6
Ku je̱ Jesús je̱ jayu du̱yakkaajy nu̱mugo̱o̱xk miijl naxy
(Mt. 14.13‑21; Mr. 6.30‑44; Lc. 9.10‑17)
Ku veꞌe je̱ it ñajxy, vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús ñu̱jkx je̱m jadoꞌk adoꞌom galiléait mya̱ja̱ na̱ꞌaka̱ya paꞌam, yaktijpapts je̱ꞌe̱ veꞌe tibeeriasit ma̱ja̱ na̱ꞌaka̱ya. Nu̱may tseꞌe je̱ jayu pyana̱jkxjidi ku̱x yꞌixtu veꞌe je̱ mú̱jit nu̱jaꞌvin juuꞌ veꞌe tyoon, je̱ꞌe̱ veꞌe ku veꞌe je̱ paꞌam jáyuda du̱yakjo̱tka̱daakni. Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús ñu̱jkx je̱m tonu̱n viinm je̱tseꞌe je̱m du̱ma̱a̱tꞌa̱jxtkti je̱ yꞌixpa̱jkpata̱jk; tá̱minup tseꞌe vyeꞌna je̱ pascua xa̱a̱j. Ku veꞌe je̱ Jesús du̱ꞌix je̱ts nu̱may jayu veꞌe pana̱jkxjup, vanꞌit tseꞌe du̱nu̱u̱jmi je̱ Felipe:
―¿Jómaseꞌe njoꞌyumdat je̱ kaaky je̱ to̱jkx je̱tseꞌe anañu̱joma kyáydat?
Je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe veꞌem vyaajñ je̱tseꞌe du̱ꞌíxu̱t pa̱n vintso̱ veꞌe yꞌatso̱vu̱mpítju̱t, ku̱x ñu̱jaꞌvip je̱ꞌe̱ veꞌe ti veꞌe tyónup. Vanꞌit tseꞌe je̱ Felipe yꞌatso̱o̱jvji:
―Kaꞌa xa veꞌe ñu̱paadat me̱jtsk mó̱kupx xa̱a̱j je̱ meen nu̱mutún je̱tseꞌe je̱ tsapkaaky yaktukjóyu̱t je̱tseꞌe yu̱u̱ꞌn ve̱e̱ꞌn ka̱kje̱ꞌe̱ yakmo̱ꞌo̱dat.
Vanꞌit tseꞌe je̱ Andrés, nu̱toꞌk je̱ Jesús je̱ yꞌixpa̱jkpa, je̱ Simón Pedro je̱ yꞌuts, je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱nu̱u̱jmi je̱ Jesús:
―Yam xa veꞌe toꞌk je̱ mix ónu̱k, mugo̱o̱xk tseꞌe je̱ tsapkaaky du̱ma̱a̱da je̱ts me̱jtsk je̱ ajkx, ¿ax vinxu̱pts ya̱ꞌa̱ nꞌiteꞌe jyaaꞌkjanu̱paadat, ku̱x vaꞌajts nu̱may xa ya̱ꞌa̱ veꞌe ya̱ jáyuda?
10 Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús vyaajñ:
―Yakꞌa̱jxtkká̱xta ya̱ jáyuda.
Je̱tseꞌe yꞌa̱jxtkka̱jxti je̱ja tsoots ja̱a̱t je̱ nu̱may jayu, nu̱mugo̱o̱xk miijl joꞌnts je̱ꞌe̱ veꞌe yꞌijtti juuꞌ veꞌe je̱ yaaꞌtya̱jkta. 11 Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús du̱ko̱o̱jnu̱k je̱ tsapkaaky, je̱tseꞌe je̱ Nteꞌyam du̱kuko̱jtsji. Vanꞌit tseꞌe du̱mo̱o̱ydi je̱ yꞌixpa̱jkpata̱jk je̱tseꞌe du̱yakvaꞌkxjadat je̱ jayu juuꞌ veꞌe tsu̱u̱nidup. Nay veꞌempa tseꞌe du̱toompa ma̱a̱t je̱ ajkx, je̱tseꞌe je̱ jayu yakmo̱o̱ydi pa̱n vinxu̱peꞌe du̱tso̱jkti. 12 Kuꞌuxani tseꞌe vye̱ꞌnada, vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús du̱nu̱u̱jmi je̱ yꞌixpa̱jkpata̱jk:
―Pa̱kmokta je̱ tsapkaaky kunax je̱ts je̱ ajkx kunax, ni tía veꞌe kyavintó̱kiyu̱t.
