tyukka̱daakjidi. Pya̱jktuva tseꞌe je̱ vyitu̱paꞌtk. Kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe xyomyuka, toꞌk taꞌakyji veꞌe nu̱jom, 24 je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe ñavyaajnjidi:
―Kaꞌa tseꞌe nka̱a̱ꞌtsumdat, ñojkꞌó̱yeꞌe du̱nu̱kooꞌyimda je̱tseꞌe nꞌíxumdat pa̱n pa̱neꞌe tukka̱daakjup.
Ax veꞌem tseꞌe tyoojnji juuꞌ veꞌe vaamp je̱p Kunuuꞌkx Jatyán ku̱jxp: “Yakvaꞌkxtu tseꞌe a̱ts je̱ nvit je̱tseꞌe du̱nu̱kooꞌyidi a̱ts je̱ nvitu̱paꞌtk.” Ax veꞌem tseꞌe du̱toondi je̱ tojpata̱jk.
25 Joma veꞌe je̱ Jesús je̱ cryuuz, je̱m tseꞌe vyeꞌna je̱ tyaak, je̱m tseꞌe je̱ tyaak je̱ yꞌuts juuꞌ veꞌe tya̱kꞌá̱kip, je̱m tseꞌe je̱ Cleofas je̱ ñu̱da̱ꞌa̱x juuꞌ veꞌe María du̱xa̱a̱j, je̱mpa tseꞌe je̱ María Magdalena. 26 Ku veꞌe je̱ Jesús du̱ꞌix je̱ts je̱ja veꞌe tyena je̱ tyaak ma̱a̱t je̱ yꞌixpa̱jkpa juuꞌ veꞌe o̱o̱y tyuntso̱jk, vanꞌit tseꞌe du̱nu̱u̱jmi je̱ tyaak:
―Nana, mꞌonu̱kjávap ya̱ꞌa̱ veꞌe.
27 Vanꞌit tseꞌe du̱nu̱u̱jmiva je̱ yꞌixpa̱jkpa:
―Mtaakjávap ya̱ꞌa̱ veꞌe.
Vanꞌit tseꞌe je̱ ixpa̱jkpa je̱m tya̱kꞌámam du̱yaktsu̱u̱nini je̱ Jesús je̱ tyaak.
Ku je̱ Jesús yꞌo̱o̱ꞌkni
(Mt. 27.45‑56; Mr. 15.33‑41; Lc. 23.44‑49)
28 Ku veꞌe veꞌem tyoojnji kyo̱jtsji, ñu̱jaꞌvinup tseꞌe je̱ Jesús je̱ts ta̱ veꞌe tyonku̱xju̱ kyo̱jtskú̱xju̱ nu̱jom je̱ts je̱ꞌe̱ ka̱jxeꞌe je̱tseꞌe tyónju̱t juuꞌ veꞌe vaamp je̱p Kunuuꞌkx Jatyán ku̱jxp. Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe vyaajñ:
―Ta̱a̱tsip a̱ts.
29 Je̱m tseꞌe yꞌijt toꞌk o̱o̱ꞌy je̱ tsaaydum paꞌajk na̱ꞌo̱o̱k, vanꞌit tseꞌe du̱yakxo̱o̱ꞌkti toꞌk je̱ tukna̱ꞌokta̱a̱tsu̱n ma̱a̱t je̱ tsaaydum paꞌajk na̱ꞌo̱o̱k, je̱tseꞌe du̱pa̱a̱mdi je̱m kapy ja̱jm juuꞌ veꞌe hisopo du̱xa̱a̱j. Vanꞌit tseꞌe du̱tukꞌatíjidi. 30 Kyuva̱jk tseꞌe je̱ Jesús je̱ tsaaydum paꞌajk na̱ꞌo̱o̱k. Vanꞌit tseꞌe vyaajñ:
―Ta̱ tseꞌe tyonku̱xju̱ kyo̱jtskú̱xju̱.
Vanꞌit tseꞌe vyiijntk je̱tseꞌe je̱ jyaꞌvin tyukvaatsji.
Ku toꞌk je̱ tojpa du̱komjujt je̱ Jesús je̱ kyachu̱pajk
31 Jadoꞌk xa̱a̱j tseꞌe kyaꞌit je̱tseꞌe je̱ pascua xa̱a̱j du̱paaꞌtu̱t. Kaꞌa tseꞌe je̱ israeejlit jayu du̱tso̱jkti je̱tseꞌe je̱ po̱o̱ꞌkxtku̱n xa̱a̱j je̱m cruz ka̱jxm je̱ ñiꞌkxta je̱ kyo̱pkta tyánu̱t pa̱n pa̱n jatyeꞌe cruuzpe̱jttu, ku̱x o̱o̱yeꞌe du̱tunnu̱ma̱ja je̱ po̱o̱ꞌkxtku̱n xa̱a̱j vanꞌit. Je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe je̱ Pilato du̱nu̱u̱jmidi je̱tseꞌe du̱tukpavaꞌanu̱t je̱ tyojpata̱jk je̱tseꞌe du̱ta̱jtat je̱ pyoojyta je̱tseꞌe jatyji yꞌo̱o̱ꞌktat pa̱n pa̱n jatyeꞌe cruuzpe̱jttu, veꞌem tseꞌe yꞌó̱yat je̱tseꞌe du̱yakke̱e̱ktinit je̱ ñiꞌkxta je̱ kyo̱pkta. 32 Vanꞌit tseꞌe je̱ tojpa ña̱jkxti je̱tseꞌe je̱ pyoojy du̱ta̱jjidi nu̱me̱jtsk je̱ jayu juuꞌ veꞌe je̱ Jesús mya̱a̱tcruuzpe̱jttu; ku mutoꞌk, vanꞌit tseꞌe jadoꞌk. 33 Ku veꞌe du̱vinkutá̱midi je̱ Jesús, vanꞌit tseꞌe du̱ꞌixti je̱ts tá̱vani je̱ꞌe̱ veꞌe yꞌa̱a̱ꞌk, je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe du̱ko̱o̱ꞌkta̱jjidini je̱ pyoojy.
