8
Je̱ ta̱ꞌa̱xta̱jk juuꞌ veꞌe je̱ navya̱jku̱n du̱yakvintsa̱ꞌkintó̱ki
Je̱ Jesús, je̱mts je̱ꞌe̱ veꞌe ñu̱jkx Olivos Ko̱pk viindum. Je̱ kujá̱pit tun ja̱pyji tseꞌe vyimpijt je̱p ma̱ja̱ tsaptu̱jkp, je̱p tseꞌe nu̱jom je̱ jayu ñayꞌamojkijidi joma veꞌe je̱ꞌe̱, je̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe yꞌa̱jxtk, je̱tseꞌe du̱yakꞌixpa̱jkꞌukvaajñ. Vanꞌit tseꞌe je̱ tsaptu̱jkpit yakꞌixpa̱jkpata̱jk ma̱a̱t je̱ fariseota̱jk du̱tuknu̱je̱ꞌydi je̱ Jesús toꞌk je̱ ta̱ꞌa̱xta̱jk juuꞌ veꞌe kyupaadidu ku veꞌe je̱ navya̱jku̱n du̱tukma̱a̱tyakvintsa̱ꞌkintó̱ki toꞌk je̱ yaaꞌtya̱jk. Vanꞌit tseꞌe du̱pa̱a̱mdi je̱ja je̱ jayu vyinkujk je̱tseꞌe je̱ Jesús du̱nu̱u̱jmidi:
―Yakꞌixpa̱jkpa, ya̱ ta̱ꞌa̱xta̱jk xa veꞌe tu̱yakkupaada ku veꞌe je̱ navya̱jku̱n du̱tukma̱a̱tyakvintsa̱ꞌkintó̱ki toꞌk je̱ yaaꞌtya̱jk. Ax veꞌem tseꞌe je̱ Moisés je̱ pyavaꞌnu̱n vyaꞌañ je̱ts yakkaꞌtsꞌo̱o̱ꞌkup je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ ta̱ꞌa̱xta̱jk pa̱n pa̱neꞌe veꞌem játkip, ¿ax vintso̱ts mitseꞌe mvaꞌañ?
Veꞌem tseꞌe vyaandi ku̱x yꞌuktukka̱tsꞌíxtidupeꞌe je̱tseꞌe veꞌem je̱ Jesús ku̱du̱nu̱xa̱ꞌa̱idi. Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús vyiijntk je̱tseꞌe je̱ kya̱ꞌónu̱k du̱tukjaajy je̱ja naxku̱jx. Ku veꞌe je̱ Jesús du̱jaaꞌkꞌamo̱tutú̱vidi, vanꞌit tseꞌe tyeni je̱tseꞌe ña̱ꞌmu̱xjidi:
―Pa̱n je̱m xa miitseꞌeda juuꞌ veꞌe ka tó̱kinax jáyuvap, vaꞌan tseꞌe mutoꞌk je̱ tsaaj du̱vijtsu̱ku̱ je̱ts ya̱ ta̱ꞌa̱xta̱jk du̱kaꞌachu̱.
Vanꞌit tseꞌe vyiijntknuva je̱tseꞌe jyaaynuva je̱ja naxku̱jx. Ku tseꞌe du̱ꞌamo̱tunajxti, vanꞌit tseꞌe je̱m jyaꞌvin ka̱jxm du̱jaꞌvidi je̱ts tó̱kinax jayu je̱ꞌe̱ veꞌedava. Vanꞌit tseꞌe cho̱o̱ꞌnꞌukvaandini nu̱toꞌk nu̱toꞌk, je̱ꞌe̱ tseꞌe na̱jkxꞌukvaandinu juuꞌ veꞌe nu̱yojk mú̱jit jayu. Tá̱vani tseꞌe cho̱o̱ꞌnka̱jxtini vyeꞌna, je̱tseꞌe je̱ Jesuusji tyaajñ ma̱a̱t je̱ ta̱ꞌa̱xta̱jk, 10 vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús tyeni je̱tseꞌe du̱nu̱u̱jmi je̱ ta̱ꞌa̱xta̱jk:
―¿Jómaseꞌe yꞌitta juuꞌ veꞌe mnu̱ꞌa̱a̱ꞌnijidup? ¿Ni pa̱na veꞌe kyavaꞌañ je̱tseꞌe mꞌo̱o̱ꞌku̱t?
