21
Ku je̱ Jesús ñaajknu̱ke̱ꞌxnata̱jkiji je̱ja nu̱vuxtojtu̱k je̱ yꞌixpa̱jkpa vyinkujkta
Ku veꞌe je̱ it ñajxy, vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús ñaajknu̱ke̱ꞌxnata̱jkijinuva joma veꞌe je̱ yꞌixpa̱jkpata̱jk je̱ja ma̱ja̱ na̱ꞌaka̱ya paꞌayi juuꞌ veꞌe Tiberias du̱xa̱a̱j. Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe du̱tuujn. Je̱m tseꞌe vye̱ꞌnada je̱ Simón Pedro, je̱ Tomás juuꞌ veꞌe tyijtup Xeen Onu̱k, je̱ Natanael juuꞌ veꞌe je̱ canaajit, galiléait jayu je̱ꞌe̱ veꞌe, je̱mpa tseꞌe je̱ Zebedeo je̱ yꞌónu̱kta je̱ts janu̱me̱jtsk je̱ Jesús je̱ yꞌixpa̱jkpada. Vanꞌit tseꞌe je̱ Simón Pedro ña̱ꞌmu̱xjidi:
―Na̱jkxu̱ a̱ts je̱ ajkx du̱maꞌakyu̱.
Je̱tseꞌe yꞌatso̱o̱jvjidi:
―Nma̱a̱dap a̱a̱ts mitseꞌe.
Na̱jkxtu tseꞌe je̱tseꞌe je̱m barco jo̱o̱tm tya̱jkidi. Tsonaxyeꞌe du̱jamaakti, ax ni vinxu̱pa tseꞌe du̱kapa̱jkti. Ku veꞌe jyajviijv, je̱ja tseꞌe na̱paꞌayi je̱ Jesús tyena vyeꞌna, ax kaꞌa tseꞌe du̱nu̱jávada je̱ yꞌixpa̱jkpata̱jk je̱ts je̱ Jesús je̱ꞌe̱ veꞌe. Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús ña̱ꞌmu̱xjidi:
―Mexta, ¿kaꞌa veꞌe ti ajkx tu̱xpa̱kta?
Je̱tseꞌe yꞌatso̱o̱jvjidi:
―Ni vinxú̱paseꞌe.
Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús ña̱ꞌmu̱xjidi:
―Va̱jta je̱ mxuum je̱ja barco akaꞌyu̱n paꞌayi je̱tseꞌe je̱ ajkx xpá̱ktat.
Ku veꞌe veꞌem du̱toondi, kaꞌa tseꞌe yꞌukꞌo̱ꞌyixjidini vintso̱ veꞌe du̱yakpítsumdat je̱ tyukꞌajkxꞌamaakin xuumda ku̱x je̱peꞌe o̱o̱y je̱ ajkx tu̱tyuntáñ. Vanꞌit tseꞌe je̱ ixpa̱jkpa juuꞌ veꞌe je̱ Jesús o̱o̱y tyuntso̱jk, je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱nu̱u̱jmi je̱ Pedro:
―¡Je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n xa ya̱ꞌa̱!
Ku veꞌe du̱ꞌamo̱tunajxy je̱ Pedro je̱ts je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n je̱ꞌe̱ veꞌe, vanꞌit tseꞌe du̱pu̱u̱jm je̱ vyita̱niꞌkx, ku̱x yakke̱e̱keꞌe je̱ vyit, je̱tseꞌe yꞌaye̱jtsi je̱p na̱ja̱a̱tp. Je̱ viijnk ixpa̱jkpada tseꞌe je̱ꞌydu je̱ja na̱paꞌayi je̱ barco ma̱a̱t je̱tseꞌe du̱pava̱a̱ꞌndi je̱ tyukꞌajkxꞌamaakin xuum, vaꞌajts ojtsts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ ajkx ma̱a̱t. Je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe du̱pava̱a̱ꞌnda ku̱x vu̱jxtkupxu̱k majk xajtu̱k joꞌnji veꞌe du̱mujékumada je̱ na̱paaꞌv. Ku veꞌe je̱ja naxku̱jx jye̱ꞌydi, vanꞌit tseꞌe du̱paatti je̱ juꞌu juuꞌ veꞌe je̱ ja̱a̱jn du̱ma̱a̱t, je̱tseꞌe je̱ñiꞌkxm toꞌk je̱ ajkx je̱ts je̱ tsapkaaky. 10 Je̱tseꞌe je̱ Jesús ña̱ꞌmu̱xjidi:
―Yakminda o̱yvinxu̱pa je̱ ajkx juuꞌ veꞌe tu̱xmaꞌakta.