13 Vanꞌit tseꞌe du̱pa̱kmojktini jamakme̱jtsk kach je̱ tsapkaaky kunax juuꞌ veꞌe mugo̱o̱xk je̱ tsapkaaky ukꞌijt. 14 Ku tseꞌe je̱ jayu du̱ꞌixti je̱ ma̱ja̱ nu̱jaꞌvin juuꞌ veꞌe je̱ Jesús tyoon, vanꞌit tseꞌe vyaandi:
―Tyú̱vamdam xa je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ts je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook ko̱jtsnajxpa ya̱ꞌa̱ veꞌe juuꞌ veꞌe ká̱tsani je̱tseꞌe myiinnit yaja naxviijn.
15 Ñu̱jaꞌvi tseꞌe je̱ Jesús je̱ts yakkutojkpa veꞌe ake̱e̱ꞌy du̱pa̱muvaꞌanda, je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe apu̱k ñapya̱a̱jmji je̱tseꞌe jyaaꞌkvimpejt je̱m tonu̱n viinm.
Ku je̱ Jesús yo̱ꞌy je̱m na̱niꞌkxm
(Mt. 14.22‑27; Mr. 6.45‑52)
16 Tánani tseꞌe je̱ it vyeꞌna, vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús je̱ yꞌixpa̱jkpata̱jk vyajntkti joma veꞌe je̱ ma̱ja̱ na̱ꞌaka̱ya 17 je̱tseꞌe tya̱jkidi je̱m barco jo̱o̱tm, je̱tseꞌe du̱tinajxꞌukvaandi, je̱m tseꞌe Capernaum ña̱jkxta. Ta̱ tseꞌe je̱ it kyo̱o̱ꞌtsini vyeꞌna, kaꞌanum tseꞌe je̱ Jesús kya̱daꞌaky vyeꞌna joma veꞌe je̱ yꞌixpa̱jkpata̱jk, 18 vanꞌit tseꞌe ma̱kk pyo̱jꞌukvaajñ, je̱tseꞌe je̱ na̱a̱j ma̱kk je̱ po̱j jyepu̱tsyo̱ꞌyji. 19 Ku veꞌe toꞌk legua naxy joꞌn du̱pakaaꞌpti je̱ barco, vanꞌit tseꞌe du̱ꞌixti je̱ts je̱meꞌe je̱ Jesús ñu̱mé̱tsjada, je̱m tseꞌe na̱niꞌkxm yo̱ꞌo̱y. Vanꞌit tseꞌe cha̱ꞌkidi. 20 Ax jidu̱ꞌu̱mts je̱ꞌe̱ veꞌe ña̱ꞌmu̱xjidi:
―A̱ts xa je̱ja, kadi mtsa̱ꞌa̱gada.
21 Vanꞌit tseꞌe xo̱o̱ndu̱k jo̱o̱t du̱yakta̱jkidi je̱ Jesús je̱m barco jo̱o̱tm. Tun jatyji tseꞌe jye̱ꞌydi je̱m joma veꞌe ña̱jkxta.
Ku je̱ jayu du̱ꞌíxtidi je̱ Jesús
22-23 Je̱ nu̱may jayu tseꞌe juuꞌ veꞌe taandu je̱ja ma̱ja̱ na̱ꞌaka̱ya paꞌayi joma veꞌe je̱ Jesús yakkaajyjidi, tá̱vani veꞌe je̱ Jesús du̱kuka̱jtsja vyeꞌna je̱ Nteꞌyam je̱ tsapkaaky ka̱jx, je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱ꞌixtu je̱ts toꞌkji je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ barco vyeꞌna je̱ts kaꞌa veꞌe je̱ Jesús je̱ yꞌixpa̱jkpata̱jk du̱ma̱a̱tta̱jki je̱m barco jo̱o̱tm, je̱ꞌe̱jyji veꞌe tso̱o̱ꞌndu je̱ yꞌixpa̱jkpata̱jk. Je̱ kuꞌóxit tseꞌe du̱ꞌixti je̱ts kaꞌañupeꞌe ti barco joma veꞌe je̱ Jesús ku̱tya̱jki. Vanꞌit tseꞌe je̱ barco jye̱ꞌydi je̱ja na̱paꞌayi ta̱mji joma veꞌe je̱ Jesús je̱ jayu du̱yakkaaydi, je̱m tseꞌe tibeeriasit kyajpu̱n ka̱jxm cho̱o̱ꞌndi. 24 Ku veꞌe du̱ꞌixti je̱ts kaꞌa veꞌe je̱m pa̱n yꞌukveꞌnini je̱ Jesús je̱ts ni kaꞌava veꞌe je̱ yꞌixpa̱jkpata̱jk, vanꞌit tseꞌe tya̱jkidi je̱m barco jo̱o̱tm juuꞌ veꞌe je̱m je̱ꞌydu, je̱tseꞌe je̱m Capernaum ña̱jkxti, je̱ Jesuuseꞌe o̱jts du̱ꞌíxtada.
