3
Je̱ Jesús ma̱a̱t je̱ Nicodemo
Je̱m tseꞌe vyeꞌna toꞌk je̱ fariseo juuꞌ veꞌe Nicodemo du̱xa̱a̱j, ñu̱má̱jipts je̱ꞌe̱ veꞌe yꞌijt joma veꞌe je̱ israeejlit jayu. Je̱ Nicodemo tseꞌe ko̱o̱ꞌts o̱jts du̱kuꞌix je̱ Jesús, je̱tseꞌe du̱nu̱u̱jmi:
―Yakꞌixpa̱jkpa, nnu̱jaꞌvinup xa a̱a̱tseꞌe je̱ts je̱ Nteꞌyam mitseꞌe mke̱jxjup je̱ts a̱a̱tseꞌe juuꞌ xtukꞌíxu̱t xtuknu̱jávat, ku̱x je̱ꞌe̱ xa veꞌe juuꞌ veꞌe ijtp je̱ Nteꞌyam ma̱a̱t, je̱ꞌe̱jyji tseꞌe o̱ꞌyixjup je̱tseꞌe je̱ kyutojku̱n du̱yaknu̱ke̱ꞌxnatá̱kat ma̱a̱t je̱ mú̱jit nu̱jaꞌvin ax joꞌn mitseꞌe xtun.
Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús ña̱ꞌmu̱xji:
―Tyú̱vam xa a̱ts mitseꞌe nnu̱u̱jma, vaampam a̱tseꞌe, pa̱n pa̱n xa veꞌe kake̱ꞌxnuvap jadoꞌk nax, kaꞌa tseꞌe yꞌo̱ꞌyixju̱t je̱tseꞌe du̱ꞌíxu̱t je̱ Nteꞌyam je̱ kyutojku̱n.
Vanꞌit tseꞌe je̱ Nicodemo yꞌamo̱tutú̱viji:
―¿Vintso̱seꞌe yꞌó̱yat je̱tseꞌe kye̱ꞌxnuvat toꞌk je̱ yaaꞌtya̱jk juuꞌ veꞌe má̱jani? ¿Jadi o̱ꞌyip vineꞌe je̱tseꞌe tya̱jkinuvat jadoꞌk nax je̱m je̱ tyaak jyo̱o̱tm je̱tseꞌe kye̱ꞌxnuvat?
Je̱tseꞌe je̱ Jesús yꞌatso̱o̱jvji:
―Tyú̱vam xa a̱ts mitseꞌe nnu̱u̱jma, vaampam a̱tseꞌe, ka ve̱ꞌe̱jyap xa veꞌe je̱ jayu kye̱ꞌe̱xu̱t ax joꞌn yaja naxviijn je̱ jayu kyeꞌex, tun vinko̱pk xa je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe je̱ Espíritu Santo ka̱jx kye̱ꞌxnuvat. Pa̱n pa̱n tseꞌe veꞌem kake̱ꞌxp, kaꞌa tseꞌe yꞌo̱ꞌyixju̱t je̱tseꞌe tyá̱kat je̱m je̱ Nteꞌyam yꞌam kya̱ꞌm. Pa̱n pa̱n xa veꞌe yakke̱ꞌxjup je̱ jayu, jáyuvamts je̱ꞌe̱ veꞌe; ax pa̱n pa̱n tseꞌe je̱ Espíritu Santo ka̱jx ke̱ꞌxp, jo̱o̱t jaꞌvints je̱ꞌe̱ veꞌe. Kadi atu̱va ato̱ki xtuktáñ ku a̱tseꞌe jidu̱ꞌu̱m nvaꞌañ: “Tun vinko̱pk xa je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe anañu̱joma je̱ jayu kye̱ꞌxnuvat jadoꞌk nax.” Je̱ja xa veꞌe je̱ it pya̱j pa̱n joma tso̱ veꞌe du̱tsa̱k. Mꞌamo̱tunajxypts mits je̱ꞌe̱ veꞌe ku veꞌe yꞌamuꞌu, ax kaꞌa tseꞌe xnu̱java pa̱n joma tso̱ veꞌe cha̱a̱ꞌn uk pa̱n joma tso̱ veꞌe ñu̱jkx; nay veꞌempa tseꞌe anañu̱joma pa̱n pa̱n jatyeꞌe ke̱ꞌxtup je̱ Espíritu Santo ka̱jx, vaꞌajts tseꞌe yaknu̱java je̱ts je̱ Nteꞌyam ma̱a̱t je̱ꞌe̱ veꞌeda, ax kaꞌa tseꞌe yaknu̱java pa̱n vintso̱ veꞌe je̱ Espíritu Santo je̱ nam joojntykin myo̱o̱jyjidi.