11 Vanꞌit tseꞌe yꞌatso̱o̱jvji:
―Ni pa̱na xa veꞌe.
Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús ña̱ꞌmu̱xji:
―Ni a̱tsa veꞌe nkavaampa je̱tseꞌe mꞌo̱o̱ꞌku̱t, na̱jkxnits nꞌit, kaꞌa tseꞌe mꞌukto̱kintoonnit.
Veꞌem xa veꞌe je̱ Jesús ax joꞌn toꞌk je̱ kujajpa je̱ kuta̱ꞌkxpa
12 Myuko̱jtsnuva tseꞌe je̱ Jesús jadoꞌk nax je̱ jayu, je̱tseꞌe du̱nu̱u̱jmidinuva:
―Veꞌem xa a̱tseꞌe ax joꞌn toꞌk je̱ kujajpa je̱ kuta̱ꞌkxpa juuꞌ veꞌe du̱kujajp du̱kuta̱ꞌkxp ya̱ naxviijnit it. Pa̱n pa̱nts a̱tseꞌe xpamiimp, jyaye̱jpnupts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ joojntykin juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtp, ni je̱ vinꞌita tseꞌe je̱ja ako̱o̱ꞌts it ja̱a̱t kyaꞌítu̱t.
13 Vanꞌit tseꞌe je̱ fariseota̱jk ña̱ꞌmu̱xjidi:
―Viinm xa mitseꞌe je̱ mꞌayook xnu̱ko̱jtspét; kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe tyun.
14 Je̱tseꞌe je̱ Jesús yꞌatso̱o̱jvjidi:
―O̱yam a̱tseꞌe viinm je̱ nꞌayook nmu̱ko̱jtspét, toompts je̱ꞌe̱ veꞌe, ku̱x nmu̱jaꞌvinup a̱tseꞌe joma a̱tseꞌe ntsa̱a̱ꞌn je̱ts joma a̱tseꞌe nnu̱jkx; ax miitsta, kaꞌats miitseꞌe xnu̱jávada joma a̱tseꞌe ntsa̱a̱ꞌn, ni kaꞌa tseꞌe xnu̱jaꞌviduva joma a̱tseꞌe nnu̱jkx. 15 Ni pa̱na xa a̱tseꞌe nkato̱kimpayo̱ꞌo̱y; ax mto̱kimpayo̱ꞌydupts miitseꞌe pa̱n vintso̱ veꞌe juuꞌ jaty kyeꞌex. 16 Ax pa̱n to̱kimpayo̱ꞌypts a̱tseꞌe, pyaatyp yꞌake̱e̱guipts je̱ꞌe̱ veꞌe, ku̱x ka á̱tsjyapeꞌe to̱kimpayo̱ꞌyp, a̱ts je̱ nTeeꞌ veꞌe juuꞌ a̱tseꞌe xke̱jxp, je̱ꞌe̱ts a̱tseꞌe nma̱a̱tto̱kimpayo̱ꞌyp. 17 Veꞌem xa veꞌe je̱ Moisés je̱ pyavaꞌnu̱n vyaꞌañ je̱ts pa̱n je̱meꞌe nu̱me̱jtsk juuꞌ veꞌe du̱ꞌíxtup, toompts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ nu̱ko̱jtspe̱jtu̱n. 18 Nu̱me̱jtskts je̱ꞌe̱ veꞌeda juuꞌ veꞌe a̱ts je̱ nꞌayook du̱nu̱ko̱jtspe̱jttup; a̱ts tseꞌe toꞌk, je̱ts a̱ts je̱ nTeeꞌ, juuꞌ a̱tseꞌe xke̱jxp, je̱ꞌe̱ tseꞌe jadoꞌk.
19 Vanꞌit tseꞌe yꞌamo̱tutú̱vijidi:
―¿Jómaseꞌe yꞌit je̱ mTeeꞌ?
Je̱tseꞌe je̱ Jesús yꞌatso̱o̱jvjidi:
―Kaꞌa xa a̱ts miitseꞌe xꞌíxada, ni kaꞌava tseꞌe a̱ts je̱ nTeeꞌ xꞌíxada. Pa̱n ku̱xꞌíxada xa a̱tseꞌe, mꞌíxaiduvapts miitseꞌe je̱ xyu̱p a̱ts je̱ nTeeꞌ.
