8
Iesus ‘4,000’ Tamoata Iakoladi
(Mat 15:32-39)
Bong ngaradia-lo nge tamoata be aine dum kanabiabia takaia ipura. Be bong kangkang tago nge Iesus tagataga ne ikiladi be bokai iradi, “Tamoata be aine ngaedi ilo-gu itagadi. Ambe amaridi toli sakeguo disoaki be kangkang dakang kana nge tago. Aludi kasau-tina-lo ka dipura. Bokaibe toletole-ba mnepidi be dalale masa zala-lo matadi dasoalili be datamong.”
Ata tagataga ne ditegi, “Makare masaua kaba-lo masa kangkang inanga tea ngapura be iboadu tamoata be aine kokotangadi bokainaina ono akolangadi dapura?”
Be Iesus kaba itegidi, “ ‘Bereti’ ira dieno-kaming?”
Be di dikatu be dipile, “Lima-rua.”
Kodeka Iesus itaguraki be tamoata be aine iradi be kateka-o disoakiria. Disoaki-doiria, kodeka ‘bereti’ lima-rua ngaedi idoki be Nanaranga iperui be ikingkoto be tagataga ne iandi be tamoata be aine danegedi kana. Be tagataga ne didoki be dinege. Ika mukumukudi alu dienodi be. Bokaibe Iesus idoki be Nanaranga iperui be tagataga ne iradi be dinege. Moarunga-biabia makara disoaki nge dimoanako be didoli. Dimoanako-doi, kodeka Iesus tagataga ne raba bibia lima-rua didoki be kangkang dimuleaki nge diau. Tamoata moane makara dimoanako nge ‘4,000’ moarunga. Alauri Iesus tamoata be aine inepidi be dialale, 10 nge tagataga ne zaiza kati-o dibuli be Dalmanuta kaba-lo dilako.
Parasi Kilala kaiboangi Dikeliaki
(Mat 16:1-4)
11 Parasi alu dipura be ditaguraki be Iesus zaiza diegore. Be ono datoi kana nge bokai dirai, “Keka kilala teke lang anua-lonalona gate ka kirere.” 12 Makara nge Iesus kaikai-la oasa irape be bokai iradi, “Bakara ka tamoata bong ngaedia-lonalona kilala kaiboangi dikeliaki? Moimoi ka ura-kaming! Tagona-tina iboadu tamoata kaituka disoaki kilala kaiboangi teke memakadi! Tago-tina!” 13 Kodeka iperekidi be kati-o ibuli be dang biabia Galili ege takaianao ilako.
Parasi ‘Is’ Nedi
(Mat 16:5-12)
14 Iesus tagataga ne nge ilodi dikoko be ‘bereti’ tago teke dibagabagai. Tekena-la dibagabagai nge kati-lanao ieno. 15 Kodeka Iesus bokai iradi, “Eke! Kaba kamaitaita-tina uia! Parasi be Erot ‘is’ nedi kamamatakuakia-tina uia!”
16 Iesus bokai ipile nge tagataga ne ditaguraki be nedia-la bokai diegore, “Masa ‘bereti’ tago teke tabagabagai ka bokai ipile.”
17 Ata Iesus ikaua nge rakana ka diegoregoretaki. Bokaibe itegidi, “Bakara ka ‘bereti’ tago teke kadokidoki kana kapilepile? Kaba tago kaitaita? Tago isi kazama ki? Pangana-ming isi ipatungaki be pilenga-gu dokiadi kasege ki? 18 Mata-ming otioti ki tagotago kaoa? Bakara ka kaba tago kaitaita? Kungi-ming otioti ki tagotago kaoa? Bakara ka tago kalongolongo? Ak, ilo-ming kauakaua ki tago? 19 Bong ngau ‘bereti’ lima ‘5,000’ tamoata usaredi nge raba bibia ira kaiau?”
Be di dikatu be dipile, “Kulemoa-be-rua.”
20 Be Iesus kaba itegidi, “Be bong bereti lima-rua ‘4,000’ tamoata usaredi nge raba bibia ira kaiau?”
Be di dikatu be dipile, “Lima-rua.”
