5
Iesus Tamoata Mariaba goalakadi Ilona-lo Disoaki Iadoraki
(Mat 8:28-34; Luk 8:26-39)
Dang biabia Galili ditotoki be ege takanao dilako nge Gerasa kaba-lo dipura. Be bong Iesus kati-o be inokuria nge tamoata teke mariaba goalaka ilona-lo isoaki nge ipurakani. Tamoata ngae nge buna ono tamoata matedi kumrakadi dipurapura kanana-lo ka ipusika. Makara buna ono tamoata kumrakadi dipurapura-lo anua idoki. Bokaibe tago teke iboadu ngauauri. Kaleti oarige kaiboangdi ‘seng’ ane tago iboadu dadokimatei. Bong kokoko ambe luma be ae uauradi dipura. Ata ‘seng’ kanaba bokana idokitototo, be ‘aen’ ae ono uauradi dipurapura nge izamposaposa. Tamoata tago teke iboadu ngadokimatei. Ikai-tina. Ariata be oabubu-lo nge bokai buna ono tamoata kumrakadi dipurapura-lo be buku kaba-balo inaboakiboaki be ialalale. Be patu zagedi sagodedi idokidoki be nena-la ono ikorokoroti.
Bong tamoata ngae kasau-la be Iesus ite nge ipanana be Iesus aro tuku-nao irokazokuria. Kodeka mariaba goalaka nge tamoata ngae ilona-lo ka kaikai-tina imere be bokai ipile, “Iesus, Nanaranga Atabalabala-tina Natu! Ngau-lo rakana kurere? Nanaranga ara-nao moaki sururu kuiana.” Mariaba goalaka tamoata ngae ilona-lo nge bokai ipile, bakara Iesus ambe bokai irarai, “Mariaba goalakam, tamoata ngaena-lo gopusika!”
Kodeka Iesus tamoata ngae itegi, “Aram bakara?” Be mariaba goalaka tamoata ngae ilona-lo bokai ipile, “Aragu Labara. Maka ma keka kokoko-tina!” 10 Makara nge mariaba goalakadi tamoata ngae ilona-lo ditaguraki be kababe Iesus diakorokoroi moaki itaodi be kaba ngaradi dipereki.
11 Saringa makara nge boro ulunga teke bokai garangakadi-o diramomomo. 12 Kodeka mariaba goalakadi nge Iesus diakoroi be dipile, “Boro ngaradia-lo gonepi-kamailako! Be gosumoala be ilodia-lo gasili.” 13 Be Iesus isumoaladi. Kodeka mariaba goalakadi nge tamoata ngae ilona-lo ka dipusika be dilako boro ilodia-lo disili. Be boro ulunga biabia kokotangadi ‘2,000’ bokana nge dipanana be garangakadi-o ditaolako be dang biabia-lo dinokulako be dang dising be dimoaloba. 14 Tamoata boro diakolakola kaba bokai dita nge diratu. Be dilako anua-lo be kaba makara saringa dieno-lo be kana dita nge dirangaki. Kodeka tamoata pile dilongo nge dipura be kana makara dipura nge daita kana. 15 Be bong tamoata kaba daita kana be dipura nge tamoata mariaba goalakadi labara biabia ilona-lo disoaki nge Iesus diaru disoakiru be dite. Tamoata ngae ambe kusi teke iokori be bokai isoaki. Ngaonga dileuani be ambe ilo ikauani. Tamoata be aine kaba daita kana be dipura kaba bokai dita nge taburidi dira-tina.
16 Tamoata kaba-ita kaba dita-doi kodeka dimule be moarunga diradi. Be tamoata mariaba goalakadi ilona-lo disoaki kana dipurani, be boro ba diuai nge dirangaki-doi. 17 Bokaibe Iesus diakoroi be kaba nedi ngapereki be kaba takadia-lo ngalako kana direre.
18 Bong ambe Iesus kati-o ibulibuli nge tamoata mariaba goalakadi ilona-lo disoaki be Iesus itaodi nge itegi be ngatagai kana. 19 Ata Iesus tago isumoala bokana bokai irai, “Gomule pera kanam-lo be kana uia Tanepoa ilo itagaiko be iemakiniko nge dara nem gorangakidi.” 20 Ata tamoata ngae makara be ialale be Dekapolis* kaba ialaleaki be kana Iesus iemakini nge irangaki. Moarunga pile ngaedi dilongo nge dipitilaki-tina.