20 Ku veꞌe veꞌem vyaajñ, je̱p tseꞌe ma̱ja̱ tsaptu̱jkp yakꞌixpu̱k vyeꞌna, je̱p joma veꞌe yꞌijt je̱ ya̱x apa̱jkinda; ax ni pa̱na tseꞌe kyamajtsji ku̱x kaꞌanumeꞌe tyukka̱daꞌakyju̱ vyeꞌna.
“Kaꞌa tseꞌe mꞌo̱ꞌyixjada je̱tseꞌe mna̱jkxtat joma a̱tseꞌe nnu̱jkx”
21 Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús du̱nu̱u̱jminuva je̱ jáyuda:
―Na̱jkxup xa a̱tseꞌe, xꞌíxtadapts a̱ts miitseꞌe, je̱p tseꞌe mto̱kin ja̱a̱tp mꞌo̱o̱ꞌktat; kaꞌa tseꞌe mꞌo̱ꞌyixjada je̱tseꞌe mna̱jkxtat joma a̱tseꞌe nnu̱jkx.
22 Vanꞌit tseꞌe je̱ israeejlit jayu vyaandi:
―¿Tis, naajkꞌo̱o̱ꞌkuvaajnjup ya̱ꞌa̱ vineꞌe ku veꞌe vyaꞌañ je̱ts kaꞌa veꞌe xꞌo̱ꞌyixumjada je̱tseꞌe njaꞌmdat joma ya̱ꞌa̱ veꞌe ña̱jkxu̱t?
23 Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús ña̱ꞌmu̱xjidi:
―Yájit xa miitseꞌeda, ax ka̱jxmitts a̱tseꞌe; naxviijnitts miitseꞌeda, ax ka naxviijnitapts a̱tseꞌe. 24 Vaants a̱tseꞌe je̱ts je̱peꞌe to̱kin ja̱a̱tp mꞌo̱o̱ꞌktat, ku̱x pa̱n kaꞌa xa a̱ts miitseꞌe xjaanchjávada, a̱ts, juuꞌ veꞌe je̱ jayu je̱ tyo̱kin du̱tuknu̱vaatsp, je̱p tseꞌe to̱kin ja̱a̱tp mꞌo̱o̱ꞌktat.
25 Vanꞌit tseꞌe du̱ꞌamo̱tutú̱vidinuva:
―¿Pa̱nts mitseꞌe?
Je̱tseꞌe je̱ Jesús yꞌatso̱o̱jvjidi:
―Vanꞌítani a̱tseꞌe nꞌavana ku a̱tseꞌe nyakꞌixpa̱jkꞌukvaajñ. 26 Je̱p xa veꞌe may viijn joma ka̱jx a̱ts miitseꞌe nvaajnjadat je̱tseꞌe nto̱kimpayo̱ꞌo̱ydat. Je̱ꞌe̱ pa̱n a̱tseꞌe xke̱jxp, tyú̱vamts je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ du̱ka̱ts. Ax juuꞌts a̱tseꞌe nka̱jtsp yaja naxviijn, je̱ꞌe̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ veꞌe kyo̱jts je̱ts a̱tseꞌe nꞌamo̱tunajxy.
27 Kaꞌa tseꞌe je̱ jayu du̱vinmó̱tudi je̱ts je̱ Dios Teeꞌ je̱ꞌe̱ veꞌe tyijp, 28 je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe je̱ jayu du̱nu̱u̱jmidi:
―Ku xa a̱ts miitseꞌe xyakka̱jxmpojtu̱ktat, a̱ts, je̱ Jayu Juuꞌ veꞌe Nu̱pa̱a̱mdu̱ka Ijtp, vanꞌit tseꞌe xnu̱jávadat je̱ts je̱ꞌe̱ a̱tseꞌe juuꞌam a̱tseꞌe, je̱ts kaꞌa a̱tseꞌe juuꞌ ntun nka̱ts ya̱ nꞌavintso̱ vinmaꞌyu̱n ka̱jx, je̱ꞌe̱jyji a̱tseꞌe nka̱jtsp juuꞌ a̱tseꞌe je̱ nTeeꞌ xtukꞌix, 29 je̱ꞌe̱ a̱tseꞌe xke̱jxp. A̱ts ma̱a̱t je̱ꞌe̱ veꞌe yꞌit, ni vinꞌita xa a̱tseꞌe xkamasa̱ꞌa̱k, ku̱x je̱ꞌe̱ a̱tseꞌe ntuump xa̱ꞌma juuꞌ je̱ꞌe̱ veꞌe yꞌo̱yjaꞌvip.
