6
Iesus Nasaret-lo Ditaoni
(Mat 13:53-58; Luk 4:16-30)
Iesus kaba ngaradi ipereki be anua nena-lo ilako. Be tagataga ne ditagai be dialale-budu. Be bong ono manauanga ‘Sabat’ ipura nge Iesus ilako pera ono serereinga-lo be isule. Tamoata be aine kokoko dilongori nge dipitilaki-tina be bokai dipile, “Tamoata ngae kana moarunga ngaedi inanga ka idoki? Kaua malaidi bakarairai kaoa ka ania ipura? Be kilala kaiboangdi iememaki nge baituka be iememaki? Tamoata ngae ka pera kelikeli ki taila? Ngai ki naita ka Maria natu? Be nge ngai ki naita taritoka ka Zems, Iosep, Iudas be Saimon? Nge suri ngai marau bokana makare disukoaki?” Be makara nge namadi diratakia-tina.
Kodeka Iesus itaguraki be bokai iradi, “ ‘Propet’ anua moarunga-lo nge muaka otioti. Anua-tina nena-lo be pera kana be dara nena-lo nge muaka tagotago.”
Bokaibe kilala kaiboangdi iememaki nge tago teke makara iemaki. Moremore-la alu ka luma odio inangaria be iadorakidi. Iesus kaba bokai ita lama tago diunani nge ipitilaki-tina.
Iesus Kulemoa-be-rua Inepidi
(Mat 10:5-15; Luk 9:1-6)
Kodeka Iesus ialale anua-anua-lo be isulesuledi be ialalale. Makara nge tagataga ne kulemoa-be-rua ikiladi be kaiboang iandi be iboadu mariaba goalakadi dataodi. Kodeka rua-rua inepidi be dialale. Dalale kana nge bokai iradi, “Alale ngaena-lo nge kana moaki teke kadokidoki be kalale. Sika ono alalenga-la neming ka kamadokidoki. Kangkang, ki raba, ki ‘mone’ moaki teke kadokidoki. Ae-sukuma kamananga, ata kusi-sili moaki karuadi. 10 Bong kalako anua tekena-lo be pera tekena-lo dimolataki-kaming be diadoraki-kaming nge pera-la ngara-nalo kamasoaki nibe anua-ba ngara kamapereki. 11 Anua nangatana-lo kapura be tago didoki-kaming be diadoraki-kaming ki tago dilongori-kaming nge bong kalalale nge ae-ming gapukadi kamatatai. Bokai masa tonanga bokana ono dadoki be alauri masa Nanaranga sururu ngandi!”
12 Kodeka makara be tagataga ne dialale be tamoata be aine mangata bokai diraradi, “Ilo-ming kamabuiri be muzigoala neming kamasegeaki.” 13 Be mariaba goalakadi kokoko tamoata ilodia-lo disoaki nge ditaodi, be moremore kokoko bureng ane diburengdi be diuia.
Zon Baptais Imate
(Mat 14:1-12; Luk 3:19-20; 9:7-9)
14 Iesus rangaka be kana iememaki nge ambe ege-ege kaba moarunga-lo dilako. Bokaibe Iuda anuatanepoa kandi ara Erot nge kana ngaedi ilongoraki. Tamoata alu nge Iesus bokai dirangarangaki, “Ngena Zon Baptais ka kababe imoauri. Nge bokai ka kilala kaiboangdi iememaki.”
15 Alu bokai dirangaki, “Ngena Ilaiza.”
Ata kaba alu bokai dipile, “Ngena ‘propet’ kata. Toira-ma alu dipurapura-kita bokanana-re!”
16 Ata bong Erot pile ngaedi ilongo nge bokai ipile, “Zon-ma maka ngau norane be dudu utotokani nge ka kababe imoauri!”
17 Maka ma Erot ka ipile be Zon didokimatei be oarige ane diuauri be uaura pera-lo dinangai. Erodias lili-nao ka Erot itaguraki be Zon uaura-lo inangai. Erodias nge Erot taritoka Pilip roa, ata Erot ibagai be iuati. 18 Nge bokai ka Zon nge izamaizama Erot bokai irarai, “Kaiko kupakai be taritokam roa kuati.”