34 Nu̱toꞌk je̱ tojpa juuꞌ veꞌe je̱m ijttu, je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱komjojt je̱ Jesús je̱ kyachu̱pajk. Tun je̱ꞌyji tseꞌe pyítsum je̱ nu̱u̱ꞌpu̱n je̱ts je̱ na̱a̱j. 35 Je̱ jayu juuꞌ ya̱ꞌa̱ veꞌe du̱ꞌix, je̱ꞌe̱ tseꞌe ya̱ tu̱va̱ko̱jtsu̱n du̱pa̱a̱mp je̱ꞌe̱ ka̱jx je̱tseꞌe veꞌem je̱ Jesucristo xjaanchjávadat. Ni vinxu̱pa veꞌe je̱ taay du̱kama̱a̱da je̱ tu̱va̱ko̱jtsu̱n juuꞌ je̱ꞌe̱ veꞌe pyu̱u̱mp, ñu̱jaꞌvipts je̱ꞌe̱ veꞌe o̱y je̱ts tyú̱vam je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ veꞌe jyaayp. 36 Je̱ꞌe̱ ka̱jxts ya̱ꞌa̱ veꞌe veꞌem jyajty je̱tseꞌe tyoojnji juuꞌ veꞌe vaamp je̱p Kunuuꞌkx Jatyán ku̱jxp: “Ni toꞌka veꞌe je̱ pyajk kyayaktá̱ju̱t.” 37 Je̱m tseꞌe jadoꞌk viijn je̱ Kunuuꞌkx Jatyán juuꞌ veꞌe vaamp: “Yꞌíxtapts je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ veꞌe koojmju̱du.”
Ku je̱ Jesús ñaxta̱jki
(Mt. 27.57‑61; Mr. 15.42‑47; Lc. 23.50‑56)
38 Ku veꞌe veꞌem tyoojnji kyo̱jtsji, vanꞌit tseꞌe je̱ José juuꞌ veꞌe arimatéait jayu, je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱ꞌamo̱tu je̱ Pilato je̱tseꞌe yakjajtu̱xju̱t je̱tseꞌe du̱yaktso̱o̱ꞌnnit je̱ Jesús je̱ ñiꞌkx je̱ kyo̱pk. Je̱ José, je̱ Jesuusts je̱ꞌe̱ veꞌe pyanu̱jkxp yꞌijt. O̱yam tseꞌe vyeꞌema, kaꞌa tseꞌe ñaajknu̱ke̱ꞌxnata̱jkiji ku̱x cha̱ꞌkipeꞌe je̱ myuꞌisraeejlit jáyuda. Yakjajtu̱xju tseꞌe je̱ Pilato. Vanꞌit tseꞌe je̱ José yꞌa̱ts je̱tseꞌe du̱yaktso̱o̱ꞌnni je̱ Jesús je̱ ñiꞌkx je̱ kyo̱pk. 39 Nay veꞌempa tseꞌe je̱ Nicodemo, je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe o̱jts du̱ma̱a̱tnakyá̱tsju̱ ko̱o̱ꞌts je̱ Jesús, je̱ꞌyvats je̱ꞌe̱ veꞌe ma̱a̱t toojk arroba joꞌn je̱ paꞌajk xooꞌkpa, je̱ miirrats je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ts je̱ áloe muta̱ka. 40 Ax veꞌem tseꞌe je̱ José ma̱a̱t je̱ Nicodemo je̱ Jesús je̱ ñiꞌkx je̱ kyo̱pk du̱tukvimpitti je̱ vit ma̱a̱t je̱ paꞌajk xooꞌkpa, veꞌem ax joꞌn du̱tonda je̱ israeejlit jáyuda ku veꞌe je̱ yꞌo̱o̱ꞌkpa je̱ ñaxta̱jkin du̱ꞌapa̱a̱mdu̱kada. 41 Je̱p tseꞌe toꞌk je̱ ju̱ꞌkx ku̱pu̱kam vyeꞌna ta̱mji joma veꞌe du̱yakcruuzpe̱jtti je̱ Jesús. Je̱ja tseꞌe ju̱ꞌkx ku̱pu̱kam ja̱a̱t vyeꞌna toꞌk je̱ nam o̱o̱ꞌkpa jot joma veꞌe je̱ o̱o̱ꞌkpa kyatá̱kana. 42 Je̱p tseꞌe du̱pa̱a̱mdi je̱ Jesús je̱ ñiꞌkx je̱ kyo̱pk ku̱x tá̱mani veꞌe vyeꞌna je̱ israeejlit jayu je̱ pyo̱o̱ꞌkxtku̱n xa̱a̱jta je̱ts je̱ꞌe̱ ka̱jxpa veꞌe ku veꞌe ta̱mji yꞌijt je̱ o̱o̱ꞌkpa jot.