9
Be Iesus kaba bokai iradi, “Moimoi ka ura-kaming. Alu maka dituitui masa mate bubuna tagona-la date be bong ono Nanaranga ngatanepoa kana nge kaiboang ne zaiza be ngapurapura be date.”
Iesus Itabuli Be Takana-ba Ipura
(Mat 17:1-13; Luk 9:28-36)
Amaridi lima-teke muridi nge Iesus itaguraki be Pita, Zon be Zems ibagadiato be buku salagalaga tekenao dilakoto be makara rubediabato disoakito. Makara disoaki noko Iesus itabuli be takaiana-ba ipura. Kusi ne inangananga nge dioaoa-sepuka. Tamoata kateka ngaenao tago teke iboadu kusi ne ngasaki be bokainatuka daoaoaoa. Makara nge Ilaiza be Moses inangai-ba ka dipura-ru, be Iesus diato dipilepileto.
Kodeka Pita itaguraki be Iesus bokai irai, “ ‘Tisa,’ uari-tina be maka kisoakito be masa bazarua toli gakelito. Teke nem. Teke Moses ne, be teke Ilaiza ne.”
Pita nge ramoramo-ba ka ipile. Maka ma taburi-diato dira-tina. Nge bokai ka tago ikaua masa ba ngapile.
Makara nge oaru biabia teke ipura be isukumdi be malonga teke oaru ilona-lo bokai ipile, “Nge Natugu-tina. Ngau ureretakia-tina! Kamalongolongori!” Pile ngaedi dimanubu be oaikiki-tina ditadaraketo be digeato nge tamoata tago teke diteato. Iesus-la rube sake-diatoio isoaki.
Bong ambe ditaotaoto nge Iesus bokai ira-diato, “Kana kaituka kaita nge moakina-tina teke karangakini nibe ngalako Tamoata Natu mate-lo be ngamarang.” 10 Bokaibe kana ngaedi nge tago sesu dirangakiato, ata nedia-lanato maradiato nge bokai diegoreto, “Pile ngaedi mate-lo be marang nge labudi bakara?”
11 Kodeka ditagurakito be Iesus bokai ditegi, “Bakara ka tamoata Moses Mata ne disulesuletaki dipile Ilaiza masa ngapura mua noko?”
12 Be Iesus ikatu be bokai ipile, “Moimoi tamoata teke Ilaiza bokana ngapura mua be kana moarunga ngamoataungaki kana. Ata bokai kamakaua: Nanaranga ‘Buku’ nena-lo bokai digere, ‘Tamoata Natu masa sururu bibia-tina ngadoki be dasegeaki!’ 13 Ata ngau ka ura-kaming! Tamoata teke Ilaiza bokana ambe ipura-doi. Ata tagona-tina diadoraki. Be kana moarunga rerengadia-lo dabasaki kana be rangakadi Nanaranga ‘Buku’ nena-lo geretadi dipura nge ambe diemaki-doini.”
Iesus Natu Teke Mariaba Goalaka Itaonani
(Mat 17:14-21; Luk 9:37-43)
14 Dilako-to be tagataga takadi dipurakadi nge tamoata dum biabia teke makara isoaki. Tamoata Moses Mata ne disulesuletaki alu ambe Iesus tagataga ne makara disoaki zaiza diegoregore. 15 Be bong tamoata be aine moarunga Iesus dite nge dimakaraia-tina be dipanana be dimolataki.
16 Kodeka Iesus tagataga ne itegidi, “Rakana kaegoregoretaki?”
17 Ata tamoata teke moarunga maradi ka bokai ipile, “ ‘Tisa!’ Natugu mariaba goalaka ilona-lo isoaki ka kaiko-lo ueluaki. Mariaba goalaka ngae ka iemaki be pile ibebe. 18 Bong mariaba goalaka ngae natugu ngaduamatei nge kateka-o ngarokakaria be natu ngae busobuso aoa-nalo dapusika, be ile ngakaraposaposa be kania moarunga nge dakaiboang-doi. Tagataga nem uradi be mariaba goalaka ngae dataoni kana, ata tago diboadu.”