30 Ku veꞌe je̱ Jesús veꞌem vyaajñ, nu̱may tseꞌe je̱ jayu jyaanchjaꞌviji.
Je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌónu̱kta je̱ts je̱ ko̱ꞌo̱yjáyuvap je̱ yꞌónu̱kta
31 Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús du̱nu̱u̱jmi je̱ israeejlit jayu juuꞌ veꞌe jaanchjaꞌvijidu:
―Miits xa veꞌe a̱ts je̱ nꞌixpa̱jkpada pa̱n mjaaꞌkpana̱jkxtupeꞌe juuꞌ a̱tseꞌe nka̱jtsp, 32 mnu̱jávadapts miits je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ tyu̱v je̱ꞌe̱, je̱ts je̱ tyu̱v je̱ꞌe̱, je̱ꞌe̱ tseꞌe myakꞌítjadap naspa̱ka.
33 Vanꞌit tseꞌe yꞌatso̱o̱jvjidi je̱ choꞌoxpa̱jkpada:
―Je̱ Abraham xa a̱a̱tseꞌe je̱ chaan je̱ kyo̱o̱j, ni vinꞌita xa a̱a̱tseꞌe pa̱n xkayakkutujkja, ¿vintso̱seꞌe mvaꞌañ je̱ts naspa̱ka a̱a̱tseꞌe nꞌítu̱t?
34 Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús ña̱ꞌmu̱xjidi:
―Tyú̱vam xa a̱ts miitseꞌe nna̱a̱jmada, vaampam a̱tseꞌe, pa̱n pa̱neꞌe to̱kintoomp, je̱m tseꞌe je̱ to̱kin kya̱ꞌm yꞌit. 35 Ax je̱ toompa, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ kutojku̱n du̱jayep je̱tseꞌe tyánu̱t je̱m je̱ kuta̱jk tya̱kꞌam, je̱ kuta̱jk je̱ yꞌónu̱keꞌe je̱ kutojku̱n du̱jaye̱jpp je̱tseꞌe xa̱ꞌma ka̱jx je̱m tyaannit. 36 Pa̱n a̱ts xa miitseꞌe nyakꞌijttup naspa̱ka, a̱ts, je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌOnu̱k, kaꞌats miitseꞌe je̱ to̱kin mꞌukka̱ꞌmijidini. 37 Nnu̱jaꞌvip xa a̱tseꞌe je̱ts je̱ Abraham je̱ chaan je̱ kyo̱o̱j miitseꞌeda; ax xyakꞌo̱o̱ꞌkuvaandupts a̱ts miitseꞌe je̱ꞌe̱ ka̱jx ku veꞌe xkakuva̱kta juuꞌ a̱tseꞌe nka̱jtsp. 38 Je̱ꞌe̱ xa a̱tseꞌe nka̱jtsp juuꞌ a̱tseꞌe nꞌix ku a̱tseꞌe je̱ nTeeꞌ ma̱a̱t nveꞌna; ax je̱ꞌe̱ts miitseꞌe mtoondup juuꞌ jatyeꞌe je̱ mteeꞌda mtukna̱ꞌmu̱xju̱du.
39 Vanꞌit tseꞌe yꞌatso̱o̱vdi:
―Je̱ Abraham xa a̱a̱tseꞌe je̱ chaan je̱ kyo̱o̱j.
Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús ña̱ꞌmu̱xjidi:
―Pa̱n je̱ Abraham je̱ chaan je̱ kyo̱o̱j xa miitseꞌe ku̱mꞌitta, je̱ꞌe̱ tseꞌe je̱ xyu̱p mtoondup juuꞌ je̱ꞌe̱ veꞌe tyoon. 40 Njavaajnjidupts a̱ts miitseꞌe je̱ tyu̱v je̱ꞌe̱ juuꞌ a̱tseꞌe nꞌamo̱tunajx juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam kyo̱jts, ax xyakꞌo̱o̱ꞌkuvaandupts a̱ts miitseꞌeda. ¡Ni vinꞌita tseꞌe je̱ Abraham veꞌem juuꞌ du̱katuujn! 41 Nay je̱ꞌe̱jyamts miitseꞌe mtoondup juuꞌ veꞌe je̱ mteeꞌda tyuump.