Vanꞌit tseꞌe je̱ Nicodemo yꞌamo̱tutú̱vijinuva:
―¿Vintso̱s ya̱ꞌa̱ veꞌe yꞌíxuva?
10 Je̱tseꞌe je̱ Jesús yꞌatso̱o̱jvji:
―¿Kaꞌa veꞌe xnu̱java?, mits, israeejlit jayu yakꞌixpa̱jkpa. 11 Tyú̱vam xa a̱ts mitseꞌe nnu̱u̱jma, vaampam a̱tseꞌe, je̱ꞌe̱ a̱a̱tseꞌe nka̱jtsp juuꞌ a̱a̱tseꞌe nnu̱jaꞌvip, je̱ts je̱ꞌe̱ a̱a̱tseꞌe je̱ tu̱va̱ko̱jtsu̱n mpu̱u̱mp juuꞌ a̱a̱tseꞌe nꞌixp; ax kaꞌa tseꞌe xkuva̱kta je̱ tu̱va̱ko̱jtsu̱n juuꞌ a̱a̱tseꞌe mpu̱u̱mp. 12 Pa̱n kaꞌa xa a̱tseꞌe xjaanchjávada ku a̱ts miitseꞌe nvaajnjada juuꞌ veꞌe yaja naxviijn, ¿vintso̱ts a̱ts miitseꞌe xjaanchjávadat ku a̱ts miitseꞌe nvaajnjada juuꞌ veꞌe je̱m tsapjo̱o̱tm?
13 ’Ni pa̱na xa veꞌe kyatsajpétna, ax je̱mts a̱tseꞌe tsapjo̱o̱tm nꞌijt je̱ts a̱tseꞌe yaja nka̱daaky, a̱ts, je̱ Jayu Juuꞌ veꞌe Nu̱pa̱a̱mdu̱ka Ijtp. 14 Veꞌem ax joꞌn je̱ Moisés ju̱jpani du̱yakka̱jxmpojtu̱k je̱ tsaaꞌn apa̱mnax je̱m vinvaꞌajts it ka̱jxm, tun vinko̱pkts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ts a̱tseꞌe je̱ jayu xyakka̱jxmpojtu̱kpat; 15 ax veꞌem tseꞌe, pa̱n pa̱n xa a̱tseꞌe xjaanchjaꞌvip, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe vyintó̱kiyu̱t, xa̱ꞌma ka̱jxts je̱ꞌe̱ veꞌe jyoojntykinit ―jidu̱ꞌu̱m tseꞌe je̱ Jesús vyaajñ.
Cha̱jkpeꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ naxviijnit jayu
16 Tyuntso̱jkꞌo̱o̱ꞌk xa veꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ naxviijnit jayu, paaty tseꞌe du̱kejx pa̱neꞌe tun toꞌk yꞌOnu̱kip. Veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌe du̱tuujn je̱ts pa̱n pa̱neꞌe du̱jaanchjaꞌvip je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌOnu̱k, je̱tseꞌe kyavintó̱kiyu̱t, je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe du̱jaye̱jpnit je̱ joojntykin juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtp.
17 Ka je̱ꞌe̱ ka̱jxap xa veꞌe je̱ Nteꞌyam du̱kejx je̱ yꞌOnu̱k yaja naxviijn je̱tseꞌe je̱ jayu du̱mo̱o̱ynit je̱ tsaachpaatu̱n juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtnup, je̱ꞌe̱ ka̱jxeꞌe je̱ts je̱ jayu du̱yaktso̱ꞌo̱ku̱t.
