20
Ku je̱ Jesús jyoojntykpa̱jknuva
(Mt. 28.1‑10; Mr. 16.1‑8; Lc. 24.1‑12)
Domingo tseꞌe vyeꞌna, mutoꞌk xa̱a̱j je̱ semana, je̱tseꞌe je̱ María Magdalena ñu̱jkx tun ja̱pyji je̱m joma veꞌe je̱ Jesús ñaxta̱jki, ko̱o̱ꞌts jatyna tseꞌe vyeꞌna, vanꞌit tseꞌe du̱ꞌix je̱ts yakkeꞌekani veꞌe vyeꞌna je̱ tsaaj juuꞌ veꞌe yꞌaka̱a̱jyjup je̱ jot. Vanꞌit tseꞌe noomp ñu̱jkx joma veꞌe vye̱ꞌnada je̱ Simón Pedro je̱ts je̱ ixpa̱jkpa juuꞌ veꞌe je̱ Jesús o̱o̱y tyuntso̱jk, je̱tseꞌe du̱nu̱u̱jmidi:
―¡Ta̱ xa veꞌe du̱yakpítsumdini je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n je̱p jótup! ¡Kaꞌats a̱a̱tseꞌe nnu̱java pa̱n joma veꞌe tu̱du̱pa̱a̱mdini!
Vanꞌit tseꞌe je̱ Pedro je̱ts jadoꞌk je̱ ixpa̱jkpa noomp ña̱jkxti joma veꞌe je̱ Jesús ñaxta̱jki. Kijpx tseꞌe noomp ña̱jkxti. Ax ma̱kk tseꞌe jave̱e̱ꞌn ñuujm jadoꞌk je̱ ixpa̱jkpa je̱ts ni kaꞌa veꞌe je̱ Pedro, je̱tseꞌe tooꞌva̱jkp jye̱ꞌy joma veꞌe je̱ naxta̱jkin it. Vanꞌit tseꞌe vyiijntk, je̱tseꞌe kya̱kꞌixi, je̱tseꞌe du̱ꞌix je̱ts je̱peꞌe je̱ vit pyu̱jkna. Ax kaꞌa tseꞌe tya̱jki. Ku veꞌe jye̱ꞌy je̱ Simón Pedro, vanꞌit tseꞌe tya̱jki je̱p o̱o̱ꞌkpa jótup; yꞌíxpats je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ts je̱peꞌe pyu̱jkna je̱ vit juuꞌ veꞌe tyukvimpittu. Vanꞌit tseꞌe du̱ꞌixpa je̱ vit juuꞌ veꞌe tyukvinmo̱jtstu je̱ Jesús je̱ kyuvajk. Kaꞌa tseꞌe tyoꞌkmúka ma̱a̱t je̱ vit juuꞌ veꞌe tyukvimpittu, apu̱k je̱ꞌe̱ veꞌe pu̱m vyeꞌna axaaꞌch. Vanꞌit tseꞌe tya̱jkiva jadoꞌk je̱ ixpa̱jkpa, je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe tooꞌva̱jkp je̱ꞌy joma veꞌe je̱ naxta̱jkin it, je̱tseꞌe du̱ꞌix juuꞌ veꞌe toojnju ko̱jtsju, je̱tseꞌe du̱jaanchjaꞌvi. Kaꞌanum tseꞌe du̱vinmó̱tuda vyeꞌna je̱ Kunuuꞌkx Jatyán juuꞌ veꞌe vaamp je̱ts tun vinko̱pk je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe je̱ Jesús jyoojntykpa̱jknuvat ku veꞌe a̱a̱ꞌkani vye̱ꞌnat. 10 Vanꞌit tseꞌe je̱ ixpa̱jkpa vyimpijttini joma veꞌe ñamyáyjada.
Ku je̱ Jesús ñaajknu̱ke̱ꞌxnata̱jkiji je̱ja je̱ María Magdalena vyinkujk
(Mr. 16.9‑11)
11 Ax yaaxp tseꞌe tyaajñ je̱ María je̱ja o̱o̱ꞌkpa jot aagui. Namvaateꞌe yaꞌaxy, vanꞌit tseꞌe vyiijntk je̱tseꞌe kya̱kꞌixi je̱p jótup. 12 Je̱p tseꞌe du̱ꞌix nu̱me̱jtsk je̱ ángeles po̱o̱ꞌp xa̱xta, je̱ja veꞌe cha̱a̱nada joma veꞌe je̱ Jesús je̱ ñiꞌkx je̱ kyo̱pk yꞌijt, toꞌk joma veꞌe je̱ kyuvajk yꞌijt, je̱ts jadoꞌk joma veꞌe je̱ tyek yꞌijt. 13 Je̱tseꞌe je̱ ángeles yꞌamo̱tutú̱vijidi:
―¿Tya̱jxseꞌe myaꞌaxy?
