7
Ku je̱ Jesús je̱ yꞌutsa̱ta̱jk kyajaanchjaꞌvijidi
Tá̱vani tseꞌe veꞌem jyaty, vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús vyídu̱t je̱m galiléait yꞌit jo̱o̱tm; kaꞌa tseꞌe du̱tsa̱k je̱tseꞌe je̱m judéait yꞌit jo̱o̱tm yꞌítu̱t ku̱x je̱ jé̱mit jáyuda veꞌe yakꞌo̱o̱ꞌkuvaajnju̱dup. Tá̱mani tseꞌe vyeꞌna je̱ xa̱a̱j ku veꞌe je̱ israeejlit jayu ñayꞌojtsꞌatya̱knu̱pa̱a̱jmjidi, vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús je̱ yꞌutsa̱ta̱jk ña̱ꞌmu̱xjidi:
―Kadi yaja mtañ, na̱jkxu̱ je̱m Judea, je̱ts je̱ꞌe̱ pa̱n pa̱n jatyeꞌe mpana̱jkxju̱dup, je̱tseꞌe du̱ꞌíxtuvat juuꞌ jatyeꞌe mtuump. Ku̱x pa̱n pa̱n xa veꞌe du̱tso̱jkp je̱tseꞌe kye̱ꞌe̱xu̱t juuꞌ veꞌe tyuump, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe ayuꞌuts juuꞌ du̱tún. Pa̱n ti jatyeꞌe mtuump, tónu̱ts je̱ja anañu̱joma je̱ jayu vyinkujk.
Je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe veꞌem vyaandi ku̱x ni je̱ yꞌutsa̱ta̱jka veꞌe kyajaanchjaꞌvijidi. Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús ña̱ꞌmu̱xjidi:
―Kaꞌanum a̱tseꞌe xtukka̱daꞌaky; ax miitsta, o̱yvinꞌítats miitseꞌe mtukka̱daꞌakjada. Kaꞌa xa veꞌe nvaat je̱ts miitseꞌe mkatsó̱kjadat je̱ jayu juuꞌ veꞌe du̱ma̱a̱tnavya̱a̱ꞌnju̱dup je̱ naxviijnit je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱; ax kaꞌats a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe xtso̱kta je̱ꞌe̱ ka̱jx ku a̱tseꞌe je̱ tu̱va̱ko̱jtsu̱n mpu̱m je̱ts kaꞌa veꞌe yꞌo̱ya juuꞌ veꞌe tyoondup. Na̱jkxtats miitseꞌe xa̱a̱jiva; kaꞌa a̱tseꞌe u̱xyam nmu̱jkx ku̱x kaꞌanum a̱tseꞌe xtukka̱daꞌaky.
Ku veꞌe je̱ Jesús veꞌem vyaajñ, vanꞌit tseꞌe jyaaꞌktaajñ je̱m galiléait yꞌit jo̱o̱tm.
Ku je̱ Jesús vyeꞌna joma veꞌe je̱ myuꞌisraeejlit jayu ñayꞌojtsꞌatya̱knu̱pa̱a̱jmjidi
10 Tá̱vani tseꞌe ña̱jkxta vyeꞌna je̱ yꞌutsa̱ta̱jk, vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús ña̱jkxpa xa̱a̱jiva. Kaꞌa tseꞌe ñaajknu̱ke̱ꞌxnata̱jkiji je̱ja je̱ jayu vyinkujk, apu̱keꞌe ñu̱jkx je̱ts kaꞌa je̱ nu̱may jayu ma̱a̱t. 11 Je̱m tseꞌe Jerusalén je̱ israeejlit jayu yꞌíxtiji. Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe ñavyaajnjidi:
―¿Jomas je̱ꞌe̱ vineꞌe yꞌit je̱ Jesús?
12 Je̱m tseꞌe je̱ nu̱may jayu ñu̱ka̱tsju̱. Je̱m tseꞌe juuꞌ veꞌe vaandup: “O̱y jayu xa je̱ꞌe̱.” Je̱m tseꞌe juuꞌ veꞌe vaanduvap: “Kaꞌa xa je̱ꞌe̱ veꞌe yꞌo̱yjáyuva, je̱ nu̱may jayu veꞌe vyinꞌu̱u̱ꞌmp.” 13 Ax ni pá̱nats je̱ꞌe̱ veꞌe ixna ke̱ꞌxna kyanu̱ka̱tsju̱, je̱ꞌe̱ ka̱jx ku veꞌe du̱tsa̱ꞌa̱gada je̱ israeejlit jayu juuꞌ veꞌe je̱m tso̱ tsu̱u̱nidup.