18 Pa̱n pa̱n xa veꞌe du̱jaanchjaꞌvip je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌOnu̱k, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe yakmo̱o̱ynit je̱ tsaachpaatu̱n juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtnup; ax pa̱n pa̱n tseꞌe kajaanchjaꞌvijup, nu̱pa̱a̱mdu̱kanits je̱ꞌe̱ veꞌe yꞌit je̱tseꞌe yakmo̱o̱ynit je̱ tsaachpaatu̱n juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtnup. 19 Je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe yakmo̱o̱ynit je̱ tsaachpaatu̱n juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtnup, ku̱x kaꞌa veꞌe du̱jaanchjáva je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌOnu̱k, juuꞌ veꞌe kye̱jx yaja naxviijn. Veꞌem ax joꞌn je̱ kujajpa je̱ kuta̱ꞌkxpa du̱yaknu̱ke̱ꞌxnatá̱ka nu̱jom juuꞌ jatyeꞌe ijtp joma veꞌe kyujaj kyutu̱ꞌkx, nay veꞌempa tseꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌOnu̱k je̱ jayu je̱ tyo̱kin du̱yaknu̱ke̱ꞌxnata̱jkiva. Ax kaꞌa tseꞌe je̱ jayu du̱tso̱kta je̱tseꞌe je̱ tyo̱kin nu̱ke̱ꞌxnatá̱ka yꞌítu̱t ku̱x je̱ꞌe̱ veꞌe tyoondup juuꞌ veꞌe ka ó̱yap. 20 Anañu̱joma tseꞌe pa̱n pa̱n jatyeꞌe du̱toondup juuꞌ veꞌe ka ó̱yap, kaꞌituvaandupts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ja ajajtk it ja̱a̱t, kaꞌa veꞌe ñaajktá̱majada je̱ja ajajtk it ja̱a̱t ku̱x kaꞌa veꞌe du̱yaknu̱ke̱ꞌxnata̱kavaꞌanda je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe tyoondup. 21 Ax pa̱n pa̱n tseꞌe du̱toomp je̱ tyu̱v je̱ꞌe̱, naajktá̱mijupts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ja ajajtk it ja̱a̱t, ax veꞌem tseꞌe kye̱ꞌe̱xu̱t je̱ts je̱ Nteꞌyam ka̱jxeꞌe juuꞌ du̱tún.
Ku je̱ Yakna̱pe̱jtpa Juan je̱ jayu du̱vaajnjinuva je̱ts pa̱neꞌe je̱ Jesús
22 Ku veꞌe je̱ it ñajxy, vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús ma̱a̱t je̱ yꞌixpa̱jkpata̱jk ña̱jkxti je̱m judéait yꞌit jo̱o̱tm. Je̱m tseꞌe je̱ jayu du̱yakna̱pe̱tta. 23 Nay veꞌempa tseꞌe je̱ Yakna̱pe̱jtpa Juan je̱ jayu du̱yakna̱pejt je̱m Enón, je̱ saliimit kajpu̱n muta̱m, ku̱x je̱meꞌe vyeꞌna o̱o̱y je̱ tsoxk na̱a̱j. Je̱m tseꞌe je̱ jayu jye̱ꞌydi je̱tseꞌe ña̱pe̱jtti. 24 Vanꞌit ya̱ꞌa̱ veꞌe tyoojnji kyo̱jtsji kaꞌanumeꞌe je̱ Juan yakpoxu̱nta̱kpu̱m vyeꞌna.
25 Je̱m tseꞌe je̱ Juan je̱ yꞌixpa̱jkpata̱jk juuꞌ veꞌe du̱ma̱a̱tnakyo̱jtsvintso̱vꞌukvaajnju̱du toꞌk je̱ israeejlit jayu pa̱n vintso̱ veꞌe du̱tsa̱k je̱tseꞌe je̱ jayu ñaajkvaꞌatsjadat. 26 Vanꞌit tseꞌe je̱ Juan je̱ yꞌixpa̱jkpata̱jk ñu̱na̱jkxjidi, je̱tseꞌe ña̱ꞌmu̱xjidi:
―Yakꞌixpa̱jkpa, je̱ꞌe̱ xa veꞌe juuꞌ veꞌe mma̱a̱tveꞌnip je̱m jadoꞌk adoꞌom Jordán ma̱ja̱ na̱paꞌam, juuꞌ mitseꞌe je̱ tu̱va̱ko̱jtsu̱n mmo̱o̱y ku a̱a̱tseꞌe xmuka̱jts, je̱mts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ jayu du̱yakna̱pet, ax nu̱na̱jkxju̱dupts je̱ꞌe̱ veꞌe anañu̱joma.