Je̱tseꞌe yꞌatsa̱a̱jv:
―Je̱ꞌe̱ ka̱jxseꞌe ku̱xeꞌe je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n tu̱du̱yaktso̱o̱ꞌndini; kaꞌa a̱tseꞌe nnu̱java pa̱n joma veꞌe tu̱du̱pa̱mda.
14 Ko̱jtska̱jxp tseꞌe vyeꞌna ku veꞌe yꞌixu̱mpijt, vanꞌit tseꞌe du̱ꞌix je̱ Jesús, ax kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe du̱nu̱java je̱ts je̱ꞌe̱ je̱ꞌe̱ veꞌe. 15 Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús yꞌamo̱tutú̱viji:
―¿Tya̱jxseꞌe myaꞌaxy? ¿Pa̱neꞌe mꞌíxtip?
Ax je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe ku̱xeꞌe veꞌem je̱ María vyinmaajy je̱ts je̱ꞌe̱ je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ veꞌe je̱ ju̱ꞌkx ku̱pu̱kam du̱ka̱yoop du̱ka̱toomp, je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe du̱nu̱u̱jmi:
―Pa̱n mits xa veꞌe o̱jts tu̱xyaktsa̱a̱ꞌn, vaajnjikts a̱ts toꞌk aaj joma veꞌe tu̱xpu̱m, je̱ts a̱tseꞌe na̱jkx nyaktso̱o̱ꞌnnuva.
16 Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús ña̱ꞌmu̱xji:
―¡María!
Je̱tseꞌe je̱ María yꞌixu̱mpijtnuva je̱tseꞌe du̱nu̱u̱jmi je̱ hebreo aaj:
―¡Raboni! (Ax jidu̱ꞌu̱m tseꞌe kya̱tsa̱pítsum je̱ Raboni, Yakꞌixpa̱jkpa.)
17 Je̱tseꞌe je̱ Jesús ña̱ꞌmu̱xji:
―Maso̱ꞌo̱ku̱ a̱ts, ku̱x kaꞌanum xa a̱tseꞌe nvimpijtni joma veꞌe a̱ts je̱ nTeeꞌ. Ax na̱jkxu̱ts a̱ts je̱ nꞌutsa̱ta̱jk xna̱a̱jmada: “Pe̱jtnup a̱tseꞌe joma veꞌe yꞌit a̱ts je̱ nTeeꞌ je̱ts miits je̱ mTeeꞌda, a̱ts je̱ nNteꞌyam je̱ts miits je̱ mNteꞌyamda.”
18 Ax veꞌem tseꞌe je̱ María du̱tuujn ax joꞌn yaktukpavaajñ, o̱jts tseꞌe du̱vaajnjada je̱ ixpa̱jkpata̱jk je̱ts ta̱ veꞌe du̱ꞌíxnuva je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n, je̱ꞌe̱ veꞌe tukpavaajnju je̱tseꞌe veꞌem du̱ꞌavánat.
Ku je̱ Jesús ñaajknu̱ke̱ꞌxnata̱jkiji je̱ja je̱ yꞌixpa̱jkpata̱jk vyinkujkta
(Mt. 28.16‑20; Mr. 16.14‑18; Lc. 24.36‑49)
19 Je̱ xa̱a̱jjyam tseꞌe, mutoꞌk xa̱a̱j je̱ semana, je̱ Jesús tya̱jki joma veꞌe je̱ yꞌixpa̱jkpata̱jk ñayꞌamojkijidi je̱tseꞌe je̱ja je̱ꞌe̱ yꞌita̱kujkta o̱jts ñapyu̱mju̱, tsoꞌopani tseꞌe je̱ it vyeꞌna je̱ts atukeꞌe je̱ ta̱kꞌaka̱ꞌa̱ du̱jaye̱pta ku̱x cha̱ꞌkidupeꞌe je̱ myuꞌisraeejlit jáyuda. Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús du̱nu̱u̱jmi je̱ yꞌixpa̱jkpata̱jk:
―Je̱ o̱y jo̱o̱t ma̱a̱t tseꞌe mꞌijttinit.
20 Ku veꞌe veꞌem vyaajñ, vanꞌit tseꞌe du̱tukꞌixti me̱jtsk je̱ kya̱ꞌa̱j je̱ts je̱ kyach joma veꞌe chaachi. Xo̱o̱jntktu tseꞌe je̱ ixpa̱jkpata̱jk ku veꞌe du̱ꞌixti je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n. 21 Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús ña̱ꞌmu̱xjidinuva:
―Je̱ o̱y jo̱o̱t ma̱a̱t tseꞌe mꞌijttinit. Veꞌem ax joꞌn a̱tseꞌe je̱ nTeeꞌ xkejx, nay veꞌempats a̱ts miitseꞌe nke̱jxtuva.
22 Vanꞌit tseꞌe ñu̱piixtkijidi je̱tseꞌe jyaaꞌkna̱ꞌmu̱xjidi:
―Jaye̱pta je̱m mjaꞌvin ka̱jxmda je̱ Espíritu Santo. 23 Pa̱n mvaandup xa veꞌe je̱ts meeꞌkxeꞌe je̱ jayu je̱ tyo̱kin, meeꞌkx tseꞌe yꞌit; ax pa̱n mvaandup tseꞌe je̱ts kaꞌa veꞌe je̱ jayu tyo̱kinmeeꞌkxa, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe tyo̱kinmeeꞌkxa yꞌit.
