15
Iesu Pilate Naonai
(Mat 27:1-2,11-12; Luk 23:1-5; Jhn 18:20-28)
Maratom didibarinai, priest kaikaiwabosi ba Jew biyisi asi babada, ba kairuwana bibeyebeyena biyisi, ba yebo Sanhedrin ereonowasi yabata asi nota si terei ba si damanina. Kata Iesu yaroyarona si kauta, ba si urabai si nae Pilate kurina si terei. Ba Pilate i toirubai i wona, “Kom Jew biyisi asi taupaumana kona?”
Ba Iesu i kaobeya i wona, “Eee, damanina ku wona wai nanakasike.”
Damanina priest kaikaiwabosi wose pesarisi kairavisi Iesu si kunumakei. Kona kairavina yebo Pilate Iesu i toiruba meyei i wona, “Ke kinani wose pesarisi kairavisi te bikunumakim, kuna kaobeyisi kona kega?” Saba Iesu kega i kaobeya, wai Pilate i nota kabakaba.
Ba Pilate ana dudura kata Baisubona Kamna marana sini baba wai, pipiya kesana patuma yovenai sina botaveyei ina kasibau. Kona maranai sebare kana waba Barabbas Jew kawakasekasesi, yabata si resoreso kamonai i kasibunuwa kairavina patuma yove kamonai i mamana. Ba pipiya korotosi si botu Pilate kurina ba si babai kata mekabage asi waina i wosewosei wai nanakasike kairavisi ita wosei. Saba Pilate i toirubaisi i wona, “Komi ami waina Jew biyisi, asi taupauma kairavimi ani rukasibauwei kona?” 10 Basuna i kuiri, kata kosi si nuwarauwa kairavina Iesu si porai kona kurina.
11 Saba priest kaikaiwabosi, pipiya korotosi nuwanuwasi si kani wai Pilate si babai kata Barabbas iti rukasibauwei ba kega Iesu. 12 Ba Pilate i toirubaisi i wona, “Nao pipiya ko yoreyorei Jew biyisi asi taupauma wai mekabage ana wosei?”
13 Saba kosi si parara, “Ko tuparatui!”
14 “Awaika kairavina?” Pilate i toiruba, “Ba awaika goyona i wosei?”
Saba kosi si parara saki si wona, “Ko tuparatui!”
15 Ba Pilate ana waina pipiya korotosi iti nuwagairenisi wai Barabbas i rukasibauwei. Ba i wona wai Iesu si ravi abiabiyisi ku yarosi i terei kata sita tuparatui.
Abiabiyisi Iesu si Kaobibisakei
16 Damanina ba abiabiyisi Iesu si yauni si nae Pilate ana ku yove, gawara kana waba Praetorium ba turaturasi ereonowasi si yorisi si riu. 17 Ba tarasowo debagirumina si kotei ba gayamina kana deboro ruriruina si metani ba ku gayamina si terei. 18 Ba si dagui si kaobibisakei, “Enosaire! Jew biyisi asi taupauma!” 19 Ba gayamina keyamai si raviravi ba si kanukanui, ba ere binamisi si bopepetei. 20 Ba si namei i kakaba wai kana tarasowo debagirumina si botaveyei ba kana gara damana si kotei. Damanina ba si uraba si kasibau tuparatuina kairavina.
Iesu si Tuparatui
21 Si nenae wai sebare kana waba Simon Cyrene biyina si panani, ba Rufus* wai kosi si kuira roboisi kata taparoro babadisi Rome kamonai. 22 Iesu si urabai si nae ku gawara kesana te yoreyorei Golgotha (kona basuna wai Gayama Teuteu gawarina). 23 Damanina ba kosi wine ba gegura kana waba myrrh yabata si gwadai ba si berei, saba i sinikikiyei.
24 Damanina ba si tuparatui. Ba kana gara si kodei ba aba binebinena biyakwarina si yakwarei kata kotoi meo gara ita yauni.* 25 Ba didibarai ora bitonuinai, si tuparatui (9:00). 26 Ba bikunumaka kirumina si kirumi, i wona: jew biyisi asi taupauma.* 27 Ba yebo pisipisikarisi asi ruwamo yabata si tuparatuisi, kesana kasunai, ba kesana gedunai.* 28 Kata niko ketanai wai, buka i wona kata, kona nanakasike bage pisipisikarina kesana.