19 Bokaibe Erodias nge Zon nama irarataki. Be Erodias itaguraki be Zon ngaumoatei kana, ata Erot imatakuri. Bokai ka tago iboadu ngaumoatei. 20 Erot ikaua Zon nge tamoata iauia be ngai nge Nanaranga tamoata ne kata. Moimoi Zon pilenga nge Erot diaka-boangboangi be pile labudi tago ikauakauataki, ata pilenga longoradi irerere. Bokaibe imatakutakuri be ioioiaki be tago iboadu ba ngauai.
21 Kodeka bong teke nge Erodias zalaka dipura be ono Zon ngaumoatei kana. Bong ngae nge Erot bong ne ono tina inekiaki. Bokaibe Erot moanako biabia teke iemaki be tamoata ne bibia, tamoata koai-bagi panganadi be Galili tamoata bibia ikiladi. 22 Makara be Erodias natu aineka nge isili be ioagudi. Ioagu-doi nge Erot lou ne zaiza oagunga dikulang-tina. Kodeka Erot itaguraki be natu aine ngae bokai itegi, “Rakana kurere? Kana kureretaki be kurangaki nge miangko-ba kana!”
23 Makara be pile tago tototo ane be moimoi be bokai ipile, “Rakana rerengam-lo kurangaki be miangko kana nge miangko-la be kana. Kaba negu be kana negu moarunga egedi takadi kureretaki be kurangaki nge miangko kana. Tago iboadu msege.”
24 Natu aine ngae pile bokai ilongo nge ilako be tina Erodias itegi, “Rakana ngana kana mpile?”
Be tina bokai ipile, “Zon pangana.”
25 Bokaibe natu aine ngae oaikiki-tina imule be Erot bokai irai, “Ngau urere kaituka-tina-la Zon Baptais pangana tabira tekena-lo be goana.”
26 Erot natu aine ngae pilenga bokai ilongo nge ilo inodo-tina. Ata tago iboadu ngasege. Maka ma ambe lou ne matadi-o be pile tago tototo natu aine ngae iemakini.
27 Bokaibe oaikiki-tina tamoata dudu tototo teke inepi be Zon dudu ngatotoki be ngabagai kana. Be tamoata ngae ilako uaura pera-lo be Zon dudu itotoki. 28 Kodeka tabira-lo inangalako be natu aine ngae iani. Be natu aine ngae idoki be ilako tina iani. 29 Alauri Zon tagataga ne pile dilongo nge dipura be Zon tamoata dibagai be dikumraki.
Iesus ‘5,000’ Tamoata Moane Iakolangdi
(Mat 14:13-21; Luk 9:10-17; Zon 6:1-13)
30 ‘Apostel’ Iesus inepidi dimule nge kana diemaki be pile disuletaki nge Iesus dirangakini. 31 Ata tamoata be aine nge kokoko-tina dilakolako be dimulemule. Bokaibe Iesus tagataga ne zaiza tago diboadu damoanako. Kodeka tagataga ne bokai iradi, “Kamatagaia be kaba rubedia-ba tekedia-lo talako be sesu kamamanaua.” 32 Makara be rubedia-ba kati-o dibuli be kaba tekedi rubediaba-lo dilako.
33 Ata tamoata kokoko-tina Iesus tagataga ne zaiza kati-o dibulibuli be ditedi nge dikilalangdi. Bokaibe ege-ege anua moarunga-lo nge kabu-lo dipanana be dilako be kaba Iesus tagataga ne zaiza ono datoka kanana-lo nge makara dirapurapu. 34 Bong Iesus tagataga ne zaiza ditoka be Iesus tamoata be aine kokoko-tina itedi nge ilo itagadia-tina. Bakara, di nge ‘sipisipi’ tamadi tagotago bokana. Kodeka kana kokoko isuledi. 35 Makara isulesuledi be ambe irairai. Tagataga ne dilako be dirai, “Ambe irairai-tina be kaba ngaedi nge masauaba-tinao ka dieno. 36 Gonepidi be dalale be anua be kaba maka saringa dieno-lo be kangkang kandia-la be dazaza be dakang.”