14 Kojk vaꞌkxy tseꞌe je̱ xa̱a̱j tyunju̱ vyeꞌna, vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús tya̱jki je̱p ma̱ja̱ tsaptu̱jkp je̱tseꞌe yakꞌixpa̱jkꞌukvaajñ. 15 Atu̱va ato̱ki tseꞌe je̱ israeejlit jayu tyaandi je̱tseꞌe ñavyaajnjidi:
―¿Vintso̱s ya̱ꞌa̱ vineꞌe o̱o̱y juuꞌ du̱tunnu̱java?, kaꞌa tseꞌe yꞌixpu̱ka.
16 Je̱tseꞌe je̱ Jesús yꞌatso̱o̱jvjidi:
―Je̱ ixpa̱jku̱n juuꞌ a̱tseꞌe je̱ jayu ntukꞌixp, ka á̱tsapts je̱ꞌe̱ veꞌe nje̱ꞌe̱, je̱ꞌe̱ je̱ꞌe̱ veꞌe jye̱ꞌe̱ pa̱n a̱tseꞌe xke̱jxp. 17 Pa̱n pa̱n xa veꞌe du̱tonuvaamp juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam cha̱jkp, ñu̱jávapts je̱ꞌe̱ veꞌe o̱y pa̱n je̱ Nteꞌyam ka̱jx je̱ꞌe̱ veꞌe myin je̱ ixpa̱jku̱n juuꞌ a̱tseꞌe je̱ jayu ntukꞌixp uk pa̱n ya̱ nꞌavintso̱ vinmaꞌyu̱n ka̱jx a̱tseꞌe juuꞌ nka̱ts. 18 Pa̱n pa̱n xa veꞌe je̱ yꞌavintso̱ vinmaꞌyu̱n ka̱jx juuꞌ du̱ko̱jtsp, je̱ꞌe̱ ka̱jxts je̱ꞌe̱ veꞌe veꞌem du̱ka̱ts je̱tseꞌe je̱ jayu vyintsa̱ꞌa̱gajat; ax pa̱n pa̱n tseꞌe du̱tso̱jkp je̱tseꞌe vintsa̱ꞌa̱ga yꞌítu̱t je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe ke̱jxjup, tyú̱vamts je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ veꞌe kya̱jtsp, ni vinxú̱pats je̱ꞌe̱ veꞌe kyataaya.
19 ’Mo̱o̱jyju̱du xa veꞌe je̱ mju̱jpit jáyuda je̱ Moisés je̱ pavaꞌnu̱n. Ax ni pá̱nats miitseꞌe juuꞌ veꞌe du̱kutyoomp je̱ pavaꞌnu̱n. Pa̱n ku̱xkutyonda xa veꞌe, kaꞌats a̱tseꞌe ku̱xyakꞌo̱o̱ꞌkuvaꞌanda.
20 Vanꞌit tseꞌe je̱ nu̱may jayu yꞌatso̱o̱jvjidi:
―Je̱ ko̱ꞌo̱yjáyuvap xa veꞌe je̱m mjaꞌvin ka̱jxm. ¿Pá̱nam ijk myakꞌo̱o̱ꞌkuvaajnjup?