21 Kodeka bokai itegidi, “Ata isi tago kazama uia ki?”
Iesus Tamoata Mata Leuadi Betsaida Anua-lo Iadoraki
22 Makara be dialale be Betsaida anua-lo dipura. Makara nge tamoata teke mata leuadi dieluaki be Iesus diakoroi be luma ono nganangaria kana. 23 Kodeka Iesus itaguraki be tamoata mata leuadi luma-nao idoki be iaromuani be anua diperekiaru be eluku dilakoru. Eluku nge Iesus itaguraki be tamoata ngae mata-nao imongoria be luma ono inangaria. Kodeka itegi, “Kana teke kute ki tago?”
24 Tamoata ngae itadarake be bokai ipile, “E! Tamoata utedi. Ata kai-ba bokana dialalale be utetedi.” 25 Makara nge Iesus kaba be luma tamoata ngae mata-nalo inangalako. Kodeka tamoata ngae mata inanaraki be mata ditakaka be kaba ita uia. 26 Iadorakia-doi, kodeka pera kana-nalo inepalako. Ngalale kana nge bokai irai, “Moaki anua-lo kulako!”
Pita Iesus Mangata Irangaki
(Mat 16:13-20; Luk 9:18-21)
27 Alauri nge Iesus tagataga ne zaiza dialale be anua moarunga Sisaria Pilipai kaba-lo nge dialaleaki. Be zala-lo nge bokai itegidi, “Kamaraia! Tamoata be aine ngau naita kana dirangaka?”
28 Be di dikatu be bokai dipile, “Alu dipile kaiko Zon Baptais. Alu dipile kaiko Ilaiza. Kaba alu dipile kaiko nge ‘propet’ kata.”
29 Be Iesus kaba itegidi, “Be kam? Ngau naita kana karangaka?”
Be Pita ikatu be bokai ipile, “Kaiko ka Nanaranga iburengiko be Kristus.”
30 Makara nge Iesus ibabaridia-tina moaki dipile ngai naita kata.
Iesus Nena-la Matenga Irangaki
(Mat 16:21-28; Luk 9:22-27)
31 Kodeka Iesus itaguraki be tagataga ne isuledi. Bokai iradi, “Tamoata Natu masa sururu bibia-tina ngadoki. Iuda tamoata nedi bibia, tamoata Nanaranga ditabatabai dimuamuadi be tamoata Moses Mata ne disulesuletaki masa dasegeaki be umoatea ngapura be amaridi toli muridi masa mate-lo be ngamarang.” 32 Pile ngaedi nge mangata-la ka iraradi. Bokaibe Pita itaguraki be Iesus kasau-ba ilakuaki be iebulobuloni. 33 Ata Iesus ibuiri be tagataga ne itedi be Pita bokai iebuloi, “Satang! Goiratu be murigu-lo golako! Nge tago kana Nanaranga ilona-lo dieno bokana ka ilom-lo dieno. Nge kana tamoata-ramo ilodia-lo dieno ka dienoniko.”
Iesus Tagaia Kana
34 Kodeka Iesus itaguraki be tamoata be aine moarunga be tagataga ne ikiladi be bokai iradi, “Tamoata naita ngau ngatagaia kana nge nena-la ngailo-leuataki, be kai ne kapalapala uauau ngabazi be ngatagaia. 35 Bakara, tamoata naita ne moauriuri soakinga ngauketi kana masa ngaleua. Ata tamoata naita ngau be Pile Uia kanabe imate masa moauriuri soakinga ngauketi. 36 Maka ma bokai kamakaua: Tamoata teke kana moarunga kateka-onaona idoki be inemdi, ata mariabaka eoa tago matemate-lo ilako be makara nem-kusoaki isukoaki. Bokai nge kana kateka-onaona ngaedi masa baituka be dadumai? 37 Ki masa rakana oti be tamoata teke iboadu ne mariabaka ngazazai be ono moauriuri-la ngasukoaki? Tagona-tina iboadu! 38 Bong ngaedia-lo nge tamoata be aine makare kateka-o nge Nanaranga ono dimanainai aine-la roa ono ngamanainai bokana, be muzi goalakadia-tina diememaki. Bokaibe bong ngaedia-lo be tamoata naita ngau be pilengagu imakaki masa alauri Tamoata Natu Tama kaiboang be malama nena-lo be ‘enzel’ kusidi ratadi zaiza ngapura masa tamoata ngae ngamakaki.”