25 Ku veꞌe jye̱ꞌydi je̱m jadoꞌk adoꞌom ma̱ja̱ na̱ꞌaka̱ya paꞌam, vanꞌit tseꞌe du̱paatti, je̱tseꞌe du̱nu̱u̱jmidi:
―Yakꞌixpa̱jkpa, ¿vinꞌitts mitseꞌe yaja tu̱mjeꞌya?
26 Je̱tseꞌe je̱ Jesús yꞌatso̱o̱jvjidi:
―Tyú̱vam xa a̱ts miitseꞌe nna̱a̱jmada, vaampam a̱tseꞌe, je̱ts ka je̱ꞌe̱ ka̱jxap a̱tseꞌe xꞌíxtada ku̱xeꞌe tu̱xꞌixta je̱ mú̱jit nu̱jaꞌvin, je̱ꞌe̱ ka̱jxeꞌe ku̱xeꞌe tu̱mkayda je̱tseꞌe tu̱mkoꞌoxjada. 27 Kadi nu̱yojk xnu̱tonda je̱ kaaky je̱ to̱jkx juuꞌ veꞌe ká̱xup je̱ts ni kaꞌa veꞌe je̱ kaaky je̱ to̱jkx juuꞌ veꞌe je̱jkp je̱tseꞌe mmo̱ꞌo̱jadat je̱ joojntykin juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtp, je̱ kaaky je̱ to̱jkx juuꞌ a̱ts miitseꞌe nmo̱ꞌo̱dap, ku̱x je̱ Dios Teeꞌ a̱tseꞌe veꞌem je̱ kutojku̱n xmo̱o̱yp, a̱ts, je̱ Jayu Juuꞌ veꞌe Nu̱pa̱a̱mdu̱ka Ijtp.
28 Vanꞌit tseꞌe du̱ꞌamo̱tutú̱vidi:
―¿Tis je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ a̱a̱tseꞌe ntónup je̱ts a̱a̱tseꞌe veꞌem ntónu̱t juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam cha̱jkp?
29 Je̱tseꞌe je̱ Jesús yꞌatso̱o̱jvjidi:
―Juuꞌ xa veꞌe je̱ Nteꞌyam cha̱jkp je̱tseꞌe xtóndat, je̱ꞌe̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ts a̱tseꞌe xjaanchjávadat, je̱ꞌe̱ts a̱tseꞌe xke̱jxp.
30 Vanꞌit tseꞌe du̱ꞌamo̱tutú̱vidinuva:
―¿Ti nu̱jaꞌvints a̱a̱tseꞌe xmo̱ꞌo̱p je̱ts a̱a̱tseꞌe nnu̱jávat je̱ts je̱ Nteꞌyam mitseꞌe mke̱jxjup je̱ts a̱a̱ts mitseꞌe njaanchjávat? ¿Ti veꞌe mtuump? 31 Je̱ Moisés xa veꞌe du̱mo̱o̱y je̱ maná je̱ nju̱jpit jáyuvamda je̱m vinvaꞌajts it ka̱jxm, veꞌem ax joꞌn je̱ Kunuuꞌkx Jatyán vyaꞌañ: “Yakmo̱o̱ydu tseꞌe je̱ jayu je̱ tsapjo̱o̱tmit tsapkaaky je̱tseꞌe du̱kaaydi.”