27 Vanꞌit tseꞌe je̱ Juan yꞌatso̱o̱jvjidi:
―Ni pa̱na xa veꞌe je̱ kutojku̱n du̱kajayep pa̱n kaꞌa veꞌe je̱ Nteꞌyam mya̱ꞌa̱ju̱. 28 Xꞌamo̱tunajxtu a̱tseꞌe ku a̱tseꞌe nvaajñ je̱ts ka je̱ Criistovap a̱tseꞌe, mꞌo̱ꞌyixjadap tseꞌe je̱tseꞌe je̱ tu̱va̱ko̱jtsu̱n xpá̱mdat je̱ts vaan a̱tseꞌe je̱ts a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ veꞌe yakke̱jx je̱tseꞌe je̱ Cristo du̱vintooꞌvá̱kat. 29 Ku veꞌe je̱ jayu ñavyu̱kju̱, pa̱n pa̱n tseꞌe du̱ma̱a̱t je̱ yaaꞌvya̱jkpa, je̱ ta̱ꞌa̱xpa̱jkpats je̱ꞌe̱ veꞌe; je̱ts je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe mya̱a̱tnayjaꞌvijup je̱ ta̱ꞌa̱xpa̱jkpa, je̱mts je̱ꞌe̱ veꞌe du̱ꞌamo̱tunaxy juuꞌ veꞌe je̱ ta̱ꞌa̱xpa̱jkpa kya̱jtsp. Ax nay veꞌempats a̱tseꞌe u̱xyam o̱o̱y ntunxo̱o̱ndu̱k ku a̱tseꞌe nꞌamo̱tunaxy juuꞌ veꞌe je̱ Cristo kya̱jtsp. 30 Pa̱n vintso̱ veꞌe ya̱ it ñaxy, tun vinko̱pkts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe du̱nu̱má̱jat je̱ts a̱tseꞌe nnu̱mootskat ―jidu̱ꞌu̱m tseꞌe je̱ Yakna̱pe̱jtpa Juan vyaajñ.
Je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe ka̱jxm tso̱o̱ꞌn
31 Je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe ka̱jxm tso̱o̱ꞌn, je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱nu̱má̱jip du̱nu̱jaanchip. Je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe yaja naxviijn, naxviijnit jáyuvamts je̱ꞌe̱ veꞌe, je̱ꞌe̱ je̱ꞌe̱ veꞌe kya̱jtsp juuꞌ veꞌe yaja naxviijn; ax je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe tso̱o̱ꞌn je̱m tsapjo̱o̱tm je̱tseꞌe yaja kya̱daaky, ñu̱ma̱jiku̱jxp ñu̱jaanchiku̱jxpts je̱ꞌe̱ veꞌe. 32 Je̱ꞌe̱ tseꞌe je̱ tu̱va̱ko̱jtsu̱n du̱pa̱a̱mp juuꞌ veꞌe du̱ꞌix du̱ꞌamo̱tunajx, ax kaꞌa tseꞌe je̱ jayu du̱jaanchjáva je̱ tu̱va̱ko̱jtsu̱n juuꞌ veꞌe pyu̱u̱mp. 33 Natyukpitsumvaatsju̱dup tseꞌe juuꞌ veꞌe du̱jaanchjaꞌvidup je̱ tu̱va̱ko̱jtsu̱n juuꞌ veꞌe pyu̱u̱mp, je̱ꞌe̱ tseꞌe vaꞌajts du̱yaknu̱ke̱ꞌxnata̱jkidup je̱ts tyú̱vameꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ kya̱ts je̱ yꞌayook. 34 Je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe je̱ Nteꞌyam ke̱jxju, je̱ Nteꞌyam je̱ kya̱ts je̱ yꞌayookts je̱ꞌe̱ veꞌe kya̱jtsp, kaꞌa tseꞌe je̱ Nteꞌyam vyintoka ku veꞌe je̱ Espíritu Santo du̱yaky. 35 Cha̱jkpts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Dios Teeꞌ je̱ yꞌOnu̱k je̱tseꞌe du̱tukka̱ta̱jkiku̱jx nu̱jom juuꞌ jaty. 36 Pa̱n pa̱n xa veꞌe du̱jaanchjaꞌvip je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌOnu̱k, jyayejppts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ joojntykin juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtp; ax pa̱n pa̱n tseꞌe du̱katso̱jkp je̱tseꞌe jyaanchjávajat, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe du̱jayé̱pu̱t je̱ joojntykin juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtp, je̱pts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam yꞌe̱jku̱n ja̱a̱tp yꞌit.