Vanꞌit tseꞌe du̱nu̱u̱jmidi:
―Ka naaydum ónu̱kap xa a̱a̱ts, toꞌkji veꞌe a̱a̱ts je̱ nTeeꞌ, je̱ Nteꞌyamts je̱ꞌe̱ veꞌe.
42 Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús ña̱ꞌmu̱xjidi:
―Pa̱n je̱ Nteꞌyam xa veꞌe ku̱xTeeꞌada, ku̱xtsó̱ktats a̱ts miitseꞌe, ku̱x je̱m a̱tseꞌe ntsa̱a̱ꞌn je̱ts a̱tseꞌe yaja nꞌit. Ka ya̱ nꞌavintso̱ vinmaꞌyu̱n ka̱jxapts a̱tseꞌe nmiijn, je̱ Nteꞌyam a̱tseꞌe xke̱jx. 43 ¿Tya̱jx tseꞌe xkavinmó̱tuda juuꞌ a̱tseꞌe nka̱jtsp? Je̱ꞌe̱ ka̱jx xa veꞌe ku̱x kaꞌa a̱tseꞌe xꞌamo̱tunaxuvaꞌanda. 44 Je̱ ko̱ꞌo̱yjáyuvap juuꞌ veꞌe du̱nu̱vintsa̱nika̱jxp je̱ ko̱ꞌo̱yjayuvapta̱jkta, je̱ꞌe̱ts miitseꞌe mteeꞌidup, je̱ꞌe̱ts miitseꞌe mtoondup juuꞌ je̱ꞌe̱ veꞌe cha̱jkp. Yakjayuꞌo̱o̱ꞌkpa xa je̱ꞌe̱ veꞌe myin vyimpet vanꞌítani ku veꞌe je̱ jayu jye̱jiꞌukvaajñ je̱ts u̱xyam paat, ni vinꞌítats je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ tyu̱va du̱kaka̱ts. Ku veꞌe tyaaya, jye̱ꞌe̱mts je̱ꞌe̱ veꞌe kya̱jtsp, ku̱x taayip je̱ꞌe̱ veꞌe, je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱yakjé̱jip nu̱jom juuꞌ jatyeꞌe taay. 45 Ax je̱ꞌe̱ts a̱tseꞌe nka̱jtsp je̱ tyu̱v je̱ꞌe̱, kaꞌats a̱ts miitseꞌe xjaanchjávada. 46 ¿Pa̱nts miits nꞌiteꞌe du̱yaknu̱ke̱ꞌxnatá̱kap je̱ts to̱kin ma̱a̱t a̱tseꞌe? Pa̱n tyú̱vats a̱tseꞌe juuꞌ nka̱ts, ¿tya̱jxts a̱tseꞌe xkajaanchjávada? 47 Pa̱n pa̱n xa veꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ jyayu, je̱ Nteꞌyam je̱ kya̱ts je̱ yꞌayookts je̱ꞌe̱ veꞌe yꞌamo̱tunajxyp, je̱ꞌe̱ ka̱jxts a̱ts miitseꞌe xkahꞌamo̱tunaxuvaꞌanda ku̱x ka je̱ Nteꞌyamap miitseꞌe je̱ jyáyuda.
Jé̱janam je̱ Cristo vyeꞌna kaꞌana veꞌe je̱ Abraham
48 Vanꞌit tseꞌe je̱ myuꞌisraeejlit jayu ña̱ꞌmu̱xjidi:
―Veꞌemam xa je̱ꞌe̱ veꞌe ax joꞌn a̱a̱tseꞌe nvaꞌañ je̱ts samaariait jayu mitseꞌe je̱ts je̱meꞌe mjaꞌvin ka̱jxm je̱ ko̱ꞌo̱yjáyuvap.