32 Je̱tseꞌe je̱ Jesús yꞌatso̱o̱jvjidi:
―Tyú̱vam xa a̱ts miitseꞌe nna̱a̱jmada, vaampam a̱tseꞌe, je̱ts ka je̱ Moiseesap je̱ꞌe̱ veꞌe mo̱o̱jyju̱du je̱ mju̱jpit jáyuda je̱ tsapkaaky je̱m vinvaꞌajts it ka̱jxm; a̱ts je̱ nTeeꞌ xa je̱ꞌe̱ veꞌe mo̱o̱jyju̱du. Ka̱jx xa veꞌe je̱ tsapkaaky juuꞌ veꞌe yakmo̱o̱ydu je̱ mju̱jpit jáyuda; ax je̱ tsapkaaky juuꞌ veꞌe a̱ts je̱ nTeeꞌ u̱xyam yajkyp, je̱ꞌe̱ tseꞌe nu̱yojk o̱y. 33 Ku̱x je̱ tsapkaaky juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam u̱xyam yajkyp, je̱ꞌe̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ veꞌe je̱m tsapjo̱o̱tm ka̱daak je̱tseꞌe je̱ jayu du̱joojntykinma̱ꞌa̱.
34 Vanꞌit tseꞌe du̱nu̱u̱jmidi:
―Mo̱o̱yk a̱a̱ts toꞌk aaj xa̱ꞌma ka̱jx je̱ tsapkaaky.
35 Je̱tseꞌe je̱ Jesús ña̱ꞌmu̱xjidi:
―A̱ts xa je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ tsapkaaky juuꞌ veꞌe joojntykinyajkp. Pa̱n pa̱nts a̱tseꞌe xnu̱miimp, pa̱n pa̱nts a̱tseꞌe xjaanchjaꞌvip, veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌe ax joꞌn je̱ jayu juuꞌ veꞌe ti du̱kaayp du̱ꞌookp je̱tseꞌe ni je̱ vinꞌita kyo̱o̱ꞌkta̱a̱tsinit kyo̱o̱ꞌkyuꞌo̱o̱ꞌkjinit. 36 Ax ta̱ts a̱tseꞌe nvaꞌañ, ó̱yameꞌe tu̱xjaꞌixta je̱ mú̱jit nu̱jaꞌvin juuꞌ veꞌe du̱yaknu̱ke̱ꞌxnata̱jkip je̱ts pa̱n a̱tseꞌe, kaꞌats a̱tseꞌe xjaanchjávada. 37 Pa̱n pa̱n jaty a̱tseꞌe je̱ nTeeꞌ xmo̱o̱yp, a̱ts tseꞌe xnu̱miindup, je̱ts pa̱n pa̱nts a̱tseꞌe xnu̱miimp, kaꞌats a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe mpavó̱pu̱t. 38 Ku̱x ka je̱ꞌe̱ ka̱jxap xa a̱tseꞌe je̱m tsapjo̱o̱tm nka̱daaky je̱ts a̱tseꞌe ntónu̱t juuꞌ a̱tseꞌe ntsa̱jkp, je̱ꞌe̱ ka̱jxeꞌe je̱ts a̱tseꞌe ntónu̱t juuꞌ veꞌe cha̱jkp je̱ꞌe̱ pa̱n a̱tseꞌe xke̱jxp. 39 A̱ts je̱ nTeeꞌ, juuꞌ a̱tseꞌe xke̱jxp, cha̱jkpts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ts a̱tseꞌe ni toꞌka nkayaktó̱kiyu̱t juuꞌ a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe xmo̱o̱y, je̱ꞌe̱ veꞌe cha̱jkp je̱ts a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe nyakjoojntykpa̱jktinuvat je̱ xa̱a̱j ku veꞌe je̱ jayu yakto̱kimpayo̱ꞌynit. 40 Ku̱x je̱ꞌe̱ veꞌe cha̱jkp a̱ts je̱ nTeeꞌ je̱ts pa̱n pa̱neꞌe je̱ nu̱jaꞌvin du̱pa̱jkp je̱ts je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌOnu̱k a̱tseꞌe, je̱ts a̱tseꞌe xjaanchjáva, je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱jaye̱jpnup je̱ joojntykin juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtp, je̱ts a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe nyakjoojntykpa̱jknuvat je̱ xa̱a̱j ku veꞌe je̱ jayu yakto̱kimpayo̱ꞌynit.
