2
Iesus Tamoata Kaulokuloku Teke Iadoraki
(Mat 9:1-8; Luk 5:17-26)
Amaridi alu muridi nge Iesus kababe Kaperneam-lo imule, be tamoata be aine nge ruku dilongo ngai ambe anua nena-lo imule. Bokaibe tamoata be aine kokoko-tina dipura be pera Iesus ono isoaki nge diauni be iparoro-tina. Be zala aoa-nalo nge kaba tago-tina. Iesus nge ambe Nanaranga pilenga mangata irarangaki. Makara iraradi nge tamoata aludi tamoata kaulokuloku tapou matedi teke dieluaki. Tamoata oati dibazi be dipura. Ata tamoata be aine dikoko-tina be tago iboadu Iesus-lo dalakuaki. Bokaibe pera boadi-kounao dilako be Iesus isoaki kana nge atabalana-tina boazinga biabia teke diemaki. Boazinga diemakia-doi, kodeka tamoata kaulokuloku nge ere-zirapu be ea diurumalako. Bong Iesus kaba bokai ita tamoata ngaedi lama diuni ngai iboadu tamoata kaulokuloku ngae ngadoraki nge bokai irai, “Natugu! Muzigoala nem ambe rokakadi dipura.”
Tamoata Moses Mata ne disulesuletaki nge alu makara disoaki. Bokaibe bong Iesus pilenga ngaedi dilongo nge ilodia-lo pile bokai dilelenaki, “Tamoata ngae bakara ka bokai ipile? Nge suri Nanaranga diaru iriringa-diaru tekedi be iduai bokana! Maka ma tamoata-ramo tago iboadu muzigoala ngarokaki! Nanaranga-la ka iboadu!”
Makara nge Iesus oaikiki-tina kilalanga inanga pile bokainaina ka ilodia-lo dilelelenaki. Bokaibe bokai iradi, “Bakara ka pile bokainaina ilo-ming dianiandi? Pile nangatadi ka emakadi tago dira be iboadu tamoata kaulokuloku nge mrai, ‘Muzigoala nem ambe rokakadi dipura’ ki ‘Gotui-rake zirapu nem godoki be goalale?’ 10 Ata nge ono kamakaua Tamoata Natu kateka ngaenao kaiboang ne dieno, be iboadu-tina tamoata be aine moarunga muzigoala nedi ngarokakiledi!” Bokaibe tamoata kaulokuloku nge bokai irai, 11 “Ngau ka uraiko! Gotuirake, zirapu nem godokitate be pera kanam-lo golako!”
12 Makara nge tamoata ngae moarunga mata-dio ka ituirake be zirapu ne ibazidi be ipusika. Tamoata moarunga kaba bokai dita nge dipitilaki-tina be Iesus dikabaki. Makara nge Nanaranga ara dirakeaki. Be bokai dipile, “Toira be imai nge kana bokainaina tago teke kite!”
Iesus Matiu Ikilai
(Mat 9:9-13; Luk 5:27-32)
13 Alauri nge Iesus kaba imulelako dang biabia boakuboaku ara Galili zagenao. Makara nge tamoata dum biabia-tina teke itagai, be makara be isuledi. 14 Isule-doidi be ialale be ilako nge tamoata ‘tagisi’ dokidoki teke ara Libai, Alpeas natu nge bokai pera ono ‘tagisi’ dokinga-lo isoaki be ite. Kodeka Iesus itaguraki be Libai bokai irai, “Gotagaia.”
Iesus bokai ipile nge Libai itui be itagai.
15 Alauri Iesus ilako be Libai pera kanana-lo imoanakonako nge ‘tagisi’ dokidoki be muzigoala ememaki kokoko dipura be Iesus tagataga ne zaiza disoakiria be dimoanako-budu. Maka ma ‘tagisi’ dokidoki be muzigoala ememaki nge kokoko-tina Iesus ditagai be makara disoaki. 16 Tamoata Moses Mata ne disulesuletaki Parasi kaoa kaba bokai dita Iesus muzigoala ememaki be ‘tagisi’ dokidoki zaiza dimoanakonako nge tagataga ne bokai ditegidi, “Bakara ka ‘tagisi’ dokidoki be muzigoala ememaki zaiza dimoanakonako?”