11 Je̱tseꞌe je̱ Simón Pedro tya̱jki je̱m barco jo̱o̱tm je̱tseꞌe du̱pavu̱u̱ꞌn je̱ja na̱paꞌayi paat je̱ tyukꞌajkxꞌamaakin xuum juuꞌ veꞌe ojts je̱ mú̱jit ajkx ma̱a̱t. Mó̱kupx javu̱jxtkupxu̱k maktoojk tseꞌe je̱ ajkx yꞌijt. O̱yam tseꞌe o̱o̱y tyunmaya, kaꞌa tseꞌe je̱ xyuum myupo̱jti. 12 Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús ña̱ꞌmu̱xjidi:
―Minu̱ mꞌajó̱pada.
Ax ni pa̱na tseꞌe juuꞌ veꞌe je̱ yꞌixpa̱jkpata̱jk kyanayjaꞌviji je̱tseꞌe du̱ꞌamo̱tutú̱vat pa̱n pa̱n je̱ꞌe̱ veꞌe, ku̱x ñu̱jaꞌvidupeꞌe je̱ts je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n je̱ꞌe̱ veꞌe. 13 Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús vyinkutá̱mijidi, je̱tseꞌe du̱ka̱a̱jn je̱ tsapkaaky, je̱tseꞌe du̱mo̱o̱ydi; veꞌem tseꞌe du̱toompa ma̱a̱t je̱ ajkx.
14 Ya̱ꞌa̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe mutoojk nax ku veꞌe je̱ Jesús ñaajknu̱ke̱ꞌxnata̱jkijinuva je̱ja je̱ yꞌixpa̱jkpata̱jk vyinkujkta ku veꞌe tá̱vani yꞌukꞌa̱a̱ꞌk vyeꞌna je̱tseꞌe jyoojntykpa̱jknuva.
Ku je̱ Jesús du̱ma̱a̱tnakyo̱jtsji je̱ Simón Pedro
15 Ta̱ tseꞌe yꞌajó̱pada vyeꞌna, vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús du̱ꞌamo̱tutu̱vi je̱ Simón Pedro:
―Simón, je̱ Jonás je̱ myajntk, ¿xtso̱jkp a̱tseꞌe nu̱yojk je̱ts kaꞌa veꞌe ya̱ꞌa̱da?
Je̱tseꞌe je̱ Pedro yꞌatso̱o̱jvji:
―Veꞌem, Ma̱ja̱ Vintsá̱n, mnu̱jaꞌvinup xa mitseꞌe je̱ts ntsa̱jkp a̱ts mitseꞌe.
Je̱tseꞌe je̱ Jesús ña̱ꞌmu̱xji:
―Ixꞌitu̱ tseꞌe a̱ts je̱ njayu, veꞌem ax joꞌn je̱ carnero vinténiva du̱ꞌixꞌit je̱ kyarneeroda.
16 Vanꞌit tseꞌe mume̱jtsk nax je̱ Jesús yꞌamo̱tutú̱vijinuva:
―Simón, je̱ Jonás je̱ myajntk, ¿xtso̱jkp a̱tseꞌe?
Je̱tseꞌe je̱ Pedro yꞌatso̱o̱jvjinuva:
―Veꞌem, Ma̱ja̱ Vintsá̱n, mnu̱jaꞌvinup xa mitseꞌe je̱ts ntsa̱jkp a̱ts mitseꞌe.
Vanꞌit tseꞌe ña̱ꞌmu̱xjinuva:
―Ixꞌitu̱ tseꞌe a̱ts je̱ njayu, veꞌem ax joꞌn je̱ carnero vinténiva du̱ꞌixꞌit je̱ kyarneeroda.
17 Vanꞌit tseꞌe mutoojk nax je̱ Pedro yakꞌamo̱tutú̱vinuva:
―Simón, je̱ Jonás je̱ myajntk, ¿xtso̱jkp a̱tseꞌe?
Vanꞌit tseꞌe je̱ Pedro chaachvinmapya̱jkni je̱ꞌe̱ ka̱jx ku veꞌe yꞌamo̱tutú̱viji mutoojk nax pa̱n tso̱jkjupeꞌe, je̱tseꞌe du̱nu̱u̱jmi:
―Ma̱ja̱ Vintsá̱n, nu̱jom xa mitseꞌe juuꞌ xnu̱jaꞌvikú̱x, mnu̱jaꞌvinupts mitseꞌe je̱ts ntsa̱jkp a̱ts mitseꞌe.