41 Vanꞌit tseꞌe je̱ israeejlit jayu du̱vinko̱jtsti du̱naaꞌko̱jtsti je̱ Jesús je̱ꞌe̱ ka̱jx ku veꞌe vyaajñ: “A̱ts xa je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ tsapkaaky juuꞌ veꞌe je̱m tsapjo̱o̱tm ka̱daak.” 42 Je̱tseꞌe ñavyaajnjidi:
―¿Ka ya̱ꞌa̱ap je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Jesús, je̱ José je̱ myajntk? Nꞌíxamda xa u̱u̱ꞌm ya̱ꞌa̱ je̱ tyeeꞌ je̱ tyaak, ¿vintso̱seꞌe vyaꞌañ je̱ts je̱m ya̱ꞌa̱ veꞌe tsapjo̱o̱tm kya̱daaky?
43 Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús ña̱ꞌmu̱xjidi:
―Kaꞌats a̱tseꞌe xꞌukvinko̱jtstinit xꞌuknaaꞌko̱jtstinit. 44 Ni pa̱na xa veꞌe kyaꞌo̱ꞌyixju̱ je̱ts a̱tseꞌe xnu̱mínu̱t pa̱n kaꞌa veꞌe yakminju̱ a̱ts je̱ nTeeꞌ, juuꞌ a̱tseꞌe xke̱jxp. Ax pa̱n pa̱nts a̱tseꞌe xnu̱miimp, nyakjoojntykpa̱jknuvapts a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ xa̱a̱j ku veꞌe je̱ jayu yakto̱kimpayo̱ꞌynit. 45 Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe du̱jatyaandi je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook ko̱jtsnajxpata̱jkta je̱p Kunuuꞌkx Jatyán ku̱jxp: “Je̱ Nteꞌyameꞌe du̱tukꞌíxup anañu̱joma je̱ jayu.” Ax veꞌem tseꞌe, pa̱n pa̱n jaty tseꞌe du̱ka̱tsꞌamo̱tunajxtup a̱ts je̱ nTeeꞌ je̱tseꞌe du̱jatta juuꞌ je̱ꞌe̱ veꞌe tukꞌíxju̱dup, xnu̱miindupts a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe.
46 ’Ni pa̱na xa veꞌe a̱ts je̱ nTeeꞌ du̱kaꞌix, je̱ꞌe̱jyji veꞌe du̱ꞌix pa̱neꞌe miin yaja naxviijn ku veꞌe je̱ Nteꞌyam ma̱a̱t yꞌijt, ax je̱ꞌe̱ts a̱tseꞌe. 47 Tyú̱vam xa a̱ts miitseꞌe nna̱a̱jmada, vaampam a̱tseꞌe, pa̱n pa̱n a̱tseꞌe xjaanchjaꞌvip, jyayejppts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ joojntykin juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtp. 48 A̱ts xa je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ tsapkaaky juuꞌ veꞌe joojntykinyajkp. 49 O̱yam tseꞌe je̱ mju̱jpit jayu du̱jakaaydi je̱ maná je̱m vinvaꞌajts it ka̱jxm, o̱o̱ꞌktinuts je̱ꞌe̱ veꞌe; 50 ax je̱ tsapkaaky tseꞌe juuꞌ veꞌe je̱m tsapjo̱o̱tm ka̱daak, ku veꞌe pa̱n du̱tukmajuvu̱k, kaꞌa tseꞌe yꞌo̱o̱ꞌku̱t. 51 A̱ts xa veꞌe viinm je̱ tsapkaaky juuꞌ veꞌe joojntykinyajkp, je̱ tsapkaaky juuꞌ veꞌe je̱m tsapjo̱o̱tm ka̱daak. Pa̱n pa̱n tseꞌe du̱tukmajuva̱jkp a̱ts ka̱jx, xa̱ꞌma ka̱jxts je̱ꞌe̱ veꞌe jyoojntykinit. Je̱ts je̱ tsapkaaky juuꞌ a̱tseꞌe nyákup, a̱ts je̱ ntsuꞌutsts ya̱ꞌa̱ veꞌe, je̱ꞌe̱ juuꞌ a̱tseꞌe nmaso̱ꞌo̱kup je̱ꞌe̱ ka̱jx je̱tseꞌe je̱ jayu du̱jaye̱jptinit je̱ joojntykin juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtp.
52 Vanꞌit tseꞌe je̱ israeejlit jayu ñavyaajnjidi:
―¿Vintso̱s ya̱ꞌa̱ vineꞌe du̱tij je̱ts ya̱ꞌa̱ veꞌe ntsoꞌtsumdat?