17 Iesus pilengadi ngaedi ilongo nge bokai iradi, “Tamoata nedi uia tago iboadu karai tatate-lo dalako. Moremore-la ka dilakolako. Ngau tago tamoata adoadodi ka mkiladi kana ka upura. Tago! Ngau muzigoala ememaki ka mkiladi kana ka upura!”
Kangkang Zirau Mata Tegiaka Ipura
(Mat 9:14-17; Luk 5:33-39)
18 Bong teke nge Zon Baptais tagataga ne be Parasi tagataga nedi kangkang dizirau. Makara nge tamoata alu Iesus-lo dipura be bokai ditegi, “Nge baituka ka Zon tagataga ne be Parasi tagataga nedi kangkang dizirau, ata kaiko nem tago?”
19 Be Iesus ikatu be bokai ipile, “Bong tamoata kodeka-ka iroti lou ne zaiza moanako-lo disoaki nge lou ne iboadu kangkang tagotago dasoaki ki tago? Tago iboadu! Maka ma tamoata kodeka-ka iroti isi sakedio isoaki! 20 Ata bong tekedi masa dapura be ono tamoata kodeka-ka iroti nge bagaia ngapura be tago lou ne maradi ngasoaki. Bong ngaradia-lo kodeka lou ne masa kangkang dazirau.
Mata Oauoau Be Mata Toirairadi
21 “Tamoata tago teke kusi oauoau mapala idoki be ono kusi muamua masarenga ioladi. Bokai imuzi masa kusi oauoau mapala ngatakaka, be kusi muamua kodeka masarenga dalaba-tina kana! 22 Bokainatuka-la, tamoata tago teke ‘uain’ oauoau idoki be ‘uain’-kusi muamuana-lo inangalako. Bokai imuzi masa ‘uain’ oauoau ngadodoraki be ‘uain’-kusi muamua ngasereki be ‘uain’ be ‘uain’-kusi dagoala-doiru. ‘Uain’ oauoau nge ‘uain’-kusi oauoau-lo nangalako ngapura.”
Bong Ono Manauanga ‘Sabat’ Tegiaka Ipura
(Mat 12:1-8; Luk 6:1-5)
23 Bong ono manauanga ‘Sabat’ tekenao nge Iesus ‘uit’ uma aluna-lo ialalale. Be tagataga ne dialalale-budu ditaguraki be ‘uit’ kalingodi dikotokoto. 24 Makara nge Parasi alu Iesus bokai dirai, “Kaba goita! Bakara ka tagataga nem bokai dimuzimuzi? Mata neda dibabari-kita tago iboadu bong ono manauanga ‘Sabat’-o bokai tamuzi!”
25 Be Iesus ikatu be bokai ipile, “Bong Debiti tamoata ne zaiza tole dimate be kana teke direretaki be Debiti itaguraki be kana iemaki masa tago sesu kaleze? 26 Debiti bokai imuzi: Nanaranga pera nena-lo isili be ‘bereti’ ambe Nanaranga tabangakadiani dipura nge idoki be ikang. Mata neda ipile tamoata Nanaranga ditabatabaia-la ka diboadu ‘bereti’ bokainaina dakang. Ata Debiti idoki be ikang be alu ruanga iandi be dikang. Kana ngaedi nge tamoata Nanaranga ditabatabai biabiatuka nedi ara Abaita bong nena-lo be iemaki.”
27 Kodeka Iesus pile ngaedi bokai imambuaki, “ ‘Sabat’ nge ono tamoata dumaia ngapura kana ka nangaia ipura. Tago ‘Sabat’ kana ka tamoata emaka ipura. Tago-la. 28 Bokaibe Tamoata Natu ka Tanepoa, be bong ono manauanga ‘Sabat’ nge Tamoata Natu ka Tanepoa ne.”