49 Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús yꞌatso̱o̱jvjidi:
―Kaꞌa xa veꞌe ti ko̱ꞌo̱yjáyuvap yam a̱ts njaꞌvin ka̱jxm, nvintsa̱ꞌkip xa a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ nTeeꞌ, ax kaꞌats a̱ts miitseꞌe xvintsa̱ꞌa̱gada. 50 Ka je̱ꞌe̱p a̱tseꞌe nꞌíxtip vintso̱ a̱tseꞌe je̱ jayu xyakmá̱jat, je̱meꞌe toꞌk pa̱neꞌe du̱ꞌíxtip vintso̱ a̱tseꞌe xyakmá̱jat, ax je̱ꞌe̱ tseꞌe to̱kimpayo̱ꞌyp. 51 Tyú̱vam xa a̱ts miitseꞌe nna̱a̱jmada, vaampam a̱tseꞌe, pa̱n pa̱n xa veꞌe du̱kutyoomp juuꞌ a̱tseꞌe nka̱jtsp, ni je̱ vinꞌítats je̱ꞌe̱ veꞌe kyaꞌo̱o̱ꞌku̱t.
52 Vanꞌit tseꞌe je̱ israeejlit jayu yꞌatso̱o̱jvjidi:
―U̱xyamts a̱a̱tseꞌe vaꞌajts nmu̱java je̱ts je̱meꞌe je̱ ko̱ꞌo̱yjáyuvap mjaꞌvin ka̱jxm. e̱o̱ꞌk xa veꞌe je̱ Abraham je̱ts nu̱jom je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook ko̱jtsnajxpata̱jkta, ax jidu̱ꞌu̱mts mitseꞌe mvaꞌañ: “Pa̱n pa̱n xa veꞌe du̱kutyoomp juuꞌ a̱tseꞌe nka̱jtsp, ni je̱ vinꞌítats je̱ꞌe̱ veꞌe kyaꞌo̱o̱ꞌku̱t.” 53 ¿Mjaaꞌknu̱má̱jip mits vineꞌe nu̱yojk je̱ts kaꞌa veꞌe je̱ nju̱jpit jáyuvamda Abraham? e̱o̱ꞌknu xa je̱ꞌe̱ veꞌe; o̱o̱ꞌktinuvats je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook ko̱jtsnajxpata̱jkta. ¿Pa̱nts mitseꞌe mnatyijju̱?
54 Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús yꞌatso̱o̱jvjidi:
―Pa̱n namyá̱jijup xa a̱tseꞌe viinm, kaꞌa tseꞌe a̱ts je̱ nma̱jin tyun; je̱ꞌe̱ pa̱n a̱tseꞌe xyakmá̱jip, a̱ts je̱ nTeeꞌts je̱ꞌe̱ veꞌe, nay je̱ꞌe̱jyam tseꞌe juuꞌ miitseꞌe mtijtup je̱ts mNteꞌyamidupeꞌe. 55 Kaꞌats miits je̱ꞌe̱ veꞌe xꞌíxada, nꞌíxats a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe. Pa̱n ku̱nvaꞌañ xa a̱tseꞌe je̱ts kaꞌa a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe nꞌixa, taayipts a̱tseꞌe, veꞌem ax joꞌn miitsta. Nꞌíxamts a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ts nkutyuumpts a̱tseꞌe je̱ꞌe̱ je̱ yꞌayook. 56 Je̱ Abraham, je̱ mju̱jpit jáyuda, xo̱o̱jntkts je̱ꞌe̱ veꞌe ku veꞌe du̱nu̱jaꞌvi je̱ts mínup a̱tseꞌe, ax xo̱o̱jntkts je̱ꞌe̱ veꞌe o̱o̱y ku veꞌe du̱ꞌix je̱ts a̱tseꞌe nmiijn.
57 Vanꞌit tseꞌe je̱ israeejlit jayu du̱nu̱u̱jmidi je̱ Jesús:
―Kaꞌanum xa mitseꞌe mvu̱jxtkupxu̱kmajkjoojnta, ¿mꞌixts mits je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Abraham?
58 Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús yꞌatso̱o̱jvjidi:
―Tyú̱vam xa a̱ts miitseꞌe nna̱a̱jmada, vaampam a̱tseꞌe, je̱ts kaꞌana veꞌe je̱ Abraham vyeꞌna, ijtpamts a̱tseꞌe.
59 Vanꞌit tseꞌe je̱ tsaaj du̱vijtsu̱kti je̱tseꞌe du̱ꞌukkaꞌtsꞌo̱o̱ꞌkuvaandi; ax kaꞌa tseꞌe je̱ Jesús ñaajkke̱ꞌxji, je̱ja tseꞌe je̱ꞌe̱ yꞌakujkta ñajxy je̱tseꞌe pyítsum je̱p ma̱ja̱ tsaptu̱jkp.