37 Ata Iesus ikatu be bokai iradi, “Kam kangkang kamandi be dakang.”
Be tagataga ne bokai dipile, “ ‘Mone’ biabia-tina* garokaki masa iboadu kangkang gazaza be tamoata be aine ngaedi akolangadi dapura. Kurere galale be ‘mone’ biabia-tina bokainaina garokaki be ono kangkang gazaza?”
38 Kodeka Iesus itegidi, “ ‘Bereti’ ira makara dieno? Kamalako be kamaita.”
Dilako be dita nge bokai dipile, “ ‘Bereti’ lima be ika rua.”
39 Kodeka Iesus tagataga ne iradi be tamoata be aine diradi be uko-uko be siresire-o disoakiria. 40 Bokaibe tamoata be aine dienegei be uko-uko be disoaki, aludi tamoatadi-lima be aludi kulemoadi-lima-lo disoaki.
41 Kodeka Iesus ‘bereti’ lima be ika rua ngaedi idoki be lang-lo itadalako be Nanaranga iperui. Iperuia-doi, kodeka ‘bereti’ ikingpoato be tagataga ne iradi be tamoata be aine dinegedi. Be ika rua nge ikoto be iandi be dinege. 42 Be tamoata be aine moarunga dimoanako be didoli. 43 Kodeka tagataga ne raba bibia kulemoa-be-rua didoki be ono ‘bereti’ be ika muleakadi dipura nge diau. 44 Tamoata moane dimoanako nge ‘5,000’ moarunga.
Iesus Dang Kusi-nao Ialale
(Mat 14:22-23; Zon 6:16-21)
45 Makara nge oaikiki-tina Iesus itaguraki be tagataga ne inepidi be kati-o dabuli be aro damua be dang ege takanao Betsaida dalako kana. Ata ngai isoaki be tamoata be aine inepidi be dialale. 46 Inepidi be dialale kodeka buku muku tekenao ilako be Nanaranga iraboi.
47 Ambe rairaituka-tina nge kati tagataga ne ono direbareba nge ambe dang lukangana-tinao irebareba. Ata Iesus isi rubenaba kabu-lo isoaki. 48 Iesus kaba italako nge oasa arodi ipurapura be tagataga ne nge dipipi-tina be dioreore. Ambe mang uludi-o nge Iesus dang kusina-o ialale be itagadi be ilako be ambe ngabagapalitidi kana.
49 Ata bong tagataga ne dite nge ilodi dipile anunu kata be dinaboaki be kaba dirati. 50 Maka ma di moarunga nge ditea-doi. Bokaibe taburidi nge dira-tina. Ata Iesus oaikiki-la bokai iradi, “Kamakaiboang. Ngena ngau. Moaki taburi-ming dira.” 51 Kodeka kati-o ibulilako be oasa imalie. Tagataga ne nge dipitilaki-ba be aoa-di disanganga. 52 Maka ma ilodi dikaiboang be tago iboadu lama dauni. Be ‘bereti’ lima be ika rua tamoata kokoko iandi nge labudi tago dikauataki uia.
Iesus Genesaret Kaba-lo Be Moremore Iadorakidi
(Mat 14:34-36)
53 Makara be dialale be Genesaret kaba-lo dipura, be kati makara ditukui. 54 Iesus tagataga ne zaiza nge kodeka-la kati-o be dinokunokuria be tamoata be aine makara nge ambe Iesus dikilalangi. 55 Kodeka ege-ege kaba ngaradia-lo dipananalako be moremore zirapu nedia-lo be dibazidi be Iesus-lo dieluakidi. 56 Be ege-ege anua bibia-lo be sisiki-lo ilakolako nge moremore malala nedia-lo dieleluakidi be diakorokoroi be kusi-ba ne zage odio dadaudauraki kana. Moarunga kusi ne zage-dio didaudauraki nge diuiauia-doi.
* 6:37 Nge kalea lima-toli zazanga bokana.