21 Je̱tseꞌe je̱ Jesús ña̱ꞌmu̱xjidi:
―Atu̱va ato̱ki xa veꞌe mtuntanda je̱ꞌe̱ ka̱jx ku a̱tseꞌe toꞌk je̱ jayu nyakjo̱tka̱daaky. 22 Ax je̱ Moisés tseꞌe mpavaajnju̱du je̱tseꞌe je̱ mpiꞌk mix ónu̱k du̱niꞌkxmadat du̱ko̱jmadat je̱ ixtaꞌnu̱n. Ka je̱ꞌe̱p je̱ꞌe̱ veꞌe veꞌem du̱ꞌukvaan, je̱ jyu̱jpit jayu veꞌeda. Je̱ꞌe̱ ka̱jxts miitseꞌe je̱ ixtaꞌnu̱n xpa̱a̱jmjada je̱ piꞌk mix ónu̱kta ku̱jyapo̱o̱ꞌkxtku̱nxa̱a̱jam je̱ꞌe̱ veꞌe. 23 Pa̱n je̱ꞌe̱ ka̱jxts miitseꞌe xpa̱a̱jmjada je̱ ixtaꞌnu̱n je̱ mpiꞌk mix ónu̱kta je̱tseꞌe veꞌem je̱ Moisés je̱ pyavaꞌnu̱n xkutyóndat, ku̱jyapo̱o̱ꞌkxtku̱nxa̱a̱jam je̱ꞌe̱ veꞌe, ¿tya̱jxts a̱tseꞌe xmuꞌé̱kjada ku a̱tseꞌe po̱o̱ꞌkxtku̱n xa̱a̱j tu̱nyakjo̱tka̱daꞌaky toꞌk je̱ yaaꞌtya̱jk? 24 Kaꞌa xa veꞌe mto̱kimpayo̱ꞌo̱ydat pa̱n vintso̱ veꞌe juuꞌ jaty kyeꞌex, ku veꞌe mto̱kimpayo̱ꞌo̱ydat, o̱y tseꞌe mto̱kimpayo̱ꞌo̱ydat, veꞌem pa̱n vintso̱ veꞌe juuꞌ jaty yꞌíxuva.
Ku je̱ Jesús du̱ꞌavaꞌni pa̱n vintso̱ veꞌe myiijn
25 Je̱meꞌe juuꞌ veꞌe je̱m Jerusalén tsu̱u̱nidup juuꞌ veꞌe nayꞌamo̱tutú̱vijidu:
―¿Ka ya̱ꞌa̱ap je̱ꞌe̱ vineꞌe juuꞌ veꞌe yakꞌíxtip je̱tseꞌe du̱yakꞌo̱o̱ꞌkuvaꞌanda? 26 U̱xyaja xa veꞌe je̱ jayu vyinkujk kya̱ts, ni pa̱na tseꞌe kyavintso̱na̱ꞌmu̱xju̱. ¿Ñu̱jaꞌviduptam vineꞌe je̱ yakkutojkpata̱jk je̱ts je̱ Cristo ya̱ꞌa̱ veꞌe? 27 Ax ka je̱ꞌe̱pts ya̱ꞌa̱ veꞌe je̱ Cristo, ku̱x nmu̱jaꞌvimdinup u̱u̱ꞌmeꞌeda je̱ts jómit jayu ya̱ꞌa̱ veꞌe; ax ku tseꞌe je̱ Cristo myiinnit, ni pá̱nats je̱ꞌe̱ veꞌe du̱kanu̱jávat pa̱n jómit jayu je̱ꞌe̱ veꞌe.
28 Je̱p tseꞌe ma̱ja̱ tsaptu̱jkp yakꞌixpu̱k vyeꞌna je̱ Jesús. Ku veꞌe du̱mo̱tu vintso̱ veꞌe je̱ jayu vyaꞌanda, vanꞌit tseꞌe ma̱kk kya̱jts, je̱tseꞌe vyaajñ:
―Xꞌíxada xa a̱ts miitseꞌeda, je̱ts mnu̱jaꞌviduvap tseꞌe je̱ts jómit jayu a̱tseꞌe. Ka ya̱ nꞌavintso̱ vinmaꞌyu̱n ka̱jxap xa a̱tseꞌe nmiijn, je̱ Nteꞌyam a̱tseꞌe xke̱jxp, je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe tyú̱vam juuꞌ du̱toomp du̱ko̱jtsp. Kaꞌats miits je̱ꞌe̱ veꞌe xꞌíxada; 29 ax nꞌíxats a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe ku̱x je̱m a̱tseꞌe ntsa̱a̱ꞌn joma veꞌe je̱ꞌe̱, je̱ꞌe̱ts a̱tseꞌe xke̱jxp.
30 Vanꞌit tseꞌe du̱ꞌukmatsuvaandi; ax ni pa̱na tseꞌe kyanu̱xájiji, ku̱x kaꞌanumeꞌe je̱ Jesús tyukka̱daꞌakyju̱ vyeꞌna. 31 Nu̱may tseꞌe je̱ jayu jyaanchjaꞌviji je̱tseꞌe vyaandi:
―Ya̱ꞌa̱ xa je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Cristo, juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam vyinko̱o̱n je̱tseꞌe yakkutojknit, ku̱x je̱ nu̱jaꞌvin juuꞌ veꞌe tyuump, kaꞌa veꞌe pa̱n viijnk yꞌo̱ꞌyixju̱ je̱tseꞌe du̱tónu̱t nu̱yojk je̱ mú̱jit nu̱jaꞌvin.