19 Be Iesus ikatu be bokai iradi, “Kam tamoata be aine kaituka kasoaki, lama tagona-tina kauni! Masa uanana salagatikadi baituka maka-la sakeming msukoaki? Ambe ilogu iakataki-kaming-tina! Aira-tina be masa kamakaua? Natu moane ngara makare ngau-lo kamadokamai!”
20 Kodeka natu moane ngae nge Iesus-lo didokamai. Be bong mariaba goalaka ngae Iesus ite nge natu ngae ilona-lo ka ipataraki-ramo be natu ngae kateka-o irokakaria. Be makara kateka-o ieno be itaputapu, be busobuso aoa-nalo dipusika.
21 Kodeka Iesus natu ngae tama itegi, “Ambe bong ira kana ngaedi bokainatuka dipurani?”
Be kamoang ikatu be bokai ipile, “Bong isi natu mukuna-tina be. 22 Bong kokoko-tina mariaba goalaka ngae eoa-lo be dang-lo irokarokakalako be ngaumoatei kana. Ata kaiko kuboadu be kana teke goemaki kana nge ilom ngataga-kama be goduma-kama!”
23 Be Iesus tamoata ngae bokai irai, “Bakara ka bokai kutegi, ‘Kaiko kuboadu?’ Tamoata naita lama iuni nge Nanaranga iboadu-tina kana moarunga tamoata bokainaina ngaemakini!”
24 Iesus bokai ipile nge natu moane ngae tama oaikiki-la bokai ipile, “Ngau lama uni, ata lama uniangagu isi tago dikai! Kaiko godumaia be lama unianga-gu dakai!”
25 Iesus kaba bokai ita lili-kokoko-tina ambe dimai be kaba daita kana. Bokaibe mariaba goalaka nge bokai irai, “Kaiko mariaba goalakam aoa onono be kungi onono, ngau uraiko, natu ngaena-lo gopusika! Be kaba moaki ilona-lo kusili.”
26 Kodeka mariaba goalaka nge kaikai-tina imere be natu ngae kaikai-la ireresabungaki be kodeka ilona-lo ipusika be iratu. Be natu ngae makara mate bokana ieno nge tamoata kokoko bokai dipile, “Ambe imate.” 27 Ata Iesus natu ngae luma-nao idoki be idokiteteki be ituirake.
28 Iesus pera-lo isili nge tagataga ne bokai ditegi, “Bakara ka keka tago kiboadu mariaba goalaka ngae gataoni?”
29 Be Iesus ikatu be bokai iradi, “Rabo-la ka iboadu mariaba goalakadi ngataodi. Kana takaia tago iboadu.”
Iesus Matenga Bong Ruaia Irangaki
(Mat 17:22-23; Luk 9:43-45)
30 Iesus tagataga ne zaiza anua ngara dipereki be dialale be Galili kaba-lo dilako. Iesus tago irere tamoata teke soakinga ngakauataki, 31 bakara ngai tagataga ne isulesuledi. Bong isulesuledi nge bokai iradi, “Tamoata Natu masa tamoata luma-dio nangaia ngapura, be masa dataguraki be daumoatei. Ata amaridi toli muridi be masa kaba ngamarang.” 32 Ata di pile ngaedi labudi tago dikauataki. Dategi kana nge taburidi dira.
Naita Ka Biabiatuka
(Mat 18:1-5; Luk 9:46-48)
33 Kodeka dialalale nibe Kaperneam anua-lo dipusika. Pera-lo disili nge Iesus tagataga ne itegidi, “Zala-lo nge rakana kata kaegoregoretaki?” 34 Ata di dimoadubulaeba. Maka ma bong zala-lo dialalale nge diegoregore naita ka ara biabiatuka.