Zairus Natu Aineka Be Aine Iesus Kusi Nenao Idauraki
(Mat 9:18-26; Luk 8:40-56)
21 Makara be Iesus kaba kati-o ibuli be dang biabia boakuboaku Galili ege takaianao ilako. Dang ege takaianao ipura nge tamoata kokoko-tina makara dang biabia zagenao dikabuni. 22 Kodeka Iuda tamoata nedi biabia teke pera nedi ono serereinga-lo imuamua ara Zairus nge ipura. Be bong Iesus ite nge ilako be aena-lo tapuloria. 23 Be Iesus iakoro-matei be bokai irai, “Natugu aineka ambe imatemate. Gomai be lumam ono gonangaria be ngauia be ne iauia ngasoaki.”
24 Kodeka Iesus itaguraki be tamoata ngae itagai. Ata tamoata Iesus ditagatagai nge dikoko-tina be ono dipopopokaki.
25 Aine teke dara tongira be iuni nge makara maradi dialalale-budu. Aine ngae dara bokaina-la iuniuni be ambe barasi kulemoa-be-rua iuasadi. 26 Bong kokoko-tina tamoata more adoadoraki-lo ilakolako be ‘mone’ ne ambe imambuaki-doi. Ata ngauia kana nge tago, goalakinga nge kodeka digoala-la be dieno. 27 Aine ngae Iesus ruku ilongo bokana tamoata dum biabia Iesus ditagatagai nge maradi ilako, be Iesus murina-tina itagai be kusi-sili nenao idauraki. 28 Aine ngae ilona-lo nge bokai ipile, “Kusi-ba nenao mdauraki masa muia.”
29 Be bong aine ngae Iesus kusi nenao idauraki nge oaikiki-tina dara unianga ngaedi nge dileua. Be kilalanga inanga more ne ngae ambe ileua.
30 Bong aine ngae Iesus kusi nenao idauraki nge Iesus kilalanga inanga kaiboang ne alu dipusika. Be itaguraki be lili-kokoko maradi ka ibuiri be itegi, “Naita kata kusi neguo idauraki?” 31 Be tagataga ne dikatu be bokai dirai, “Tamoata maka gotedi. Dikoko-tina be omo dipopopokaki. Nge bakara ka kupile naita omo idauraki?”
32 Ata Iesus isi igeagea be tamoata naita kusi nenao idauraki nge ngakauataki kana. 33 Aine maka iuia kaba bokai ita nge taburi ira-tina. Kodeka reresabu zaiza be imai be Iesus ae-nalo itapuloria be kana moarunga dipurani nge mangata irangaki.
34 Be Iesus itaguraki be bokai irai, “Natugu! Lama uniangam ka iemakiko be kuia. Ilo-uia ngaenoniko be goalale. Be iboadu sururu nem ngaedi nge damanubu be gosoaki uia!”
35 Iesus pilenga tagona-la imambuaki be tamoata alu Zairus pera kanana-lo dimai be Zairus bokai dirai, “Natum ambe imate. ‘Tisa’ moaki kuakangaoi.” 36 Ata Iesus tamoata ngaedi pilengadi tago ilo-bukutaki be Zairus bokai irai, “Ilom moaki ibuku. Lama-ba ka gouni.” 37 Makara be Iesus itaguraki be tamoata moarunga imuleakidi. Pita-la be Zems taritoka Zon diaru ibagadiato be dialale-buduto. 38 Bong Zairus pera kanana-lo dipura nge ambe tang be naboaki ienuaki. 39 Iesus pera-lo isili nge itegidi, “Bakara ka katangtang be kanaboakiboaki? Natu ngae tago imate. Ngena ieno-ba!” 40 Ata moarunga pera-lo disoaki be ditangtang nge Iesus dingengeri.
Bokaibe Iesus inepidi be dipusika. Kodeka itaguraki be natu-la mate tina be tama be tagataga ne toli ibagadi be disili natu mate ieno kana. 41 Makara nge Iesus itaguraki be natu ngae luma-nao idauraki be bokai irai, “Talita kum.” Pile ngaedi labudi nge bokai, “Aine mukumukum. Ngau upile gomarang.” 42 Makara nge natu aine ngae oaikiki-tina-la imarang be ialalale. Natu aine ngae barasi ne nge kulemoa-be-rua. Tamoata makara Iesus zaiza disoaki kaba bokai dita nge dipitilaki-tina. 43 Makara nge Iesus ibabaridia-tina tamoata moaki teke kana ngae dirangakani. Kodeka iradi be natu aine ngae nge kangkang teke dani be ngakani kana.
* 5:20 Nge Anua Kulemoa kaoa.