Je̱tseꞌe je̱ Jesús ña̱ꞌmu̱xjinuva:
―Ixꞌitu̱ tseꞌe a̱ts je̱ njayu, veꞌem ax joꞌn je̱ carnero vinténiva du̱ꞌixꞌit je̱ kyarneeroda. 18 Tyú̱vam xa a̱ts mitseꞌe nnu̱u̱jma, vaampam a̱tseꞌe, ku veꞌe mvaju̱tya̱jki, mnaxyo̱jxjup tseꞌe yꞌijt je̱tseꞌe mnu̱jkx pa̱n joma veꞌe xtsa̱k; ax ku tseꞌe mma̱jꞌónu̱kinit, mꞌaxájap tseꞌe je̱tseꞌe je̱ viijnk jayu mxó̱xju̱t je̱tseꞌe myakna̱jkxju̱t joma veꞌe mkana̱jkxuvaꞌañ.
19 Ku veꞌe veꞌem vyaajñ, je̱ꞌe̱ tseꞌe je̱ Jesús yꞌavaꞌni pa̱n vintso̱ veꞌe je̱ Pedro je̱ Nteꞌyam je̱ mya̱jin je̱ jyaanchin du̱yaknu̱ke̱ꞌxnatá̱kat ku veꞌe yꞌo̱o̱ꞌknit. Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús jyaaꞌkvaajñ:
―¡Pamiinni a̱ts!
Je̱ ixpa̱jkpa juuꞌ veꞌe je̱ Jesús o̱o̱y tyuntso̱jk
20 Ku veꞌe je̱ Pedro yꞌixu̱mpijt, vanꞌit tseꞌe du̱ꞌix je̱ts je̱peꞌe pyamé̱tsjada je̱ ixpa̱jkpa juuꞌ veꞌe je̱ Jesús o̱o̱y tyuntso̱jk, nay je̱ꞌe̱jyam juuꞌ veꞌe namya̱jꞌa̱a̱ꞌkpe̱jtju je̱ja je̱ Jesús kyaku̱viijn vanꞌit ku veꞌe yꞌaꞌóxidi je̱tseꞌe du̱ꞌamo̱tutu̱vi pa̱n pa̱n je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ veꞌe pá̱mjup je̱m je̱ jayu kya̱ꞌm juuꞌ veꞌe tsoꞌoxpa̱jkju̱dup. 21 Ku veꞌe je̱ Pedro yꞌixji, vanꞌit tseꞌe du̱ꞌamo̱tutu̱vi je̱ Jesús:
―Ma̱ja̱ Vintsá̱n, je̱ts ya̱ꞌa̱, ¿tits ya̱ꞌa̱ veꞌe játjup náxjup?
22 Je̱tseꞌe je̱ Jesús yꞌatso̱o̱jvji:
―Pa̱n ntsa̱jkpts a̱tseꞌe je̱tseꞌe jyoojntykat vanꞌit paat ku a̱tseꞌe nmiinnuvat, ¿tits mits je̱ꞌe̱ veꞌe?, pamiinni a̱ts mits.
23 Vanꞌit tseꞌe yakko̱jtsꞌukvaajñ je̱ja uts ajch je̱ts uts tsa̱ꞌa̱ akujk je̱ts kaꞌa veꞌe yꞌo̱o̱ꞌku̱t je̱ ixpa̱jkpa juuꞌ veꞌe je̱ Pedro je̱ Jesús yꞌamo̱tutu̱vi pa̱n ti veꞌe játjup náxjup. Ax je̱ Jesús, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe du̱nu̱u̱jmi je̱ts kaꞌa je̱ꞌe̱ veꞌe yꞌo̱o̱ꞌku̱t; jidu̱ꞌu̱meꞌe du̱nu̱u̱jmi: “Pa̱n ntsa̱jkpts a̱tseꞌe je̱tseꞌe jyoojntykat vanꞌit paat ku a̱tseꞌe nmiinnuvat, ¿tits mits je̱ꞌe̱ veꞌe?”
24 Ax nmu̱jaꞌvinupts a̱a̱tseꞌe je̱ts tyú̱vam je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ tu̱va̱ko̱jtsu̱n juuꞌ veꞌe pyu̱u̱mp je̱ ixpa̱jkpa juuꞌ veꞌe je̱ Jesús o̱o̱y tyuntso̱jk.
25 Je̱ja xa veꞌe may viijn juuꞌ jatyeꞌe je̱ Jesús tyoon kyo̱jts juuꞌ veꞌe kayakjaay yap na̱k ku̱jxp. Pa̱n ku̱yakjavye̱jtkú̱x tseꞌe toꞌk viijn jadoꞌk viijn, nnasjaꞌvipts a̱tseꞌe je̱ts kaꞌa veꞌe ku̱ñu̱paadi ya̱ naxviijnit it je̱tseꞌe ku̱yakjavye̱jtkú̱x nu̱jom juuꞌ jatyeꞌe tyoon kyo̱jts.