29 Ba pipiya nai si yewoyewo wai, gayamisi si biruruwaina ba Iesu si kaobibisakei,* si wonawona, “Are! Kata nanakasike ba ku wonawona God ana yove kuta rikai ba kao tonu kamonai kuta bowa meyei.* 30 Karaku korosi tepanai ke gakira ba ki yawasa meyim!”
31 Ba yebo nanakasike priest kaikaiwabosi ba kairuwana bibeyebeyena biyisi kamosi yai si binamei, si wona, “Pipiya i yawasisi ba saba kona kega rubana ikesina ini yawasa meyei! 32 Niko Keriso Israel kana taupauma karaku korosi tepanai ina gakira kana kinani wai kani geruwei.” Ba nakosi pipiya ruwamo Iesu yabata si tuparatuisi wai yebo si kaobibisakei.
Iesu ana Rabobo
33 Ba kao basunai ba ora kana bi 6 kamonai baidibara kupura ereonowana i sowo potai, ba nanakasike i mamana yepo ora kana bi 9. 34 Ba ora 9 kamonai, Iesu gamona kaikaponai i parara i wona, “Eloi, Eloi, lama sabachthani?” Kona basuna wai, “Au God, au God, awaika kairavina kui sumariku?”*
35 Maranai pipiya mutusi parinai si bimsiri ba nikona si nonori wai si wona, “Ko nonori, Elijah e yoreyorei.” 36 Ba sebare kesana i vera sponge i yauni ba wine kawasi kwarikwarinai i kutubi ba keyama damonai i kabini ba i bokabari Iesu ita tomani.* Ba i wona, “Ko boterei, tana kinani memei bage Elijah ina botu ina tere kirei.”
37 Ba Iesu gamona kaikaponai i parara, ba i rabobo. 38 Ba God ana yove kamonai tupayaraga garana i roroke wai i tamosika yatai ba i gakira ku babana kata ruwamo si tupuwa. 39 Ba abiabiyisi asi bada kesana Iesu naonai i bimsiri wai Iesu ana tou i nonori ba mekabage i rabobo i kinani wai i wona, “Bisuwona niko sebare wai kona God Natuna!”
40 Ba bibaine wai nai rabarabai si gayogayo ba, kamosi yai wai Mary Magdalene, ba Mary kona James murimurina, ba Joses sinasi, ba Salome. 41 Nikosi bibaine Galilee kamonai Iesu si kibikibi ba ana waina si wosewosei. Ba bibaine pesarisi Iesu yabata si nae ku Jerusalem wai kosi yebo yabata nai.
Iesu si Dogui
(Mat 27:56-61; Luk 23:50-56; Jhn 19:38-42)
42 Kona maranai wai bobunaga marana, ba mara ita tom wai Sabath. Kata kona rabisinai, 43 Joseph Arimathea biyina, ogababada asi bada kaikapona kesana. Kona i bipotapota kata God ana basileiya ita botu, wai tepatorai i nae Pilate kurina ba Iesu tupuwina kairavina i baba. 44 Ba Pilate i sikwana kata matapa i rabobo. Kona kairavina abiya badana i toirubai, kata bisuwona Iesu matapa i rabobo kona kega. 45 Ba abiya badana ana sisiya i nonori murinai wai, Iesu tupuwina Joseph i berei. 46 Joseph gara, linen poepoena i gimoni, ba tupuwina i tere kirei ba i sumai. Ba karawaga akimai rorowa wata Joseph i karoi wai kamonai i terei, ba akima i peurupeurui i botu matamketa i gudu potai. 47 Saba Mary Magdalene ba Mary Joses sinana, si kinani kata Iesu tupuwina memena si terei.
* 15:21 Romans 16:13 * 15:24 Psalms 22:18 * 15:26 Niko kewa kiruma wadubosi kamosi yai kega e mamana. * 15:27 Isaiah 53:12 15:28 Niko kewa wai Mark kaobaisiyena ana buka e bisisiyei. * 15:29 Psalms 22:7, 109:25 * 15:29 Mark 14:58; John 2:19 * 15:34 Psalms 22:1 * 15:36 Psalms 69:21