35 Makara be Iesus isoakiria be tagataga ne kulemoa-be-rua ikiladi sakenao be bokai iradi, “Tamoata naita ngamuatuka kana nge nena-la ngabalaki be ngalaurituka, be tamoata moarunga malipilipi kandi ngapura.”
36 Kodeka itaguraki be natu-muku teke idoki be maradi ituiraki. Be lumana-lo iboabuni be bokai ipile, 37 “Tamoata naita aragu-o be natu-muku bokainaina idoki be iadoraki nge ngau ka idoka be iadoraka. Be tamoata naita ngau idoka be iadoraka nge ngau nepinepi negu ka iadoaraki.”
Tamoata Naita Tago Ierekei-kita Nge Iruangam-kita
(Luk 9:49-50)
38 Kodeka Zon itaguraki be Iesus bokai irai, “ ‘Tisa,’ keka tamoata teke kite aram-o be mariaba goalakadi itaotaodi. Ata ngai tago kita kata. Bokaibe kibabari.”
39 Be Iesus bokai ipile, “Moaki kababari. Tamoata naita araguo be kilala kaiboangdi iememaki nge tago iboadu oaikiki-la be pile goalakadi oti be ngarangaka. 40 Tamoata naita tago ierekei-kita nge iruangam-kita. 41 Moimoi ka ura-kaming! Tamoata teke ite-kaming be bokai ipile, ‘Ngau Kristus tamoata ne ngaradi mdumadi kana,’ be araguo be dang sema teke iang-kaming nge zazanga ne tagona-tina iboadu daleua.
Kanagoala Tamoata Diememakidi Be Digoalagoala
(Mat 18:6-9; Luk 17:1-2)
42 “Tamoata naita itaguraki be natu-muku ngau lama iunana iemaki be muzigoala iemaki, nge iuia-tina patu kanabiabia teke dudu-nalo tukuia ngapura be makasi-lo rokakalako ngapura!
43 “Bokaibe lumam taka ka iemakiko be muzigoala kuemaki nge gototoki be gorokaki. Lumam tekena-la be moauriuri-la soaki-lo kulako nge iuia. Lumam ruoti dieno be eoa tago matemate-lo kulako nge tagona-tina iuia! [ 44 Kaba ngaedia-lo nge moatamoata mukumukudi tago matemate nge bokaina-la tamoata odio disukoaki. Be makara nge eoa bokaina-la dikarakara.]
45 “Aem taka ka iemakiko be muzigoala kuemaki nge gototoki be gorokaki. Aem tekena-la be moauriuri-la soaki-lo kulako nge iuia. Aem ruoti-doi dieno be eoa tago matemate-lo rokakam-lako ipura nge tagona-tina iuia! [ 46 Makara nge moatamoata mukumukudi tago matemate nge bokaina-la tamoata odio disukoaki. Be makara nge eoa bokaina-la dikarakara.]
47 “Matam takaia ka iemakiko be muzigoala kuemaki nge gopasiki be gorokaki. Matam tekena-la ieno be bong ono Nanaranga ngatanepoa kanana-lo kusili nge iuia. Matam ruoti dieno be eoa tago matemate-lo rokakam-lako ipura nge tagona-tina iuia! 48 Makara nge ‘moatamoata mukumukudi tago matemate nge bokaina-la tamoata odio disukoaki. Be makara nge eoa bokaina-la dikarakara.’ *
49 “Eoa masa tamoata moarunga-lo ngalako be tamoata be aine moarunga ilodia-lo muzigoala damoamoapoato be makasi kana moarunga idoki-kaikaidi be enongadi disalagalaga bokana ilodi dagoaza.
50 “Makasi nge kana iauia, ata bong kapisanga daleua masa baituka tabasaki be kababe kapisanga tamuleaki? Makasi iloming-lo ngaeno masa tarito-kaming zaiza ilo-uia-lo be kamasukoaki-budu.”
* 9:48 Ais 66:24