Ku je̱ fariseota̱jk du̱ꞌukke̱jxti je̱ tsapta̱kmutoompata̱jk
je̱tseꞌe je̱ Jesús ku̱du̱majtsti
32 Yꞌamo̱tunajxtu tseꞌe je̱ fariseota̱jk juuꞌ veꞌe je̱ nu̱may jayu kya̱jtsp, je̱ Jesús du̱nu̱ko̱tsta, vanꞌit tseꞌe je̱ꞌe̱da ma̱a̱t je̱ teeꞌta̱jk je̱ vyintsa̱nda du̱ke̱jxti je̱ tsapta̱kmutoompata̱jk je̱tseꞌe je̱ Jesús du̱mátstat.
33 Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús vyaajñ:
―Jave̱e̱ꞌn xa a̱tseꞌe nꞌítu̱t miits ma̱a̱tta, vanꞌitts a̱tseꞌe nvimpijtnuvat joma veꞌe je̱ꞌe̱ pa̱n a̱tseꞌe xke̱jxp. 34 Xꞌíxtadapts a̱ts miitseꞌeda, kaꞌats a̱tseꞌe xꞌukpaattinit; kaꞌa veꞌe mꞌo̱ꞌyixjada je̱tseꞌe mna̱jkxtat joma a̱tseꞌe nnu̱jkx.
35 Vanꞌit tseꞌe je̱ israeejlit jayu ñayꞌamo̱tutú̱vijidi:
―¿Jomas ya̱ꞌa̱ vineꞌe ña̱jkxu̱t je̱tseꞌe nkapaatumdat? ¿Je̱m ya̱ꞌa̱ vineꞌe ña̱jkxu̱t joma veꞌe je̱ njáyuvamda cha̱a̱nada muxim muyam je̱m je̱ viijnk jayu yꞌit jo̱o̱tmda je̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe du̱yakꞌixpa̱jktuvat? 36 ¿Tis ya̱ꞌa̱ vineꞌe tyijp ku veꞌe xnu̱u̱jmimda jidu̱ꞌu̱m: “Xꞌíxtadapts a̱ts miitseꞌeda, kaꞌats a̱tseꞌe xꞌukpaattinit; kaꞌa tseꞌe mꞌo̱ꞌyixjada je̱tseꞌe mna̱jkxtat joma a̱tseꞌe nnu̱jkx”?
Je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe je̱ ma̱ja̱ na̱a̱j joꞌn je̱tseꞌe je̱ joojntykin du̱yaky
37 Je̱ xa̱a̱j juuꞌ veꞌe tunꞌu̱xꞌo̱o̱kip ku veꞌe xya̱a̱jtoondi, je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱jaaꞌknu̱má̱jip, vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús tyeni, je̱tseꞌe ma̱kk kya̱jts, je̱tseꞌe vyaajñ:
―Pa̱n pa̱n xa veꞌe ta̱a̱tsip, vaꞌants a̱tseꞌe xnu̱minu̱ je̱tseꞌe yꞌooꞌku̱t. 38 Veꞌem ax joꞌn je̱ Kunuuꞌkx Jatyán vyaꞌañ: “Pa̱n pa̱n xa a̱tseꞌe xjaanchjaꞌvip, je̱m tseꞌe je̱ꞌe̱ jyo̱o̱t jyaꞌvin ka̱jxm pyítsumu̱xju̱t je̱ ma̱ja̱ na̱a̱j joꞌn juuꞌ veꞌe je̱ joojntykin du̱yajkp.”
39 Je̱ꞌe̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe tyijp je̱ Jesús je̱ts pa̱n pa̱n jatyeꞌe jaanchjaꞌvijidup, jyayé̱ptapts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Espíritu Santo je̱m jyaꞌvin ka̱jxmda, ku̱x kaꞌanumeꞌe myin vyeꞌna je̱ Espíritu Santo je̱ꞌe̱ ka̱jx ku veꞌe kaꞌana je̱ Jesús yakma̱ja yakjaancha vyeꞌna, je̱ꞌe̱ je̱ꞌe̱ veꞌe ku veꞌe yꞌo̱o̱ꞌkni.
