2
Ku je̱ jayu ñavya̱jkji je̱p Caná
Kutoojk xa̱a̱j tseꞌe je̱ jayu ñavya̱jkji je̱m kajpu̱n ka̱jxm juuꞌ veꞌe Caná du̱xa̱a̱j, je̱m galiléait yꞌit jo̱o̱tm. Je̱m tseꞌe vyeꞌna je̱ Jesús je̱ tyaak, yakvo̱o̱vduva tseꞌe je̱ Jesús ma̱a̱t je̱ yꞌixpa̱jkpata̱jk. Ku tseꞌe kyu̱jx je̱ tsaaydum paꞌajk na̱a̱j, vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús je̱ tyaak ña̱ꞌmu̱xji:
―Ta̱ xa veꞌe kya̱jxu̱xjidini je̱ tsaaydum paꞌajk na̱a̱j.
Vanꞌit tseꞌe yꞌatsa̱a̱jv:
―Nana, ¿tya̱jxs a̱ts mits je̱ꞌe̱ veꞌe xvaajñja? Kaꞌanum xa a̱tseꞌe xtukka̱daꞌaky.
Vanꞌit tseꞌe je̱ tyaak du̱nu̱u̱jmi je̱ pattoꞌnivata̱jk:
―Tonka̱xta nu̱jom vintso̱ ya̱ꞌa̱ veꞌe mna̱ꞌmu̱xjadat.
Je̱m tseꞌe vyeꞌna tojtu̱k je̱ ma̱ja̱ toꞌts juuꞌ veꞌe je̱ israeejlit jayu yaktoondup ku veꞌe ñaajkvaꞌatsjada, majktupx uk mó̱kupx litro joꞌnts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ jyo̱o̱t toꞌk jaty. Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús du̱nu̱u̱jmidi je̱ pattoꞌnivata̱jk:
―Yakꞌotsta ya̱ toꞌtsta ma̱a̱t je̱ tsoxk na̱a̱j.
Yakꞌape̱ꞌtstu tseꞌe. Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús ña̱ꞌmu̱xjidi:
―Je̱e̱ꞌptats nꞌit ve̱e̱ꞌn je̱ts mo̱ꞌo̱da je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe ya̱ xa̱a̱j du̱nu̱vinténip.
Veꞌem tseꞌe du̱toondi. Jyaaꞌkyajp tseꞌe je̱ xa̱a̱j je̱ ñu̱vinténiva je̱ tsaaydum paꞌajk na̱a̱j juuꞌ veꞌe je̱ tsoxk na̱a̱j ukꞌijt, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe du̱nu̱java pa̱n joma veꞌe pyítsum, je̱ pattoꞌnivata̱jkts je̱ꞌe̱ veꞌe du̱nu̱jaꞌvidu ku̱x je̱ꞌe̱ veꞌe o̱jts myajta. Vanꞌit tseꞌe je̱ xa̱a̱j je̱ ñu̱vinténiva du̱vatsa̱a̱jv je̱ ta̱ꞌa̱xpa̱jkpa 10 je̱tseꞌe du̱nu̱u̱jmi:
―¿Tis mitseꞌe mtuump? Tooꞌva̱jkp xa veꞌe anañu̱joma je̱ jayu du̱tukꞌuuꞌk je̱ tsaaydum paꞌajk na̱a̱j juuꞌ veꞌe du̱nu̱ꞌó̱yip, ax ku tseꞌe je̱ javya̱a̱ꞌkxta̱jk tá̱vani yꞌooꞌkta vyeꞌna, vanꞌit tseꞌe yakmo̱ꞌo̱da je̱ tsaaydum paꞌajk na̱a̱j juuꞌ veꞌe ka jajtyꞌó̱yap; ax vimpitts mitseꞌe tu̱xtún, myakꞌu̱xꞌo̱o̱kits mitseꞌe ta̱a̱v je̱ tsaaydum paꞌajk na̱a̱j juuꞌ veꞌe du̱nu̱ꞌó̱yip.
11 Ax ya̱ꞌa̱ tseꞌe juuꞌ veꞌe je̱ Jesús tyoon je̱m Caná, juuꞌ veꞌe je̱m galiléait yꞌit jo̱o̱tm, je̱ꞌe̱ tseꞌe je̱ myutoꞌk ma̱ja̱ nu̱jaꞌvin; ax veꞌem tseꞌe du̱yaknu̱ke̱ꞌxnata̱jki je̱ mya̱jin, je̱tseꞌe je̱ yꞌixpa̱jkpata̱jk jyaanchjaꞌvijidi.
12 Ku tseꞌe veꞌem du̱tuujn, vanꞌit tseꞌe ñu̱jkx je̱m Capernaum ma̱a̱t je̱ tyaak je̱ts je̱ yꞌutsa̱ta̱jk ma̱a̱t je̱ yꞌixpa̱jkpata̱jk. Je̱m tseꞌe yꞌijtti me̱jtsk toojk xa̱a̱j.