Ku je̱ Tomás du̱ꞌix je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n ku veꞌe tá̱vani jyoojntykpa̱jknuva vyeꞌna
24 Ax je̱ Tomás, Xeen Onu̱kts je̱ꞌe̱ veꞌe yaktij yꞌijt, je̱ꞌe̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe nu̱toꞌk je̱ ixpa̱jkpa juuꞌ veꞌe nu̱makme̱jtsk ijttu, kaꞌijtpts je̱ꞌe̱ veꞌe vyeꞌna ma̱a̱t je̱ myuꞌixpa̱jkpata̱jk ku veꞌe je̱ Jesús ñu̱je̱ꞌyjidi. 25 U̱xꞌo̱o̱k tseꞌe je̱ viijnk ixpa̱jkpa ña̱ꞌmu̱xjidi:
―Ta̱ xa a̱a̱tseꞌe nꞌíxnuva je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n.
Ax jidu̱ꞌu̱m tseꞌe je̱ Tomás yꞌatso̱o̱jvjidi:
―Kaꞌa xa a̱tseꞌe njaanchjáva. Kuunum a̱tseꞌe nꞌíxu̱t me̱jtsk adoꞌom je̱ kya̱ꞌa̱j juuꞌ veꞌe je̱ clavos yakxa̱ꞌa̱jkiju, je̱ts a̱tseꞌe ya̱ nka̱ꞌónu̱k nꞌakooꞌpat joma veꞌe je̱ clavos du̱yakjujt, je̱ts a̱tseꞌe nyaktá̱kat ya̱ nka̱ꞌa̱j je̱p kyachu̱pajk akujkp joma veꞌe xya̱ꞌa̱jki, vanꞌítnumts a̱tseꞌe njaanchjávat ―jidu̱ꞌu̱m tseꞌe vyaajñ.
26 Kutoodojtu̱k xa̱a̱j tseꞌe je̱ ixpa̱jkpata̱jk ñayꞌamojkijidinuva joma veꞌe toꞌk je̱ ta̱jk. Je̱p tseꞌe vyeꞌniva je̱ Tomás. Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús tya̱jki, jahꞌatúkameꞌe vyeꞌna je̱ ta̱kꞌaka̱ꞌa̱da, je̱tseꞌe je̱ja je̱ꞌe̱ yꞌita̱kujkta ñapya̱a̱jmji. Vanꞌit tseꞌe vyaajñ:
―Je̱ o̱y jo̱o̱t ma̱a̱t tseꞌe mꞌijttinit.
27 Vanꞌit tseꞌe je̱ Tomás du̱nu̱u̱jmi:
―Akooꞌpa yaja je̱ mka̱ꞌónu̱k je̱ts ixu̱ a̱ts ya̱ nka̱ꞌa̱j; yakta̱ka je̱ mka̱ꞌa̱j yap a̱ts nkachu̱pajk akujkp joma a̱tseꞌe nxa̱ꞌa̱jki. Kadi ma̱kk je̱ mkuvajk xpu̱m, kadi xkajaanchjáva je̱ts joojntykpa̱jknuva a̱tseꞌe, jaanchjáva veꞌe.
28 Vanꞌit tseꞌe je̱ Tomás yꞌatso̱o̱jvji:
―¡A̱ts je̱ nMa̱ja̱ Vintsá̱n! ¡A̱ts je̱ nNteꞌyam!
29 Je̱tseꞌe je̱ Jesús ña̱ꞌmu̱xji:
―Tomás, ¿mjaanchjaꞌvipeꞌe u̱xyam je̱ꞌe̱ ka̱jx ku a̱tseꞌe tu̱xꞌix? Xo̱o̱n xa je̱ꞌe̱ veꞌeda pa̱n pa̱n jaty a̱tseꞌe xjaanchjaꞌvidup ó̱yam a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe xkaꞌixti.
Je̱ꞌe̱ pa̱n tya̱jx ka̱jxeꞌe ya̱ na̱k yakjaajy
30 Jyaaꞌktoon tseꞌe je̱ Jesús may je̱ mú̱jit nu̱jaꞌvin je̱ja je̱ yꞌixpa̱jkpata̱jk vyinkujkta juuꞌ veꞌe yaja kayakjaayp; 31 ax juuꞌ tseꞌe yaja jaꞌani, je̱ꞌe̱ ka̱jx xa je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe xjaanchjávadat je̱ts je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌOnu̱k je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Jesús, je̱ Cristo, juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam vyinko̱o̱n je̱tseꞌe yakkutojknit, veꞌem tseꞌe xjaye̱jptinit je̱ joojntykin juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtp je̱ꞌe̱ ka̱jx ku je̱ꞌe̱ veꞌe xjaanchjávada.