53 Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús ña̱ꞌmu̱xjidi:
―Tyú̱vam xa a̱ts miitseꞌe nna̱a̱jmada, vaampam a̱tseꞌe, je̱ts pa̱n kaꞌa veꞌe xtukmajuva̱kta a̱ts ya̱ ntsuꞌuts je̱ts a̱ts ya̱ nnu̱u̱ꞌpu̱n, a̱ts, je̱ Jayu Juuꞌ veꞌe Nu̱pa̱a̱mdu̱ka Ijtp, kaꞌa tseꞌe xjayé̱ptat je̱ joojntykin juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtp.
54 ’Pa̱n pa̱n xa veꞌe du̱tukmajuva̱jkp a̱ts ya̱ ntsuꞌuts je̱ts a̱ts ya̱ nnu̱u̱ꞌpu̱n, jyayejppts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ joojntykin juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtp, ax a̱ts tseꞌe nyakjoojntykpa̱jknuvap ku veꞌe jye̱ꞌyat je̱ xa̱a̱j ku veꞌe je̱ jayu yakto̱kimpayo̱ꞌynit. 55 Ku̱x je̱ kaaky je̱ to̱jkx juuꞌ veꞌe du̱yakjé̱jip je̱ joojntykin juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtp, a̱ts ya̱ ntsuꞌutsts je̱ꞌe̱ veꞌe; je̱ts je̱ uuꞌk juuꞌ veꞌe du̱yakjé̱jip je̱ joojntykin juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtp, a̱ts ya̱ nnu̱u̱ꞌpu̱nts je̱ꞌe̱ veꞌe. 56 Pa̱n pa̱n tseꞌe du̱tukmajuva̱jkp a̱ts ya̱ ntsuꞌuts je̱ts a̱ts ya̱ nnu̱u̱ꞌpu̱n, yamts je̱ꞌe̱ veꞌe a̱ts njaꞌvin ka̱jxm yꞌit, je̱ts a̱tseꞌe nꞌit je̱m je̱ꞌe̱ jyaꞌvin ka̱jxmpa. 57 Je̱ joojntyk Dios Teeꞌ, juuꞌ a̱tseꞌe xke̱jxp, je̱ꞌe̱ ka̱jxts a̱tseꞌe njoojntyka; nay veꞌempa tseꞌe pa̱n pa̱n a̱tseꞌe xtukmajuva̱jkp, a̱ts ka̱jx tseꞌe jyoojntykivat. 58 A̱ts xa veꞌe je̱ tsapkaaky juuꞌ veꞌe je̱m tsapjo̱o̱tm ka̱daak; ka veꞌemapts a̱tseꞌe ax joꞌn je̱ maná juuꞌ veꞌe kyaaydu je̱ mju̱jpit jáyuda, o̱o̱ꞌktu tseꞌe ó̱yameꞌe du̱jakaaydi. Ax pa̱n pa̱n tseꞌe du̱tukmajuva̱jkp ya̱ tsapkaaky, xa̱ꞌma ka̱jx tseꞌe jyoojntykinit.
59 Je̱mts ya̱ꞌa̱ veꞌe Capernaum je̱ Jesús je̱ jayu du̱tukꞌix ku veꞌe ñayꞌamojkijidi je̱p tsaptu̱jkp.
Je̱ ka̱ts je̱ ayook ka̱jx tseꞌe je̱ jayu du̱jaye̱pta je̱ joojntykin juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtp
60 Ku veꞌe du̱ꞌamo̱tunajxti juuꞌ veꞌe tukꞌíxju̱du, vanꞌit tseꞌe vyaandi nu̱may je̱ jayu juuꞌ veꞌe je̱ Jesús du̱pana̱jkxtu:
―Tsoꞌox xa veꞌe o̱o̱y je̱tseꞌe yakkuvá̱ku̱t juuꞌ ya̱ꞌa̱ veꞌe kya̱jtsp. ¿Pa̱n ya̱ꞌa̱ nꞌiteꞌe ma̱ja̱pá̱mjup?