Ku je̱ jayu kijpx je̱ vinmaꞌyu̱n du̱kajaye̱jpti
40 Ku veꞌe je̱ Jesús je̱ yꞌayook yakꞌamo̱tunajxy, je̱m tseꞌe pa̱n pa̱neꞌe vaandu:
―Tyú̱vam xa je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ts je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook ko̱jtsnajxpa ya̱ꞌa̱ veꞌe juuꞌ veꞌe ká̱tsani je̱tseꞌe myiinnit yaja naxviijn.
41 Je̱m tseꞌe pa̱n pa̱neꞌe vaanduva:
―Ya̱ꞌa̱ xa je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Cristo, juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam vyinko̱o̱n je̱tseꞌe yakkutojknit.
Nay je̱mpa tseꞌe pa̱n pa̱neꞌe vaanduva:
―¿Vintso̱seꞌe je̱ Cristo gyalileaitjáyuvat? 42 Veꞌem xa veꞌe je̱ Kunuuꞌkx Jatyán vyaꞌañ je̱ts je̱ yakkutojkpa David je̱ chaan je̱ kyo̱o̱j veꞌe Criistovap je̱ts je̱meꞌe Belén kyukajpu̱nat, nay je̱ꞌe̱ je̱ kajpu̱mpa veꞌe jómit jayu veꞌe je̱ David yꞌijt.
43 Ax veꞌem tseꞌe je̱ nu̱may jayu kijpx je̱ vinmaꞌyu̱n du̱kajaye̱jpti je̱ Jesús ka̱jx. 44 Je̱m tseꞌe juuꞌ veꞌe matsuvaajnju̱dup; ax ni pa̱na tseꞌe kyanu̱xájiji.
Ku je̱ yakkutojkpada je̱ Jesús du̱kajaanchjaꞌvidi
45 Vimpijttinuva tseꞌe je̱ tsapta̱kmutoompata̱jk joma veꞌe je̱ fariseota̱jkta je̱ts je̱ teeꞌta̱jk je̱ vyintsa̱nda, vanꞌit tseꞌe yakꞌamo̱tutú̱vidi:
―¿Tya̱jx tseꞌe tu̱xkayakme̱tsta?
46 Vanꞌit tseꞌe yꞌatso̱o̱vdi:
―¡Ni pa̱na xa veꞌe veꞌem kyaka̱tsna ax joꞌn je̱ꞌe̱!
47 Vanꞌit tseꞌe je̱ fariseota̱jk ña̱ꞌmu̱xjidi:
―¿Myakvinꞌa̱a̱ꞌnduva miitseꞌe ta̱a̱v? 48 ¿Jadi ta̱ veꞌe du̱jaanchjávada jyapa̱na juuꞌ veꞌe xyakkutojkjimdup ukpu̱ je̱ fariseota̱jk? 49 Ax je̱ nu̱may jayu juuꞌ veꞌe du̱kanu̱jaꞌvidup je̱ Moisés je̱ pyavaꞌnu̱n, ko̱ꞌo̱y nu̱kó̱tsanits je̱ꞌe̱ veꞌeda.
50 Je̱ Nicodemo juuꞌ veꞌe o̱jts du̱kuꞌix ko̱o̱ꞌts je̱ Jesús, fariséovats je̱ꞌe̱ veꞌe yꞌijtpa. Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe ña̱ꞌmu̱xjidi:
51 ―Veꞌemeꞌe je̱ Moisés je̱ pyavaꞌnu̱n vyaꞌañ je̱ts kaꞌa veꞌe nvaat je̱ jayu yakto̱kimpayo̱ꞌo̱yu̱t pa̱n kaꞌa veꞌe yakꞌamo̱tunaxy je̱tseꞌe yaknu̱jávat pa̱n ti veꞌe tu̱du̱tún tu̱du̱ka̱ts.
52 Vanꞌit tseꞌe du̱ꞌatso̱o̱vdi:
―¿Tis, galiléait jáyuva mitseꞌe? Toonka je̱ Kunuuꞌkx Jatyán, veꞌem tseꞌe xnu̱jávat je̱ts ni toꞌka veꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook ko̱jtsnajxpa kyapítsum je̱m galiléait yꞌit jo̱o̱tm. 53 Vanꞌit tseꞌe ka̱kje̱ꞌe̱ je̱m tya̱kꞌam ña̱jkxtini.