3
Tamoata Luma Mate
(Mat 12:9-14; Luk 6:6-11)
‘Sabat’ takaianao nge Iesus kababe pera ono serereinga-lo ilako. Makara nge tamoata teke luma takaia mate nge isoaki. Tamoata alu makara disoaki nge Iesus dimatananganangai giriki teke ngaemaki be moatubu ono danangalako kana. Bokaibe diteate iboadu bong ono manauanga ‘Sabat’-o tamoata luma mate nge ngadoraki ki tago. Kodeka Iesus tamoata ngae bokai irai, “Moarunga arodia-lo gotuimai.”
Kodeka Iesus itaguraki be tamoata be aine bokai itegidi, “Mata neda baituka dipile ‘Sabat’-o iboadu rakana taemaki? Muzi uia ki muzi goalakadi tamoata taemakini kana? Tamoata tadoraki be ne iauia ngasoaki ki tateatea-ba be ngamate?” Ata di dimoadubulae-ba.
Bokaibe Iesus igea-ramo be itedi nge nama ira-tina, ata kaba ilo itagadi. Bakara, di dikaua mata iauia ka emaka ngapura kana, ata pile ngaedi ilodia-lo nangadi disege. Bokaibe tamoata luma mate nge bokai irai, “Lumam gonanaraki.” Tamoata ngae luma inanaraki nge luma ere-moarunga be iuia-doi. Makara nge Parasi dipusika be dialale be Erot ruanga alu zaiza be diraba be baituka be Iesus daumoatei kana.
Tamoata Be Aine Kokoko-tina Iesus Ditagai
(Luk 6:17-19)
Iesus tagataga ne zaiza dilako dang biabia boakuboaku ara Galili-lo nge tamoata be aine dum biabia-tina teke itagadi. Tamoata be aine ngaedi nge Zudea kaba-lo, Ierusalem anua-lo, Idumea kaba-lo, Zodan zagura ege takaianao be Taia be Saidon anua-lo ka dipura be Iesus ditagai. Iesus kana iememaki dilongoraki ka dipura. Tamoata be aine nge dikoko-tina. Bokaibe tagataga ne iradi be kati teke diteani be bokai dinaringakani be ieno, bakara tago irere tamoata be aine ono dakabunalako. 10 Maka ma kokoko-tina nedi ambe iaka-uiadi. Be moremore takadi nge nedia-la be dierokateteki be dalako be Iesus ono dadauraki kana. 11 Be bong mariaba goalakadi tamoata ilodia-lo disoaki Iesus date nge tamoatadi dataguraki be Iesus ae babadia-lo datapuloria be bokai dangangaraki, “Kaiko Nanaranga Natu!” 12 Ata Iesus mariaba goalakadi kaikai-la iradi moaki sesu dipile ngai naita kata.
Iesus ‘Apostel’ Ne Inangadi
(Mat 10:1-4; Luk 6:12-16)
13 Iesus buku tekenao ikautaki kodeka tamoata ireretakidi nge ikiladi. Dimai nge 14 kulemoa-be-rua idokidi be ‘apostel’ ne bokana inangadi. Be bokai iradi, “Ngau kaituka udoki-kaming be talalale-budu kana. Be alauri masa mnepi-kaming be kamalale be pilengagu tamoata be aine takadi mangata kamarangakadi. 15 Alauri masa kaiboang kamadoki be mariaba goalakadi kamataotaodi.” 16 Tamoata kulemoa-be-rua ngaedi ka Iesus idokidi be inangadi:
Saimon (Iesus ara inangani Pita), 17 Zebidi natu Zems taritoka Zon diaru. [Iesus ara iandiaru nge Boaneres. Ara ngae labu nge bokai: “Lamalama Tamoata.”] 18 Endru, Pilip, Batolomiu, Matiu, Tomas, Alpeas natu Zems, Tadius, Saimon Zilot kata* 19 be Iudas Iskariot. Iudas Iskariot ka alauri Iesus idoki be erekei lumadi-o inangai.
Iesus be Bielzebul
(Mat 12:24-33; Luk 11:14-23; 12:10)
20 Makara be Iesus imule be pera tekena-lo isili. Ata tamoata kababe dikabuni be tagataga ne zaiza tago sesu dimoanako.
21 Tamoata alu nge ambe dipilepile Iesus ambe iboang. Bokaibe bong Iesus dara ne bokai dilongo nge dipura be dabagai kana.
22 Tamoata aludi Moses Mata ne disulesuletaki Ierusalem anua-lo ka dimai nge Iesus bokai dirangaki, “Satang-ma Bielzebul ka ilona-lo isoaki! Be nge mariaba goalakadi biabia nedi kaiboang ianiani ka mariaba goalakadi itaotaodi.”
23 Kodeka Iesus itaguraki be tamoata be aine ikiladi be pile ono tonanga ane be bokai iradi, “Satang masa Satang-la ne baituka ngataoni? 24 Anua teke nena-la inegei be tamoata ne nedia-la maradi dieunung masa tagona-tina ngakai. 25 Dara teke nedia-la dienegei be dieunung masa teke-teke dalako be tago dasukoaki-budu. 26 Bokaibe Satang nena-la ienegei be ieduateteteki masa ngaleua be ngamanubu.
27 “Tago teke iboadu ngalako be tamoata kaiboangi teke pera kana ngasereki be kana ne ngadoki be ngairatu. Tago-la! Tamoata kaiboangi nge ngauauri noko nganakoi. [Bokaibe Satang uaura ngapura noko mariaba ne goalakadi taonadi dapura.] 28 Moimoi ka ura-kaming! Muzigoala be pile-goala tamoata Nanaranga diememakini nge Nanaranga iboadu ngarokakiledi. 29 Ata tamoata naita Oli Spirit ipile-goalai nge Nanaranga tago iboadu muzigoala ne ngae ngarokakale. Tago-tina. Muzigoala ne ngae nge nem-kueno ngaeneno kana.” 30 Iesus pile ngaedi ipile, bakara, tamoata alu bokai dipile, “Mariaba goalakadi Iesus ilona-lo disoaki.”
Iesus Tina Be Taritoka
(Mat 12:46-50; Luk 8:19-21)
31 Iesus makara isoaki be tina be taritoka dipura. Be eluku ditui be tamoata teke dinepi be ngarai kana. 32 Lili-kokoko-tina Iesus diboalingi be disoaki bokana bokai dirai, “Tinam be taritokam makare eluku dituitui. Ditegitegiakiko.”
33 Be Iesus ikatu be bokai ipile, “Naita ka tinagu? Naita-guma ka taritoka-gu?”
34 Kodeka igea-ramo be tamoata sakenao diboalingi be disoaki itedi be bokai ipile, “Kamate! Nge ngau tinagu be taritokagu! 35 Tamoata naita Nanaranga rerenga itagatagadi ka ngau taritokagu, maraugu, be tinagu.”
* 3:18 Tamoata ngaedi nge Iuda kaoa ka ungguma Rom zaiza dieunung be darokakidi kana. Bong ngaradia-lo nge ungguma Iuda nge ungguma Rom erumadi disoaki.