61 Ñu̱jaꞌvi tseꞌe je̱ Jesús je̱ts vinko̱jtsju̱dup naaꞌko̱jtsju̱dupeꞌe, vanꞌit tseꞌe du̱nu̱u̱jmidi:
―¿Mko̱ꞌo̱yjaꞌvidup miits je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ a̱tseꞌe tu̱nka̱ts? 62 Je̱ts pa̱n ku̱xꞌixta veꞌe je̱ts a̱tseꞌe ku̱mpet joma a̱tseꞌe nꞌijt, a̱ts, je̱ Jayu Juuꞌ veꞌe Nu̱pa̱a̱mdu̱ka Ijtp, ¿vintso̱ts miits nꞌiteꞌe mvaꞌandat? 63 Kaꞌa xa miitseꞌe mvinmáydat je̱ts je̱ꞌe̱ a̱tseꞌe ntijp je̱tseꞌe xtsoꞌotstat a̱ts ya̱ ntsuꞌuts, ni kaꞌa tseꞌe mvinmaayduvat je̱ts je̱ꞌe̱ a̱tseꞌe ntijp je̱tseꞌe xꞌooꞌktat a̱ts ya̱ nnu̱u̱ꞌpu̱n, je̱ꞌe̱ a̱tseꞌe ntijp je̱ts a̱tseꞌe xjaanchjávadat. Ax juuꞌts a̱ts miitseꞌe tu̱nvaajnjada, je̱ Espíritu Saantots je̱ꞌe̱ veꞌe jye̱ꞌe̱, je̱ꞌe̱ tseꞌe je̱ joojntykin du̱yakjé̱jip. 64 Ax je̱mts miitseꞌeda juuꞌ a̱tseꞌe xkajaanchjaꞌvidup.
Ñu̱jaꞌvinup tseꞌe je̱ Jesús vanꞌítani ku veꞌe cho̱o̱ꞌndu̱k je̱ts pa̱n pa̱n jatyeꞌe kajaanchjaꞌvijup, nay ñu̱jaꞌvivapts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ts pa̱n je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ veꞌe pa̱a̱jmjinup je̱m je̱ jayu kya̱ꞌm juuꞌ veꞌe tsoꞌoxpa̱jkju̱dup. 65 Je̱tseꞌe vyaajñ:
―Je̱ꞌe̱ ka̱jx xa a̱tseꞌe tu̱nvaꞌañ je̱ts ni pa̱na veꞌe kyaꞌo̱ꞌyixju̱ je̱ts a̱tseꞌe xnu̱mínu̱t pa̱n kaꞌa veꞌe je̱ Dios Teeꞌ yakminju̱.
66 Vanꞌit tseꞌe myaso̱o̱kjini nu̱may je̱ jayu juuꞌ veꞌe pana̱jkxjup yꞌijt, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe du̱ꞌukma̱a̱tvíttini. 67 Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús du̱ꞌamo̱tutu̱vi je̱ ñu̱makme̱jtsk ixpa̱jkpada:
―¿Mna̱jkxuvaanduvapts miitseꞌeda?
68 Vanꞌit tseꞌe je̱ Simón Pedro yꞌatso̱o̱jvji:
―Ma̱ja̱ Vintsá̱n, ¿pa̱nts a̱a̱tseꞌe mpana̱jkxup? Juuꞌ xa mitseꞌe mka̱jtsp, je̱ꞌe̱ts a̱a̱tseꞌe xtuknu̱jaꞌvip je̱ joojntykin juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtp. 69 Ta̱ a̱a̱tseꞌe njaanchjáva, nnu̱jaꞌvip a̱a̱tseꞌe je̱ts mits je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Cristo, juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam vyinko̱o̱n je̱tseꞌe yakkutojknit, je̱ joojntyk Nteꞌyam je̱ yꞌOnu̱k.
70 Je̱tseꞌe je̱ Jesús yꞌatso̱o̱jvjidi:
―¿Ka á̱tsap miitseꞌe nu̱makme̱jtsk nvinko̱o̱ndu? Jyaveꞌema tseꞌe, je̱m tseꞌe nu̱toꞌk miitsta juuꞌ veꞌe je̱m jyaꞌvin ka̱jxm je̱ ko̱ꞌo̱yjáyuvap.
71 Je̱ Judas Iscariote tseꞌe tyijp, je̱ Simón je̱ myajntk, ku̱x ñu̱jaꞌvip je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Jesús je̱ts je̱ Júdaseꞌe pa̱a̱jmjinup je̱m je̱ jayu kya̱ꞌm juuꞌ veꞌe tsoꞌoxpa̱jkju̱dup, ó̱yameꞌe je̱ Judas jyaꞌijt nu̱toꞌk je̱ ixpa̱jkpa juuꞌ veꞌe nu̱makme̱jtsk ijttu.