Ku je̱ Jesús du̱yakvaach je̱ ma̱ja̱ tsapta̱jk
(Mt. 21.12‑13; Mr. 11.15‑18; Lc. 19.45‑46)
13 Ku veꞌe tya̱mi je̱ pascua xa̱a̱j, vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús vyimpejt je̱m jerusaleenit kyajpu̱n ka̱jxm. 14 Je̱m tseꞌe du̱paaty je̱p ma̱ja̱ tsapta̱ktaagujkp je̱ꞌe̱da pa̱n pa̱n jatyeꞌe je̱ tá̱nu̱k ya̱x du̱to̱o̱ꞌktup: je̱ tsapkaaj, je̱ carnero, je̱ts je̱ pak. Je̱m tseꞌe chu̱u̱niduva pa̱n pa̱n jatyeꞌe je̱ meen du̱vinkuko̱o̱ndup je̱tseꞌe du̱nu̱pa̱kta. 15 Ku veꞌe je̱ Jesús du̱ꞌix, vanꞌit tseꞌe toꞌk je̱ tu̱jpx vo̱jpu̱n du̱pu̱u̱jm je̱tseꞌe du̱yakpitsumku̱jx je̱p ma̱ja̱ tsapta̱ktaagujkp nu̱jom pa̱n pa̱n jatyeꞌe du̱to̱o̱ꞌktup je̱ carnero je̱ts je̱ tsapkaaj. Pa̱n pa̱n jatyeꞌe du̱vinkuko̱o̱ndup je̱ meen, vya̱jvaꞌkxka̱jxts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ meen je̱tseꞌe du̱yakvippu̱mpijtku̱jx je̱ myeesada. 16 Ax jidu̱ꞌu̱m tseꞌe du̱nu̱u̱jmi pa̱n pa̱n jatyeꞌe du̱to̱o̱ꞌktup je̱ pak:
―¡Yakpítsumdini ya̱ꞌa̱! ¡Kaꞌa xa veꞌe a̱ts je̱ nTeeꞌ ya̱ chapta̱jk xyakvaꞌandat maaꞌtya̱jk!
17 Vanꞌit tseꞌe je̱ yꞌixpa̱jkpata̱jk du̱jaaꞌmye̱jtsti je̱ Kunuuꞌkx Jatyán juuꞌ veꞌe vaamp: “O̱o̱y xa a̱tseꞌe ntunꞌekju̱ ku veꞌe mits je̱ mtsapta̱jk kyayakvintsa̱ꞌa̱ga.”
18 Vanꞌit tseꞌe je̱ myuꞌisraeejlit jayu yꞌamo̱tutú̱vijidi:
―¿Ti nu̱jaꞌvints a̱a̱tseꞌe xmo̱o̱yp je̱ts mtukka̱daakjupeꞌe je̱tseꞌe veꞌem mjátu̱kat?
19 Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús yꞌatso̱o̱jvjidi:
―Yakkutó̱kida ya̱ ma̱ja̱ tsapta̱jk, toojk xa̱a̱jts a̱ts ya̱ꞌa̱ veꞌe nyakpojtu̱knuvat.
20 Vanꞌit tseꞌe je̱ myuꞌisraeejlit jayu ña̱ꞌmu̱xjidinuva:
―Vu̱jxtkupxu̱k tojtu̱k joojnt xa veꞌe tyaꞌni je̱tseꞌe du̱pa̱a̱mdi ya̱ ma̱ja̱ tsapta̱jk, ¿ax myakpojtu̱knuvapts mits ya̱ꞌa̱ nꞌiteꞌe toojk xa̱a̱j?
21 Ax je̱ ma̱ja̱ tsapta̱jk juuꞌ veꞌe je̱ Jesús ñu̱ko̱jts, je̱ ñiꞌkx je̱ kyo̱pkts je̱ꞌe̱ veꞌe tyijp. 22 Ku veꞌe je̱ Jesús yꞌukꞌa̱a̱ꞌk je̱tseꞌe jyoojntykpa̱jknuva, vanꞌit tseꞌe je̱ yꞌixpa̱jkpata̱jk du̱jaaꞌmye̱jtsti ya̱ꞌa̱ juuꞌ veꞌe je̱ Jesús kyo̱jts. Vanꞌit tseꞌe du̱jaanchjaꞌvidi juuꞌ jatyeꞌe ijtp je̱p Kunuuꞌkx Jatyán ku̱jxp je̱ts juuꞌ veꞌe je̱ Jesús kyo̱jts.
Yꞌixp ñu̱jaꞌvipts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Jesús je̱ jayu je̱ yꞌaaj je̱ jyo̱o̱t
23 Je̱m tseꞌe Jerusalén je̱ Jesús vyeꞌna ku veꞌe du̱paaty je̱ pascua xa̱a̱j. Je̱m tseꞌe nu̱may je̱ jayu jyaanchjaꞌvijidi ku veꞌe du̱ꞌixti je̱ mú̱jit nu̱jaꞌvin juuꞌ veꞌe tyoon. 24 Ax kaꞌa tseꞌe je̱ Jesús je̱ jayu du̱jo̱tma̱ꞌa̱ ku̱x yꞌixp ñu̱jaꞌvip je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ jayu je̱ yꞌaaj je̱ jyo̱o̱t anañu̱joma, 25 kaꞌa tseꞌe vyinko̱pka je̱tseꞌe pa̱n vyaꞌnu̱xju̱t vintso̱ veꞌe toꞌk jadoꞌk je̱ jayu je̱ jyáyuvin, ku̱x yꞌixp ñu̱jaꞌvip je̱ꞌe̱ veꞌe o̱y je̱ts vintso̱ veꞌe je̱ jayu je̱ yꞌaaj je̱ jyo̱o̱t.